Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

25 mei 2023
10:00 - 11:15 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • E. Heinen (VVD)
 • F.L. Idsinga (VVD)
 • R.H. (Romke) de Jong (D66)
 • E.J. Slootweg (CDA)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • P.H. Omtzigt (Omtzigt)

Agendapunten

 1. 1

  Regeling van werkzaamheden

  Geen verzoeken aangemeld
 2. 2

  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 11 mei wordt vastgesteld.

 3. 3

  Brievenlijst

 4. 4

  Stukken t.b.v. commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad d.d. 11 mei 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Stukken t.b.v. het plenaire debat over de opvolging van het rapport 'Ongekend onrecht' d.d. 23 mei 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met een aanpassing van de aanvullende regeling voor antiek, kunst- en verzamelvoorwerpen, en in verband met aanpassingen van de bepalingen inzake plaats van dienst voor de heffing van omzetbelasting bij bepaalde diensten die virtueel aan een afnemer worden verricht

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Nota van wijziging inzake wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de overgangsperiode bij de invoering van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Nota naar aanleiding van het verslag Wet implementatie Richtlijn kleineondernemersregeling

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Verantwoordingsstukken 2022

  • Over de behandeling van deze stukken is reeds besloten in de strategische procedurevergadering van 16 februari jl.
  • Aan de bewindslieden en de Algemene Rekenkamer is verzocht de beantwoording van feitelijke vragen bij jaarverslag/slotwet (kabinet) en verantwoordingsrapport (kabinet en Rekenkamer) uiterlijk op dinsdag 6 juni 2023 bij de Kamer in te dienen.
  • Het lid Slootweg (CDA) zal namens de commissie als rapporteur optreden en tijdens het Verantwoordingsdebat het woord voeren. In het besloten gedeelte van de procedurevergadering heeft hij zijn bijdrage toegelicht aan de commissie.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Voortgang beleidsagenda aanpak witwassen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Aanbieding Toetsingskader risicoregeling FMO

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voorjaarsrapportage Raad van State 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verslag IMFC voorjaarsvergadering april 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Jaarverslag 2022 Inspectie belastingen, toeslagen en douane (IBTD)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Antwoorden op vragen commissie over toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Exportkredietverzekeringen en Handelsinstrumentarium van 23 februari 2023 de beoordeling van fossiele projecten gedurende de overgangsperiode in 2023, de uitzonderingsgronden van het ekv-beleid in relatie tot leveringszekerheid en ontwikkelingslanden, de uitzonderingsgronden in het brede handelsinstrumentarium en de categorisering van intensieve veeteelt (Kamerstuk 26485-413)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Antwoorden op vragen commissie over de vijfde voortgangsbrief Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)(Kamerstuk 25087-315)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  FSV gerelateerde onderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  COP26-beleid exportkredietverzekering (ekv) uitzonderingsgrond ontwikkelingslanden

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Actuele cijfers coronabetalingsregeling en intrekken betalingsregelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Uitvoering schade-, herstel- en tegemoetkomingbeleid FSV

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. de reactie op verzoek commissie inzake het nieuwsbericht van RTL-nieuws van 26 januari 2023 over het achterhouden van informatie voor de rechter door de Belastingdienst (Kamerstuk 31066-1168)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Uitvoeringstoetsen amendementen pakket Belastingplan 2023 en toetsingskader btw-nultarief zonnepanelen

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op verzoek commissie over het ESB-artikel "Inkomsten uit erfbelasting gedaald na mislukte poging om ontwijking te beperken"

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op verzoek commissie over een FSV-vermelding

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Appreciatie aangehouden motie van het lid Van der Lee c.s. over de vergewisplicht zo marginaal mogelijk invullen en een wetswijziging voorbereiden voor afschaffing van deze plicht (Kamerstuk 31066-1191).

