Procedurevergadering : Procedurevergadering VWS

De vergadering is geweest

5 april 2023
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  B.M.G. Smals (VVD)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • R. Verkuijlen (VVD)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • H.M. Palland (CDA)
 • M. Mohandis (PvdA)
 • M. Agema (PVV)
 • R. Raemakers (D66)
 • W. Paulusma (D66)
 • J.M.P. van der Laan (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie voor VWS d.d. 5 april 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Voorhang beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen (gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel inzake Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Toezegging gedaan tijdens de tweede termijn van de Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg van 16 maart 2023, om een reactie van de IGJ en de NZa inzake het amendement van de leden Hijink en Mohandis over betrokkenheid van de IGJ (Kamerstuk 35515-20)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Publiceren informatie European Common Entry Gate System

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie over de overschrijding van de implementatiedatum van Richtlijn 2019/882 betreffende de toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Tussentijds verslag van de rapporteurs op het EU-voorstel voor een verordening inzake een Europese ruimte voor gezondheidsgegevens (European Health Data Space, hierna EHDS)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie over de brief over ziektekostenverzekering in buitenland

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie over Vereniging Afbouwmedicatie m.b.t. concept Multidisciplinair Document Overige Antidepressiva (MDOA)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie op petitie "Vergoed alle spraakcomputers: iedereen een stem" van ISAAC-NF d.d. 24 januari 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie over de brief over nazorg bij wiegendood en kosten uitvaart van kinderen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Prijsonderhandelingen Trodelvy

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voortgangsbrief financiële arrangementen geneesmiddelen 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verslag van een schriftelijk overleg over de antwoorden op vragen commissie inzake de reactie op verzoek commissie over de nieuwe documentaire ‘Remco vs. Pharma’ (Kamerstuk 29477-787)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Verslag van een schriftelijk overleg over de beleidsnota cultuursensitieve zorg (Kamerstuk 31765-702)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op verzoek commissie over de artikelen: 'Zorggrens bereikt - Zorgverzekeraar CZ: ’Kunnen niet meer garanderen dat zorg altijd voor iedereen toegankelijk is'' en 'Zorgpremie voor velen molensteen' (Kamerstuk 31765-697)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Reactie op de motie van het lid Tielen c.s. over standaard uiteenzetten hoe strategische onafhankelijkheid geborgd wordt bij de verkoop van deelnemingen (Kamerstuk 34951-13)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Marktoverzicht en verkoopvoorwaarden verkoopproces Intravacc B.V.

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Planning van de derde en overige tranches van de Wet publieke gezondheid (Wpg)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Aanloopfase en eventuele deelname Amsterdam aan het Experiment gesloten coffeeshopketen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  NZa-rapporten uitvoering Wlz 2021-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Afschrift brief aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de benutting van het budgettaire kader Wlz voor het jaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Investeringsakkoord opleiden wijkverpleging

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Nieuw arbeidsmarktprognose zorg en welzijn

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Stand van zaken wijkverpleging; zorgverlener in de eerstelijns- en ouderenzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Onderzoeksrapport uniformeringsmogelijkheden hulpmiddelenreglementen zorgverzekeraars

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op verzoek van het lid Kuzu, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 november 2022, over het onderzoeksrapport ‘Discriminatie in de zorg’

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  NZa-advies Bekostiging afstemming en coördinatie kwetsbare ouderen thuis

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Landelijke rapportage Cliëntervaringsonderzoek Wmo – verantwoordingsjaar 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Onderzoeksrapport Laagdrempelige hulp voor slachtoffers en plegers van geweld in afhankelijkheidsrelaties

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Verslag van een schriftelijk overleg over laboratoriumzorg Bonaire (Kamerstuk 33578-90)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 33. 33

  Reactie op verzoek commissie over herregistratie van jeugd- en gezinsprofessional

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Beantwoording vragen commissie over het rapport ‘Opbrengsten huidige R&D-ecosysteem: analyse aantal marktintroducties geneesmiddelen vanaf 1995’ (Kamerstuk 29477-799)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Kort geding inzake lachgasverbod

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de reactie op de brief van Stichting Life Goals Nederland m.b.t. zorgen over kansengelijkheid in sport

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Stand van zaken beweeg- en sportbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  AEF rapport ‘samen de lat hoger leggen’

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Verslag van een schriftelijk overleg over de monitoring energieprijzen en sport (Kamerstuk 30234-333)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 40. 40

  Monitoring energieprijzen en sport

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Beleidsreactie op evaluatie Wet uitvoering antidopingbeleid (Wuab) en bredere antidopingbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Overzicht wetsvoorstellen aangemeld voor plenaire behandeling (stand van zaken 31 maart 2023)

  Besluit: Ter informatie. 

