Procedurevergadering : Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

De vergadering is geweest

31 mei 2023
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • E.A. Haverkort (VVD)
 • R.M. Boucke (D66)
 • E.C. Vedder (CDA)
 • E. Boutkan (Volt)
 • E.M. van Esch (PvdD)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Uitnodiging Schiphol Group, mede namens FNV Schiphol, voor werkbezoek 'Arbeidsomstandigheden' op vrijdag 9 juni a.s.

 4. 4

  Uitnodiging Dag van de Publieke Dienstverlening op donderdag 22 juni a.s.

 5. 5

  Nota naar aanleiding van het verslag inzake wijziging van de Waterwet (normstelling voor de waterkwaliteit)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van bijlagen bij het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijzigingen van de Voorschriften bij het Europees Verdrag inzake het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Jaarverslag ILT 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Het IenW Duurzaamheidsverslag 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake ‘Verlies van controle na opengaan van cockpitkap’

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de Vereniging Nederlands Cabinepersoneel en FNV Cabine over behoud van werkgelegenheid in een duurzame luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Vierde voortgangsbrief Programma Omgeving Luchthaven Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Beantwoording feitelijke vragen Adviesrapport en beleidsregel slotreductie van Nederlandse slotcoördinator (ACNL)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Opzet periodieke rapportage artikel 17 Luchtvaart Hoofdstuk XII Infrastructuur en Waterstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Start herstelwerkzaamheden Prinses Margriettunnel A7 bij Sneek

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voortgang MIRT-onderzoek Lelylijn

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Ontwikkelingen op het gebied van spoorveiligheid in aanloop naar het commissiedebat Spoor

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Drie TNO-rapporten over stikstofuitstoot wegverkeer en mobiele machines

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  De Staat van Ons Water over 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Partiële Herziening van het Programma Noordzee 2022-2027

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Rapport van de Auditdienst Rijk bij de 23e voortgangsrapportage van het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op verzoek commissie over afschrift van de brief inzake schade door het uitbaggeren van het kanaal Almelo-De Haandrik

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voornemen overname aandelen Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland door de Staat

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verslag schriftelijk overleg Aanscherping uitstootnormen fijnstof uit pluimveestallen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Visie op verduurzaming kledingindustrie, overzicht van stimuleringssubsidies en overleg met banken

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Literatuurverkenning RIVM poly-acrylamide

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Beleidsdoorlichting geluid

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Doorwerking WHO-richtlijnen geluid

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Aansprakelijkheid 3M voor PFAS schade

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Inzet van Nederland in de Raad voor de herziening van de richtlijn Luchtkwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Verslag informele Milieuraad op 18-19 april 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Uitstel toezending BNC-fiche over het voorstel van de Europese Commissie voor een verordening over detergenten en oppervlakteactieve stoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Toezegging, gedaan tijdens het commissiedebat Circulaire economie van 20 april 2023, over mogelijke maatregelen om de circulaire-economiedoelen te halen

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Voortgang project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Intentieverklaring walstroom

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Stand van zaken varend ontgassen

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Beantwoording vragen commissie inzake de beleidsdoorlichting artikel 18 – Scheepvaart en Havens (Kamerstuk 32861-79)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 38. 38

  Scheepvaartveiligheid windparken op zee

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Opvolging MTR vervoerconcessies Friese Waddenveren

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Opvolging bevindingen onderzoek stabiliteit boomkorkotters

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Reactie op verzoek commissie over aanbevelingen en beantwoording vragen Beleidsdoorlichting art 18. Scheepvaart en havens

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Stand van zaken openstaande moties en toezeggingen en een aantal relevante dossiers met betrekking tot maritieme zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Reactie op het rapport “Beknelling door sleepdraad met fatale afloop. Lessen uit het ongeval aan boord van de sleepboot En Avant 7”

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Stand van zaken verkeersveiligheid voorjaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Stand van zaken van de integrale aanpak rijden onder invloed

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Digitaal Stelsel Mobiliteitsdata

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Reactie op verzoek commissie over ‘Verschillende overzichten van N-wegen m.b.t. verkeersveiligheid’

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Kwartaalrapportage CBR ‘corona-inhaalslag examens’ 1e kwartaal 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Verantwoordingsstukken Infrastructuur en Waterstaat 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 50. 50

