Procedurevergadering : Procedurevergadering VWS

De vergadering is geweest

1 februari 2023
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  B.M.G. Smals (VVD)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • R. Verkuijlen (VVD)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • L.M. Werner (CDA)
 • P. van Houwelingen (FVD)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
 • H. Bevers (VVD)
 • R. Raemakers (D66)
 • F. Sahla (D66)
 • T.J. Bushoff (PvdA)
 • M. Mohandis (PvdA)
 • C.G. van der Staaij (SGP)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • H. Kat (D66)
 • P.H. Omtzigt (Omtzigt)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie voor VWS d.d. 1 februari 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 in verband met de invoering van het woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling mpox B1

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  35942 Nota van wijziging inzake wijziging van de Jeugdwet in verband met het versterken van de rechtspositie van jeugdigen die worden opgenomen in een gesloten accommodatie (Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant in verband met verlenging van de werkingsduur en verhoging van het subsidiebedrag

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verslag van een schriftelijk overleg over de Kabinetsappreciatie Commissievoorstel wijzigingen MDR en IVDR ten behoeve van de beschikbaarheid van medische hulpmiddelen en in-vitro diagnostica (Kamerstuk 22112-3589)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Wijziging beleidsregels voor de toepassing van de sluis voor dure geneesmiddelen op grond van artikel 2.4a van het Besluit zorgverzekering

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag van een schriftelijk overleg over wijziging structuur postacademische beroepen psychologische zorg (Kamerstuk 29282-487)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Verslag van een schriftelijk overleg over de actualiteitenbrief bloedvoorziening 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Gebruik uitzondering artikel 2.25 lid 2 Comptabiliteitswet 2016 ten behoeve van het PALLAS-project

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie op de petitie 'Geef ALS-patiënten toegang tot medicijnen, ze hebben namelijk geen enkel alternatief'

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Proces rond besluitvorming over de concentratie van interventies bij aangeboren hartafwijkingen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op de motie van de leden Hammelburg en Paulusma over het zo goed mogelijk uitvoering geven aan adviezen over de communicatie over de zorguitgaven (Kamerstuk 35975-6)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Kabinetsreactie op het rapport ‘Coronascenario’s doordacht Handreiking voor noodzakelijke keuzes’, en het MIT-advies ‘Fit voor het najaar’

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Kabinetsreactie op het tweede deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid: 'Aanpak Coronacrisis', Deel 2

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Hoofdlijnen slimmere toepassing eigen risico in de medisch-specialistische zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op verzoek commissie over de petitie “Meer onderzoek naar (onverklaarde) gezondheidsklachten van vrouwen”

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Vergoeding ivf-draagmoederschap zonder medische indicatie

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Criteria regiobeelden/plannen, ROAZ-beelden/plannen en beoordelingskader impactvolle transformaties IZA

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Nader verslag van een schriftelijk overleg over de antwoorden op vragen commissie over herstart verkoopproces Intravacc B.V. (Kamerstuk 34951-8)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Advies Gezondheidsraad over COVID-19-vaccinatie voor kinderen van 5 tot en met 11 jaar na 2022 en de inzet van bivalente vaccins als primaire vaccinatie

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Doorstart InnoGenerics door Ofichem Groep

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Toezeggingen, gedaan tijdens het plenaire debat op 18 januari 2023, over de Verzamelwet VWS 2022 (Kamerstuk 36002)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Appreciatie van het amendement van de leden Hijink en Van den Berg over voorkomen dat een drogist verantwoordelijkheid draagt voor meerdere verkooppunten tegelijkertijd bij de verkoop van UAD-geneesmiddelen (Kamerstuk 36002-21)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op het amendement van het lid van den Berg c.s. ter vervanging van nr. 10 over het behouden van de wettelijke eis dat voldoende drogisten fysiek aanwezig zijn (Kamerstuk 36002-14)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Ondertekening Integraal Zorgakkoord door de Landelijke Huisartsen Vereniging

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Monitor effect vervallen verlaagde omzetdrempels zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Adviesrapport Zorginstituut Nederland 'Samen in beweging naar besluitvorming over een aanspraak op passende eerstelijns fysio- en oefentherapeutische zorg uit het basispakket'

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op verzoek commissie over de planning van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Verslag van een schriftelijk overleg inzake de reactie op de nader gewijzigde motie van de lelden Ceder en Kat over onderzoeken welke (financiële) effecten het afschaffen van de opslag uit de Regeling wanbetalers heeft (Kamerstuk 24515/33077-640)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 33. 33

  Reactie op verzoek commissie over de reactie inzake geweld in de jeugdzorg tussen 1945-2019

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Appreciatie van de gewijzigde motie van het lid Agema c.s. over minimaal een gevangenisstraf voor daders van agressie tegen zorgpersoneel (t.v.v. Kamerstuk 29282-496)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Initiatiefnota van het lid Van Haga over het wettelijk inregelen van specifieke en bijzondere zorg voor hoogrisicoberoepen in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo)

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Werkprogramma Maatschappelijk Impact Team 2022-2024

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Overzicht wetsvoorstellen aangemeld voor plenaire behandeling (stand van zaken 27 januari 2023)

  Besluit: De commissie zal ten aanzien van het wetsvoorstel met als Kamerstuk 35 515 (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg) verzoeken de behandeling hiervan prioritair in te plannen. 

