Procedurevergadering : Procedurevergadering VWS

De vergadering is geweest

15 februari 2023
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • F. Sahla (D66)
 • R. Raemakers (D66)
 • R. Verkuijlen (VVD)
 • H. Bevers (VVD)
 • L.M. Werner (CDA)
 • J. van den Hil (VVD)
 • W. Paulusma (D66)
 • T.J. Bushoff (PvdA)
 • M. Mohandis (PvdA)
 • C.G. van der Staaij (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie voor VWS d.d. 15 februari 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en enkele andere wetten met het oog op een integrale en gecoördineerde aanpak bij meervoudige problematiek en de daarvoor benodigde gegevensverwerking (Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 in verband met de invoering van het woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Geconsolideerde tekst wetsvoorstel invoering woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen (Kamerstuk 36288)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Reactie op de motie van het lid Raemakers over actualisering van het advies van de commissie-Dannenberg (Kamerstuk 29325-142)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Fiche: Mededeling EU mondiale gezondheidsstrategie

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Advies en onderzoeksrapport Zorgvuldigheid in de omgang met leeftijdsgrenzen in de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (Wdkb)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 20 oktober 2022, over het niet informeren van de Kamer over de beschikbaarheid van opnames van OMT-vergaderingen (Kamerstuk 25295-1965)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Verslag van een schriftelijk overleg over het beleidsprogramma pandemische paraatheid (Kamerstuk 25295-1964)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Reactie op de gewijzigde motie van het lid Omtzigt c.s. over een regeling waarin is vastgelegd wat een passende vergoeding is voor de stroomkosten in 2023 (Kamerstuk 36252-23)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Diverse onderwerpen met betrekking tot het COVID-19 virus

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie over o.a. de uitvoering van de motie Werner c.s. over een meerjarige nationale strategie voor mensen met een handicap (Kamerstuk 36200-XVI-70) en de motie de Kort c.s. over de Kamer in het eerste kwartaal van 2023 een kabinetsbesluit omtrent de ratificatie van het facultatief protocol doen toekomen (Kamerstuk 24170-278)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Uitwerking van de programmatische uitwerking van de Toekomstagenda: zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Regeling zorgmedewerkers post-COVID

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Monitoring energieprijzen en sport

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Beantwoording toezeggingen en openstaande vragen, gedaan tijdens het debat van 21 december 2022, over de Mondkapjesdeal

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Bevindingen NZa m.b.t. Esketamine neusspray

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op verzoek commissie op publicatie van het signalement ‘Onbedoelde en ongewenste uitkomsten in de zorg; normhandhaving, leren en herstel’

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op verzoek commissie over het Manifest ‘Menswaardige zorg voor elke burger’

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Twee rapporten in het kader van de voorbereidingen van de Hervormingsagenda Jeugd

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Werkagenda Toezicht Sociaal Domein 2023 - 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op het rapport ‘Onderzoek Backpay-regeling weduwen’

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verslag van een schriftelijk overleg over het rapport 'onderzoek backpay weduwen' (Kamerstuk 20454-172)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Gezond en Actief Leven Akkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Uitvoeringsplan af- en ombouw gesloten jeugdhulp

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Adviesrapport ‘Deel en Verbind’ van de Commissie Versterking kennis geschiedenis voormalig Nederlands-Indië

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Voortgang Vol vertrouwen in vaccinaties

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Kabinetsreactie op het Gezondheidsraadavies ‘Betekenis van exposoomonderzoek voor beleid’

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op verzoek commissie over de trendanalyse van de Sports Betting Intelligence Unit (SBIU) van de Kansspelautoriteit

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Onderzoeksrapport 'Naar collectieve financiering van Zorg in Onderwijstijd'

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Commissiebrief met verzoek om suggesties voor onderwerpen V-100 op 22 mei 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Dag van de Publieke Dienstverlening 22 juni 2023

 34. 34

  Uitnodiging ambassadeursconferentie 29 maart 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Overzicht wetsvoorstellen aangemeld voor plenaire behandeling (stand van zaken 10 februari 2023)

  Besluit: Ter informatie. 

  Gepland voor de komende week, dinsdag 14 februari 2023 vanaf 16.40 uur:
  1. Kamerstuk 35 515 - Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg. Aangemeld voor plenaire behandeling 17 december 2020. Nogmaals aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 27 januari 2022. 

