Procedurevergadering : Procedurevergadering VWS

De vergadering is geweest

29 september 2022
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  B.M.G. Smals (VVD)
 • H. Bevers (VVD)
 • J. van den Hil (VVD)
 • S.M. Richardson (VVD)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • P. van Houwelingen (FVD)
 • M. Agema (PVV)
 • P.H. Omtzigt (Omtzigt)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden PV VWS d.d. 29 september 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Twitteraccount commissie VWS:

  De staf zal vanaf heden fysieke activiteiten van de commissie communiceren via @VWSTweedeKamer.
 3. 3

  Brievenlijst

 4. 4

  Reactie op verzoek commissie over een overzicht van de nog te verwachten wetgeving tot januari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met de bestrijding van een epidemie van infectieziekten behorend tot groep A1, of een directe dreiging daarvan

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Vervallen Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (Achtste incidentele suppletoire begroting)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Verzoek tot aanhouden behandeling wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek (Kamerstuk 35384)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Kennisgeving van bekrachtiging van de Wet van 22 augustus 2022, houdende wijziging van de Wet afbreking zwangerschap in verband met het afschaffen van de verplichte minimale beraadtermijn voor de afbreking van zwangerschappen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voorhang aanwijzing algemene diensten of activiteiten van een netwerk die direct verband houden met zorg voor Parkinsonpatiënten

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met ingang van het berekeningsjaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Vrije tarieven cosmetische mondzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde Agenda Gezondheidsraad 7 september 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Fiche: Verordening lichaamsmateriaal

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Project Nieuwe Huisvesting VWS / RIVM en CBG

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op verzoek commissie over de petitie van het Aidsfonds en meerdere organisaties over de toegankelijkheid van PrEP

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Beschikbaarheid medische hulpmiddelen en In-vitro diagnostica

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Integraal Zorgakkoord: samen werken aan gezonde zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op het verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 september 2022, over het Integraal Zorgakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Definitieve besluitvorming risicoverevening 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Toezending van de brief van ZonMW en de expertgroep aangaande de beperkte toegang tot data bij het onderzoek naar oversterfte

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op verzoek commissie over het onderzoeksrapport 'Covid-19 vaccinations and all-cause mortality - A long-term differential analysis among municipalities'

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Voortgang inrichting staatscommissie XTC (MDMA)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Kabinetsbesluit PALLAS

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Gezondheidsraad Werkprogramma 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  VWS-monitor september 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verslag van een schriftelijk overleg over de eindrapportage Programma Volwaardig Leven (Kamerstuk 24170-253)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 31. 31

  Rapportage ontwikkeltraject vertrouwenswerk en klachtenopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Oplevering eerste deelrapport onderzoek inkoop PBM

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Onderzoek naar de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Evaluatie fiscale aftrek specifieke zorgkosten

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Uitstel toezending reactie op de motie van de leden Paulusma en Bikker over de aanpak van de problemen van mensen met postcovidklachten uit de eerste coronagolf (Kamerstuk 25295-1908)

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Werkprogramma 2021-2024 ‘Sport in het Systeem’ van de Nederlandse Sportraad (NLsportraad)

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Advies Gezondheidsraad ‘Evaluatie schema Rijksvaccinatieprogramma (RVP)’

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Beleidsreactie op het advies van de Gezondheidsraad over eetstoornissen bij jongeren

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Plan van aanpak kwetsbare dakloze EU-burgers

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Reactie op verzoek commissie op het nieuwsbericht over het luiden van de noodklok door een grote jeugdzorgaanbieder

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Diverse rapportages op het terrein van alcohol- en tabaksontmoediging

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Onderzoeksrapport regiovisies jeugdhulp

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Vaccinatie tegen rotavirus

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Lange termijn aanpak COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Aanvullend advies OMT-V over de inzet van vernieuwde bivalente COVID-19-vaccins dit najaar

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Middelen coalitieakkoord ten behoeve van Standaardisatie van gegevensuitwisseling in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Verminderen regeldruk als gevolg van wetten en regels VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Overzicht wetsvoorstellen aangemeld voor plenaire behandeling (stand van zaken 23 september 2022)

  Besluit: Ter informatie.