  Aangemeld voor plenaire behandeling:
  1. Kamerstuk 35 515 - Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg. Aangemeld voor plenaire behandeling 17 december 2020. Nogmaals aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 27 januari 2022. 
  2. Kamerstuk 35 844 - Regels voor handelingen met lichaamsmateriaal, welke worden verricht voor andere doeleinden dan geneeskundige behandeling of diagnostiek van de donor (Wet zeggenschap lichaamsmateriaal). Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 13 oktober 2022. 
  3. Kamerstuk 35 942 - Wijziging van de Jeugdwet in verband met het versterken van de rechtspositie van jeugdigen die worden opgenomen in een gesloten accommodatie (Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp). Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 13 oktober 2022. 
  4. Kamerstuk 36179 - Wijziging van de Wet uitvoering antidopingbeleid ter instelling van de Beoordelingscommissie dopingzaken. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 14 december 2022. 
  5. Kamerstuk 35870 Wijziging van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting in verband met de tweede evaluatie van de wet, het actieplan ter ondersteuning van donorkinderen en de omvorming van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 22 december 2022.

  Ter informatie: 
  1. Kamerstuk 35 384 - Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek. Tijdens de stemmingen d.d. 13 september jl. heeft de Kamer besloten de stemmingen over de Wet op het bevolkingsonderzoek uit te stellen. In de brief van 13 december 2022 stelt de minister dat hij de uitkomst van een in het eerste kwartaal van 2023 te organiseren rondetafelgesprek met belanghebbenden (de consumenten/patiënten, de zorgprofessionals en aanbieders van preventief gezondheidsonderzoek) zal minister gebruiken om de definitieve koers voor het wetsvoorstel te bepalen, waarna hij de Kamer daarover zal informeren. 
 38. 38

  Overzicht wetsvoorstellen waarvan de commissie in afwachting is van de nota n.a.v. het verslag

  Besluit: Ter informatie. 
  1. Kamerstuk 33 703 - Voorstel van wet van de leden Otwin van Dijk en Kuzu tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen. Op 15 december 2014 is het verslag uitgebracht.
  2. Kamerstuk 34 961 - Voorstel van wet van het lid Aartsen tot wijziging van de Drank- en Horecawet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules (Wet regulering mengformules). Op 30 juli 2020 is het verslag uitgebracht.
  3. Kamerstuk 35 410 - Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende het wetsvoorstel Wet transparantieregister zorg. Op 12 juli 2021 is het verslag uitgebracht. 
  4. Kamerstuk 34 445 - Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten ivm aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg. De commissie is in afwachting van de derde nota n.a.v. het verslag. Op 2 oktober 2019 is het derde verslag uitgebracht.
  5. Kamerstuk 36 159 - Wijziging van de Opiumwet in verband met het toevoegen van een derde lijst met als doel het tegengaan van de productie van en de handel in nieuwe psychoactieve stoffen en enkele andere wijzigingen. Op 30 september 2022 is het verslag uitgebracht. 
 39. 39

  Overzicht wetsvoorstellen, inbrengdatum (nader) verslag vastgesteld of nog niet vastgesteld

  Besluit: Ter informatie. 
   
  1. Kamerstuk 36279 - Wijziging van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen in verband met de toevoeging van een elfde gemeente aan het experiment. Ontvangen d.d. 16 december 2022. De inbreng voor het verslag is vastgesteld op 1 februari 2023.
  2. Kamerstuk 36278 - Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het regelen van regie op kwaliteitsregistraties in de zorg en grondslagen om ten behoeve van die kwaliteitsregistraties bijzondere persoonsgegevens te kunnen verwerken (Wet kwaliteitsregistraties zorg). Ontvangen d.d. 16 december 2022. De inbreng voor het verslag is vastgesteld op 8 februari 2023.
  3. Kamerstuk 36288 - Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 in verband met de invoering van het woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen. Ontvangen d.d. 16 januari 2023. De inbrengdatum voor het verslag is nog niet vastgesteld. 
  4. Kamerstuk 36291 - Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling mpox B1. Ontvangen d.d. 19 januari 2023. De inbrengdatum voor het verslag is nog niet vastgesteld. 
 40. 40

  Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS (stand van zaken 27 januari 2023)

  Besluit: Ter informatie. 