  Aangemeld voor plenaire behandeling:
  1. Kamerstuk 35 844 - Regels voor handelingen met lichaamsmateriaal, welke worden verricht voor andere doeleinden dan geneeskundige behandeling of diagnostiek van de donor (Wet zeggenschap lichaamsmateriaal). Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 13 oktober 2022. 
  2. Kamerstuk 36179 - Wijziging van de Wet uitvoering antidopingbeleid ter instelling van de Beoordelingscommissie dopingzaken. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 14 december 2022. 
  3. Kamerstuk 35870 Wijziging van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting in verband met de tweede evaluatie van de wet, het actieplan ter ondersteuning van donorkinderen en de omvorming van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 22 december 2022.

  Ter informatie: 
  1. Kamerstuk 35 384 - Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek. Tijdens de stemmingen d.d. 13 september jl. heeft de Kamer besloten de stemmingen over de Wet op het bevolkingsonderzoek uit te stellen. In de brief van 13 december 2022 stelt de minister dat hij de uitkomst van een in het eerste kwartaal van 2023 te organiseren rondetafelgesprek met belanghebbenden (de consumenten/patiënten, de zorgprofessionals en aanbieders van preventief gezondheidsonderzoek) zal minister gebruiken om de definitieve koers voor het wetsvoorstel te bepalen, waarna hij de Kamer daarover zal informeren. 
 36. 36

  Overzicht wetsvoorstellen waarvan de commissie in afwachting is van de nota n.a.v. het verslag

  Besluit: Ter informatie. 
  1. Kamerstuk 33 703 - Voorstel van wet van de leden Otwin van Dijk en Kuzu tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen. Op 15 december 2014 is het verslag uitgebracht.
  2. Kamerstuk 34 961 - Voorstel van wet van het lid Aartsen tot wijziging van de Drank- en Horecawet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules (Wet regulering mengformules). Op 30 juli 2020 is het verslag uitgebracht.
  3. Kamerstuk 35 410 - Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende het wetsvoorstel Wet transparantieregister zorg. Op 12 juli 2021 is het verslag uitgebracht. 
  4. Kamerstuk 34 445 - Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten ivm aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg. De commissie is in afwachting van de derde nota n.a.v. het verslag. Op 2 oktober 2019 is het derde verslag uitgebracht.
  5. Kamerstuk 36 159 - Wijziging van de Opiumwet in verband met het toevoegen van een derde lijst met als doel het tegengaan van de productie van en de handel in nieuwe psychoactieve stoffen en enkele andere wijzigingen. Op 30 september 2022 is het verslag uitgebracht. 
  6. Kamerstuk 36279 - Wijziging van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen in verband met de toevoeging van een elfde gemeente aan het experiment. Op 3 februari 2023 is het verslag uitgebracht.
  7. Kamerstuk 36278 Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het regelen van regie op kwaliteitsregistraties in de zorg en grondslagen om ten behoeve van die kwaliteitsregistraties bijzondere persoonsgegevens te kunnen verwerken (Wet kwaliteitsregistraties zorg). De inbrengdatum t.b.v. het verslag was op 8 februari 2023.
 37. 37

  Overzicht wetsvoorstellen, inbrengdatum (nader) verslag vastgesteld of nog niet vastgesteld

  Besluit: Ter informatie. 
  1. Kamerstuk 36288 - Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 in verband met de invoering van het woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen. Ontvangen d.d. 16 januari 2023. De inbrengdatum voor het verslag is nog niet vastgesteld. 
  2. Kamerstuk 36295 - Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en enkele andere wetten met het oog op een integrale en gecoördineerde aanpak bij meervoudige problematiek en de daarvoor benodigde gegevensverwerking (Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein). Ontvangen d.d. 30 januari 2023. De inbrengdatum voor het verslag is nog niet vastgesteld.
  3. Kamerstuk 36291 - Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling mpox B1. Ontvangen d.d. 19 januari 2023. De inbrengdatum voor het verslag vastgesteld (d.d. 22 februari 2023 te 14.00 uur).
 38. 38

  Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS (stand van zaken 10 februari 2023)

  Besluit: Ter informatie. 

