Procedurevergadering : Procedurevergadering VWS

De vergadering is geweest

24 mei 2023
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • F. Sahla (D66)
 • R. Verkuijlen (VVD)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • W. Paulusma (D66)
 • H. Bevers (VVD)
 • J. van den Hil (VVD)
 • J.P. Dijk (SP)
 • P. van Houwelingen (FVD)
 • C.G. van der Staaij (SGP)
 • E.M. van Esch (PvdD)
 • M. Agema (PVV)
 • R. Raemakers (D66)
 • G. van den Brink (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie voor VWS d.d. 24 mei 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  36278 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wet kwaliteitsregistraties zorg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  36291 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling mpox B1

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Brief van het lid Podt inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel Wet toetsing levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet VWS 2023)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  EU-voorstel: Mededeling hervorming EU geneesmiddelenwetgeving en maatregelen tegen antimicrobiële resistentie COM (2023) 190 (Engelstalige versie)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  EU-voorstel: geneesmiddelenverordening COM (2023) 193 (Engelstalige versie)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  EU-voorstel: geneesmiddelenrichtlijn COM (2023) 192 (Engelstalige versie)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  EU-voorstel: verordening aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen - herschikking COM (2023) 231 (Engelstalige versie)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  EU-voorstel: Verordening unitair aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen COM (2023) 222) (Engelstalige versie)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Uitstel toezending kabinetsappreciatie herziening van de Europese geneesmiddelenwetgeving (BNC-fiche)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda informele EU Gezondheidsraad van 4-5 mei 2023 (Kamerstuk 21501-31-701)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Advies Deskundigenberaad Zoönosen (DB-Z) over vogelgriep

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op het verzoek van het lid Ellemeet, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 28 maart 2023, over het Integraal Zorgakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op verzoek commissie op het bericht: ‘1 op de 6 gebruikers van medicijnen heeft daarover geen contact met zorgverlener

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op verzoek commissie over de brandbrief ALS patiëntenvereniging m.b.t. moties over geneesmiddelenbeleid ALS-patiënten

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op verzoek commissie inzake de petitie 'Red levens, vernietig geen bruikbare medicijnen'

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Afstel GVS-modernisering

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voortgang persoonlijke gezondheidsomgevingen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Stoppen Corona Opt-in

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken gebruik Corona Opt-in (Kamerstuk 25295-2017)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Reactie op verzoek commissie over adviezen en factsheets inzake het gebruik van data voor onderzoek naar de oorzaken van oversterfte

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Twee onderzoeksrapporten op gebied van transgenderzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Rapport labonderzoeksrapport RIVM naar Mesh-implantaten

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Noodmaatregel i.v.m. tekort aan forensisch artsen

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Inrichting van zorgcoördinatie

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  VWS-monitor mei 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Inzet van Nederland tijdens de World Health Assembly

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie op verzoek commissie over aanvullende vragen over plan van aanpak inzake de invoeringstoets Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Laatste ontwikkelingen met betrekking tot de deelname van Russische en Belarussische atleten aan internationale sportwedstrijden

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Verslag van een schriftelijk overleg over de antwoorden op vragen commissie over de reactie op verzoek commissie inzake de uitspraak van de Hoge Raad over het hinderpaalcriterium inzake de Vrije Artsenkeuze en het voornemen tot het verlagen van de tarieven door verzekeraars voor ongecontracteerde GGZ- en wijkverpleging aanbieders (Kamerstuk 29689-1189)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 36. 36

  Voortgangsbrief Wmo 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Beantwoording commissievragen over het Gezond en Actief Leven Akkoord en gerelateerde onderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Gezond en Actief Leven Akkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Achterbanconsultatie Hervormingsagenda Jeugd van start

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Reactie op het amendement van van de leden Bushoff en Ellemeet over zeker stellen dat donorkinderen geïnformeerd worden over een genetische aandoening als het College niet beschikt over de contactgegevens van het donorkind zelf (Kamerstuk 35870-26) en de gewijzigde motie van het lid Ellemeet c.s. over onderzoeken hoe het maximumaantal gezinnen ook van toepassing kan zijn op donoren die buiten de kliniek werken en hoe overtreding bestraft kan worden (t.v.v. Kamerstuk 35870-24)

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Update energiemaatregelen langdurige zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Achtste publicatie rond coronarekening

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Overzicht wetsvoorstellen aangemeld voor plenaire behandeling (stand van zaken d.d. 17 mei 2023)

  Besluit: Ter informatie. 

