Procedurevergadering : Procedurevergadering VWS

De vergadering is geweest

10 mei 2023
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  B.M.G. Smals (VVD)
 • H. Bevers (VVD)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • J.M.P. van der Laan (D66)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • W. Paulusma (D66)
 • R. Verkuijlen (VVD)
 • P. van Houwelingen (FVD)
 • J. van den Hil (VVD)
 • R. Raemakers (D66)
 • M. Mohandis (PvdA)
 • L.M. Werner (CDA)
 • T.J. Bushoff (PvdA)
 • E.M. van Esch (PvdD)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie voor VWS d.d. 10 mei 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Reactie op amendementen en moties ingediend tijdens het debat inzake wijziging van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting in verband met de tweede evaluatie van de wet, het actieplan ter ondersteuning van donorkinderen en de omvorming van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (Kamerstuk 35870)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op het gewijzigd amendement van het lid Hijink c.s. over betrokkenheid van de IGJ (Kamerstuk 35515-23)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  EU-voorstel: geneesmiddelenrichtlijn COM (2023) 192 (Engelstalige versie)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  EU-voorstel: geneesmiddelenverordening COM (2023) 193 (Engelstalige versie)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  EU-voorstel: Mededeling hervorming EU geneesmiddelenwetgeving en maatregelen tegen antimicrobiële resistentie COM (2023) 190 (Engelstalige versie)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Marktoverzicht en verkoopvoorwaarden verkoopproces Intravacc B.V.

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Kabinetsreactie op de evaluatie Regeling beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen (LZA/LP) en het vervolg van de voorgenomen Regeling L1-12

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie over de uitspraak van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen inzake de vergoeding van stroomkosten

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voortgang verdere vormgeving Nationale Zorgreserve

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Werkwijze langere toekenningen Zvw-PGB

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Ontwikkelingen ggz in de Wet langdurige zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Lijkschouw in de langdurige zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Planning communicatie sportbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Onderzoeksrapport 'Discriminatie in de zorg en de sport: wat weten we (niet)?'

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Vormgeving regeling zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Toevoegen adrenoleukodystrofie aan de hielprikscreening

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Rapport Marketing voor voedingsproducten, Monitor kindermarketing en de procesevaluatie centrale zorgverlener

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Schikkingen inzake vaccinatie Mexicaanse griep

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verslag van een schriftelijk overleg over ondersteuning mantelzorg en informele zorg (Kamerstuk 30169-73)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Onderzoeksrapport Bespreekbaar maken seksualiteit in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Invoering Nutri-Score als vrijwillig voedselkeuzelogo in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Overweging tot uitstel commissiedebat Huiselijk geweld / Kindermishandeling / Geweld in afhankelijkheidsrelaties van 1 juni 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Diverse onderwerpen met betrekking tot het COVID-19 virus

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Antwoorden op vragen commissie over diverse onderwerpen met betrekking tot het COVID-19 virus (Kamerstuk 25295-2012).

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Correctie Jaarbericht IGJ 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Principeakkoord financiën Rijk en VNG inzake Hervormingsagenda jeugd

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Initiatiefnota van het lid Van den Berg over 'Geneesmiddelen weer binnen bereik'

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Overzicht wetsvoorstellen aangemeld voor plenaire behandeling (stand van zaken d.d. 4 mei 2023)

  Besluit: Ter informatie. 

  A. Aangemeld voor plenaire behandeling:
  1. Kamerstuk 36159 - Wijziging van de Opiumwet in verband met het toevoegen van een derde lijst met als doel het tegengaan van de productie van en de handel in nieuwe psychoactieve stoffen en enkele andere wijzigingen. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 22 maart 2023. 

  B. Plenaire behandeling gaande: 
  1. Kamerstuk 35870 - Wijziging van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting in verband met de tweede evaluatie van de wet, het actieplan ter ondersteuning van donorkinderen en de omvorming van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 22 december 2022. Op 12 april 2023 heeft de eerste en tweede termijn plaatsgevonden. 