  Nog niet ingepland:
  1. Debat over opnamestops en lange wachttijden op spoedeisendehulpposten als gevolg van toenemende druk (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 20 april 2022, dertigledendebat omgezet in een debat tijdens de RvW van 28 juni 2022. Debat i.v.m. vervaldatum opnieuw aangevraagd tijdens de RvW van 7 februari 2023).
  2. Dertigledendebat over de gevolgen van het tekort op de arbeidsmarkt in de verpleeghuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 september 2022).
  3. Dertigledendebat over het aantal daklozen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 september 2022).
  4. Dertigledendebat over personeelstekorten bij ambulancediensten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 september 2022).
  5. Dertigledendebat over tekorten aan medische materialen in ziekenhuizen, verpleeghuizen en de thuiszorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 september 2022).
  6. Debat over het tweede deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake de coronacrisis (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 18 oktober 2022).
  7. Dertigledendebat over ouderenzorginstellingen die in de financiële problemen komen vanwege de hoge energiekosten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 18 oktober 2022). 
  8. Debat over de woon- en zorgplannen voor ouderen (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 18 oktober 2022). 
  9. Debat over het niet informeren van de Kamer over de beschikbaarheid van opnames van OMT-vergaderingen (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de extra-RvW van 20 oktober 2022).
  10. Dertigledendebat over discriminatie en de zorg (aangevraagd door het lid Kuzu tijdens de RvW van 1 november 2022).
  11. Dertigledendebat over het bericht dat zorgverzekeraar CZ aangeeft de zorgplicht niet meer te kunnen garanderen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 15 november 2022). 
  12. Dertigledendebat over de verhoging van de zorgpremie (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 15 november 2022). 
  13. Dertigledendebat over het opnemen van inflatiecompensatie in de overruimte met betrekking tot de lonen in de zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 29 november 2022).
  14. Dertigledendebat over de hervormingsagenda jeugd (aangevraagd door het lid Mohandis tijdens de RvW van 20 december 2022).
  15. Dertigledendebat over medewerkers in de publieke sector met langdurige postcovid-klachten (aangevraagd door het lid Van der Plas tijdens de RvW van 17 januari 2023).
  16. Debat over de aanhoudende medicijntekorten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 17 januari 2023).
  17. Debat over oversterfte (aangevraagd door het lid Omtzigt tijdens de RvW van 17 januari 2023).
  18. Debat over het besluit tot sluiten van de kinderhartcentra (aangevraagd door het lid Bushoff tijdens de RvW van 17 januari 2023)
  19. Dertigledendebat over bezuinigingen in de ouderenzorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 24 januari 2023).
  20. Dertigledendebat over de voorgestelde bezuiniging van 200 miljoen euro op het eigen risico in de zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 24 januari 2023).
  21. Dertigledendebat over de toekomst van de ouderenzorg (aangevraagd door het lid Den Haan tijdens de RvW van 7 februari 2023).
  22. Debat over het Gezond en Actief Leven Akkoord (aangevraagd door het lid Van der Laan tijdens de RvW van 7 februari 2023).
 39. 39

  Overzicht tweeminutendebatten

  Besluit: Ter informatie.

  Gepland voor de komende week, dinsdag 14 februari 2023 vanaf 16.15 uur:
  • Tweeminutendebat Herstart verkoopproces Intravacc B.V. (Ontvangst beantwoording nader schriftelijk overleg d.d. 19 januari 2023).

  Nog in te plannen:
 40. 40

  Overzicht van commissiedebatten (CD's), notaoverleggen (NO's) en wetgevingsoverleggen (WGO's)

  Besluit:

  A. Reeds ingepland:
  1. CD Medische preventie (do 16 februari 2023, 09.45 - 14.45 uur)
  2. CD EU-Gezondheidsraad (wo 8 maart 2023, 14.00 - 17.00 uur)
  3. CD Verduurzaming van de zorg (do 9 maart, 10.00 - 13.00 uur)
  4. CD Geneesmiddelenbeleid (wo 22 maart 2023 10.00 - 14.00 uur)
  5. CD Wijkverpleging (do 23 maart 2023, 13.00 - 17.00 uur)
  6. CD Drugspreventie en verslavingszorg (wo 29 maart 2023, 13.00 - 18.00 uur)
  7. CD Sportbeleid (wo 5 april 2023, 13.00 - 17.00 uur).
  8. CD Zorgverzekeringswet (wo 14 juni 2023, 10.00 - 14.00 uur).

  B. Op een later moment opnieuw in te plannen:
  1. CD Onderzoeksrapport "De juridische aspecten van een overgang van vrijgevestigd medisch specialisten naar loondienst" (stond gepland op 17 november 2021)
  2. CD Oorlogsgetroffenen (stond gepland op 17 november 2022, 10.00 - 14.00 uur).
  3. CD Medische ethiek / orgaandonatie (stond gepland op 26 januari 2023) 
  4. CD Gehandicaptenbeleid (stond gepland op 1 februari 2023)
  5. CD EU-Gezondheidsraad (stond gepland op 7 juni 2023) - Bij de volgende procedurevergadering zal een nieuwe datum aan de commissie worden voorgelegd t.b.v. dit CD. 
  6. CD Pakketbeheer (stond gepland op 8 juni 2023) - Bij de volgende procedurevergadering zal een nieuwe datum aan de commissie worden voorgelegd t.b.v. dit CD. 
 41. 41