  Kennisagenda, EU-prioriteiten en rapporteurs

  1) Integraal bereikbaarheidsbeleid; na het notaoverleg MIRT van najaar 2023 zal de voorbereidingsgroep opnieuw bijeen komen.  
  2) Internationaal spoorvervoer; verslag bezoek van de voorbereidingsgroep aan Brussel wordt betrokken bij het commissiedebat Internationaal spoor (5 oktober a.s.).
  3) Betalen naar Gebruik; tijdens de pv van 19 april jl. is de planning voor deze parlementaire verkenning goedgekeurd door de commissie.
  4) Verduurzaming brandstoffen luchtvaart en scheepvaart en impact op het energiesysteem; stafnotitie tbv CD Verduurzaming luchtvaart (11 april) is verspreid.
  5) Instandhouding infrastructuur; technische briefing ProRail was op 9 mei jl.; een werkbezoek aan station Meppel wordt ingepland vlak voor of na de zomer. 
  6) Kaderrichtlijn Water; de reader is verspreid op 9 mei jl.; de technische briefing door de Rli was op 11 mei jl.; het rtg vindt plaats op 1 juni a.s.. 
  7) Hergebruiken en recyclen van bouwmaterialen; de voorbereidingsgroep is op 25 mei jl. bijeengekomen en bereidt een voorstel voor. 
  8) Luchtruimherziening; er waren onvoldoende aanmeldingen voor een technische briefing. 
  Wetgeving:
  - Modernisering Spoorwegwet (rapporteurs: Van Ginneken (D66) en Alkaya (SP); 
  - Begrotingen en Jaarverslagen (rapporteur: Koerhuis (VVD))
  Grote projecten:
  - European Rail Traffic Management System (ERTMS) (rapporteurs: Minhas (VVD) en Van Ginneken (D66));
  - Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) (rapporteur: Van Ginneken (D66));
  - Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2).
  Europese prioriteiten 2022:
  Luchtkwaliteit (rapporteur: Haverkort (VVD)); CO2-emissienormen zware bedrijfsvoertuigen; infrastructuur alternatieve brandstoffen (Raadsakkoord bereikt); CO2-emissienormen personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen (Politiek akkoord bereikt); EU-Duurzame producten; EU-Spoorlijninitiatief 2021; FuelEU zeevaart (Raadsakkoord bereikt); Herziening TEN-T Verordening (EU-rapporteurschap: Van Ginneken (D66) afgerond)
  Europese prioriteiten 2023
  1) Herziening EU-kaderrichtlijn afvalstoffen, m.b.t. levensmiddelenafval en textiel (EU-rapporteur circulaire economie: Hagen (D66); verwacht op 5 juli; 
  2. Recht op reparatie; (EU-rapporteur Circulaire economie: Hagen (D66); verschenen maart 2023
  2) Initiatief bescherming, duurzaam beheer en herstel bodems in de EU (verwacht op 5 juli);
  3) Reach-herziening: gerichte wijzigingen van Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie, beoordeling en autorisatie van chemische stoffen; verwacht eind 2023
  4) Herziening Verordening Luchthavenslots (EU-rapporteur: Koerhuis (VVD); verwacht derde kwartaal 2023). 
  Overige onderwerpen:
  - Mobiliteitsfonds en MIRT (rapporteur: Minhas (VVD))
 51. 51

