Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

De vergadering is geweest

9 maart 2023
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  K.B. Hagen (D66)
 • C. (Chris) Simons (VVD)
 • S.R.T. van Baarle (DENK)
 • M. (Martin) Bosma (PVV)
 • H. Rahimi (VVD)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • P.C. (Peter) de Groot (VVD)
 • H. Dekker-Abdulaziz (D66)
 • Q.M. Rajkowski (VVD)
 • P.H. Omtzigt (Omtzigt)
 • Z. El Yassini (VVD)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • U. Ellian (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden Binnenlandse Zaken d.d. 9 maart 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

 3. 3

  Toelichting op het niet openbaar maken van de vertrouwelijke bijlage bij Kamerstuk 30977-165

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Publicatie Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) over de '24/2 De Russische aanval op Oekraïne: een keerpunt in de geschiedenis’

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Werkprogramma 2023 van het Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Selectie vierde tranche Regio Deals

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Vormgeving middelen slavernijverleden

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid Omtzigt over 'Voorstellen ter versterking van de onafhankelijkheid van rijksinspecties' (Kamerstuk 36149)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voortgangsinformatie vijfde evaluatieronde GRECO

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Gedeeltelijke inwerkingtreding van de Wet van 25 januari 2023 tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 (Stb. 2023, 29)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op de aanbevelingen uit de vierde cyclus van de Universal Periodic Review

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Breed werven en objectief selecteren binnen de Rijksoverheid

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Termijn voor aanvraag registratie voor kiescollege niet-ingezetenen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Publicatie Woo-besluit inzake documenten over de Tijdelijke wet onderzoek AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma en haar consultatieprocedure

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid Van Baarle over “Eeuwigdurende grafrust bereikbaar voor iedere Nederlander” (Kamerstuk 35952)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Antwoorden op vragen commissie over de reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens het wetgevingsoverleg van 27 september 2022, over vrijgeven van alle sms-berichten tussen het Kamerlid Omtzigt en de toenmalige staatssecretaris van Financiën rondom de Catshuisregeling (Kamerstuk 36151-32)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Uitstel beantwoording schriftelijk overleg over de reactie op verzoek commissie over geheimhouding stukken Bijlmerramp 1992 (Kamerstuk 22861-37)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Planning behandeling van de Raming der voor de Tweede Kamer in 2024 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

  Besluit: De inbrengdatum t.b.v. het verslag wordt vastgesteld op woensdag 5 april 2023 om 14.00 uur en een wetgevingsoverleg wordt gepland op maandag 19 juni 2023 van 10.00 tot 17.00 uur.
  Noot: De Ramingsstukken zullen op 22 maart 2023 door de commissie Binnenlandse Zaken worden ontvangen.
 20. 20

  Gesprek met de Raad van State over het jaarverslag 2022 en het benoemingenbeleid

  Besluit: De commissie stemt in met het plannen van een gesprek met de vice-president van de Raad van State over het jaarverslag 2022 en het benoemingenbeleid. Per schriftelijke inventarisatie zal worden nagegaan of voldoende leden kunnen deelnemen aan een gesprek op donderdag 11 mei 2023 van 13.30 tot 14.30 uur.
   
 21. 21

  Debatten en dertigledendebatten

  14, 15 en 16 maart 2023 (week 11)
  - 36 052 (Voorstel van wet van het lid Van Houwelingen houdende splitsing van de gemeente Groningen en instelling van de gemeente Haren (voortzetting))

  21, 22 en 23 maart 2023 (week 12)
  - Tweeminutendebat Discriminatie, racisme en mensenrechten (CD 26/1)
   
  11, 12 en 13 april 2023 (weel 15)
  - 36 047 (Voorstel van wet van de leden Sneller en Kathmann tot wijziging van de Kieswet in verband met de permanente invoering van de mogelijkheid voor kiezers om gedurende twee dagen voorafgaand aan de dag van de stemming vervroegd te stemmen in het stemlokaal (Wet vervroegd stemmen in het stemlokaal))

  Te agenderen debatten
  1. Debat op hoofdlijnen over democratische zeggenschap over publieke voorzieningen (Marijnissen) (Minister-president)
  16. Debat over de Staat van de Uitvoering (Dekker-Abdulaziz) (minister BZK)

  Te agenderen dertigledendebatten
  8. Dertigledendebat over het rapport van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed over de archivering van chatberichten bij het ministerie van Algemene Zaken (Omtzigt) (Minister-president)
  25. Dertigledendebat over de informatievoorziening van het kabinet aan de Kamer (Omtzigt) (Minister-president)
  41. Dertigledendebat over het bericht dat Nederland de laagste score krijgt op de Corruption Perceptions Index (Omtzigt) (Minister-president, minister BZK)
 22. 22