  C. Ter informatie: 
  1. Kamerstuk 35 384 - Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek. Tijdens de stemmingen d.d. 13 september jl. heeft de Kamer besloten de stemmingen over de Wet op het bevolkingsonderzoek uit te stellen. In de brief van 13 december 2022 stelt de minister dat hij de uitkomst van een in het eerste kwartaal van 2023 te organiseren rondetafelgesprek met belanghebbenden zal gebruiken om de definitieve koers voor het wetsvoorstel te bepalen, waarna hij de Kamer daarover zal informeren. Per brief van 23 februari 2023 verzoekt de minister de plenaire behandeling van dit wetsvoorstel uit te stellen, in verband met een voorgenomen tweede nota van wijziging. Het is het streven van de minister om voor het einde van dit jaar een tweede nota van wijziging van de Wzl voor advies voor te leggen aan de Afdeling advisering van de Raad van State.
  2. Kamerstuk 35 844 - Regels voor handelingen met lichaamsmateriaal, welke worden verricht voor andere doeleinden dan geneeskundige behandeling of diagnostiek van de donor (Wet zeggenschap lichaamsmateriaal). Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 13 oktober 2022. De Kamer is in afwachting van tweede nota van wijziging.
 31. 31

  Overzicht wetsvoorstellen, inbrengdatum (nader) verslag vastgesteld of nog niet vastgesteld (stand van zaken d.d. 4 mei 2023)

  Besluit: Ter informatie. 

  A. Inbrengdatum reeds vastgesteld: 
  1. Kamerstuk 36334 - Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege de invoering van een vergunningplicht en een meldplicht ter zake van het verrichten van handelingen met poliovirus en enkele andere wijzigingen. Inbrengdatum t.b.v. het verslag d.d. 10 mei 2023 om 14.00 uur. 
  2. Kamerstuk 36288 - Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 in verband met de invoering van het woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen. Inbrengdatum t.b.v. het verslag d.d. 17 mei 2023 om 14.00 uur. 
  3. Kamerstuk 34961 - Voorstel van wet van het lid Aartsen tot wijziging van de Alcoholwet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules (Wet regulering mengformules). Inbrengdatum t.b.v. het nader verslag d.d. 24 mei 2023 om 14.00 uur. 
 32. 32

  Overzicht wetsvoorstellen waarvan de commissie in afwachting is van de nota n.a.v. het verslag (stand van zaken d.d. 4 mei 2023)

  Besluit: Ter informatie.
  1. Kamerstuk 33 703 - Voorstel van wet van de leden Otwin van Dijk en Kuzu tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen. Op 15 december 2014 is het verslag uitgebracht.
  2. Kamerstuk 35 410 - Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende het wetsvoorstel Wet transparantieregister zorg. Op 12 juli 2021 is het verslag uitgebracht. 
  3. Kamerstuk 36279 - Wijziging van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen in verband met de toevoeging van een elfde gemeente aan het experiment. Op 3 februari 2023 is het verslag uitgebracht.
  4. Kamerstuk 36278 - Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het regelen van regie op kwaliteitsregistraties in de zorg en grondslagen om ten behoeve van die kwaliteitsregistraties bijzondere persoonsgegevens te kunnen verwerken (Wet kwaliteitsregistraties zorg). Op 13 februari 2023 is het verslag uitgebracht.
  5. Kamerstuk 36291 - Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling mpox B1. Ontvangen d.d. 19 januari 2023. Op 22 februari 2023 is het verslag uitgebracht.
  6. Kamerstuk 36295 - Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en enkele andere wetten met het oog op een integrale en gecoördineerde aanpak bij meervoudige problematiek en de daarvoor benodigde gegevensverwerking (Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein). Ontvangen d.d. 30 januari 2023. Op 14 maart 2023 is het verslag uitgebracht. 
 33. 33

  Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS (stand van zaken d.d. 4 mei 2023)

  Besluit: Ter informatie. 

  Voorzien op donderdag 11 mei vanaf 10.15 uur: 
  1. Dertigledendebat over ouderenzorginstellingen die in de financiële problemen komen vanwege de hoge energiekosten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 18 oktober 2022). 

