Procedurevergadering : Procedurevergadering VWS

De vergadering is geweest

6 juli 2022
16:30 - 18:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  B.M.G. Smals (VVD)
 • R. Raemakers (D66)
 • W. Paulusma (D66)
 • C.G. van der Staaij (SGP)
 • D. de Neef (VVD)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • M. Agema (PVV)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • P.H. Omtzigt (Omtzigt)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 6 juli 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Mededeling:

  De voorzitter kondigt het afscheid aan van 3 leden van de staf van de commissie VWS naar de Tijdelijke Commissie Corona (TCC), te weten Henriëtte Krijger (adjunct griffier), Martijn van Haeften (kenniscoördinator) en Fleur Clemens (informatiespecialist).
  Anna de Vrij (adjunct griffier) en Susan van Velzen (kenniscoördinator) worden toegevoegd aan de staf van de commissie VWS.
 3. 3

  Brievenlijst

 4. 4

  36135 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstuk 36120-XVI )

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van de voorwaarden waaronder een voedselkeuzelogo mag worden gebezigd (wijziging Warenwetbesluit informatie levensmiddelen en Warenwetbesluit bestuurlijke boeten)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verlenging van de werkingsduur van de Subsidieregeling Opleidingen in een Jeugd ggz-instelling 2020 – 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Spoedverzoek wijzigingsregeling Stageplaatsen Zorg II

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de zesde incidentele suppletoire begroting VWS 2022 (Kamerstuk 36086 )

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Verslag EU gezondheidsraad van 14 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Conceptregeling levensbeëindiging bij kinderen 1-12 jaar en rapportage casuïstiekbeschrijving

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Jaarverslag 2021 van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (Sdkb)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Monitor medisch-specialistische zorg 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie over de brief van Hartwig Medical Foundation over 'Uitvoering moties Van Brenk en Sazias over de uitgebreide DNA-test voor patiënten met uitgezaaide kanker opnemen als te vergoeden zorg (Kamerstuk 35383-4) en Den Haan en Kuiken over uitbehandelde kankerpatiënten met een nog goede conditie toegang geven tot uitgebreide moleculaire diagnostiek (Kamerstuk 29477-716)'

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Dreigend tekort Actilyse en Metalyse

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Financiering van geneesmiddelenontwikkeling

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Mitigerende maatregelen onderkant geneesmiddelenmarkt Wgp en GVS

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op verzoek commissie op de brief van Open Legal Advocaten over kindervaccinatie COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verslag World Health Assembly van 22 t/m 28 mei 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Internationaal pandemie-instrument

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op de aangeboden petitie 'Dokteren in tijden van corona' door KNMG en Optimale Zorg - Dappere Dokters

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Publicatie resultaten oversterfte onderzoek CBS en RIVM

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Stand van zaken screeningsinterval borstkanker

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Stand van zaken uitbraak apenpokken

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Stand van de uitvoering: het versterken van de publieke dienstverlening

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Beleidsreactie op het rapport ‘Grenzeloos samenwerken’ van de Raad Volksgezondheid & Samenleving

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Visie en agenda kwaliteit van zorg: toegang tot goede zorg voor iedereen

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Stand van zaken persoonlijke gezondheidsomgevingen

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verkennende studie talentolken in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Monitor Patiëntveiligheid Zelfstandige Behandelcentra

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op verzoek commissie naar aanleiding van berichtgeving over een memo van het RIVM over ziekenhuiscapaciteit en corona, gedateerd op 9 februari 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Aanpak oneigenlijk gebruik ADHD-medicatie

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Kader Passende Zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reactie op verzoek commissie over de opzet van de verkenning van het juridisch kader dat bij het aanvragen van een Wlz-indicatie van belang is

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Evaluatie agenda Goed bestuur in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Monitor contractering ggz en handhavingsmogelijkheden NZa

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ): Verpleeghuiszorg in beeld 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Beleidskader subsidiëring patiënten- en gehandicaptenorganisaties (pg-organisaties)

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Logeeropvang jongvolwassenen in de Wlz

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Aanpak niet-integere zorgaanbieders

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Reactie op verzoek commissie over een burgerbrief naar aanleiding van het artikel 'Crisis in de wijkverpleging' in De Volkskrant d.d. 10 mei 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Reactie op verzoek commissie over de burgerbrief over een reactie m.b.t. eigen bijdrage CAK en SVB

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Beleidsreactie op het onderzoeksrapport ‘Bouwen aan bescherming’

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Reactie op verzoek commissie over het rapport van Gupta Strategists over 'Uitweg uit de schaarste'

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Zorgmedewerkers met postcovid

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Beweegbrief 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Beleidsreactie op het advies van de Nederlands Sportraad over de doorontwikkeling van de paralympische topsport, getiteld ‘Gelijkwaardig en inclusief’

