Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

28 juni 2023
14:30 - 15:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  H. Kat (D66)
 • I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • R.P. Brekelmans (VVD)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
 • J.C. Sneller (D66)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • A. Kuik (CDA)
 • R. Verkuijlen (VVD)
 • G. Markuszower (PVV)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • Q.M. Rajkowski (VVD)
 • C. Helder ()

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Regels over een bestuursrechtelijke aanpak van online kinderpornografisch materiaal (Wet bestuursrechtelijke aanpak online kinderpornografisch materiaal)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen en de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2021/2118 tot wijziging van Richtlijn 2009/103/EG betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid (PbEU 2021, L 430) (Implementatiewet zesde richtlijn motorrijtuigenverzekering)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en andere wetten in verband met de modernisering van de strafbaarstelling van verschillende vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag (Wet seksuele misdrijven)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Voorstel van wet van de leden Kuik en Mutluer tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES in verband met het strafbaar stellen van het openbaar maken van beeldmateriaal van slachtoffers

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Regels inzake een wettelijke taak van gemeenten om opvangvoorzieningen voor asielzoekers mogelijk te maken (Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Arbeidsmarktstrategie politie

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Stand van zaken vernieuwing en vervanging C2000 zomer 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Appreciatie motie van de leden Mutluer en Ceder over een speciaal opgeleide jeugdagent die een licht verstandelijke beperking herkent en voor een buitenstrafrechtelijke afdoening zou kunnen zorg dragen (Kamerstuk 28741-100)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op de motie van de leden Helder en Van der Werf over begrotingsartikel 31. Politie uitsplitsen in meerdere begrotingsartikelen conform het advies van de Raad van State (Kamerstuk 36200-VI-52)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Beleidsreactie WODC-onderzoek Strafbaarstelling Lijkschennis

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Beantwoording vragen over het rapport van de rapporteurs over het wetsvoorstel seksuele misdrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  PMJ-ramingen tot en met 2028

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Uitwerking van de motie van het lid Kuik c.s. inzake de educatieve maatregel bij drugsbezit (Kamerstuk 36200-VI-77)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Woo-deelbesluit 2 Wet Gegevensverwerking Samenwerkingsverbanden (WGS)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Benoemingen Onderzoeksraad voor veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie inzake Wetboek van Strafvordering

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Beleidsreactie op inspectierapporten over de forensische zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Kabinetsreactie op artikel in het Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR) 'Wet inperking contractsvrijheid'

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Uitkomst onderzoek naar aanleiding van signaal over rapporten van de ADR, in relatie tot Justis en DigiD

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Ontwikkelingen College voor de Rechten van de Mens

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Jaarverslag Nationaal Preventie Mechanisme 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Opheffing verpandingsverboden

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Woo-besluit inzake de toekomst van interlandelijke adoptie

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Beleidsreactie op de WODC-onderzoeken naar de regulering van deepfakes en immersieve technologieën

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Beleidsreactie bij evaluatierapport artikel 80a Wet op de rechterlijke organisatie

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op verzoek commissie inzake juridische ondersteuning aan slachtoffers

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Jaarverslag van de Rechtspraak aan over het jaar 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Jaarbericht Openbaar Ministerie 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Verzamelbrief opvang Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op het rapport "Onderzoek naar het overlijden van een 3 maanden oude baby bij het aanmeldcentrum in Ter Apel"

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Fiche: Richtlijn en mededeling ter bestrijding van corruptie binnen de EU

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  EU-voorstel: Richtlijn ter bestrijding van corruptie binnen de EU COM (2023) 234

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  JBZ-Raad op 8 en 9 juni 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 36. 36

  Fiche: Aanbeveling inzake de bestrijding van online piraterij van live (sport)evenementen

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Brievenlijst