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Correctie berekening rentenadeel voor gedupeerden

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Antwoorden op vragen commissie over de reactie op verzoek commissie over de toegezonden correspondentie in relatie tot kabinetsreactie op rapport “Ongekend onrecht” (Kamerstuk 35510-115)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Digitale euro: mogelijke vormgeving en planning

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Voorlopige beoordeling RRF betaalverzoek Luxemburg

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Antwoorden op vragen commissie over het fiche: Een verordening en richtlijnen voor eenvoudigere en flexibelere regels voor beursnoteringen (mkb-)bedrijven (Kamerstuk 22112-3602)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 33. 33

  Lijst met EU-voorstellen d.d. 22 mei 2023

  Geen voorstellen
 34. 34

  Aanbieding speciaal verslag "Geautoriseerde marktdeelnemers - Solide douaneprogramma met onbenut potentieel en ongelijke uitvoering" van ERK

 35. 35

  Aanbieding speciaal verslag "EU-toezicht op het kredietrisico van banken - De ECB heeft haar inspanningen opgevoerd, maar er is meer nodig om beter te verzekeren dat het kredietrisico naar behoren wordt beheerd en gedekt" van ERK

 36. 36

  Brief van de commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven over een voorstel aan de Kamer om de desbetreffende stukken over het verzoekschrift van mw. J. U. d. B.-S. door te geleiden naar de vaste commissie voor Financiën en deze commissie te verzoeken nader verslag uit te brengen

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Uitnodiging Dag van de Publieke Dienstverlening

 38. 38

  Verzoek Instituut voor Publieke Economie inzake aanbieding rapport "Het einde van de toeslagen"

 39. 39

  Reeds geplande commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en notaoverleggen

  Besluit: Ter informatie.
  1. do 01-06-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Staatsdeelnemingen
  2. ma 12-06-2023 18.00 - 23.00 Wetgevingsoverleg Wet aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen
  3. di 13-06-2023 16.30 - 19.30 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  4. wo 14-06-2023 13.00 - 16.00 Commissiedebat Nationale fiscaliteit
  5. wo 21-06-2023 15.00 - 18.00 Commissiedebat Financiële markten
  6. wo 28-06-2023 13.30 - 16.30 Commissiedebat Autobelastingen
  7. do 29-06-2023 09.30 - 12.30 Commissiedebat Financieel-economische effecten van het Fit-for-55-pakket van de Europese Commissie
  8. do 29-06-2023 13.00 - 17.00 Commissiedebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag
  9. ma 03-07-2023 13.00 - 16.00 Wetgevingsoverleg Implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelasting
  10. di 04-07-2023 16.30 - 19.30 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  11. do 07-09-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Belastingdienst
  12. wo 13-09-2023 13.00 - 17.00 Commissiedebat Macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. informele Eurogroep/Ecofinraad)
  13. do 28-09-2023 13.00 - 17.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad/IMF
  14. ma 23-10-2023 11.00 - 19.00 Wetgevingsoverleg Pakket Belastingplan 2024
  15. ma 30-10-2023 11.00 - 23.00 Wetgevingsoverleg Pakket Belastingplan 2024
  16. wo 01-11-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  17. do 02-11-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
  18. wo 15-11-2023 13.00 - 16.00 Commissiedebat Staatsdeelnemingen
  19. do 30-11-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Financiële markten
  20. wo 06-12-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
 40. 40

  Nog te plannen commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en notaoverleggen waartoe de commissie reeds heeft besloten

  Besluit: Ter informatie.
   
  1. Commissiedebat Hersteloperatie Kinderopvangtoeslag (november 2023)
  2. Commissiedebat Werknemersparticipatie
  3. Commissiedebat Douane
 41. 41

  Overige commissieactiviteiten

  Besluit: Ter informatie.
  Noot:
  • De voorzitter deelt mee dat de agenda voor de procedurevergadering van woensdag 7 juni op maandag 5 juni zal worden verzonden.
  • De voorzitter memoreert dat zich voor een aantal briefings/gesprekken in de komende weken nog onvoldoende deelnemers hebben gemeld en doet een laatste oproep. Het gesprek inzake een Toelichting door het SCP op de sociaal culturele verkenningen dat op 1 juni zou plaatsvinden is inmiddels geannuleerd.
  • De voorzitter geeft aan dat leden zich met suggesties voor gespreksonderwerpen m.b.t. het gesprek met de bewindslieden op dinsdag 30 mei desgewenst bij de voorzitters van de commissies Financiën en Rijksuitgaven kunnen melden.
  • Voor enkele nog ongeplande activiteiten is kort na de procedurevergadering ook een datum gevonden.