  Nog niet ingepland:
  1. Debat over opnamestops en lange wachttijden op spoedeisendehulpposten als gevolg van toenemende druk (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 20 april 2022, dertigledendebat omgezet in een debat tijdens de RvW van 28 juni 2022. Debat i.v.m. vervaldatum opnieuw aangevraagd tijdens de RvW van 7 februari 2023).
  2. Debat over het tweede deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake de coronacrisis (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 18 oktober 2022).
  3. Dertigledendebat over discriminatie en de zorg (aangevraagd door het lid Kuzu tijdens de RvW van 1 november 2022).
  4. Dertigledendebat over het bericht dat zorgverzekeraar CZ aangeeft de zorgplicht niet meer te kunnen garanderen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 15 november 2022). 
  5. Dertigledendebat over de verhoging van de zorgpremie (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 15 november 2022). 
  6. Dertigledendebat over het opnemen van inflatiecompensatie in de overruimte met betrekking tot de lonen in de zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 29 november 2022).
  7. Debat over de aanhoudende medicijntekorten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 17 januari 2023).
  8. Debat over oversterfte (aangevraagd door het lid Omtzigt tijdens de RvW van 17 januari 2023).
  9. Dertigledendebat over bezuinigingen in de ouderenzorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 24 januari 2023).
  10. Dertigledendebat over de voorgestelde bezuiniging van 200 miljoen euro op het eigen risico in de zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 24 januari 2023).
  11. Dertigledendebat over de toekomst van de ouderenzorg (aangevraagd door het lid Den Haan tijdens de RvW van 7 februari 2023).
  12. Debat over het Gezond en Actief Leven Akkoord (aangevraagd door het lid Van der Laan tijdens de RvW van 7 februari 2023).
  13. Dertigledendebat over de brandbrief van zorgorganisaties over de toename van gezondheidsklachten door armoede (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 21 februari 2023).
  14. Dertigledendebat over diplomafraude in de zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 21 februari 2023).
  15. Dertigledendebat over de afbouw van complexe zorg voor gehandicapten vanwege onrendabele tarieven (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 7 maart 2023).
 34. 34

  Vervolg - overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS

  1. Dertigledendebat over het SER-advies ‘Waardevol werk: publieke dienstverlening onder druk’ (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 7 maart 2023).
  2. Dertigledendebat over een bezuiniging van 1,6 miljard euro op de verpleeghuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 maart 2023).
  3. Debat over de oproep van gemeenten over het niet sluiten van spoedeisende hulpposten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 21 maart 2023).
  4. Dertigledendebat over het bericht dat thuis sterven voor terminaal zieke patiënten steeds moeilijker wordt (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 21 maart 2023.
  5. Debat over het Integraal Zorgakkoord (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 28 maart 2023).
  6. Dertigledendebat over het niet vergoeden van een nieuw medicijn tegen borstkanker (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 april 2023) 
  7. Dertigledendebat over het rapport van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving over toekomstgerichte eerstelijnszorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 april 2023). 
  8. Dertigledendebat over innovaties in de zorg (aangevraagd door het lid Tielen tijdens de RvW van 4 april 2023). 
  9. Dertigledendebat over het advies van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding inzake het verstrekken van informatie over de besluitvorming rondom de coronapandemie door het ministerie van VWS (aangevraagd door het lid Azarkan tijdens de RvW van 11 april 2023).
  10. Dertigledendebat over het definitieve besluit inzake de concentratie van kinderhartinterventies (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 18 april 2023). 
  11. Debat over het rapport van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving over de publieke gezondheidszorg (aangevraagd door het lid Tielen tijdens de RvW van 18 april 2023). 
  12. Debat over de hervormingsagenda voor de jeugdzorg (aangevraagd door het lid Mohandis tijdens de RvW van 18 april 2023). 
 35. 35

  Overzicht tweeminutendebatten (stand van zaken d.d. 4 mei 2023).

  Besluit:  Ter informatie.

  Nog in te plannen:
  • Tweeminutendebat Arbeidsmarktbeleid in de zorg (CD d.d. 18 januari 2023).
  • Tweeminutendebat Sportbeleid (CD d.d. 5 april 2023).
  • Tweeminutendebat Oorlogsgetroffenen (CD d.d. 12 april 2023).
  • Tweeminutendebat Bekostiging tolkenvoorziening en het rapport 'Tolken in de zorg' (Kamerstuk 36 200-XVI-214).
  • Tweeminutendebat GGZ / Suïcidepreventie (CD d.d. 19 april 2023). 
  • Tweeminutendebat Jeugdbeleid (CD d.d. 20 april 2023).
 36. 36

  Overzicht van commissiedebatten (CD's), notaoverleggen (NO's) en wetgevingsoverleggen (WGO's)

  Besluit: Ter informatie.

