Procedurevergadering : Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

De vergadering is geweest

5 juli 2023
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Deelnemers

 • F.B. Minhas (VVD)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • E.A. Haverkort (VVD)
 • K.B. Hagen (D66)
 • H.M. Krul (CDA)
 • E.C. Vedder (CDA)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • E.M. van Esch (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Inventarisatie deelname technische briefing Luchtruimherziening door ambtenaren van het ministerie IenW op 12 september 2023 van 16.30 tot 18.00 uur

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Inventarisatie deelname technische briefing over het Interbestuurlijk Programma VTH-stelsel door IPO, VNG, Omgevingsdienst NL en BRZO+ op 28 september 2023 van 10.00 tot 11.30 uur

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitnodiging Vervoerregio Amsterdam voor opening Week van de Toegankelijkheid 2023 d.d. 2 oktober 2023

 6. 6

  Wijziging van de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 en de Tunnelwet Westerschelde in verband met de implementatie van de herziene Eurovignetrichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Nahang Ontwerp-Uitvoeringsbesluit verordening hergebruik stedelijk afvalwater

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verslag schriftelijk overleg Nahang besluit uitgebreide producentenverantwoordelijkheid textiel

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Voorhang Ontwerpregeling specifieke uitkering woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Ontwerpregeling voor toekenning rijksbijdragen voor slim, veilig, doelmatig en duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over inzake de Voorjaarsnota van het Mobiliteitsfonds

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de Voorjaarsnota van het ministerie van IenW

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op de motie van de leden Slootweg en Kuiken over concrete maatregelen om de bereikbaarheid van de regio te behouden en te verbeteren

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Realisatie laadinfrastructuur voor vrachtwagens

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Regionale Uitrol Laadinfrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Publicatie Onderzoeksrapport Effectieve gedragsinterventies voor stimulering van duurzame bezorgkeuzes

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Afschrift reactie op een burgerbrief inzake parkeerproblematiek voor vrachtwagenchauffeurs in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verkenning van de gevolgen van Betalen naar Gebruik voor autoreizen naar het buitenland

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Businzet IT Storing Verkeersleidingpost Amsterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voortgang beveiligd vertrek treinen naar het Verenigd Koninkrijk

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Stand van zaken beleidsintensivering spoortrillingen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Voortgang uitvoering Bestuursakkoord toegankelijkheid openbaar vervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Instemmingsverzoek aanpassing dienstregelingen Ameland en Schiermonnikoog

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Afwikkeling restgeschil LEVVEL

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Kabinetsreactie Rli-advies over de Kaderrichtlijn Water (KRW) en nadere invulling van het KRW-impulsprogramma

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Rapportage ILT inzake VTH stelsel (milieu, bouwen, natuur) Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Praktijkproef asbestdaksanering met schuim

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Besluit ILT op vergunnen internationaal afvaltransport PFAS-verdacht afval naar Indaver-Antwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verzamelbrief vuurwerk

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Speciale uitgave Onderzoeksprogramma Biotechnologie en Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Monitoring zwerfafval 2e helft 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Voortgangsrapportage beleidsprogramma circulair textiel 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Verzamelbrief luchtkwaliteit - Schone Lucht Akkoord, houtstook, inzet internationaal

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Uitvoering NEC-richtlijn / grensoverschrijdende luchtverontreiniging

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Verslag schriftelijk overleg Beleidsdoorlichting geluid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 36. 36

  Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over de brief en het white paper 'Contemporary legal and political implications of PFAS pollution' van Knoops' advocaten te Amsterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Toezegging over eventuele rol van Rijkswaterstaat bij het project Voorne aan Zee

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Lijst met EU-voorstellen IenW

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Verslag EU-Transportraad van 1 juni 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Fiche: Herziening Eurovignetrichtlijn voor CO2-emissieklasse van zware bedrijfsvoertuigen met aanhangwagens

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Fiche: Wijziging van Verordening onderbrekingen en rusttijden ongeregeld personenvervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Elfde voortgangsbrief over het programma Luchtruimherziening

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Reactienota over de reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport Luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Evaluatie drukte Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Reactie op de motie van het lid Kröger c.s. over geen natuurvergunning voor Schiphol of Lelystad Airport, voordat gegarandeerd is dat de luchtvaart op een eerlijke wijze bijdraagt aan het oplossen van het stikstofprobleem

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Ontwerp van de Tijdelijke subsidieregeling onderwerken graanresten 2023-2024

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Handhavingsrapportage Groningen Airport Eelde 2022 - 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Innovatiestrategie Luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Verzamelbrief Luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Reactie op verzoek commissie over beïnvloedingsmogelijkheden van de Kamer t.a.v. de notitie reikwijdte en detailniveau (RD)

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Zuidasdok; 2e halfjaarlijkse rapportage 2022 en onderzoeksrapport ADR

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  MIRT-brief voorjaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Geannoteerde agenda informele bijeenkomst van milieuministers d.d. 10 en 11 juli 2023 te Valladolid, Spanje

