Procedurevergadering : Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

De vergadering is geweest

8 februari 2023
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • E.A. Haverkort (VVD)
 • F.B. Minhas (VVD)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • L.M. van Ginneken (D66)
 • K.B. Hagen (D66)
 • H.M. Krul (CDA)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • H.E. de Hoop (PvdA)
 • E.M. van Esch (PvdD)
 • K. Bouchallikh (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Regeling van werkzaamheden commissie IenW

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Wijziging van de Aanvullingswet bodem Omgevingswet om een omissie in het overgangsrecht te herstellen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging bij het Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee door het storten van afval en andere stoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Overeenkomst inzake een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de Europese Unie en Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Sint Maarten, en Koeweit

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verzoek commissie voor de Rijksuitgaven om een bijdrage te leveren aan de V-100 op 22 mei 2023 en mogelijke thema’s aan te leveren

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Dag van de Publieke Dienstverlening op 22 juni 2023

 9. 9

  Brief van de commissie voor de Werkwijze over de invoeringstoets

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Derde monitorsrapportage Transitie OV 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie over de brief van o.a. RailGood over de door ProRail aangekondigde prijsstijging voor het gebruik van het spoor

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Elektrificering snor- en bromfiets

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Start internetconsultatie experimenteerregeling strikt preferentieel baangebruik Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Varend ontgassen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Geohydrologisch onderzoek bij Sluiskil in het Kanaal Gent-Terneuzen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Terugkoppeling toezegging interbestuurlijk toezicht milieueffectrapportage

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Signaalrapportage ILT ‘Meer inzicht in en toezicht op certificering’

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Normering geurhinder industrie en veehouderij

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Beleidsdoorlichting geluid

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Aanscherping uitstootnormen fijnstof uit pluimveestallen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Bekrachtiging van het voorstel van wet van de leden Bromet en Tjeerd de Groot tot wijziging van de Waterschapswet en de Kieswet in verband met het volledig democratiseren van de waterschapsbesturen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030 incl. kabinetsreactie op ICER en SER-verkenning

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Rode Draden Notitie 2023 over circulaire ketensamenwerking van Het Versnellingshuis Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Lijst met EU-voorstellen Infrastructuur en Waterstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Fiche: Mededeling EU dronestrategie 2.0

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Fiche: Verordening inzake Verpakkingen en Verpakkingsafval

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Fiche: Mededeling beleidskader bioplastics

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Toezegging over de aanpak van misstanden in de kledingindustrie

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Kennisgeving Interparlementaire EU-bijeenkomsten voor de eerste helft van 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  PFAS in Europees water een verkenning

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Beantwoording vraag over passende beoordeling gaswinning Ternaard

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Werkprogramma van de Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur (Rli) voor de periode 2023-2024

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Kennisagenda 2023, EU-prioriteiten en rapporteurschappen