  Aangemeld voor plenaire behandeling:
  1. Kamerstuk 35 824 - Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). De plenaire behandeling van dit wetsvoorstel heeft plaatsgevonden d.d. 14 september 2022. De stemmingen over dit wetsvoorstel zijn voorzien op 27 september 2022. 
  2. Kamerstuk 35 384 - Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek. Tijdens de stemmingen d.d. 13 september jl. heeft de Kamer besloten de stemmingen over de Wet op het bevolkingsonderzoek uit te stellen, totdat de Kamer de nieuwe nota van wijziging ontvangen heeft.
  3. Kamerstuk 35 515 - Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg. Aangemeld voor plenaire behandeling 17 december 2020. Nogmaals aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 27 januari 2022. 
  4. Kamerstuk 35 943 - Wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met diverse onderwerpen op het gebied van langdurige zorg. Op 28 maart 2022 is de nota n.a.v. het verslag ontvangen. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 6 april 2022. 
  5. Kamerstuk 36 002 - Verzamelwet VWS 2022. Op 9 mei 2022 is de nota n.a.v. het nader verslag uitgebracht. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 25 mei 2022.
 49. 49

  Overzicht wetsvoorstellen waarvan de commissie in afwachting is van de nota n.a.v. het verslag

  Besluit: Ter informatie.
  1. Kamerstuk 33 703 - Voorstel van wet van de leden Otwin van Dijk en Kuzu tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen. Op 15 december 2014 is het verslag uitgebracht.
  2. Kamerstuk 34 961 - Voorstel van wet van het lid Aartsen tot wijziging van de Drank- en Horecawet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules (Wet regulering mengformules). Op 30 juli 2020 is het verslag uitgebracht.
  3. Kamerstuk 35 410 - Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende het wetsvoorstel Wet transparantieregister zorg. Op 12 juli 2021 is het verslag uitgebracht. 
  4. Kamerstuk 35 844 - Wet zeggenschap lichaamsmateriaal. Op 15 oktober 2021 is het verslag uitgebracht.  
  5. Kamerstuk 35 942 - Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp. Op 3 december 2021 is het verslag uitgebracht.  
  6. Kamerstuk 34 445 - Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten ivm aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg. De commissie is in afwachting van de derde nota n.a.v. het verslag. Op 2 oktober 2019 is het derde verslag uitgebracht.
  7. Kamerstuk 35 870 - Wijziging van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting in verband met de tweede evaluatie van de wet, het actieplan ter ondersteuning van donorkinderen en de omvorming van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan. Op 20 juni 2022 is het verslag uitgebracht. 
  8. Kamerstuk 36156 - Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (Zevende incidentele suppletoire begroting). Op 14 september 2022 is het verslag houdende een lijst van vragen uitgebracht. 
  9. Kamerstuk 36 167 - Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling apenpokken. De inbrengdatum van het verslag was op 21 september 2022. 
 50. 50

  Overzicht wetsvoorstellen, inbrengdatum (nader) verslag vastgesteld of nog niet vastgesteld

  Besluit: Ter informatie.

  Inbrengdatum reeds vastgesteld:
  1. Kamerstuk 36159 - Wijziging van de Opiumwet in verband met het toevoegen van een derde lijst met als doel het tegengaan van de productie van en de handel in nieuwe psychoactieve stoffen en enkele andere wijzigingen. Ontvangen d.d. 5 juli 2022. Inbrengdatum verslag d.d. 28 september 2022 te 14.00 uur. 
  2. Kamerstuk 36200-XVI - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2023. Inbrengdatum feitelijke vragen vastgesteld op 28 september 2022. 
  3. Kamerstuk 36179 - Wijziging van de Wet uitvoering antidopingbeleid ter instelling van de Beoordelingscommissie dopingzaken. Ontvangen d.d. 22 augustus 2022. Inbrengdatum verslag d.d. 5 oktober 2022 te 14.00 uur. 
  Inbrengdatum nog niet vastgesteld: 
  1. Kamerstuk 36 194 - Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met de bestrijding van een epidemie van infectieziekten behorend tot groep A1, of een directe dreiging daarvan. Ontvangen d.d. 14 september 2022. 
  2. Kamerstuk 36 198 - Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (Achtste incidentele suppletoire begroting). Ontvangen d.d. 20 september 2022. 
 51. 51

  Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS (stand van zaken ... september 2022)

  Besluit: Ter informatie.

  Voorzien voor komende week: 
  1. Dertigledendebat over de inzet van personeel in verpleeghuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 28 juni 2022)