  A. Aangemeld voor plenaire behandeling:
  • Kamerstuk 36159 - Wijziging van de Opiumwet in verband met het toevoegen van een derde lijst met als doel het tegengaan van de productie van en de handel in nieuwe psychoactieve stoffen en enkele andere wijzigingen. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 22 maart 2023. 

  B. Ter informatie: 
  • Kamerstuk 35 384 - Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek. Tijdens de stemmingen d.d. 13 september jl. heeft de Kamer besloten de stemmingen over de Wet op het bevolkingsonderzoek uit te stellen. In de brief van 13 december 2022 stelt de minister dat hij de uitkomst van een in het eerste kwartaal van 2023 te organiseren rondetafelgesprek met belanghebbenden zal gebruiken om de definitieve koers voor het wetsvoorstel te bepalen, waarna hij de Kamer daarover zal informeren. Per brief van 23 februari 2023 verzoekt de minister de plenaire behandeling van dit wetsvoorstel uit te stellen, in verband met een voorgenomen tweede nota van wijziging. Het is het streven van de minister om voor het einde van dit jaar een tweede nota van wijziging van de Wzl voor advies voor te leggen aan de Afdeling advisering van de Raad van State.
  • Kamerstuk 35 844 - Regels voor handelingen met lichaamsmateriaal, welke worden verricht voor andere doeleinden dan geneeskundige behandeling of diagnostiek van de donor (Wet zeggenschap lichaamsmateriaal). Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 13 oktober 2022. De Kamer is in afwachting van tweede nota van wijziging.
 47. 47

  Overzicht wetsvoorstellen, inbrengdatum (nader) verslag vastgesteld of nog niet vastgesteld (stand van zaken d.d. 17 mei 2023)

  Besluit: Ter informatie. 

  A. Inbrengdatum reeds vastgesteld: 
  1. Kamerstuk 34961 - Voorstel van wet van het lid Aartsen tot wijziging van de Alcoholwet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules (Wet regulering mengformules). Inbrengdatum t.b.v. het nader verslag d.d. 24 mei 2023 om 14.00 uur. 
  2. Kamerstuk 36360-XVI - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2022. Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen (centraal) vastgesteld op 24 mei 2023, 14.00 uur.   
  3. Kamerstuk 36350-XVI - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota). Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen (centraal) vastgesteld op 1 juni 2023, 14.00 uur.
   
  B. Inbrengdatum nog niet vastgesteld: 
  1. Kamerstuk 36357 - Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet VWS 2023). Zie agendapunt 7.
 48. 48

  Overzicht wetsvoorstellen waarvan de commissie in afwachting is van de nota n.a.v. het verslag (stand van zaken d.d. 17 mei 2023)

  Besluit: Ter informatie.
   
  1. Kamerstuk 33 703 - Voorstel van wet van de leden Otwin van Dijk en Kuzu tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen. Op 15 december 2014 is het verslag uitgebracht.
  2. Kamerstuk 35 410 - Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende het wetsvoorstel Wet transparantieregister zorg. Op 12 juli 2021 is het verslag uitgebracht. 
  3. Kamerstuk 36279 - Wijziging van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen in verband met de toevoeging van een elfde gemeente aan het experiment. Op 3 februari 2023 is het verslag uitgebracht.
  4. Kamerstuk 36295 - Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en enkele andere wetten met het oog op een integrale en gecoördineerde aanpak bij meervoudige problematiek en de daarvoor benodigde gegevensverwerking (Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein). Ontvangen d.d. 30 januari 2023. Op 14 maart 2023 is het verslag uitgebracht. 
  5. Kamerstuk 36334 - Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege de invoering van een vergunningplicht en een meldplicht ter zake van het verrichten van handelingen met poliovirus en enkele andere wijzigingen. Ontvangen d.d. 31 maart 2023. Op 12 mei 2023 is het verslag uitgebracht. 
  6. Kamerstuk 36288 - Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 in verband met de invoering van het woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen. De inbrengdatum van het verslag was op 17 mei 2023. 
 49. 49

  Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS (stand van zaken d.d. 17 mei 2023)

  Besluit: Ter informatie. 

