E-mailprocedure : [E-MAILPROCEDURE] Verzoek van het lid Dassen inzake publicatie eindbegunstigdenoverzicht concept-Herstel- en Veerkrachtplan

De vergadering is geweest

30 juni 2022
11:00 uur
Commissie: Financiën
Aan de (plv.) leden van de vaste Kamercommissie voor Financiën
 
Geachte leden,
 
In de e-mailprocedure hebben de volgende fracties met het voorstel van het lid Dassen (Volt) ingestemd: VVD, D66, PVV, CDA, SP, PvdA, BBB. De overige fracties hebben niet gereageerd.
 
Het voorstel is aangenomen.
 
Dat betekent dat de minister zal worden verzocht (de informatie over) de genoemde juridische analyse uiterlijk dinsdag 5 juli a.s. aan de Kamer te doen toekomen.
 
Met vriendelijke groet,
Martijn Schukkink
Griffier commissie voor de Rijksuitgaven/adjunct-griffier commissie Financiën
 
Van: Commissie Financiën
Verzonden: dinsdag 28 juni 2022 18:11
Aan: GC-Commissie-FIN 
Onderwerp: [E-MAILPROCEDURE] Verzoek van het lid Dassen inzake publicatie eindbegunstigdenoverzicht concept-Herstel- en Veerkrachtplan
 
Aan de (plv.) leden van de vaste Kamercommissie voor Financiën
 
Geachte leden,
 
Op 24 juni jl. ontving de Kamer het tweede concept-Herstel- en Veerkrachtplan van de minister van Financiën, waarin zij stelt dat “[u]it de eerste juridische analyse blijkt dat het publiceren van een eindbegunstigdenoverzicht op gespannen voet lijkt te staan met de AVG en GDPR”. Het lid Dassen (Volt) stelt voor om de minister van Financiën te verzoeken de genoemde ‘eerste juridische analyse’ voorafgaand aan het commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad van donderdag 7 juli a.s. naar de Kamer te sturen.
 
Ik verzoek u mij uiterlijk op donderdag 30 juni 2022 om 11.00 uur te laten weten of u met het voorstel kunt instemmen (graag een Allen beantwoorden op dit e-mailbericht). Spoedig daarna zal ik u informeren of het voorstel is aangenomen.
 
Indien de commissie instemt met dit voorstel, zal de minister worden verzocht de genoemde juridische analyse uiterlijk dinsdag 5 juli a.s. aan de Kamer te doen toekomen.
 
Toelichting
 
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 7.20, tweede lid, van het Reglement van Orde, luidende:
 
2. Een commissie kan buiten haar vergaderingen langs schriftelijke weg besluiten over een voorstel dat naar het oordeel van haar commissievoorzitter eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en stemde zij als bedoeld in artikel 8.25.
 
Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 
Met vriendelijke groet,
Martijn Schukkink
Griffier commissie voor de Rijksuitgaven/adjunct-griffier commissie Financiën
 
Van: Iterson, J. van (Jeroen)
Verzonden: dinsdag 28 juni 2022 17:26
Aan: Commissie Financiën
Onderwerp: Aanvraag (spoed-)e-mailprocedure lid Dassen (Volt)
 
Goedemiddag,
 
In de Kamerbrief over het tweede concept-HVP – die het ministerie van Financiën afgelopen vrijdag aan de Kamer stuurde – is aangegeven dat ‘uit de eerste juridische analyse blijkt dat het publiceren van een eindbegunstigdenoverzicht op gespannen voet lijkt te staan met de AVG en GDPR’.
 
Het lid Dassen (Volt) zou graag een (spoed-)e-mailprocedure starten om (de informatie over) die ‘eerste juridische analyse’ vanuit het kabinet te ontvangen, voorafgaand aan het debat over de Eurogroep/Ecofinraad van volgende week donderdag (7 juli).
 
Met vriendelijke groet,
Iterson, J. van (Jeroen)
Fractiemedewerker
Volt

Agendapunten

  1. 1

    Tweede concept van het Nederlandse Herstel- en Veerkrachtplan

    Te behandelen:

    Loading data