  Overzicht overige debatten:
  1. Debat over de toename van agressie tegen ziekenhuispersoneel (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 7 december 2021 en nogmaals tijdens de RvW van 15 maart 2022). 
  2. Debat over het eerste deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake de coronacrisis (minister VWS, Minister-president, minister J&V, minister LZS) (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 22 februari 2022).
  3. Debat over opnamestops op spoedeisendehulpposten als gevolg van toenemende druk (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 20 april 2022, dertigledendebat omgezet in een debat tijdens de RvW van 28 juni 2022). 
  4. Dertigledendebat over de uitkomsten van het onderzoek naar de oorzaken van de hoge oversterfte in de coronaperiode (aangevraagd door het lid Omtzigt tijdens de RvW van 28 juni 2022);
  5. Dertigledendebat over het bericht dat het ministerie een RIVM-memo over het vastlopen van de zorg niet met de ziekenhuizen deelde (aangevraagd door het lid Omtzigt tijdens de RvW van 28 juni 2022).
  6. Debat over de woon- en zorgplannen van het kabinet (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 5 juli 2022).
  7. Dertigledendebat over de gevolgen van het tekort op de arbeidsmarkt in de verpleeghuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 september 2022).
  8. Dertigledendebat over het aantal daklozen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 september 2022).
  9. Dertigledendebat over het Integraal Zorgakkoord  (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 september 2022).
  10. Dertigledendebat over personeelstekorten bij ambulancediensten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 september 2022).
  11. Dertigledendebat over tekorten aan medische materialen in ziekenhuizen, verpleeghuizen en de thuiszorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 september 2022).
  12. Debat over de implementatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 13 september 2022).
 52. 52

  Overzicht tweeminutendebatten

  Besluit: Ter informatie.
  • Tweeminutendebat Medische ethiek / Orgaandonatie (CD 2/6).
 53. 53

  Overzicht van commissiedebatten (CD's), notaoverleggen (NO's) en wetgevingsoverleggen (WGO's), waarvan de commissie reeds besloten heeft om deze (op enig moment) in te plannen

  Besluit: De commissievoorzitter zal (nogmaals) het commissieverzoek aan de bewindspersonen overbrengen om uiterlijk vijf werkdagen voor debatten/overleggen de stukken te ontvangen (2022Z18255/2022D38768)


  A. Reeds ingepland:
  1. CD Ontwikkelingen rondom het coronavirus (wo 28 september 2022, 13.30 - 18.30 uur)
  2. CD Kabinetreactie op het WRR–rapport "Kiezen voor houdbare zorg. Mensen middelen en maatschappelijk draagvlak" (do 29 september 2022, 13.30 - 19.30 uur)
  3. CD Caribisch Nederland VWS (wo 5 oktober 2022, 10.00 - 14.00 uur)
  4. CD Integraal Zorgakkoord (wo 12 oktober 2022, 15.00 - 20.00 uur)
  5. CD GGZ/Suicidepreventie (wo 02 november 2022, 13.00 - 17.00 uur)
  6. CD Acute zorg (wo 09 november 2022, 10.00 - 15.00 uur)
  7. CD Medische ethiek/orgaandonatie (do 10 november 2022, 10.00 - 14.00 uur)
  8. CD Oorlogsgetroffenen (do 17 november 2022, 10.00 - 14.00 uur)
  9. WGO Begrotingsonderdeel Jeugd en aanverwante zaken (ma 21 november 2022, 10.00 - 17.00 uur)
  10. WGO Begrotingsonderdeel Sport en Bewegen (ma 28 november 2022, 17.15 - 23.00 uur)
  11. CD EU-Gezondheidsraad (formele EU-Gezondheidsraad 9 december) (wo 30 november 2022, 14.00 - 17.00 uur)
  12. CD Maatschappelijke opvang/beschermd wonen (wo 7 december 2022, 10.00 - 14.00 uur)
  13. CD Leefstijlpreventie (do 8 december 2022, 10.00 - 14.00 uur)

  B. Nog in te plannen in het voorjaar 2023:
  1. CD Medische preventie (begin 2023)
  2. CD Gehandicaptenbeleid (begin 2023)
  3. CD Arbeidsmarktbeleid in de zorg (begin 2023)
  4. CD Geneesmiddelenbeleid (voorjaar 2023)
  5. CD Verslavingszorg/drugspreventie (voorjaar 2023)
  6. CD Pakketbeheer (juni 2023)
  7. CD Zorgverzekeringswet (juni 2023).

  C. Nog in te plannen op een later moment:
  1. CD Onderzoeksrapport "De juridische aspecten van een overgang van vrijgevestigd medisch specialisten naar loondienst" (stond gepland op 17 november 2021).
 54. 54