  Aangemeld voor plenaire behandeling:
  1. Kamerstuk 35 515 - Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 17 december 2020 en op 27 januari 2022. Op 16 maart jl heeft de tweede termijn plaatsgevonden.
  2. Kamerstuk 36179 - Wijziging van de Wet uitvoering antidopingbeleid ter instelling van de Beoordelingscommissie dopingzaken. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 14 december 2022. 
  3. Kamerstuk 35870 Wijziging van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting in verband met de tweede evaluatie van de wet, het actieplan ter ondersteuning van donorkinderen en de omvorming van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 22 december 2022.
  4. Kamerstuk 36159 - Wijziging van de Opiumwet in verband met het toevoegen van een derde lijst met als doel het tegengaan van de productie van en de handel in nieuwe psychoactieve stoffen en enkele andere wijzigingen. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 22 maart 2023. 

  Ter informatie: 
  1. Kamerstuk 35 384 - Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek. Tijdens de stemmingen d.d. 13 september jl. heeft de Kamer besloten de stemmingen over de Wet op het bevolkingsonderzoek uit te stellen. In de brief van 13 december 2022 stelt de minister dat hij de uitkomst van een in het eerste kwartaal van 2023 te organiseren rondetafelgesprek met belanghebbenden zal gebruiken om de definitieve koers voor het wetsvoorstel te bepalen, waarna hij de Kamer daarover zal informeren. Per brief van 23 februari 2023 verzoekt de minister de plenaire behandeling van dit wetsvoorstel uit te stellen, in verband met een voorgenomen tweede nota van wijziging. Het is het streven van de minister om voor het einde van dit jaar een tweede nota van wijziging van de Wzl voor advies voor te leggen aan de Afdeling advisering van de Raad van State.
  2. Kamerstuk 35 844 - Regels voor handelingen met lichaamsmateriaal, welke worden verricht voor andere doeleinden dan geneeskundige behandeling of diagnostiek van de donor (Wet zeggenschap lichaamsmateriaal). Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 13 oktober 2022. In afwachting van tweede nota van wijziging.
 43. 43

  Overzicht wetsvoorstellen waarvan de commissie in afwachting is van de nota n.a.v. het verslag

  Besluit:  Ter informatie. 
  1. Kamerstuk 33 703 - Voorstel van wet van de leden Otwin van Dijk en Kuzu tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen. Op 15 december 2014 is het verslag uitgebracht.
  2. Kamerstuk 34 961 - Voorstel van wet van het lid Aartsen tot wijziging van de Drank- en Horecawet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules (Wet regulering mengformules). Op 30 juli 2020 is het verslag uitgebracht.
  3. Kamerstuk 35 410 - Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende het wetsvoorstel Wet transparantieregister zorg. Op 12 juli 2021 is het verslag uitgebracht. 
  4. Kamerstuk 36279 - Wijziging van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen in verband met de toevoeging van een elfde gemeente aan het experiment. Op 3 februari 2023 is het verslag uitgebracht.
  5. Kamerstuk 36278 - Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het regelen van regie op kwaliteitsregistraties in de zorg en grondslagen om ten behoeve van die kwaliteitsregistraties bijzondere persoonsgegevens te kunnen verwerken (Wet kwaliteitsregistraties zorg). Op 13 februari 2023 is het verslag uitgebracht.
  6. Kamerstuk 36291 - Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling mpox B1. Ontvangen d.d. 19 januari 2023. Op 22 februari 2023 is het verslag uitgebracht.
  7. Kamerstuk 36295 - Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en enkele andere wetten met het oog op een integrale en gecoördineerde aanpak bij meervoudige problematiek en de daarvoor benodigde gegevensverwerking (Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein). Ontvangen d.d. 30 januari 2023. Op 14 maart 2023 is het verslag uitgebracht. 
 44. 44

  Overzicht wetsvoorstellen, inbrengdatum (nader) verslag vastgesteld of nog niet vastgesteld

  Besluit: Ter informatie. 
  1. Kamerstuk 36288 - Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 in verband met de invoering van het woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen. Ontvangen d.d. 16 januari 2023. De inbrengdatum voor het verslag is nog niet vastgesteld. Op 17 april 2023 staat een rondetafelgesprek over dit wetsvoorstel gepland. 
 45. 45

  Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS (stand van zaken 31 maart 2023)

  Besluit: Ter informatie. 