  Nog niet ingepland:
  1. Debat over opnamestops en lange wachttijden op spoedeisendehulpposten als gevolg van toenemende druk (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 20 april 2022, dertigledendebat omgezet in een debat tijdens de RvW van 28 juni 2022. Debat i.v.m. vervaldatum opnieuw aangevraagd tijdens de RvW van 7 februari 2023).
  2. Debat over het tweede deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake de coronacrisis (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 18 oktober 2022).
  3. Dertigledendebat over discriminatie en de zorg (aangevraagd door het lid Kuzu tijdens de RvW van 1 november 2022).
  4. Dertigledendebat over het bericht dat zorgverzekeraar CZ aangeeft de zorgplicht niet meer te kunnen garanderen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 15 november 2022). 
  5. Dertigledendebat over de verhoging van de zorgpremie (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 15 november 2022). 
  6. Dertigledendebat over het opnemen van inflatiecompensatie in de overruimte met betrekking tot de lonen in de zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 29 november 2022).
  7. Debat over de aanhoudende medicijntekorten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 17 januari 2023).
  8. Debat over oversterfte (aangevraagd door het lid Omtzigt tijdens de RvW van 17 januari 2023).
  9. Dertigledendebat over bezuinigingen in de ouderenzorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 24 januari 2023).
  10. Dertigledendebat over de voorgestelde bezuiniging van 200 miljoen euro op het eigen risico in de zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 24 januari 2023).
  11. Dertigledendebat over de toekomst van de ouderenzorg (aangevraagd door het lid Den Haan tijdens de RvW van 7 februari 2023).
  12. Debat over het Gezond en Actief Leven Akkoord (aangevraagd door het lid Van der Laan tijdens de RvW van 7 februari 2023 en nogmaals tijdens de RvW van 16 mei 2023).
  13. Dertigledendebat over de brandbrief van zorgorganisaties over de toename van gezondheidsklachten door armoede (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 21 februari 2023).
  14. Dertigledendebat over diplomafraude in de zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 21 februari 2023).
  15. Dertigledendebat over de afbouw van complexe zorg voor gehandicapten vanwege onrendabele tarieven (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 7 maart 2023).
 50. 50

  Vervolg - overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS

  1. Dertigledendebat over het SER-advies ‘Waardevol werk: publieke dienstverlening onder druk’ (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 7 maart 2023).
  2. Dertigledendebat over een bezuiniging van 1,6 miljard euro op de verpleeghuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 maart 2023).
  3. Debat over de oproep van gemeenten over het niet sluiten van spoedeisende hulpposten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 21 maart 2023).
  4. Dertigledendebat over het bericht dat thuis sterven voor terminaal zieke patiënten steeds moeilijker wordt (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 21 maart 2023.
  5. Debat over het Integraal Zorgakkoord (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 28 maart 2023).
  6. Dertigledendebat over het niet vergoeden van een nieuw medicijn tegen borstkanker (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 april 2023) 
  7. Dertigledendebat over het rapport van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving over toekomstgerichte eerstelijnszorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 april 2023). 
  8. Dertigledendebat over innovaties in de zorg (aangevraagd door het lid Tielen tijdens de RvW van 4 april 2023). 
  9. Dertigledendebat over het advies van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding inzake het verstrekken van informatie over de besluitvorming rondom de coronapandemie door het ministerie van VWS (aangevraagd door het lid Azarkan tijdens de RvW van 11 april 2023).
  10. Dertigledendebat over het definitieve besluit inzake de concentratie van kinderhartinterventies (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 18 april 2023). 
  11. Debat over het rapport van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving over de publieke gezondheidszorg (aangevraagd door het lid Tielen tijdens de RvW van 18 april 2023). 
  12. Debat over de hervormingsagenda voor de jeugdzorg (aangevraagd door het lid Mohandis tijdens de RvW van 18 april 2023). 
  13. Debat over de maatschappelijke impact van het postcovidsyndroom (aangevraag door het lid Drost tijdens de RvW van 16 mei 2023). 
  14. Dertigledendebat over onduidelijkheid over de realisatie van verpleegzorgplekken (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 16 mei 2023). 
 51. 51

  Overzicht tweeminutendebatten

   Besluit:  Ter informatie.