  1) Integraal bereikbaarheidsbeleid, voorbereidingsgroep: Minhas (VVD), Koerhuis (VVD), Van Ginneken (D66), De Hoop (PvdA)
  2) Internationaal spoorvervoer, voorbereidingsgroep: Minhas (VVD), Van Ginneken (D66)
  3) Betalen naar Gebruik, voorbereidingsgroep: Stoffer (SGP), Van Ginneken (D66), Koerhuis (VVD), namens commissie Financiën: Idsinga (VVD), Romke de Jong (D66)
  4) Verduurzaming brandstoffen luchtvaart en scheepvaart en impact op het energiesysteem, voorbereidingsgroep: Koerhuis (VVD), Van Raan (PvdD), mede namens de commissie voor EZK: Bontenbal (CDA), Boucke (D66)
  5) Instandhouding infrastructuur, voorbereidingsgroep: Stoffer (SGP), Haverkort (VVD) en Koerhuis (VVD)
  6) Kaderrichtlijn Water, voorbereidingsgroep: Stoffer (SGP), Minhas (VVD), Van Esch (PvdD)
  7) Hergebruiken en recyclen van bouwmaterialen, de voormalige voorbereidingsgroep circulaire economie wordt hiervoor gevraagd: Van Esch (PvdD), Haverkort (VVD), Hagen (D66)
  Wetgeving:
  - Modernisering Spoorwegwet (rapporteurs: Van Ginneken (D66) en Alkaya (SP);
  - Begrotingen en Jaarverslagen (rapporteur: Koerhuis (VVD))
  Grote projecten:
  - European Rail Traffic Management System (ERTMS) (rapporteurs: Minhas (VVD) en Van Ginneken (D66));
  - Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) (rapporteur: Van Ginneken (D66));
  - Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2).
  Europese prioriteiten 2022:
  Luchtkwaliteit (rapporteur: Haverkort (VVD)); CO2-emissienormen zware bedrijfsvoertuigen (verwacht Q1 2023; Recht op reparatie (uitgesteld); infrastructuur alternatieve brandstoffen (Raadsakkoord bereikt); CO2-emissienormen personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen (Politiek akkoord bereikt); EU-Duurzame producten; EU-Spoorlijninitiatief 2021; FuelEU zeevaart (Raadsakkoord bereikt); Herziening TEN-T Verordening (EU-rapporteurschap: Van Ginneken (D66) afgerond)
  Europese prioriteiten 2023
  1) Herziening EU-kaderrichtlijn afvalstoffen, m.b.t. levensmiddelenafval en textiel (EU-rapporteurs circulaire economie: Hagen (D66) en Agnes Mulder (CDA)); 
  2) Initiatief bescherming, duurzaam beheer en herstel bodems in de EU;
  3) Reach-herziening: gerichte wijzigingen van Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie, beoordeling en autorisatie van chemische stoffen;
  4) Herziening Verordening Luchthavenslots (EU-rapporteurs: Koerhuis (VVD) en Boucke (D66)). 
  Overige onderwerpen
  - Mobiliteitsfonds en MIRT (rapporteur: Minhas (VVD))
 34. 34

  Commissieactiviteiten tot het meireces (aanvang: 21 april 2023)

  07-02-2023 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Nader verslag - Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met een informatieplicht voor luchthavenexploitanten en enkele technische verbeteringen*
  09-02-2023 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Eindadvies Beleidstafel wateroverlast en hoogwater
  09-02-2023 15.00 - 16.30 Technische briefing onderzoekers Betalen naar gebruik*
  14-02-2023 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Voortgang versterking VTH-stelsel
  15-02-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Nucleaire veiligheid (3u, 4m)
  16-02-2023 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Transportraad op 27 en 28 februari 2023*
  21-02-2023 16.30 - 17.30 Technische briefing van IenW over de staat van onderhoud van bruggen en tunnels
  22-02-2023 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  22-02-2023 14.00 - 17.00 Commissiedebat Openbaar vervoer en taxi (3u, 4m)
  23-02-2023 10.00 - 13.15 Rondetafelgesprek Herziening richtlijnen inzake luchtkwaliteit COM (2022) 542
  06-03-2023 09.00 - 21.00 Werkbezoek Brussel thema's luchtkwaliteit en circulaire economie (Haverkort (VVD), Hagen (D66), Bouchallikh (GL), Van Esch (PvdD))
  08-03-2023 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  08-03-2023 14.00 - 17.00 Commissiedebat Milieuraad op 16 maart 2023* (3u, 4m)
  09-03-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Actieve mobiliteit (wandelen en fietsen) (3u, 4m)
  22-03-2023 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  27-03-2023 10.00 - 16.00 Notaoverleg Water en Bodem sturend (6u, 8m)
  29-03-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-stelsel) (3u, 4m)
  30-03-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Strategische keuzes bereikbaarheid* (3u, 4m)
  05-04-2023 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  06-04-2023 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Milieuraad op 18 en 19 april 2023*
  17-04-2023 10.00 - 14.30 Notaoverleg Initiatiefnota Hagen over een nieuw ontwerp voor de kledingindustrie: van wegwerpmaatschappij naar circulaire economie
  19-04-2023 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  20-04-2023 10.00 - 14.00 Commissiedebat Circulaire economie (4u, 5m)