  Nog niet ingepland:
  1. Debat over opnamestops en lange wachttijden op spoedeisendehulpposten als gevolg van toenemende druk (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 20 april 2022, dertigledendebat omgezet in een debat tijdens de RvW van 28 juni 2022. Debat i.v.m. vervaldatum opnieuw aangevraagd tijdens de RvW van 7 februari 2023).
  2. Dertigledendebat over de gevolgen van het tekort op de arbeidsmarkt in de verpleeghuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 september 2022).
  3. Dertigledendebat over het aantal daklozen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 september 2022).
  4. Debat over het tweede deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake de coronacrisis (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 18 oktober 2022).
  5. Dertigledendebat over ouderenzorginstellingen die in de financiële problemen komen vanwege de hoge energiekosten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 18 oktober 2022). 
  6. Dertigledendebat over discriminatie en de zorg (aangevraagd door het lid Kuzu tijdens de RvW van 1 november 2022).
  7. Dertigledendebat over het bericht dat zorgverzekeraar CZ aangeeft de zorgplicht niet meer te kunnen garanderen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 15 november 2022). 
  8. Dertigledendebat over de verhoging van de zorgpremie (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 15 november 2022). 
  9. Dertigledendebat over het opnemen van inflatiecompensatie in de overruimte met betrekking tot de lonen in de zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 29 november 2022).
  10. Dertigledendebat over medewerkers in de publieke sector met langdurige postcovid-klachten (aangevraagd door het lid Van der Plas tijdens de RvW van 17 januari 2023).
  11. Debat over de aanhoudende medicijntekorten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 17 januari 2023).
  12. Debat over oversterfte (aangevraagd door het lid Omtzigt tijdens de RvW van 17 januari 2023).
  13. Dertigledendebat over bezuinigingen in de ouderenzorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 24 januari 2023).
  14. Dertigledendebat over de voorgestelde bezuiniging van 200 miljoen euro op het eigen risico in de zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 24 januari 2023).
  15. Dertigledendebat over de toekomst van de ouderenzorg (aangevraagd door het lid Den Haan tijdens de RvW van 7 februari 2023).
  16. Debat over het Gezond en Actief Leven Akkoord (aangevraagd door het lid Van der Laan tijdens de RvW van 7 februari 2023).
  17. Dertigledendebat over de brandbrief van zorgorganisaties over de toename van gezondheidsklachten door armoede (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 21 februari 2023).
  18. Dertigledendebat over diplomafraude in de zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 21 februari 2023)
  19. Dertigledendebat over de afbouw van complexe zorg voor gehandicapten vanwege onrendabele tarieven (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 7 maart 2023)
  20. Dertigledendebat over een bezuiniging van 1,6 miljard euro op de verpleeghuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 maart 2023).
 46. 46

  Vervolg - overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS (stand van zaken 31 maart 2023)

  1. Debat over de oproep van gemeenten over het niet sluiten van spoedeisende hulpposten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 21 maart 2023).
  2. Dertigledendebat over het bericht dat thuis sterven voor terminaal zieke patiënten steeds moeilijker wordt (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 21 maart 2023).
  3. Debat over het Integraal Zorgakkoord (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 28 maart 2023).
 47. 47

  Overzicht tweeminutendebatten

  Besluit:  Ter informatie.

  Nog in te plannen:
   
 48. 48

  Overzicht van commissiedebatten (CD's), notaoverleggen (NO's) en wetgevingsoverleggen (WGO's)

  Besluit: De commissie gaat akkoord met de in concept ingeplande commissiedebatten onder B. De commissie besluit daarnaast nog voor het zomerreces een commissiedebat Sportbeleid in te plannen. 

  A. Reeds ingepland:
  1. CD Sportbeleid (wo 5 april 2023, 13.00 - 17.00 uur).
  2. CD Oorlogsgetroffenen (wo 12 april 2023, 14.00 - 18.00 uur).
  3. CD GGZ / Suïcidepreventie (wo 19 april 2023, 18.00 - 23.00 uur).
  4. CD Jeugdbeleid (do 20 april 2023, 18.00 - 22.00 uur).
  5. CD Ontwikkelingen rondom het coronavirus / Pandemische paraatheid (wo 10 mei 2023, 13.30 - 18.00 uur).
  6. CD Wijkverpleging (do 11 mei 2023, 14.00 - 18.00 uur).
  7. CD Huiselijk geweld / kindermishandeling / geweld in afhankelijkheidsrelaties (do 1 juni 2023, 10.00 - 14.00 uur).
  8. CD Digitale ontwikkelingen in de zorg (do 1 juni 2023, 14.30 - 18.30 uur).
  9. CD Ouderenzorg (do 8 juni 2023, 13.00 - 17.00 uur).
   • Verpleeghuiszorg
   • Ouderenzorg 
   • Wijkverpleging 
  10. CD Zorgverzekeringsstelsel (wo 21 juni 2023, 12.00 - 18.00 uur).
   • Eigen bijdragen in de zorg
   • Pakketbeheer
   • Zorgverzekeringswet 
  11. CD Medische ethiek / orgaandonatie (wo 28 juni, 14.00 - 18.00 uur).
  12. CD Ziekenhuiszorg (do 29 juni, 13.00 tot 17.00 uur).
  13. CD Eerstelijnszorg (wo 5 juli, 13.00 tot 17.00 uur).
   • Eerstelijnszorg
   • Mondzorg
  B. In concept ingepland:
  1. CD EU-Gezondheidsraad d.d. 13 juni 2023 (wo 31 mei 2023, 15.30 - 18.30 uur). Het ministerie heeft aangegeven dat de Kamer op vrijdag 26 mei 2023 de stukken ten behoeve van dit commissiedebat zal ontvangen. 
  2. CD Acute Zorg (di 20 juni 2023, 18.00 - 22.00 uur).
  C. Op een later moment opnieuw in te plannen:
  1. CD Onderzoeksrapport "De juridische aspecten van een overgang van vrijgevestigd medisch specialisten naar loondienst" (stond gepland op 17 november 2021).
 49. 49