  Overzicht van ongeplande commissiedebatten

  Besluit: Ter informatie. 
  1. CD Acute Zorg 1 geagendeerde brief d.d. 15 december 2022.
  2. CD Administratieve lasten in de zorg 1 geagendeerde brief d.d. 7 oktober 2022. 
  3. CD Arbeidsmarktbeleid in de zorg 1 geagendeerde brief d.d. 13 januari 2023.
  4. CD Bloedvoorziening 5 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 26 augustus 2022. 
  5. CD Caribisch Nederland - VWS 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 28 november 2022.
  6. CD Eerstelijnszorg 4 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 7 juli 2022. 
  7. CD Eigen bijdragen in de zorg 1 geagendeerde brief d.d. 23 december 2022.  
  8. CD E-health / slimme zorg 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 21 november 2022. 
  9. CD Gegevensuitwisseling en -bescherming in de zorg 5 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 11 november 2022. 
  10. CD GGZ nog geen geagendeerde brieven.  
  11. CD Goed bestuur in de zorg 6 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 22 april 2022. 
  12. CD Hulpmiddelenbeleid 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 2 september 2022.  
  13. CD Huiselijk geweld / kindermishandeling / geweld in afhankelijkheidsrelaties 5 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 21 juni 2021.
  14. CD IGJ 4 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 10 oktober 2022. 
  15. CD Jeugdbeleid 4 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 5 december 2022.
  16. CD Leefstijlpreventie nog geen geagendeerde brieven.
  17. CD Maatschappelijke opvang / beschermd wonen 1 geagendeerde brief d.d. 15 december 2022. 
  18. CD Medisch zorglandschap 6 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 22 augustus 2022. 
  19. CD Mondzorg 4 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 19 september 2022.
  20. CD Ontwikkelingen rondom het coronavirus 16 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 9 december 2022.
  21. CD Ouderenzorg 6 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 5 juli 2022. 
  22. CD Patiëntveiligheid nog geen geagendeerde brieven. 
  23. CD Patiënten en -cliëntenrechten 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 24 juni 2022. 
  24. CD PGB 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 12 juli 2022.  
  25. CD Sportbeleid 5 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 25 november 2022.
 42. 42

  Overzicht van ongeplande commissiedebatten (vervolg)

  Besluit: Ter informatie.

  26. CD Suïcidepreventie nog geen geagendeerde brieven. 
  27. 
  CD Verpleeghuiszorg/Wlz 15 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 19 mei 2022. 
  28. CD Voedselveiligheid 12 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 23 januari 2020.
  29. CD Wmo 7 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 22 april 2022.
  30. CD Ziekenhuiszorg 11 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 17 juni 2022.
  31. CD Zorgfraude 1 geagendeerde brief d.d. 29 juni 2022.
  32. CD Zwangerschap en geboorte 8 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 13 juni 2022.
 43. 43

  Overzicht van rondetafelgesprekken

  Besluit: Ter informatie. 

  Gepland: 
  1.  RTG over de stijging van het aantal mensen met een psychische stoornis - woensdag 22 februari 2023 van 10.00 tot 13.00 uur. 

  Overzicht ongeplande rondetafelgesprekken:
  1. RTG over de erkenning van Molukkers en hun geschiedenis. De commissie is in afwachting van een uitgewerkt voorstel. 
  2. RTG over het onderzoeksrapport 'Bouwen aan Bescherming'. Datum voor het RTG nader te bepalen.
 44. 44

  Overzicht van technische briefings en gesprekken

  Besluit: Ter informatie. 

  Ingepland:
  1. Technische briefing Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de impactanalyse over de concentratie interventies bij patiënten met een aangeboren hartafwijking - woensdag 22 februari 2023 van 16.00 tot 17.30 uur. 

  Nog in te plannen:
  1. Gesprek Eurocommissaris, mw. Kyriakides. De commissie heeft tot dit gesprek besloten in de procedurevergadering d.d. 26 mei 2021. Het vloeit voort uit de aanbevelingen van de rapporteurs "EU farmaceutische strategie".
  2. Technische briefing Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over toegankelijkheid van zorg.
 45. 45

  Fiche: Verordening ter herziening van het EMA-vergoedingenstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Voorgenomen besluit concentratie interventies bij aangeboren hartafwijkingen

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Reactie Gezondheidsraadadvies 'Verduurzaming van hulpmiddelen in de zorg'

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Voortgang onderhandelingen over de EHDS

  Te behandelen:

  Loading data