  Overzicht van ongeplande commissiedebatten

  Besluit: Ter informatie. 
  1. CD Bloedvoorziening 1 geagendeerde brief d.d. 26 augustus 2022. 
  2. CD Doelgroepenvervoer nog geen geagendeerde brieven. 
  3. CD Drugspreventie en verslavingszorg 1 geagendeerde brief d.d. 7 juli 2022.
  4. CD Eerstelijnszorg 1 geagendeerde brief d.d. 7 juli 2022. 
  5. CD Eigen bijdragen in de zorg nog geen geagendeerde brieven. 
  6. CD Fokuswonen nog geen geagendeerde brieven. 
  7. CD Goed bestuur in de zorg 4 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 22 april 2022. 
  8. CD Hulpmiddelenbeleid geen geagendeerde brieven.  
  9. CD Huiselijk geweld / kindermishandeling / geweld in afhankelijkheidsrelaties 4 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 21 juni 2021.
  10. CD Integraal zorgakkoord 6 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 23 juni 2022. 
  11. CD IGJ geen geagendeerde brieven. 
  12. CD Jeugdbeleid nog geen geagendeerde brieven. 
  13. CD Maatschappelijke opvang 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 2 juni 2022.  
  14. CD Medisch zorglandschap 1 geagendeerde brief d.d. 22 augustus 2022. 
  15. CD Mondkapjesdeal 8 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 26 april 2022. 
  16. CD Ouderenzorg 1 geagendeerde brief d.d. 5 juli 2022. 
  17. CD Patiëntveiligheid nog geen geagendeerde brieven. 
  18. CD Patiënten en -cliëntenrechten 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 24 juni 2022. 
  19. CD PGB 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 12 juli 2022.  
  20. CD Sportbeleid nog geen geagendeerde brieven. 
  21. CD Verpleeghuiszorg/Wlz 9 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 19 mei 2022. 
  22. CD Voedselveiligheid 11 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 23 januari 2021.
  23. CD Wijkverpleging 1 geagendeerde brief d.d. 30 juni 2022.  
  24. CD Wmo 1 geagendeerde brief d.d. 22 april 2022. 
  25. CD Ziekenhuiszorg 4 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 30 juni 2022. 
  26. CD Zorgfraude 1 geagendeerde brief d.d. 29 juni 2022. 
  27. CD Zwangerschap en geboorte 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 13 juni 2022. 
 55. 55

  Overzicht van rondetafelgesprekken

  Besluit: Ter informatie.  

  Overzicht geplande rondetafelgesprekken: 
  1. RTG over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met de bestrijding van een epidemie van infectieziekten behorend tot groep A1, of een directe dreiging daarvan d.d. 10 oktober 2022, 10.15 - 14.30 uur. 
  2. RTG over therapeutisch/medisch gebruik van psychedelica d.d. 13 oktober 2022, 10.00 - 13.00 uur. 
  3. RTG over het onderzoeksrapport “Bouwen aan Bescherming” d.d. 3 november 2022, 10.00 - 13.00 uur. 

  Overzicht ongeplande rondetafelgesprekken:
  1. RTG over Lerende cultuur in de GGZ. In de pv d.d. 30 januari 2021 is het verzoek gehonoreerd van de leden Van den Berg (CDA), (inmiddels) De Neef  (VVD), Diertens (D66) en Dik-Faber (ChristenUnie) om hierover een rondetafelgesprek te houden. In de pv van 20 april 2021 heeft de nieuwe commissie VWS nogmaals besloten dit RTG te organiseren. De commissie is in afwachting van een uitgewerkt voorstel. Zie ook 2020Z01525. 
  2. RTG over de erkenning van Molukkers en hun geschiedenis. Datum voor het RTG nader te bepalen.
 56. 56

  Overzicht van technische briefings en gesprekken

  Besluit: Ter informatie. 

  Ingepland:
  1. Technische briefing Ontwikkelingen rondom het coronavirus (woensdag 28 september 2022, 10.15 - 12.00 uur).
  2. Technische briefing met het Capaciteitsorgaan over de totstandkoming van de ramingen voor het opleiden van zorgmedewerkers (dinsdag 4 oktober 2022, 16.30-17.30 uur).  
  3. Technische briefing Europese Commissie over het EU-voorstel Europese ruimte voor gezondheidsgegevens (woensdag 12 oktober 2022, 13.00 - 14.30 uur).
   
  • Tijdens de inventarisatie op 23 september 2022 is gebleken dat voor de technische briefing Europese Commissie over de verordening inzake stoffen van menselijke oorsprong d.d. 5 oktober 2022 zich onvoldoende leden hebben aangemeld. 

  Nog in te plannen:
  1. Technische briefing door de Raad van State over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met de bestrijding van een epidemie van infectieziekten behorend tot groep A1, of een directe dreiging daarvan
  2. Technische briefing NZa over de acute zorg (na ontvangst kabinetsreactie)
  3. Gesprek Eurocommissaris, mw. Kyriakides. De commissie heeft tot dit gesprek besloten in de procedurevergadering d.d. 26 mei 2021. Het vloeit voort uit de aanbevelingen van de rapporteurs "EU farmaceutische strategie".