  Overzicht van ongeplande commissiedebatten

  Besluit: Ter informatie. 
  1. Commissiedebat Arbeidsmarktbeleid in de zorg (2 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 13 januari 2023)
  2. Commissiedebat Caribisch Nederland - VWS (3 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 28 november 2022)
  3. Commissiedebat Goed bestuur en toezicht binnen de zorg (14 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 22 april 2022)
   • Goed bestuur in de zorg
   • IGJ
   • Zorgfraude
  4. Commissiedebat Hulp- en geneesmiddelenbeleid (11 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 26 augustus 2022)
   • Hulpmiddelenbeleid
   • Geneesmiddelenbeleid
   • Bloedvoorziening
  5. Commissiedebat Integraal Zorgakkoord (1 geagendeerde brief d.d. 16 maart 2023)
  6. Commissiedebat Kwaliteitszorg (4 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 24 juni 2022)
   • Patiëntveiligheid 
   • Patiënten- en cliëntenrechten 
  7. Commissiedebat Langdurige zorg (34 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 22 april 2022)
   • Wlz
   • Gehandicaptenbeleid
   • Wmo
   • PGB
  8. Commissiedebat Maatschappelijk domein (1 geagendeerde brief d.d. 15 december 2022)
   • Huiselijk geweld / kindermishandeling / geweld in afhankelijkheidsrelaties 
   • Maatschappelijke opvang / beschermd wonen 
  9. Commissiedebat Medisch Zorglandschap (6 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 22 augustus 2022)
  10. Commissiedebat Mondkapjesdeal (11 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 26 april 2022)
  11. Commissiedebat Preventie (14 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 23 januari 2020)
   • Medische preventie 
   • Leefstijlpreventie 
   • Voedselveiligheid 
  12. Commissiedebat Zwangerschap en geboorte (9 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 13 juni 2022)
 50. 50

  Overzicht van technische briefings en gesprekken

  Besluit: De commissie gaat akkoord met de onder B in concept ingeplande technische briefing over de ontwikkelingen rondom het coronavirus.

  A. Ingepland:
  1. Technische briefing European Health Data Space - do 6 april 2023 van 10.00 - 11.00 uur.
  2. Gesprek met de opstellers van de wetenschappelijke factsheet Wijziging van de Opiumwet - di 11 april 2023 van 17.00 - 18.00 uur.
  3. Gesprek met de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE) - Aanbieding jaarverslag 2022 - wo 12 april 2023 van 10.30 tot 12.00 uur.

  B. In concept ingepland:
  1. Technische briefing over de ontwikkelingen rondom het coronavirus - di 9 mei 2023 van 17.00 - 18.30 uur.

  C. Nog in te plannen:
  1. Gesprek Eurocommissaris, mw. Kyriakides. De commissie heeft tot dit gesprek besloten in de procedurevergadering d.d. 26 mei 2021. Het vloeit voort uit de aanbevelingen van de rapporteurs "EU farmaceutische strategie".
 51. 51

  Overzicht van rondetafelgesprekken

  Besluit: Ter informatie. 

  Gepland: 
  1. RTG over de Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 in verband met de invoering van het woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen - ma 17 april 2023 van 10.00 - 13.00 uur. 
  Overzicht ongeplande rondetafelgesprekken:
  1. RTG over het onderzoeksrapport 'Bouwen aan Bescherming'. Datum voor het RTG nader te bepalen.
 52. 52

  Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op verzoek commissie inzake de uitspraak van de Hoge Raad over het hinderpaalcriterium inzake de Vrije Artsenkeuze en het voornemen tot het verlagen van de tarieven door verzekeraars voor ongecontracteerde GGZ- en wijkverpleging aanbieders (Kamerstuk 29689-1177)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 53. 53

  Reactie op verzoek commissie over Backpay-regeling voor weduwen

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Verzoek tot aanbieding petitie 'Afwijzing Backpay KNIL Weduwen' d.d. 11 april 2023