  Procedurevergaderingen
  • wo 07-06-2023 13.30 - 14.30 Procedurevergadering Financiën
  • wo 21-06-2023 13.30 - 14.45 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • do 06-07-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • do 14-09-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • do 28-09-2023 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  • do 12-10-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • do 26-10-2023 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  • do 09-11-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • do 23-11-2023 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  • do 07-12-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • do 21-12-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)

  Overige activiteiten
  • di 30-05-2023 16.00 - 17.00 Besloten gesprek commissievoorzitters met de bewindslieden van Financiën over samenwerking en praktische werkafspraken
  • do 01-06-2023 16.00 - 17.00 Technische briefing Inning van coronabelastingschulden bij ondernemers
  • di 06-06-2023 18.00 - 19.00 Technische briefing Evaluatierapport van Dialogic & Significant Public over het verlaagde btw-tarief
  • wo 07-06-2023 10.30 - 12.30 Openbaar gesprek met DNB, CPB en AFM over de financiële stabiliteit in Nederland
  • ma 12-06-2023 14.00 - 15.00 Technische briefing EU-voorstellen inzake herziening Stabiliteits- en Groeipact (SGP)
  • di 20-06-2023 13.30 - 13.45 Petitie Verzoek IPE tot aanbieding rapport "Het einde van de toeslagen"
  • wo 21-06-2023 18.30 - 19.30 Gesprek Aanbieding advies 'Herstel van vertrouwen: een aanhoudende zorg' van BAK
  • ma 04-09-2023 09.30 - 17.00 Werkbezoek aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB)
  • ma 25-09-2023 14.00 - 17.00 Technische briefing Pakket Belastingplan 2024

  Nog te plannen
  1. Openbare technische briefing over de voortgangsrapportage hersteloperatie kinderopvangtoeslag Q1 2023 (juni 2023)
  2. Besloten gesprek met de IBTD over de nog te ontvangen tussenrapportage van het onderzoek naar de hersteloperatie kinderopvangtoeslag (juni 2023)
  3. Openbare technische brieving over de uitvoering schade-, herstel- en tegemoetkomingbeleid FSV (juni 2023)
  4. Openbare technische briefing Conceptwetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 (Pijler 2) (juni/juli/september 2023)
  5. Openbare technische briefing Wetenschapstoets Wet Toekomst Accountancy (najaar 2023)
  6. Openbaar gesprek met de IBTD op het moment dat de beoogde toets van de landelijke werkinstructies van de Belastingdienst, die gelden voor het verstrekken van relevante stukken aan de rechter, is afgerond, i.c.m. Jaarlijks gesprek met de inspecteur-generaal van de IBTD (september 2023)
  7. Openbaar gesprek met de eurocommissarissen Gentiloni en Dombrovskis (2023)
  8. Openbaar gesprek met eurocommissaris McGuinness (2023)
  9. Gesprek met de Groepsondernemingsraad (GOR) van de Belastingdienst
 42. 42

  Wetgevingsdebatten en tweeminutendebatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 17 mei)

  Besluit: Ter informatie.

  30, 31 mei en 1 juni 2023 (week 22)
  - Verantwoordingsdebat over het jaar 2022 (o.v.b. wo 31-05-2023)
  - 36 128 (Voorstel van wet van de leden Maatoug en Nijboer houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere fiscale wetten in verband met het doen vervallen van enkele fiscale regelingen) (voortzetting)

  6, 7 en 8 juni 2023 (week 23)
  - Debat over de Voorjaarsnota 2023 (36 350, nr. 1)

  13, 14 en 15 juni 2023 (week 24)
  - 34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)

  4, 5 en 6 juli (week 27)
  - Tweeminutendebat Grenseffecten van fiscale regelingen, accijnzen en btw (CD 15/2)

  Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd
  - 31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)
  - 35 523 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting))

  Reeds behandelde wetsvoorstellen waarvan de stemming tot nader order is uitgesteld
  - 36 205 (Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de overgangsperiode bij de invoering van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens)
  - 35 930 (Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 tot invoering van een grondslag voor het bieden van een tegemoetkoming bij schrijnende gevallen (Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen))
 43. 43

  Overige plenaire debatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 17 mei)

  Besluit: Ter informatie.