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  (Top)sportbeleid 2022 en verder

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Verslag van een schriftelijk overleg over bevindingen en verkenning toekomstbestendigheid Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG) (Kamerstuk 29282-461)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 51. 51

  Overzicht wetsvoorstellen aangemeld voor plenaire behandeling (stand van zaken 1 juli 2022)

  Besluit:Ter informatie.
  1. 35 824 Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 4 november 2021. Dit wetsvoorstel is door de commissie aangemerkt als prioritair. Aan de griffier plenair is gevraagd het debat zo snel als mogelijk in te plannen.  
  2. 35 384 Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek. De stemmingen zijn voorzien na het zomerreces. 
  3. 35 833 Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten in verband met de verlenging van de duur van pleegzorg en het vervallen van de verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp. Op 17 december 2021 is de nota n.a.v. het verslag ontvangen. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 12 januari 2022.  
  4. 35 515 Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg. Aangemeld voor plenaire behandeling 17-12-2020. Nogmaals aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 27 januari 2022. Aan de griffie plenair is gevraagd dit wetsvoorstel pas in te plannen na ommekomst van de kabinetsreactie op het ARK-advies zorgfraude. Deze brief is inmiddels ontvangen (zie agendapunt 40 Aanpak niet-integere zorgaanbieders). 
  5. 35 943 Wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met diverse onderwerpen op het gebied van langdurige zorg. Op 28 maart 2022 is de nota n.a.v. het verslag ontvangen. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 6 april 2022. Aan de griffie plenair is gevraagd dit wetsvoorstel pas in te plannen na ommekomst van de brief over de verkenning van het juridisch kader.  Deze brief is inmiddels ontvangen (zie agendapunt 34). 
  6. 36 002 Verzamelwet VWS 2022. Op 9 mei 2022 is de nota n.a.v. het nader verslag uitgebracht. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 25 mei 2022.
  7. 36 086 Zesde incidentele suppletoire begroting VWS voor het jaar 2022. Op 30 juni 2022 is het verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden ontvangen (zie agendapunt 8)
  8.  36 135 Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Op 24 juni 2022 is het verslag uitgebracht. Het WGO is voorzien op 4 juli 2022.
  9. 36 120-XVI Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota 2022). Op 28 juni 2022 is het verslag houdende een lijst van vragen uitgebracht, agendapunt 3.
 52. 52

  Overzicht wetsvoorstellen waarvan de commissie in afwachting is van de nota n.a.v. het verslag

  Besluit: Ter informatie.
  1. 33 703 Voorstel van wet van de leden Otwin van Dijk en Kuzu tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen. Op 15 december 2014 is het verslag uitgebracht.
  2. 34 961 Voorstel van wet van het lid Aartsen tot wijziging van de Drank- en Horecawet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules (Wet regulering mengformules). Op 30 juli 2020 is het verslag uitgebracht.
  3. 35 410 Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende het wetsvoorstel Wet transparantieregister zorg. Op 12 juli 2021 is het verslag uitgebracht. 
  4. 35 844 Wet zeggenschap lichaamsmateriaal. Op 15 oktober 2021 is het verslag uitgebracht.  
  5. 35 942 Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp. Op 3 december 2021 is het verslag uitgebracht.  
  6. 34 445 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten ivm aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg. De commissie is in afwachting van de derde nota n.a.v. het verslag. Op 2 oktober 2019 is het derde verslag uitgebracht.
  7. 36 100-XVI Jaarverslag en Slotwet Ministerie van VVW voor het jaar 2021. Op 7 juni 2022 zijn de verslagen houdende een lijst van vragen en antwoorden uitgebracht.
  8. 35 870 Wijziging van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting in verband met de tweede evaluatie van de wet, het actieplan ter ondersteuning van donorkinderen en de omvorming van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan. Op 20 juni 2022 is het verslag uitgebracht. 
 53. 53

  Overzicht wetsvoorstellen, inbrengdatum (nader) verslag vastgesteld of nog niet vastgesteld

  Besluit: Ter informatie.
 54. 54

  Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS

  Besluit: Ter informatie. 
  1. Debat over de toename van agressie tegen ziekenhuispersoneel (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 7 december 2021 en nogmaals tijdens de RvW van 15 maart 2022). 
  2. Debat over het eerste deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake de coronacrisis (minister VWS, Minister-president, minister J&V, minister LZS) (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 22 februari 2022).
  3. Debat over de aanpak van zorgfraude (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 20 april 2022). 
  4. Debat over opnamestops op spoedeisendehulpposten als gevolg van toenemende druk (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 20 april 2022, dertigledendebat omgezet in een debat tijdens de RvW van 28 juni 2022). 
  5. Dertigledendebat over het bericht dat het ministerie van VWS ziekenhuizen in de coronacrisis ontmoedigde hun intensive care uit te breiden (aangevraagd door het lid Van Haga tijdens de RvW van 17 mei 2022);
  6. Dertigledendebat over de inzet van personeel in verpleeghuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 28 juni 2022);
  7. Dertigledendebat over de uitkomsten van het onderzoek naar de oorzaken van de hoge oversterfte in de coronaperiode (aangevraagd door het lid Omtzigt tijdens de RvW van 28 juni 2022);
  8. Dertigledendebat over het bericht dat het ministerie een RIVM-memo over het vastlopen van de zorg niet met de ziekenhuizen deelde (aangevraagd door het lid Omtzigt tijdens de RvW van 28 juni 2022).
 55. 55