  Commissieactiviteiten tot en met het zomerreces

  30-05-2023 16.30 - 19.30 Commissiedebat Maritiem (3u, 4m)
  31-05-2023 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Nahang besluit uitgebreide producentenverantwoordelijkheid textiel 
  31-05-2023 14.00 - 18.00 Commissiedebat Verkeersveiligheid (4u, 5m)
  01-06-2023 10.00 - 13.00 Rondetafelgesprek Kaderrichtlijn Water*
  01-06-2023 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Voorjaarsnota 2023 IenW (XII), Mobiliteitsfonds en Deltafonds*
  05-06-2023 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Aantallen vluchten zaken- en privéjets Schiphol
  07-06-2023 10.00 - 14.00 Commissiedebat Water* (4u, 5m)
  07-06-2023 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Advies van het Adviescollege ICT-toetsing over het programma CHARM*
  08-06-2023 13.00 - 18.00 Commissiedebat Spoor* (5u, 5m)
  14-06-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Milieuraad op 20 juni 2023* (3u, 4m)
  14-06-2023 14.00 - 15.00 Procedurevergadering
  15-06-2023 10.00 - 13.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslagen IenW*
  15-06-2023 19.00 - 22.00 Commissiedebat Auto (3u, 4m; eerste spreker: Koerhuis (VVD))
  21-06-2023 13.30 - 14.30 Gesprek met directeur United Nations Environment Programme (UNEP)
  27-06-2023 13.15 - 13.30 Petitie Vereniging Bewonersgroep Vliegtuigoverlast inzake Rotterdam The Hague Airport
  27-06-2023 13.30 - 13.45 Petitie Kerngroep Stop4deroute over de luchtruimherziening en de vierde aanvliegroute naar Schiphol
  27-06-2023 16.30 - 21.15 Commissiedebat Luchtvaart (4u, 5m)
  05-07-2023 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  05-07-2023 13.30 - 18.30 Commissiedebat MIRT (5u, 5m)
  10-07 t/m wo 12-07         Werkbezoek Duitsland (de leden Koerhuis (VVD), Minhas (VVD), Van Ginneken (D66), Krul (CDA), Pouw-Verweij (JA21) en Van der Plas (BBB) hebben zich aangemeld.)

  *Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid.
 52. 52

  Ongeplande commissiedebatten

  Commissiedebat Openbaar vervoer en taxi (2 brieven)
  Commissiedebat Nucleaire veiligheid (1 brief)
  Commissiedebat Wadden (2 brieven)
  Noot: De overige reguliere commissiedebatten zijn reeds ingepland, of hebben nog een lege agenda.
 53. 53

  Stand van zaken aanhangige wetgeving (exclusief begrotingswetten)

  1. Initiatiefwetsvoorstel leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-2020, 35386
  Verdere behandeling is uitgesteld tot 2023.  
  2. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-2020, 35396
  Aangemeld voor plenaire behandeling (december 2020). 
  3. Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen), ingediend op 05-03-2021, 35756
  De stemming over dit wetsvoorstel is uitgesteld en vindt plaats zodra het aangekondigde advies van de RvS is ontvangen.
  4. Initiatiefwetsvoorstel lid Kröger wijziging Wet luchtvaart inzake verbod op nachtvluchten, ingediend op 14-03-2022, 36056
  Aangehouden (pv 23-03-2022) tot het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen. 
  5. Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met een informatieplicht voor luchthavenexploitanten en enkele technische verbeteringen, ingediend op 07-07-2022, 36168
  Aangemeld voor plenaire behandeling (pv 05-04-2023). 
  6. Wijziging Binnenvaartwet ter implementatie van de EU-Richtlijn over de erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart, ingediend op 17 februari 2023, 36308
  Aangemeld voor plenaire behandeling (pv 17-05-2023). 
  7. Wijziging van de Waterwet (normstelling voor de waterkwaliteit), ingediend op 06-03-2023, 26316
  De nota naar aanleiding van het verslag staat op deze agenda. 
  8. Uitvoeringswet Verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in verband met het vervoer over zee van gevaarlijke stoffen, ingediend op 24-03-2023, 36331
  Het verslag is uitgebracht op 10-05-2023. (Wordt in samenhang met het wetsvoorstel 36323-(R2182) behandeld.)
  9. Goedkeuringswet Verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in verband met het vervoer over zee van gevaarlijke stoffen, ingediend op 21-03-2023, 36323-(R2182)
  Het verslag is uitgebracht op 10-05-2023. (Wordt in samenhang met wetsvoorstel 36331 behandeld.)
 54. 54

  Ongeplande plenaire debatten

  Debat
  29. Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over industrie en omwonenden, aangevraagd door het lid Hagen (D66) tijdens de rvw van 18-04-2023
  Tweeminutendebat
  - Leefomgeving (CD 17 mei jl.). Aangevraagd door het lid Van Esch (PvdD)
  - Fiche: Verordening inzake Verpakkingen en Verpakkingsafval (Kamerstuk 22112-3620). Aangevraagd door het lid Hagen (D66)
 55. 55

  Voorstel van het lid Van der Graaf (CU) om een nieuwe datum voor een technische briefing over de luchtruimherziening aan de commissie voor te leggen

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Voorstel voor een zomerborrel commissie en staf

  Besluit: De staf zal een uitnodiging sturen aan de commissie voor een zomerborrel op 21 juni, 17.00 uur.