  Meerderheidsdebatten
  2. Debat over technische beperkingen in de computersystemen van de Belastingdienst waardoor corruptie lastig te traceren is (Azarkan) (minister J&V, minister Financiën)
  19. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de rol van de overheid als schuldeiser (Azarkan) (minister Financiën)
  34. Debat over de toenemende inflatie (Nijboer) (minister Financiën, minister EZK, minister SZW)

  Dertigledendebatten/interpellaties
  4. Dertigledendebat over het uitvragen van informatie door de politie over gedupeerde toeslagenouders en hun kinderen (Azarkan) (minister J&V, staatssecretaris Financiën, staatssecretaris BZK)
  18. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid nog steeds omstreden risicoprofielen gebruikt om uitkeringsfraude op te sporen (Omtzigt) (Minister-president, minister SZW, staatssecretaris Financiën)
  24. Dertigledendebat over de stijgende brandstofprijzen (Madlener) (staatssecretaris Financiën)
  26. Dertigledendebat over lobbyactiviteiten van Uber (Omtzigt) (Minister-president, staatssecretaris Financiën)
  42. Dertigledendebat over het SCP-rapport ‘Eigentijdse ongelijkheid’ (Kuiken) (Minister-president, minister Financiën, minister SZW)
  46. Dertigledendebat over de financiële stabiliteit in Europa n.a.v. het faillissement van de Silicon Valley Bank (Nijboer) (Minister Financiën)
  57. Dertigledendebat over discriminatie van moslims door banken en financiële instellingen (Azarkan) (minister Financiën)
  61. Dertigledendebat over de staat van de afhandeling van de Toeslagenaffaire (Omtzigt) (staatsecretaris Financiën, Minister-president)
 44. 44

  Nog niet beantwoorde commissiebrieven

  Besluit: De commissie besluit een tweede rappelbrief te sturen op verzoek nr. 7. 
   
  1. 2023Z09425 Aan de minister van Financiën - Verzoek om reactie op beleidsbeoordeling Nederlandse banken 19e update van de Eerlijke Bankwijzer (26-05-2023)
  2. 2023Z08357 Aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst - Verzoek om brief over uitvoeringsbesluit inzake afwijking van de BTW-richtlijn door Hongarije (12-05-2023)
  3. 2023Z08348 Aan de staatssecretarissen van Financiën - Verzoek om hoofdlijnenbrief inzake verankering hardheidsclausule Invorderingswet 1990 (12-05-2023)
  4. 2023Z07338 Aan de minister van Financiën en de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane - Verzoek voorbereidingsgroep intern onderzoek UHT en CWS (20-04-2023)
  5. 2023Z06513 Aan de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane - Verzoek om reactie op brief gedupeerde toeslagenaffaire (12-04-2023)
  6. 2023Z06471 Aan de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane - Verzoek om reactie op advies 'Herstel van vertrouwen: een aanhoudende zorg' van de Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvangtoeslag (BAK) (12-04-2023)
  7. 2023Z06249 Aan de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane - Verzoek om nadere toelichting op uitvoering moties ingediend bij debat planning Belastingdienst afhandeling toeslagenaffaire (06-04-2023, rappel 21-04-2023 en 26-05-2023)
  8. 2023Z02682 Aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst - Verzoek inzake planning vervolgonderzoeken Betalen naar Gebruik (15-02-2023)
  9. 2022Z12831 Aan de staatssecretaris van Financiën - Verzoek met betrekking tot de uitvoering van de motie-Grinwis inzake massaalbezwaarprocedure (22-06-2022)
 45. 45

  Toezegging aan het lid Omtzigt inzake toezending uit plenair debat Opvolging van het rapport Ongekend onrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Voorstel van het lid Nijboer om de minister te verzoeken om een reactie op de 'Beleidsbeoordeling Nederlandse banken 19e update' van de Eerlijke Bankwijzer

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Aanbod gesprek met eurocommissaris Mairead McGuinness

  Te behandelen:

  Loading data