  Overzicht tweeminutendebatten

  Besluit: Ter informatie.
  • Tweeminutendebat Jeugdbeleid (CD 18/5);
  • Tweeminutendebat Onderzoek veiligheidsbeleving onder jongeren in jeugdzorg met verblijf (Kamerstuk 31015-243); 
  • Tweeminutendebat Medische preventie / Verslavingszorg/drugspreventie (CD 7/6);
  • Tweeminutendebat PGB (CD 23/6);
  • Tweeminutendebat Medische ethiek / Orgaandonatie (CD 2/6);
  • Tweeminutendebat Sportbeleid (CD 29/6);
  • Tweeminutendebat Zorgverzekeringswet / Eigen bijdragen in de zorg (CD 29/6).
 56. 56

  Overzicht van commissiedebatten (CD's), notaoverleggen (NO's) en wetgevingsoverleggen (WGO's), waarvan de commissie reeds besloten heeft om deze (op enig moment) in te plannen.

  Besluit

  1) De commissie besluit het CD Ontwikkelingen rondom het coronavirus na het zomerreces, nog voorafgaand aan de Algemene Politieke Beschouwingen in te plannen.
  2) De commissie besluit in te stemmen met de definitieve inplanning van de debatten onder B. 
  Aan het lid Hijink (SP) zal de planning van het CD Wonen, ondersteuning en zorg voor ouderen (2, onder B) voorgelegd, gezien de samenhang met zijn aanvraag van het plenaire debat hierover. 
  3) De commissie gaat akkoord met de inplanning van de debatten in het voorjaar 2023 (onder C).
  4) De minister van VWS zal worden verzocht begin september een brief aan de Kamer te doen toekomen over de wijze waarop wordt geborgd dat inspraak (conform de AMvB onder de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)) wordt georganiseerd en hoe de IGJ daarop handhaaft.  A. Reeds ingepland:
  1. CD Arbeidsmarktbeleid in de zorg (wo 6 juli 2022, 10.00 - 15.00 uur)
  2. Verzamel-CD Gegevensuitwisseling /–bescherming in de zorg / E-Health/Slimme zorg / Administratieve lasten (do 15 september 2022, 10.00 - 15.00 uur)
  3. CD Caribisch Nederland VWS, (wo 5 oktober 2022, 10.00 - 14.00 uur)
  4. CD EU-Gezondheidsraad (formele EU-Gezondheidsraad 10 oktober  2022) (wo 05 oktober 2022, 14.30 - 17.30 uur)
  5. CD EU-Gezondheidsraad (formele EU-Gezondheidsraad 9 december) (wo 30 november 2022, 14.00 - 17.00 uur)

  B. Nog in te plannen in het najaar:
  1. CD Ontwikkelingen rondom het coronavirus
  2. CD Wonen, ondersteuning en zorg voor ouderen (in concept ingepland op wo 28 september 2022, 13.30 - 18.30 uur)
  3. CD Kabinetreactie op het WRR–rapport "Kiezen voor houdbare zorg. Mensen middelen en maatschappelijk draagvlak" (do 29 september 2022, 13.30 - 19.30 uur)
  4. CD GGZ/Suicidepreventie (wo 02 november 2022, 13.00 - 17.00 uur)
  5. CD Acute zorg (wo 09 november 2022, 10.00 - 15.00 uur)
  6. CD Medische ethiek (do 10 november 2022, 10.00 - 14.00 uur)
  7. CD Oorlogsgetroffenen (do 17 november 2022, 10.00 - 14.00 uur)
  8. WGO Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken begrotingen VWS en J&V voor het jaar 2023 (21 november 2022, 10.00 - 17.00 uur)
  9. WGO Onderdeel Sport en Bewegen begroting VWS voor het jaar 2023 (28 november 2022, 17.15 - 23.00 uur)
  10. CD Leefstijlpreventie (do 08 december 2022, 10.00 - 14.00 uur)

  C. Nog in te plannen in het voorjaar 2023:
  1. CD Medische preventie (begin 2023)
  2. CD Gehandicaptenbeleid (begin 2023)
  3. CD Arbeidsmarktbeleid in de zorg (begin 2023)
  4. CD Maatschappelijke opvang/beschermd wonen (voorjaar 2023)
  5. CD Geneesmiddelenbeleid (voorjaar 2023)
  6. CD Verslavingszorg/drugspreventie (voorjaar 2023)
  7. CD Pakketbeheer (juni 2023)
  8. CD Zorgverzekeringswet (juni 2023).