  *Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid.
 35. 35

  Ongeplande commissiedebatten

  Commissiedebat Leefomgeving (7 brieven)
  Commissiedebat Vliegveiligheid (2 brieven)
  Commissiedebat Spoor (4 brieven)
  Commissiedebat Duurzaam vervoer (1 brief)
  Commissiedebat Maritiem (1 brief)
 36. 36

  Ongeplande plenaire debatten

  Dertigledendebat
  37. Dertigledendebat over de afsluiting van de A7 tussen Sneek en Joure, aangevraagd door het lid De Hoop (PvdA), tijdens de rvw van 17-01-2023.  

  Tweeminutendebatten
  • Geurproblematiek (CD 10-11-2022), aangevraagd door het lid Tjeerd de Groot (D66).
  • Verkeersveiligheid en wegen (CD 06-12-2022), aangevraagd door het lid Van der Graaf (CU).
  • Externe Veiligheid (CD 26-01-2023), aangevraagd door het lid Van Esch (PvdD).
  • Besluit activiteiten leefomgeving en het Omgevingsbesluit i.v.m. het beperken van emissies van kooldioxide door werkgebonden personenmobiliteit (Kamerstuk 33118, nr. 234), aangevraagd door het lid Koerhuis (VVD)
  • Ontwerpbesluit houdende inrichtingen- en activiteiten, milieueffectrapportage en de kwaliteit van toezicht en handhaving, ter bescherming van het fysieke leefomgeving op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Kamerstuk 29383, nr. 367), aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD).
  • Update 'Verzorgingsplaats van de Toekomst' (Kamerstuk 31305, nr. 367), aangevraagd door het lid Koerhuis (VVD).
  • PFAS en gezondheidseffecten (CD 02-02-2023), aangevraagd door het lid Van Esch (PvdD).
 37. 37

  Stand van zaken aanhangige wetgeving (uitgezonderd begrotingswetten)

  1. Initiatiefwetsvoorstel leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-2020, 35386
  Verdere behandeling is uitgesteld tot 2023.  
  2. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-2020, 35396
  Aangemeld voor plenaire behandeling (dec 2020). Het wetgevingsdebat wordt ingepland in het voorjaar van 2023.
  3. Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen), ingediend op 05-03-2021, 35756
  De stemming over dit wetsvoorstel is uitgesteld. Op 05-10-2022 is door de commissie verzocht de brief 'Analyse amendementen' spoedig te sturen. 
  4. Initiatiefwetsvoorstel lid Kröger wijziging Wet luchtvaart inzake verbod op nachtvluchten, ingediend op 14-03-2022, 36056
  Aangehouden (pv 23-03-2022) tot het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen. 
  5. Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met een informatieplicht voor luchthavenexploitanten en enkele technische verbeteringen, ingediend op 07-07-2022, 36168
  Inbrengdatum voor het nader verslag vastgesteld op 07-02-2023.
  6. Wijziging van de Wegenverkeerswet in verband met het laten vervallen van de mogelijkheid tot het aanwijzen van bijzondere bromfietsen en het mogelijk maken van implementatie van het kader voor lichte elektrische voertuigen (LEV-kader), ingediend op 07-12-2022, 36269
  Inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op 31-01-2023.
  7. Verzamelwet IenW 2021, ingediend op 08-12-2022, 36268
  Het verslag is uitgebracht op 18-01-2023.
  8. Wijziging van de Aanvullingswet bodem Omgevingswet om een omissie in het overgangsrecht te herstellen, ingediend op 26-01-2023, 36293
  Zie deze agenda.
 38. 38

  Voorstel van het lid Hagen (D66) om de staatssecretaris te verzoeken om de notitie waarvan sprake is in de uitspraak van de Raad van State inzake het exportverbod Indaver zo snel mogelijk aan de Kamer te doen toekomen

  Te behandelen:

  Loading data