E-mailprocedure : [E-MAILPROCEDURE] Aanbod besloten technische briefing Algemene Rekenkamer over toegevoegde waarde van EU-subsidies in Nederland

De vergadering is geweest

13 oktober 2022
16:00 uur
Uitkomst emailprocedure:

Aan de (plv.) leden van de commissie voor de Rijksuitgaven

 
Geachte leden,
 
In reactie op deze e-mailprocedure is geen reactie binnengekomen. Hieruit moet worden geconcludeerd dat de commissie geen gebruik wenst te maken van het aanbod van de Algemene Rekenkamer voor een besloten technische briefing over de toegevoegde waarde van EU-subsidies in Nederland. Dit betekent dat een nadere inventarisatie voor beschikbaarheid achterwege zal blijven en de Algemene Rekenkamer over het besluit zal worden geïnformeerd.
 
Met vriendelijke groet,
 
Wouter Lips
Griffier commissie voor de Rijksuitgaven(wnd.)/ adjunct-griffier vaste commissie voor Financiën
Tweede Kamer der Staten-Generaal


Aan de (plv.) leden van de commissie voor de Rijksuitgaven
 
Geachte leden,
 
De Algemene Rekenkamer zal op dinsdag 18 oktober 2022 een onderzoek publiceren naar de toegevoegde waarde van EU-subsidies die in Nederland besteed zijn.
Zoals gebruikelijk biedt de Algemene Rekenkamer de Kamer aan om  in een besloten briefing de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen toe te lichten. Deze besloten technische briefing kan plaatsvinden op woensdag 19 oktober a.s. van 16:30-17:30 uur. In bijgevoegde stafnotitie treft u hierover nadere achtergrondinformatie aan.
 
Aangezien de eerstvolgende procedurevergadering op 20 oktober a.s. zal plaatsvinden leg ik u  namens uw voorzitter bij dezen voor of u het aanbod van de Algemene Rekenkamer wenst te aanvaarden. Vriendelijk verzoek ik uw reactie door middel van een reply op deze mail uiterlijk donderdag 13 oktober a.s. om 16:00 uur kenbaar te maken.
 
Indien u besluit het aanbod te aanvaarden, zal een inventarisatie voor aanwezigheid volgen  bij u en bij de leden van de commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en van Justitie en Veiligheid.
 
Toelichting
 
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 7.20, tweede lid, van het Reglement van Orde, luidende:
 
2. Een commissie kan buiten haar vergaderingen langs schriftelijke weg besluiten over een voorstel dat naar het oordeel van haar commissievoorzitter eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en stemde zij als bedoeld in artikel 8.25.
 
 
Met vriendelijke groet,
 
Wouter Lips
Griffier commissie voor de Rijksuitgaven(wnd.)/ adjunct-griffier vaste commissie voor Financiën