  Gepland voor de komende week:
  1. Debat over het eerste deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake de coronacrisis (woensdag 1 februari 2023 vanaf 14.45 uur).

  Nog niet ingepland:
  1. Debat over opnamestops en lange wachttijden op spoedeisendehulpposten als gevolg van toenemende druk (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 20 april 2022, dertigledendebat omgezet in een debat tijdens de RvW van 28 juni 2022). 
  2. Dertigledendebat over de gevolgen van het tekort op de arbeidsmarkt in de verpleeghuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 september 2022).
  3. Dertigledendebat over het aantal daklozen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 september 2022).
  4. Dertigledendebat over personeelstekorten bij ambulancediensten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 september 2022).
  5. Dertigledendebat over tekorten aan medische materialen in ziekenhuizen, verpleeghuizen en de thuiszorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 september 2022).
  6. Debat over het tweede deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake de coronacrisis (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 18 oktober 2022).
  7. Dertigledendebat over ouderenzorginstellingen die in de financiële problemen komen vanwege de hoge energiekosten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 18 oktober 2022). 
  8. Debat over de woon- en zorgplannen voor ouderen (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 18 oktober 2022). 
  9. Debat over het niet informeren van de Kamer over de beschikbaarheid van opnames van OMT-vergaderingen (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de extra-RvW van 20 oktober 2022).
  10. Dertigledendebat over discriminatie en de zorg (aangevraagd door het lid Kuzu tijdens de RvW van 1 november 2022).
  11. Dertigledendebat over het bericht dat zorgverzekeraar CZ aangeeft de zorgplicht niet meer te kunnen garanderen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 15 november 2022). 
  12. Dertigledendebat over de verhoging van de zorgpremie (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 15 november 2022). 
  13. Dertigledendebat over het opnemen van inflatiecompensatie in de overruimte met betrekking tot de lonen in de zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 29 november 2022).
  14. Dertigledendebat over de hervormingsagenda jeugd (aangevraagd door het lid Mohandis tijdens de RvW van 20 december 2022).
  15. Dertigledendebat over medewerkers in de publieke sector met langdurige postcovid-klachten (aangevraagd door het lid Van der Plas tijdens de RvW van 17 januari 2023).
  16. Debat over de aanhoudende medicijntekorten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 17 januari 2023).
  17. Debat over oversterfte (aangevraagd door het lid Omtzigt tijdens de RvW van 17 januari 2023).
  18. Debat over het besluit tot sluiten van de kinderhartcentra (aangevraagd door het lid bushoff tijdens de RvW van 17 januari 2023)
  19. Dertigledendebat over bezuinigingen in de ouderenzorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 24 januari 2023).
  20. Dertigledendebat over de voorgestelde bezuiniging van 200 miljoen euro op het eigen risico in de zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 24 januari 2023).
 41. 41

  Overzicht tweeminutendebatten

  Besluit: Ter informatie.
 42. 42

  Overzicht van commissiedebatten (CD's), notaoverleggen (NO's) en wetgevingsoverleggen (WGO's)

  Besluit: De commissie stemt in met de inplanning van de commissiedebatten genoemd onder B.

  A. Reeds ingepland:
  1. CD Gehandicaptenbeleid (wo 1 februari 2023, 13.00 - 17.00 uur)
  2. CD Medische preventie (do 16 februari 2023, 10.00 - 14.00 uur)
  3. CD EU-Gezondheidsraad (wo 8 maart 2023, 14.00 - 17.00 uur)
  4. CD Verduurzaming van de zorg (do 9 maart, 10.00 - 13.00 uur)
  5. CD Geneesmiddelenbeleid (wo 22 maart 2023 10.00 - 14.00 uur)
  6. CD Drugspreventie en verslavingszorg (wo 29 maart 2023, 13.00 - 17.00 uur)
  7. CD EU-Gezondheidsraad (wo 7 juni 2023, 14.00 - 17.00 uur) 
  8. CD Pakketbeheer (do 8 juni 2023, 14.00 - 17.00 uur)
  9. CD Zorgverzekeringswet (wo 14 juni 2023, 10.00 - 14.00 uur).