  A. Reeds ingepland:
  1. CD Ontwikkelingen rondom het coronavirus / Pandemische paraatheid (wo 10 mei 2023, 13.30 - 18.00 uur).
  2. CD Wijkverpleging (do 11 mei 2023, 14.00 - 18.00 uur).
  3. CD EU-Gezondheidsraad d.d. 13 juni 2023 (wo 31 mei 2023, 15.30 - 18.30 uur). 
  4. CD Huiselijk geweld / kindermishandeling / geweld in afhankelijkheidsrelaties (do 1 juni 2023, 10.00 - 14.00 uur).
  5. CD Digitale ontwikkelingen in de zorg (do 1 juni 2023, 14.30 - 18.30 uur).
  6. CD Ouderenzorg (do 8 juni 2023, 13.00 - 17.00 uur).
  7. WGO Jaarverslag van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2022 (di 20 juni 2023, 17.00 - 22.00 uur).
  8. CD Zorgverzekeringsstelsel (wo 21 juni 2023, 12.00 - 18.00 uur).
  9. CD Sportbeleid (wo 21 juni 2023, 18.00 - 22.00 uur).
  10. CD Acute Zorg (di 27 juni 2023, 18.00 - 22.00 uur).
  11. CD Medische ethiek / orgaandonatie (wo 28 juni, 14.00 - 18.00 uur).
  12. CD Ziekenhuiszorg (do 29 juni, 13.00 tot 17.00 uur).
  13. CD Eerstelijnszorg (wo 5 juli, 13.00 tot 17.00 uur).
   
  B. Op een later moment opnieuw in te plannen:
  1. CD Onderzoeksrapport "De juridische aspecten van een overgang van vrijgevestigd medisch specialisten naar loondienst" (stond gepland op 17 november 2021).
 37. 37

  Overzicht van ongeplande commissiedebatten

  Besluit: Ter informatie. Zie tevens agendapunt 47.
   
  1. Commissiedebat Arbeidsmarktbeleid in de zorg (5 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 13 januari 2023)
  2. Commissiedebat Caribisch Nederland - VWS (5 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 28 november 2022)
  3. Commissiedebat Goed bestuur en toezicht binnen de zorg (15 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 22 april 2022)
  4. Commissiedebat Hulp- en geneesmiddelenbeleid (21 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 26 augustus 2022)
  5. Commissiedebat Integraal Zorgakkoord (1 geagendeerde brief d.d. 16 maart 2023)
  6. Commissiedebat Kwaliteitszorg (5 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 24 juni 2022)
  7. Commissiedebat Langdurige zorg (43 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 22 april 2022)
  8. Commissiedebat Maatschappelijk domein (1 geagendeerde brief d.d. 15 december 2022) 
  9. Commissiedebat Medisch Zorglandschap (6 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 22 augustus 2022)
  10. Commissiedebat Mondkapjesdeal (11 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 26 april 2022)
  11. Commissiedebat Preventie (Blok I - Medische preventie & Blok II - Leefstijlpreventie) (19 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 23 januari 2020)
  12. Commissiedebat Zwangerschap en geboorte (12 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 13 juni 2022).
 38. 38

  Overzicht van technische briefings en gesprekken

  Besluit: Ter informatie. 

  A. Ingepland:
  1. Technische briefing over de ontwikkelingen rondom het coronavirus - di 9 mei 2023 van 17.00 - 18.30 uur.
  2. (Besloten) gesprek met delegatie Saba - (voorlopig) tijdstip: wo 7 juni 2023, 09.30 - 10.30 uur. 

  B. Nog in te plannen:
  1. Gesprek Eurocommissaris, mw. Kyriakides. De commissie heeft tot dit gesprek besloten in de procedurevergadering d.d. 26 mei 2021. Het vloeit voort uit de aanbevelingen van de rapporteurs "EU farmaceutische strategie".
  2. Gesprek met het CEG over de publicatie 'Code Rood. Verkenning van morele uitgangspunten bij langdurige schaarste in de zorg'. Datum nader te bepalen (voorafgaand aan het CD Medische ethiek). 
 39. 39

  Overzicht van rondetafelgesprekken

  Besluit: Ter informatie. 

  Overzicht ongeplande rondetafelgesprekken:
  1. RTG over het onderzoeksrapport 'Bouwen aan Bescherming'. Datum voor het RTG nader te bepalen.
  2. RTG over Dementiezorg. Datum voor het RTG nader te bepalen. 
 40. 40

  Voorhangbrief tijdsinzet diverse functionarissen in de extramurale setting op grond van de Wet zorg en dwang

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Voorhang aanwijzing aan NZa in verband met de wijziging van het Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG ten aanzien van de bekostiging van de functies inzicht in capaciteit en patiëntenspreiding

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Ontwerpbesluit, houdende wijziging van lijst I, behorende bij de Opiumwet, in verband met plaatsing van enkele stoffen op deze lijst

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Gesprek met delegatie Committee on Health Care of the Parliament of Republic of North Macedonia