E-mailprocedure : Voorstel van het lid Beckerman (SP) om CD PFAS en gezondheidseffecten te verplaatsen naar later moment

De vergadering is geweest

1 november 2022
14:00 uur
Geachte (plv.) leden van de commissie voor Infrastructuur en Waterstaat,
 
Het lid Beckerman (SP) stelt voor om het commissiedebat PFAS en gezondheidseffecten, gepland op donderdag 3 november a.s. van 14.30 – 18.30 uur, te verplaatsen naar een nader te bepalen moment. Dit in verband met het eveneens op donderdag vanaf 14.15 uur geplande plenaire debat over het advies van de heer Remkes naar aanleiding van de gesprekken over de aanpak van het stikstofprobleem.
 
Bij het commissiedebat PFAS en gezondheidseffecten zullen drie bewindspersonen (de ministers van IenW en VWS en de staatssecretaris van IenW) aanwezig zijn. Indien het voorstel van mevrouw Beckerman wordt gesteund, zal in overleg met de ministeries een nieuw moment voor het commissiedebat worden gezocht.
 
U wordt verzocht om uiterlijk morgen (dinsdag 1 november) om 14.00 uur (gelieve met een ‘Allen beantwoorden’ op dit e-mailbericht) aan te geven of u akkoord gaat met het voorstel van mevrouw Beckerman.
 
Spoedig na de termijn van deze e-mailprocedure zal ik u informeren over de uitkomst.*
 
Met vriendelijke groet,
Janne Rijkers
 
Griffier vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
Tweede Kamer der Staten-Generaal

 
 
*Toelichting:
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 7.20, tweede lid, van het Reglement van Orde, luidende:
2. Een commissie kan buiten haar vergaderingen langs schriftelijke weg besluiten over een voorstel dat naar het oordeel van haar commissievoorzitter eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en stemde zij als bedoeld in artikel 8.25.

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Voorstel van het lid Beckerman (SP) om commissiedebat PFAS en gezondheidseffecten te verplaatsen naar later moment

    Te behandelen:

    Loading data