Commissiedebat : Arbeidsmarktbeleid - voortzetting

De vergadering is geweest

3 november 2022
13:00 - 16:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Voortzetting commissiedebat Arbeidsmarktbeleid van 20 oktober 2022

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C.E.G. van Gennip
  minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deelnemers

 • B.M.G. Smals (VVD)
 • M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts (D66)
 • L.W.E. (Léon) de Jong (PVV)
 • H.M. Palland (CDA)
 • B.C. Kathmann (PvdA)
 • S. Maatoug (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Programma Eerlijk, Gezond en Veilig werk en onderzoek initiatieven Eerlijk werk.

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Rapport Commissie Regulering van Werk (Commissie Borstlap)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Beantwoording vragen commissie over de kabinetsreactie over Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Deeltijdwerk

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Technische uitwerking van het advies van de Commissie Regulering van werk

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Eindrapport evaluatie van de leerwerkloketten

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek commissie over het tekort aan oogstpersoneel voor 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voorlopige resultaten tweede tijdvak STAP-budget

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift brief aan De samenwerkende partijen van de Arbeidsmarkttafel Noord inzake 'Overgangsregio’s in het ESF+'

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Hoofdlijnen bijzondere verhoging wettelijk minimumloon

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Antwoorden op vragen commissie over de reactie op verzoek commissie om voorafgaand aan de inwerkingtreding geïnformeerd te worden over voorgenomen indexaties van het minimumloon (Kamerstuk 29544-1095)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Opvolging toezegging over onderzoek van ACM naar mogelijk verboden loonafspraak supermarkten

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Hoofdlijnen Arbeidsmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Hoofdlijnen verplichte certificering bij ter beschikking stellen van arbeidskrachten

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Stand van zaken over de Verkenning bevolking 2050 en voortgang over de uitvoering van de motie van het lid Dijkhoff c.s. over de consequenties van demografische ontwikkelingen in verschillende scenario’s in kaart brengen (Kamerstuk 35000-8)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Achterliggende beslisnota’s bij de hoofdlijnenbrief arbeidsmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Achterliggende beslisnota’s bij de hoofdlijnenbrief verplichte certificering bij ter beschikking stellen van arbeidskrachten

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Aanpassing beslisnota bij hoofdlijnenbrief verplichte certificering bij ter beschikking stellen van arbeidskrachten (Kamerstuk 29861-92)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Bestrijding recidive bij malafide uitleners

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op het rapport van de OECD: 'De rol van ondernemingen bij loonongelijkheid'

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit vaststelling van het wettelijk minimumloon en inkomensondersteuning AOW-ers teneinde de inkomensondersteuning te verlagen (Kamerstuk 29544-1108)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Rapportage Cao-afspraken 2021 over de inhoudelijke ontwikkeling van cao’s

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op verzoek commissie over een rechterlijke uitspraak van 1 juni jl. en betrekken van de eerder verzonden antwoorden op Kamervragen over onderbetaling inhuur juridische ondersteuning Rijksoverheid

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Beleidslijnen Leven Lang Ontwikkelen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Uitvoering van de motie van het lid Ceder over praktische belemmeringen voor nieuwkomers bij het aangaan van werk (Kamerstuk 32824-341)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Algemene maatregel van bestuur (AMvB) betreffende halfjaarlijkse indexatie en bijzondere verhoging van het wettelijk minimumloon

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Uitgangspunten voor de uitbreiding van de arbeidsmarktinfrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Onderzoek monitor verlenging ketenbepaling Wet arbeidsmarkt in balans

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Informatie over een recente ontwikkeling ten aanzien van de in de aangekondigde werkgeverssubsidie

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Antwoorden op vragen commissie over het actieplan Dichterbij dan je denkt - korte termijn aanpak krapte (Kamerstuk 29544-1094)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data