  Nog in te plannen:
  • Tweeminutendebat Arbeidsmarktbeleid in de zorg (CD d.d. 18 januari 2023).
  • Tweeminutendebat Bekostiging tolkenvoorziening en het rapport 'Tolken in de zorg' (Kamerstuk 36 200-XVI-214).
  • Tweeminutendebat Jeugdbeleid (CD d.d. 20 april 2023).
  • Tweeminutendebat Ontwikkelingen rondom het coronavirus / pandemische paraatheid (CD d.d. 10 mei 2023).
  • Tweeminutendebat Wijkverpleging (CD d.d. 11 mei 2023).
  • Tweeminutendebat over de reactie op verzoek commissie inzake de Uitspraak van de Hoge Raad over het hinderpaalcriterium inzake de Vrije Artsenkeuze en het voornemen tot het verlagen van de tarieven door verzekeraars voor ongecontracteerde GGZ- en wijkverpleging aanbieders (Kamerstuk 29689-1189). 
 52. 52

  Overzicht van commissiedebatten (CD's), notaoverleggen (NO's) en wetgevingsoverleggen (WGO's)

  Besluit: De commissie stemt in met het definitief inplannen van de commissiedebatten vermeld onder B.
  De mogelijkheden tot het houden van een nota-overleg over het houden van Rapport 'Schaduwdansen': Een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in het dansen, worden in de volgende procedurevergadering aan de commissie voorgelegd. 

  A. Reeds ingepland:
  1. CD EU-Gezondheidsraad d.d. 13 juni 2023 (wo 31 mei 2023, 15.30 - 18.30 uur). 
  2. CD Digitale ontwikkelingen in de zorg (do 1 juni 2023, 14.30 - 18.30 uur).
  3. CD Ouderenzorg (do 8 juni 2023, 13.00 - 17.00 uur).
  4. CD Medische kindzorg (13 juni 2023, 17.00 - 19.00 uur). 
  5. WGO Jaarverslag van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2022 (di 20 juni 2023, 17.00 - 22.00 uur).
  6. CD Zorgverzekeringsstelsel (wo 21 juni 2023, 12.00 - 18.00 uur).
  7. CD Sportbeleid (wo 21 juni 2023, 18.00 - 22.00 uur).
  8. CD Acute Zorg (di 27 juni 2023, 18.00 - 22.00 uur).
  9. CD Medische ethiek / orgaandonatie (wo 28 juni 2023, 14.00 - 18.00 uur).
  10. CD Ziekenhuiszorg (do 29 juni 2023, 13.00 tot 17.00 uur).
  11. CD Eerstelijnszorg (wo 5 juli 2023, 13.00 tot 17.00 uur).

  B. In concept ingepland (conform besluitvorming procedurevergadering 10 mei jl.): 
  1. CD Zwangerschap en geboorte (do 14 september 2023, 10.00 tot 14.15 uur).
  2. CD Arbeidsmarktbeleid in de zorg (wo 27 september 2023, 10.00 tot 14.15 uur).
  3. CD Kindermishandeling (blok I) (wo 27 september 2023, 14.30 tot 16.30 uur)
  4. CD Huiselijk geweld/ geweld in afhankelijkheidsrelaties (blok II) (wo 27 september 2023, 16.30 - 18.30 uur).
  5. CD Goed bestuur en toezicht binnen de zorg (wo 4 oktober 2023, 10.00 - 15.00 uur).
  6. CD Integraal Zorgakkoord (wo 11 oktober 2023, 13.00 - 18.15 uur).

  C. Op een later moment opnieuw in te plannen:
  1. CD Onderzoeksrapport "De juridische aspecten van een overgang van vrijgevestigd medisch specialisten naar loondienst" (stond gepland op 17 november 2021).
 53. 53

  Overzicht van ongeplande commissiedebatten

  Besluit: De commissie besluit om tussen het herfst- en kerstreces, naast de wetgevingsoverleggen over Jeugd en Sport en Bewegen, een wetgevingsoverleg over Leefstijlpreventie te organiseren. Daarnaast besluit de commissie in deze periode een commissiedebat Langdurige Zorg, een commissiedebat Hulp- en geneesmiddelenbeleid en een commissiedebat GGZ / Suïcidepreventie in te plannen. 
   
