E-mailprocedure : Verzoek van de leden Maatoug (GL) en Stoffer (SGP) om het CD Arbeidsmarktbeleid te verplaatsen naar een later moment

De vergadering is geweest

3 oktober 2022
12:00 uur
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
 
Onderstaand treft u een verzoek van de leden Maatoug (GroenLinks) en Stoffer (SGP) tot verplaatsen van het commissiedebat Arbeidsmarktbeleid, thans gepland op woensdag 5 oktober 2022 van 13.00 tot 18.00 uur, naar een later moment.
 
Graag verneem ik uiterlijk maandag 3 oktober 2022 om 12.00 uur of u met dit verzoek kunt instemmen. Spoedig daarna zal ik u informeren of het verzoek wordt gehonoreerd.*
 
Met vriendelijke groet,
Emma van den Broek
Adjunct-griffier commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
GC Sociaal en Financieel

 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 7.20 tweede lid, van het Reglement van Orde, luidende:
2. Een commissie kan buiten haar vergaderingen langs schriftelijke weg besluiten over een voorstel dat naar het oordeel van haar commissievoorzitter eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en stemde zij als bedoeld in artikel 8.25
Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 
Van: Huizen, A. van (Arnold) 
Verzonden: donderdag 29 september 2022 20:49
Aan: Commissie SZW 
Onderwerp: Verzoek tot e-mailprocedure
 
Beste griffie,
 
Namens Senna Maatoug en Chris Stoffer doe ik hierbij het verzoek het commissiedebat Arbeidsmarktbeleid van a.s. woensdag te verplaatsen naar een later moment (op korte termijn, maar niet volgende week). Zij kunnen niet aanwezig bij het commissiedebat i.v.m. de Algemene Financiële Beschouwingen die gelijktijdig plaatsvinden, en willen wel graag deelnemen aan dit belangrijke debat.
 
Zouden jullie dit verzoek via e-mailprocedure willen voorleggen aan de commissieleden?
 
Bij voorbaat dank!
 
Met vriendelijke groet,
Arnold van Huizen
Beleidsmedewerker SGP | Asiel & Migratie, Economische Zaken en Sociale Zaken & Werkgelegenheid

 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek van de leden Maatoug (GL) en Stoffer (SGP) om het CD Arbeidsmarktbeleid te verplaatsen naar een later moment

    Te behandelen:

    Loading data
Naar boven