  B. In concept ingepland: 
  1. CD Medische preventie - voorstel dit CD met één uur te verlengen i.v.m. aanwezigheid van zowel staatssecretaris als minister van VWS (do 16 februari 2023, 09.45 - 14.45 uur)
  2. CD Wijkverpleging (do 23 maart 2023, 13.00 - 17.00 uur)
  3. CD Drugspreventie en verslavingszorg - voorstel dit CD met één uur te verlengen i.v.m. aanwezigheid van zowel staatssecretaris als minister van VWS (wo 29 maart 2023, 13.00 - 18.00 uur)
  4. CD Sportbeleid (wo 5 april 2023, 13.00 - 17.00 uur).
  C. Op een later moment opnieuw in te plannen:
  1. CD Onderzoeksrapport "De juridische aspecten van een overgang van vrijgevestigd medisch specialisten naar loondienst" (stond gepland op 17 november 2021)
  2. CD Oorlogsgetroffenen (stond gepland op 17 november 2022, 10.00 - 14.00 uur).
  3. CD Medische ethiek / orgaandonatie (stond gepland op 26 januari 2023, 13.00-17.00 uur) 
 43. 43

  Overzicht van ongeplande commissiedebatten

  Besluit: Ter informatie. 
  1. CD Acute Zorg 1 geagendeerde brief d.d. 15 december 2022.
  2. CD Administratieve lasten in de zorg 1 geagendeerde brief d.d. 7 oktober 2022. 
  3. CD Arbeidsmarktbeleid in de zorg nog geen geagendeerde brieven. 
  4. CD Bloedvoorziening 4 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 26 augustus 2022. 
  5. CD Caribisch Nederland - VWS 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 28 november 2022.
  6. CD Doelgroepenvervoer nog geen geagendeerde brieven. 
  7. CD Eerstelijnszorg 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 7 juli 2022. 
  8. CD Eigen bijdragen in de zorg 1 geagendeerde brief d.d. 23 december 2022.  
  9. CD E-health / slimme zorg 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 21 november 2022. 
  10. CD Fokuswonen nog geen geagendeerde brieven. 
  11. CD Gegevensuitwisseling en -bescherming in de zorg 5 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 11 november 2022. 
  12. CD GGZ nog geen geagendeerde brieven.  
  13. CD Goed bestuur in de zorg 5 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 22 april 2022. 
  14. CD Hulpmiddelenbeleid 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 2 september 2022.  
  15. CD Huiselijk geweld / kindermishandeling / geweld in afhankelijkheidsrelaties 5 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 21 juni 2021.
  16. CD IGJ 4 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 10 oktober 2022. 
  17. CD Jeugdbeleid 4 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 5 december 2022.
  18. CD Leefstijlpreventie nog geen geagendeerde brieven.
  19. CD Maatschappelijke opvang / beschermd wonen 1 geagendeerde brief d.d. 15 december 2022. 
  20. CD Medisch zorglandschap 4 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 22 augustus 2022. 
  21. CD Mondzorg 4 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 19 september 2022.
  22. CD Ontwikkelingen rondom het coronavirus 13 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 9 december 2022.
  23. CD Ouderenzorg 6 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 5 juli 2022. 
  24. CD Patiëntveiligheid nog geen geagendeerde brieven. 
  25. CD Patiënten en -cliëntenrechten 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 24 juni 2022. 
  26. CD PGB 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 12 juli 2022.  
  27. CD Sportbeleid 5 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 25 november 2022.
  28. CD Suïcidepreventie nog geen geagendeerde brieven. 
 44. 44

  Overzicht van ongeplande commissiedebatten (vervolg)

  Besluit: Ter informatie.
  1. CD Verpleeghuiszorg/Wlz 15 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 19 mei 2022. 
  2. CD Voedselveiligheid 12 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 23 januari 2020.
  3. CD Wijkverpleging 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 30 juni 2022.
  4. CD Wmo 7 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 22 april 2022.
  5. CD Ziekenhuiszorg 11 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 17 juni 2022.
  6. CD Zorgfraude 1 geagendeerde brief d.d. 29 juni 2022.
  7. CD Zwangerschap en geboorte 8 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 13 juni 2022.
 45. 45

  Overzicht van rondetafelgesprekken

  Besluit: Ter informatie. 

  Gepland: 
  1.  RTG over de stijging van het aantal mensen met een psychische stoornis - woensdag 22 februari 2023 van 10.00 tot 13.00 uur. 

  Overzicht ongeplande rondetafelgesprekken:
  1. RTG over de erkenning van Molukkers en hun geschiedenis. De commissie is in afwachting van een uitgewerkt voorstel. 
  2. RTG over het onderzoeksrapport 'Bouwen aan Bescherming'. Datum voor het RTG nader te bepalen.
 46. 46

  Overzicht van technische briefings en gesprekken

  Besluit: Ter informatie. 

  Nog in te plannen:
  1. Gesprek Eurocommissaris, mw. Kyriakides. De commissie heeft tot dit gesprek besloten in de procedurevergadering d.d. 26 mei 2021. Het vloeit voort uit de aanbevelingen van de rapporteurs "EU farmaceutische strategie".
 47. 47

  Nieuwe / gewijzigde inplanning commissie Gehandicaptenbeleid

  Besluit: De minister van LZS zal worden verzocht ten behoeve van de volgende procedurevergadering de planning van de brieven inzake het Facultatief Protocol (1) en de uitwerking van de motie over de nationale strategie (2) naar de Kamer te sturen.