E-mailprocedure : [E-MAILPROCEDURE] Voorstel voor besluit t.a.v. derde incidentele suppletoire begroting ivm Uitvoeringskosten Transitiefonds landelijk gebied en natuur - reactie vandaag (19/10) 17.00 uur

De vergadering is geweest

19 oktober 2022
17:00 uur
Van: Commissie LNV
Verzonden: woensdag 19 oktober 2022 17:00
Aan: Commissie LNV 
Onderwerp: [RESULTAAT E-MAILPROCEDURE] Voorstel voor besluit t.a.v. derde incidentele suppletoire begroting ivm Uitvoeringskosten Transitiefonds landelijk gebied en natuur
 
Geachte (plv.) leden van de commissie LNV,
 
Het resultaat van onderstaande e-mailprocedure is als volgt:
De fracties van de VVD, D66, CDA, PvdD, SGP hebben met het voorstel ingestemd.
Van de overige fracties is geen reactie ontvangen.
 
Dit betekent dat het voorstel is aangenomen* en deze derde Incidentele Suppletoire Begroting ivm Uitvoeringskosten Transitiefonds landelijk gebied en natuur (Kamerstuk 36213) aangemeld zal worden voor plenaire behandeling als hamerstuk.
 
Met vriendelijke groet,
Rens Jansma
Griffier vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Tweede Kamer der Staten-Generaal


----

Van:
Commissie LNV
Verzonden: woensdag 19 oktober 2022 14:41
Aan: Commissie LNV 
Onderwerp: [E-MAILPROCEDURE] Voorstel voor besluit t.a.v. derde incidentele suppletoire begroting ivm Uitvoeringskosten Transitiefonds landelijk gebied en natuur - reactie vandaag (19/10) 17.00 uur
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor LNV,
 
Abusievelijk is bij de agenda van de procedurevergadering van hedenmiddag de beantwoording inzake de Derde Incidentele Suppletoire Begroting (ISB) ivm Uitvoeringskosten Transitiefonds landelijk gebied en natuur (Kamerstuk 36213-3) geen besluit genomen over de verdere behandeling van dit wetsvoorstel.
 
Gelet daarop verzoek ik u hierbij uiterlijk vanmiddag (19/10) om 17.00 uur (middels een reply-all op deze e-mail) te laten weten of u het voorstel steunt om deze ISB aan te melden voor plenaire behandeling als hamerstuk.
 
Spoedig daarna zal ik u informeren over de uitkomst van deze e-mailprocedure.*
 
Met vriendelijke groet,
Rens Jansma
Griffier vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Tweede Kamer der Staten-Generaal

*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 7.20, tweede lid, van het Reglement van Orde, luidende:
2. Een commissie kan buiten haar vergaderingen langs schriftelijke weg besluiten over een voorstel dat naar het oordeel van haar commissievoorzitter eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en stemde zij als bedoeld in artikel 8.25.
 
 

Agendapunten

  1. 1

    Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2022 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake uitvoeringskosten Transitiefonds landelijk gebied en natuur)

    Te behandelen:

    Loading data

    Loading data