Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

12 april 2023
14:30 - 15:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Deelnemers

 • U. Ellian (VVD)
 • F.W. Futselaar (SP)
 • G. Markuszower (PVV)
 • I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • R.P. Brekelmans (VVD)
 • L.A.J.M. Dassen (Volt)
 • J.C. Sneller (D66)
 • R. Verkuijlen (VVD)
 • L.M.J.S. Helder (PVV)
 • K.P. Piri (PvdA)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
 • A. Podt (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet dieren met het oog op de versterking en aanvulling van het instrumentarium ten behoeve van de opsporing, vervolging en bestuursrechtelijke sanctionering van dierenmishandeling, dierverwaarlozing en overtreding van bepalingen inzake dierenwelzijn, dierengezondheid en het aanhitsen van dieren (Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2021/1883 van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2021 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan, en tot intrekking van Richtlijn 2009/50/EG van de Raad (PbEU 2021, L 382/1)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de Raad van State en enige andere wetten in verband met enkele wijzigingen in het belang van integere, onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak, alsmede de regeling van enige andere onderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Regels inzake een wettelijke taak van gemeenten om opvangvoorzieningen voor asielzoekers mogelijk te maken (Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen en de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2021/2118 tot wijziging van Richtlijn 2009/103/EG betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid (PbEU 2021, L 430) (Implementatiewet zesde richtlijn motorrijtuigenverzekering)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Transitie van de Landelijke Eenheid

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Aangiften tegen minister Wiersma

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Evaluatie Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Beleidsreactie PGHR-rapport ‘Buiten de rechter OM’

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op de initiatiefnota van de leden Ellian en Bikker over de aanpak van antisemitisme – de volgende stap (Kamerstuk 36272)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Toezegging gedaan tijden het commissiedebat Seksueel geweld en kindermisbruik van 15 december 2022, over verkenning naar Nederlandse porno-industrie

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Veiligheidsstrategie voor het Koninkrijk der Nederlanden

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Kabinetsreactie Vernieuwing stelsel bewaken en beveiligen en reactie OvV-rapport bewaken en beveiligen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Afschrift van het antwoord op vragen van de Eerste Kamer over de wet ‘Vastleggen en bewaren kentekengegevens door de politie’

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Periodieke rapportage inzet rechtshandhaving Cariben en hoofdlijnen Justitieel Vierpartijenoverleg (JVO) januari 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verzamelbrief ‘Reactie WODC-onderzoek ‘Foute huurders’, kwetsbare branches en toepassing Wet Bibob door Rijksonderdelen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verzoek instemming aanvaarding toetreding Kaapverdië bij het Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Beleidsreactie op onderzoek strafmaat jeugd en adolescenten en reactie op moties en toezeggingen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  WODC validatiestudie 'De toepassing van het adolescentenstrafrecht bij 16- tot 23-jarigen'

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Wenselijkheid opzetten burgerfora

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Kwaliteitsverbetering gegevens in de justitiële documentatie

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Beleidskader discriminatie en racisme bij DJI

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op het verzoek commissie over voortgang op uitvoering moties van het lid Ellian

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Voortgang verkenningen naar een sociaal notariaat

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Afschrift van het antwoord op vragen van de Eerste Kamer over onder andere de gesignaleerde buikpijndossiers in het jaarverslag van de Rechtspraak 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op verzoek commissie over het bericht de drenkelingen van Sea-Watch 3 zouden met prio door de asielketen gaan

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verzoek tot spoedige behandeling Wetsvoorstel mogelijk maken asielopvangvoorzieningen

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Beleidsreactie onderzoek IJenV naar de leefomstandigheden en de veiligheid op de handhaving- en toezicht locatie (htl)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Strafmaat

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  WODC-onderzoek naar geweld en agressie tegen journalisten

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Uitzondering registratieplicht voor rechtshandhaving

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie op twee vragen gesteld tijdens het Commissiedebat Personen- en familierecht gehouden op 22 maart 2023.

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Lijst met EU-voorstellen d.d. 6 april 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Antwoorden op vragen commissie over de initiatiefnota van de leden Michon-Derkzen en Haverkort over de aanpak van illegaal vuurwerk

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data