E-mailprocedure : [E-MAILPROCEDURE] Verzoek van het lid Van der Plas (BBB) om een reactie op TNO-rapport

De vergadering is geweest

14 september 2022
16:00 uur
Van: Commissie LNV
Verzonden: woensdag 14 september 2022 16:39
Aan: Commissie LNV
Onderwerp: [RESULTAAT E-MAILPROCEDURE] Verzoek Van der Plas (BBB) om een reactie op TNO-rapport
 
Geachte (plv.) leden van de commissie LNV,
 
Het resultaat van onderstaande e-mailprocedure is als volgt:
De fracties van de VVD, D66, PVV, CDA, SP, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, ChristenUnie en SGP hebben met het voorstel van het lid Van der Plas (BBB) ingestemd.
 
Overigens hebben ook de leden Van Haga (Groep Van Haga) en Omtzigt (Groep Omtzigt) instemmend gereageerd. Deze instemming telt echter op grond van art. 7.20, eerste lid RvO niet mee voor het resultaat. De overige fracties hebben niet gereageerd. Het voorstel is daarmee aangenomen.* Dat betekent dat de minister van LNV gevraagd zal worden om een reactie op het rapport van TNO getiteld “Een andere aanpak van de stikstofproblematiek kan Nederland van het slot krijgen”, te ontvangen vóór de Algemene Politieke Beschouwingen van volgende week.
 
Met vriendelijke groet,
Rens Jansma
Griffier vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

----
Van:
Commissie LNV
Verzonden: woensdag 14 september 2022 09:48
Aan: Commissie LNV 
Onderwerp: [E-MAILPROCEDURE] Verzoek Van der Plas (BBB) om een reactie op TNO-rapport - Reactie uiterlijk vandaag (14/09) om 16.00 uur
 
Geachte (plv.) leden van de commissie LNV,
 
Het lid Van der Plas (BBB) stelt voor om het kabinet om een reactie te vragen op het rapport van TNO getiteld “Een andere aanpak van de stikstofproblematiek kan Nederland van het slot krijgen”, te ontvangen vóór de Algemene Politieke Beschouwingen van volgende week.
 
Ik verzoek u uiterlijk vandaag (14/09) om 16.00 uur te laten weten of u met het voorstel kunt instemmen (graag een reply-all op dit e-mailbericht). Spoedig daarna zal ik u informeren of het voorstel is aangenomen.*
 
Met vriendelijke groet,
Rens Jansma
Griffier vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 7.20, tweede lid, van het Reglement van Orde, luidende:
2. Een commissie kan buiten haar vergaderingen langs schriftelijke weg besluiten over een voorstel dat naar het oordeel van haar commissievoorzitter eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en stemde zij als bedoeld in artikel 8.25.

Agendapunten

  1. 1

    Voorstel van het lid Van der Plas (BBB) om kabinetsreactie te vragen op TNO-rapport

    Te behandelen:

    Loading data