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Kennisagenda, EU-prioriteiten en rapporteurs

  1) Integraal bereikbaarheidsbeleid; na het notaoverleg MIRT (20/11/2023) zal de voorbereidingsgroep opnieuw bijeen komen.  
  2) Internationaal spoorvervoer; verslag bezoek Brussel wordt betrokken bij het CD international spoor op 05/10/2023)
  3) Betalen naar Gebruik; tijdens de pv van 19/04/2023 is de planning voor deze parlementaire verkenning goedgekeurd door de commissie.
  4) Verduurzaming brandstoffen luchtvaart en scheepvaart en impact op het energiesysteem; stafnotitie tbv CD Verduurzaming luchtvaart (11/04/2023) is verspreid.
  5) Instandhouding infrastructuur; werkbezoek Meppel is ingepland op 15/09/2023). 
  6) Kaderrichtlijn Water; reader is verspreid op 09-05/2023); de technische briefing van Rli was op 11/05/2023; het rondetafelgesprek vond plaats op 01/06/2023. 
  7) Hergebruiken en recyclen van bouwmaterialen; een technische briefing, rondetafelgesprek en commissiedebat over circulair bouwen zijn reeds ingepland.
  8) Luchtruimherziening; na het zomerreces wordt een technische briefing ingepland. 
  Wetgeving:
  - Modernisering Spoorwegwet (rapporteurs: Van Ginneken (D66) en Alkaya (SP); 
  - Begrotingen en Jaarverslagen (rapporteur: Koerhuis (VVD))
  Grote projecten:
  - European Rail Traffic Management System (ERTMS) (rapporteurs: Minhas (VVD) en Van Ginneken (D66));
  - Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) (rapporteur: Van Ginneken (D66));
  - Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2).
  Europese prioriteiten 2022:
  Luchtkwaliteit (rapporteur: Haverkort (VVD)); CO2-emissienormen zware bedrijfsvoertuigen; infrastructuur alternatieve brandstoffen (Raadsakkoord bereikt); CO2-emissienormen personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen (Politiek akkoord bereikt); EU-Duurzame producten; EU-Spoorlijninitiatief 2021; FuelEU zeevaart (Raadsakkoord bereikt); Herziening TEN-T Verordening (EU-rapporteurschap: Van Ginneken (D66) afgerond)
  Europese prioriteiten 2023
  1) Herziening EU-kaderrichtlijn afvalstoffen, m.b.t. levensmiddelenafval en textiel (EU-rapporteur circulaire economie: Hagen (D66); verwacht op 05/07/2023; 
  2. Recht op reparatie; (EU-rapporteur Circulaire economie: Hagen (D66); verschenen maart 2023
  2) Initiatief bescherming, duurzaam beheer en herstel bodems in de EU (verwacht op 05/07/2023);
  3) Reach-herziening: gerichte wijzigingen van Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie, beoordeling en autorisatie van chemische stoffen; verwacht eind 2023;
  4) Herziening Verordening Luchthavenslots (EU-rapporteur: Koerhuis (VVD); uitgesteld. 
  Overige onderwerpen:
  - Mobiliteitsfonds en MIRT (woningbouwgelden) (rapporteur: Minhas (VVD))
 55. 55

  Geplande commissieactiviteiten tot 1 december 2023

  03-07-2023 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Milieuraad op 12 juli 2023*
  04-07-2023 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Wet milieubeheer (implementatie richtlijn milieuaansprakelijkheid)
  04-07-2023 16.30 - 18.00 Hoorzitting ProRail, NS en Rover over de communicatie tijdens (grote) storingen op het spoor
  05-07-2023 11.30 - 12.30 Hoorzitting Directeur van Chemours n.a.v. de berichtgeving inzake pfas
  05-07-2023 13.30 - 18.30 Commissiedebat MIRT* (5u, 5m)
  10-07 t/m 12-07               Werkbezoek aan Duitsland* 
  06-09-2023 14.00 - 17.00 Commissiedebat Vliegveiligheid (3u, 4m)
  07-09-2023 10.00 - 11.30 Technische briefing Circulair bouwen
  07-09-2023 14.00 - 17.00 Commissiedebat Duurzaam vervoer (3u, 4m)
  08-09-2023 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Transportraad op 21 en 22 september 2023*
  13-09-2023 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  14-09-2023 14.00 - 16.30 Rondetafelgesprek OVV-rapport Industrie en Omwonenden*
  15-09-2023 10.00 - 12.00 Werkbezoek aan Meppel met ProRail inzake spoorweginfrastructuur*
  26-09-2023 16.30 - 19.30 Commissiedebat Hoofdrailnetconcessie (HRN) (3u, 4m)
  27-09-2023 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  28-09-2023 10.00 - 11.30 Technische briefing IPO, VNG en ODNL inzake interbestuurlijk programma versterking VTH-stelsel
  04-10-2023 10.00 - 14.00 Commissiedebat Circulaire economie (4u, 5m)
  05-10-2023 14.00 - 17.00 Commissiedebat Internationaal spoor (3u, 4m)
  11-10-2023 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  11-10-2023 14.00 - 17.00 Commissiedebat Externe veiligheid (3u, 4m)
  12-10-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Milieuraad op 16 oktober 2023* (3u, 4m)
  25-10-2023 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  26-10-2023 14.00 - 17.00 Commissiedebat Leefomgeving (3u, 4m)
  01-11-2023 10.00 - 11.00 Gesprek Deltacommissaris
  08-11-2023 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  13-11-2023 10.00 - 17.00 Wetgevingsoverleg Water*
  15-11-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Openbaar vervoer en taxi (3u, 4m)
  20-11-2023 10.00 - 20.00 Notaoverleg MIRT 
  22-11-2023 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  22-11-2023 13.00 - 16.00 Commissiedebat Transportraad op 4 december 2023* (3u, 4m)
  28-11 t/m 30-11               Plenaire begrotingsbehandeling IenW*

  * Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid.

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Ongeplande plenaire debatten

  Debatten
  18. Debat over OVV-rapport over industrie en omwonenden, aangevraagd door het lid Hagen (D66) tijdens de rvw van 18-04-2023
  26. Debat over de aansprakelijkheidsstelling van het bedrijf 3M voor pfas-lozingen, aangevraagd door het lid Hagen (D66) tijdens de rvw van 30-05-2023

  Tweeminutendebatten
  • Fiche: Verordening inzake Verpakkingen en Verpakkingsafval (Kamerstuk 22112-3620); aangevraagd door het lid Hagen (D66)
  • Leefomgeving; aangevraagd door het lid Van Esch (PvdD)
  • Maritiem; aangevraagd door het lid Kröger (GroenLinks)
  • Auto; aangevraagd door het lid Koerhuis (VVD)
  • Luchtvaart; aangevraagd door het lid Van Haga (Groep Van Haga)
 57. 57

  Stand van zaken aanhangige wetgeving (uitgezonderd begrotingswetten)

  1. Initiatiefwetsvoorstel leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05/02/2020, 35386
  Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 08/06/2023. De verdere behandeling is uitgesteld.  
  2. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14/02/2020, 35396
  Aangemeld voor plenaire behandeling (december 2020). 
  3. Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen), ingediend op 05/03/2021, 35756
  De stemming over dit wetsvoorstel is uitgesteld en vindt plaats zodra het aangekondigde advies van de RvS is ontvangen.
  4. Initiatiefwetsvoorstel lid Kröger wijziging Wet luchtvaart inzake verbod op nachtvluchten, ingediend op 14/03/2022, 36056
  Aangehouden (pv 23/03/2022) tot het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen. 
  5. Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met een informatieplicht voor luchthavenexploitanten en enkele technische verbeteringen, ingediend op 07/07/2022, 36168
  Aangemeld voor plenaire behandeling (pv 05/04/2023). 
  6. Wijziging van de Waterwet (normstelling voor de waterkwaliteit), ingediend op 06/03/2023, 26316
  Aangemeld voor plenaire behandeling (pv 31/05/2023).
  7. Uitvoeringswet Verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in verband met het vervoer over zee van gevaarlijke stoffen, ingediend op 24/03/2023, 36331
  Het verslag is uitgebracht op 10/05/2023. (Wordt in samenhang met het wetsvoorstel 36323-(R2182) behandeld.)
  8. Goedkeuringswet Verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in verband met het vervoer over zee van gevaarlijke stoffen, ingediend op 21/03/2023, 36323-(R2182)
  Het verslag is uitgebracht op 10/05/2023. (Wordt in samenhang met wetsvoorstel 36331 behandeld.)
  9. Wijziging van de Wet milieubeheer (implementatie richtlijn milieuaansprakelijkheid), ingediend op 06/06/2023, 36375
  Inbreng voor het wetsverslag 04/07/2023.
  10. Wijziging van de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 en de Tunnelwet Westerschelde in verband met de implementatie van de herziene Eurovignetrichtlijn, ingediend op 27/06/2023, 36384
  Zie deze agenda. 
 58. 58

  Voorstel van de staf om twee brieven, geagendeerd voor het ongeplande commissiedebat Nucleaire veiligheid, te verplaatsen naar de agenda voor het commissiedebat Externe veiligheid op 11 oktober 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Voorstel van de rapporteur begrotingen en jaarverslagen (het lid Koerhuis (VVD)) om het Presidium toestemming te verzoeken hem spreektijd als rapporteur te verlenen bij aanvang van de plenaire begrotingsbehandeling IenW

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Het lid KRUL (CDA) verzoekt te vernemen wanneer de strategische procedurevergadering ingepland wordt

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Het lid VAN ESCH (PvdD) verzoekt in verband met het door het lid VESTERING (PvdD) aangevraagde interpellatiedebat een overzicht te ontvangen van alle relevante communicatie over het aangenomen amendement-Vestering inzake wetsvoorstel (Kamerstuk 35756) binnen en tussen de ministeries van IenW en LNV

  Te behandelen:

  Loading data