  1. Wetgevingsoverleg Begrotingsonderdeel Jeugd
  2. Wetgevingsoverleg Begrotingsonderdeel Sport en Bewegen
   
  1. Commissiedebat Kwaliteitszorg (5 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 24 juni 2022)
  2. Commissiedebat Langdurige zorg (45 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 22 april 2022)
   • Blok I - Gehandicaptenbeleid
   • Blok II - Wlz, Wmo, PGB
  3. Commissiedebat Medisch Zorglandschap (6 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 22 augustus 2022)
  4. Commissiedebat Mondkapjesdeal (11 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 26 april 2022)
  5. Commissiedebat Hulp- en geneesmiddelenbeleid (19 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 26 augustus 2022)
  6. Commissiedebat Caribisch Nederland - VWS (5 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 28 november 2022)
  7. Commissiedebat Maatschappelijk domein (1 geagendeerde brief d.d. 15 december 2022) 
  8. Commissiedebat Preventie (21 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 23 januari 2020)
   • Blok I - Medische preventie - vorig CD d.d. 16 februari 2023. 
   • Blok II - Leefstijlpreventie - vorig CD d.d. 14 december 2022. 

  Ongeplande commissiedebatten, vorig CD nog in 2023 gehouden:
  1. Commissiedebat Drugspreventie en verslavingszorg - vorig CD d.d. 29 maart 2023.
  2. Commissiedebat Oorlogsgetroffenen - vorig CD d.d. 12 april 2023. 
  3. Commissiedebat GGZ / Suïcidepreventie - vorig CD d.d. 19 april 2023.
  4. Commissiedebat Jeugdbeleid - vorig CD d.d. 20 april 2023. 
  5. Commissiedebat Ontwikkelingen rondom het coronavirus / pandemische paraatheid - vorig CD d.d. 10 mei 2023. 
  6. Commissiedebat Wijkverpleging - vorig CD d.d. 11 mei 2023. 
 54. 54

  Overzicht van technische briefings en gesprekken

  Besluit: Ter informatie. 

  A. Ingepland:
  1. (Besloten) gesprek met een delegatie van de Republiek van Noord-Macedonië, namens commissie voor Gezondheid van parlement van Republiek Noord-Macedonië - di 6 juni 2023, 17.00 - 18.00 uur.
  2. (Besloten) gesprek met delegatie Saba - wo 7 juni 2023, 11.30 - 12.30 uur. 
  3. Technische briefing, verzorgd door de Algemene Rekenkamer over het Jaarverslag VWS 2022 - wo 7 juni 2023, 12.45 - 13.45 uur. 
  4. Technische briefing, verzorgd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Auditdienst Rijk over het Financieel beheer en bedrijfsvoering van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - wo 7 juni 2023, 16.30 - 18.00 uur.

  B. Nog in te plannen:
  1. Gesprek Eurocommissaris, mw. Kyriakides. De commissie heeft tot dit gesprek besloten in de procedurevergadering d.d. 26 mei 2021. Het vloeit voort uit de aanbevelingen van de rapporteurs "EU farmaceutische strategie".
  2. Gesprek met het CEG over de publicatie 'Code Rood. Verkenning van morele uitgangspunten bij langdurige schaarste in de zorg'. Datum nader te bepalen (voorafgaand aan het CD Medische ethiek). 
 55. 55

  Overzicht van rondetafelgesprekken

  Besluit: Ter informatie. 

  Overzicht geplande rondetafelgesprekken:
  1. RTG over Afschaffen btw op groente en fruit - ma 12 juni 2023, 13.30 - 17.30 uur. 
  2. RTG over de Hervormingsagenda Jeugd - ma 19 juni 2023, 13.00 - 17.00 uur. 

  Overzicht ongeplande rondetafelgesprekken:
  1. RTG over het onderzoeksrapport 'Bouwen aan Bescherming'. Datum voor het RTG nader te bepalen.
  2. RTG over Dementiezorg. Datum voor het RTG nader te bepalen. 
 56. 56

  Versterking van de positie van patiënten en cliënten binnen het zorgsysteem en voorhang regeling tot verstrekking van instellingssubsidie aan patiënten- en gehandicaptenorganisatie

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Wijzigingsregeling subsidiëring VIPP Babyconnect

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda informele EU Gezondheidsraad van 4-5 mei 2023 inzake de prijsonderhandelingen voor Libmeldy (Kamerstuk 21501-31-701)

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Geannoteerde agenda formele EU Gezondheidsraad van 13 juni 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Stand van zaken European Health Data Space

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Verzoek om uitstel commissiedebat Digitale ontwikkelingen in de zorg van 1 juni 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Verzoek groep Stop Verwaarlozing Ouderen tot aanbieding petitie "Stop verwaarlozing ouderen"

 63. 63

  Verzoek om een gesprek met eilandsraad van Sint Eustatius, donderdag 8 juni 2023 11.00-12.00 uur.