  Overzicht geplande activiteiten (ter informatie)

  do 16-03-2023 13.00 - 16.00 Commissiedebat Wet open overheid
  di 21-03-2023 13.45 - 14.00 Petitie Aanbieding petitie met concept wetsvoorstel voor verhoging van de Kiesdrempel voor de volgende verkiezingen
  do 23-03-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 06-04-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  wo 12-04-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Constitutionele toetsing
  do 13-04-2023 13.00 - 16.30 Commissiedebat Integriteit openbaar bestuur
  do 20-04-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  wo 17-05-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  wo 17-05-2023 15.00 - 16.30 Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over recente adviezen die zijn uitgebracht over het bewaren en beheren van chatberichten bij de overheid
  wo 24-05-2023 14.00 - 17.30 Commissiedebat Archivering van stukken door bewindspersonen onder de archiefwet en de Woo/Wob
  do 01-06-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 08-06-2023 13.00 - 16.00 Commissiedebat Functioneren Rijksdienst
  do 15-06-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 15-06-2023 13.00 - 17.00 Commissiedebat IVD-aangelegenheden
  do 29-06-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 06-07-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (onder voorbehoud)
  do 14-09-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 28-09-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 12-10-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 02-11-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 16-11-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 30-11-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 14-12-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 21-12-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (onder voorbehoud)
 23. 23

  Overzicht ongeplande commissieactiviteiten (ter informatie)

  Commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie
  Commissiedebat Desinformatie en digitale inmenging
  Commissiedebat Digitalisering
  Rondetafelgesprek Financiële positie gemeenten (in afwachting van het voorstel. Aanvrager is Bromet)
  Commissiedebat Financiën decentrale overheden (in te plannen na ontvangst brief minister over een nieuw financieringssysteem die begin 2023 wordt verwacht)
  Gesprek Gesprek WRR over de motie van het lid Omtzigt c.s. over een voorstel voor standaarden en protocollen door de WRR (tot nader order uitgesteld i.v.m. overlap plenair debat)
  Commissiedebat Grensoverschrijdende samenwerking
  Commissiedebat Informatie- en werkafspraken tussen Tweede Kamer en Kabinet (tot nader order uitgesteld)
  Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Baarle over “Eeuwigdurende grafrust bereikbaar voor iedere Nederlander”
  Technische briefing Rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool m.b.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers (na de verkiezingen)
  Commissiedebat Regiodeals
  Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied'
  Commissiedebat Staatscommissie rechtsstaat
  Commissiedebat Versterking lokaal bestuur
  Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)
  Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging

  Besluit: de commissie besluit de minister van BZK te verzoeken een brief naar de Kamer te sturen met een stand van zaken van het overleg tussen het kabinet en de medeoverheden in het kader van de aangekondigde brief over een nieuw financieringssysteem die begin 2023 wordt verwacht (inclusief een planning). 
 24. 24

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden Wonen en Ruimtelijke Ordening d.d. 9 maart 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Voorstel van wet van het lid Kops tot wijziging van de Huisvestingswet 2014 in verband met het verlenen van voorrang aan Nederlanders bij de toewijzing van sociale huurwoningen (Wet voorrang voor Nederlanders)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Wijziging van de Wet op de huurtoeslag (vereenvoudiging van de huurtoeslag)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Vereenvoudiging van de huurtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op verzoek commissie over de nadere reactie op beëindiging permanente bewoning van recreatiewoningen

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Beleidsreactie op het onderzoeksrapport 'Staat van de corporatiesector 2022'

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Verordening dataverzameling en -deling kortetermijnverhuur accommodatie (Kamerstuk 22112-3581)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Met Redenen Omkleed Advies EPBDIII-implementatie

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op verzoek commissie over stilgevallen of vertraagde bouwprojecten t.g.v. de RvS-uitspraak over de bouwvrijstelling

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Afschrift van de beantwoording op vragen van de Eerste Kamer over de inwerkingtreding van de Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Voorhang BTIV saneringskader

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Debatten en dertigledendebatten

  14, 15 en 16 maart 2023 (week 11)
  - 36 195 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Grinwis tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met het afschaffen van tijdelijke huurcontracten voor zelfstandige woonruimten (Wet vaste huurcontracten))
  - 36 190 (Wijziging van de Huisvestingswet 2014 naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Huisvestingswet 2014)
 36. 36

  Overzicht geplande activiteiten (ter informatie)

  wo 22-03-2023 13.00 - 17.00 Commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving
  do 23-03-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  di 28-03-2023 17.00 - 21.00 Commissiedebat Staat van de volkshuisvesting
  do 30-03-2023 13.30 - 16.30 Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over funderingsproblematiek
  do 06-04-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  wo 12-04-2023 13.00 - 16.30 Commissiedebat Bouwregelgeving
  do 20-04-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  wo 10-05-2023 13.00 - 16.30 Commissiedebat Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof
  wo 17-05-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 01-06-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  wo 07-06-2023 13.00 - 17.00 Commissiedebat Leefbaarheid en veiligheid
  do 15-06-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  di 20-06-2023 16.30 - 20.30 Commissiedebat Woningbouwopgave en koopsector
  do 29-06-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 06-07-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (onder voorbehoud)
  do 14-09-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 28-09-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 12-10-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 02-11-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 16-11-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  do 30-11-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 14-12-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 21-12-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (onder voorbehoud)
 37. 37

  Overzicht ongeplande commissieactiviteiten (ter informatie)

  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen
  Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)
  Commissiedebat Ruimtelijke Ordening