  D. Nog in te plannen op een later moment:
  1. CD Onderzoeksrapport "De juridische aspecten van een overgang van vrijgevestigd medisch specialisten naar loondienst" (stond gepland op 17 november 2021).

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Overzicht van ongeplande commissiedebatten

  1. CD Doelgroepenvervoer nog geen geagendeerde brieven. 
  2. CD Eerstelijnszorg nog geen geagendeerde brieven. 
  3. CD Eigen bijdragen in de zorg nog geen geagendeerde brieven. 
  4. CD Fokuswonen nog geen geagendeerde brieven. 
  5. CD Goed bestuur in de zorg 1 geagendeerde brief d.d. 22 april 2022. 
  6. CD Hulpmiddelenbeleid geen geagendeerde brieven.  
  7. CD Huiselijk geweld / kindermishandeling / geweld in afhankelijkheidsrelaties 3 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 21 juni 2021.
  8. CD IGJ geen geagendeerde brieven. 
  9. CD Jeugdbeleid nog geen geagendeerde brieven. 
  10. CD Medisch zorglandschap nog geen geagendeerde brieven. 
  11. CD Mondkapjesdeal 4 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 26 april 2022. 
  12. CD Orgaandonatie nog geen geagendeerde brieven.
  13. CD Patiëntveiligheid nog geen geagendeerde brieven. 
  14. CD Patiënten en -cliëntenrechten nog geen geagendeerde brieven.
  15. CD PGB nog geen geagendeerde brieven. 
  16. CD Sportbeleid nog geen geagendeerde brieven. 
  17. CD Voedselveiligheid 11 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 23 januari 2021.
  18. CD Ziekenhuiszorg (waaronder medisch-specialistische zorg) nog geen geagendeerde brieven. 
  19. CD Zorgfraude nog geen geagendeerde brieven. 
  20. CD Zwangerschap en geboorte nog geen geagendeerde brieven. 
 58. 58

  Overzicht van te plannen (of reeds ingeplande) technische briefings (TB's)

  Besluit: Ter informatie. 

  Ingepland:
  1. Technische briefing NLsportraad over hun werkprogramma (do 8 september, 10.00 - 11.00 uur)

  Nog te plannen:
  1. Technische briefing NZa over de acute zorg (na ontvangst kabinetsreactie)
  2. Technische briefing Europese Commissie over het EU-voorstel Europese ruimte voor gezondheidsgegevens, te plannen in september 2022.
  3. Technische briefing met het Capaciteitsorgaan over de totstandkoming van de ramingen voor het opleiden van zorgmedewerkers, te plannen in september of oktober 2022. 
 59. 59

  Overzicht van (opnieuw) te plannen (of reeds ingeplande) rondetafelgesprekken

  Besluit: Ter informatie.  

  Overzicht ongeplande rondetafelgesprekken:
  1. RTG Lerende cultuur in de GGZ. In de p.v. d.d. 30 januari 2021 is het verzoek gehonoreerd van de leden Van den Berg (CDA), (inmiddels) De Neef  (VVD), Diertens (D66) en Dik-Faber (ChristenUnie) om hierover een rondetafelgesprek te houden. In de pv van 20 april 2021 heeft de nieuwe commissie VWS nogmaals besloten dit RTG te organiseren. De commissie is in afwachting van een uitgewerkt voorstel. Zie ook 2020Z01525. 
  2. RTG over de erkenning van Molukkers en hun geschiedenis, datum voor het RTG nader te bepalen.
 60. 60

  Overzicht van tot aan het zomerreces te plannen (of reeds ingeplande) gesprekken

  Besluit: Ter informatie.  

  Nog te plannen gesprekken:
  1. Gesprek Eurocommissaris, mw. Kyriakides. De commissie heeft tot dit gesprek besloten in de procedurevergadering d.d. 26 mei 2021. Het vloeit voort uit de aanbevelingen van de rapporteurs "EU farmaceutische strategie". 
 61. 61

  Ontwerpbesluit houdende de wijziging van het Tijdelijk besluit DCC in verband met de uitgifte van vaccinatiecertificaten aan personen die elders in de Europese Unie zijn gevaccineerd en in verband met het inladen van een buitenlands DCC

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Verzoek van het lid Agema (PVV) inzake de reactie van de minister op de documentaire 'Remco vs. Pharma'

  Te behandelen:

  Loading data