Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

6 juli 2023
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • J.M.P. van der Laan (D66)
 • H.H. van der Woude (VVD)
 • Z. El Yassini (VVD)
 • M.L.J. Paul (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 06-07-2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Evaluatie gemeentelijke bekostiging lokale publieke omroepen 2019-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Evaluatie project 'Versterking lokale journalistiek door samenwerking'

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Tijdelijke ter inzage legging van een vertrouwelijk dossier

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Experiment flexstuderen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Herziene Regeling macrodoelmatig opleidingsaanbod hoger onderwijs 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verslag van een schriftelijk overleg over toekomst bindend studieadvies (Kamerstukken 31288 en 31524, nr. 1039)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Stand van zaken over de doorgaande leer- en ontwikkellijn tussen voorzieningen voor het jonge kind en onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Jaarverslag 2022 van het Rathenau Instituut

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Uitstel reactie op het KNAW-rapport 'Waarde van wetenschap. Observeren, weten en meten’

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op brief (oud-)student met betrekking tot herziening van de Wet Studiefinanciering 2000

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op diverse moties en toezeggingen op het gebied van studiefinanciering

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Versterking internationale neerlandistiek

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Publicatie documenten n.a.v. Woo-verzoek art. 23 Gw en advies 'Grenzen stellen, ruimte laten'

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Hoofdlijnen aanvalsplan voorkomen voortijdig schoolverlaten en begeleiden naar een kansrijke toekomst

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Versterking burgerschapsonderwijs - Actielijn 1 van de aanpak basisvaardigheden middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Aanpak basisvaardigheden mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Stand van zaken ROC TOP

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Uitstel reactie op de motie van de leden Van der Molen en Inge van Dijk over initiatief nemen om landelijke afspraken te maken over hoe om te gaan met top-upbeurzen (Kamerstuk 31288-977)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Adviesrapport 'Investeren in de basis' van de commissie starters- en stimuleringsbeurzen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op de gewijzigde motie van de leden Van Baarle en Van der Laan over het met spoed starten van een extern onderzoek naar de handhavingspraktijk van DUO (t.v.v. 36200-VIII-234)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Correctie op vraag 2 in het Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstuk 36350-VIII)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Stand van zaken moties en toezeggingen met betrekking tot cultuur

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Resultaten onderzoek en lopende activiteiten ten aanzien van de emancipatie van bi+ personen

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Beleidsreactie advies Onderwijsraad ‘Actief in Europa’

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Afschrift van het koninklijk besluit houdende verlening van ontslag aan A.D. Wiersma als minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Aanbieding publicatie 'Schaarste schuurt' van Onderwijsraad

 29. 29

  Overzicht geplande activiteiten (ter informatie)

 30. 30

  Overzicht geplande activiteiten (ter informatie)  Kerstreces 2023: vrijdag 22 december 2023 t/m maandag 15 januari 2024
   
  Voorjaarsreces 2024: vrijdag 16 februari t/m maandag 26 februari 2024
  Meireces 2024: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2024

  Zomerreces 2024: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2024
 31. 31

  Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

 32. 32

  Dossiers (ter informatie)

 33. 33

  Aanhangige wetgeving OCW (exclusief initiatiefwetgeving)

  36136 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek houdende de verankering van eenheden van leeruitkomsten in die wet (Wet leeruitkomsten hoger onderwijs).

  35968 Intrekking van de Archiefwet 1995 en vervanging door de Archiefwet 2021 (Archiefwet 2021).

  36341 Vaststelling van regels voor het Nederlands kwalificatieraamwerk voor een leven lang leren (Wet NLQF).

  36373 Wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs.
 34. 34

  Overzicht aangemelde tweeminuten debatten (ter informatie)

  • Tweeminutendebat Onderwijs en Zorg (CD 31/5)
 35. 35

  Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein

  3. Debat over het bericht dat de minister voor Primair en voortgezet onderwijs religieuze weekendscholen onder toezicht van de onderwijsinspectie wil stellen (Van Baarle) (minister PVO)
  6. Dertigledendebat over het bericht dat studenten weer rente gaan betalen over hun studieschuld (Van Baarle) (minister OCW)
  33. Dertigledendebat over de invoering van een nieuwe onderwijsmethode bij hogeschool Fontys (Beertema) (minister OCW)
  64. Dertigledendebat over de fraudebestrijding door DUO (Van Baarle) (minister OCW)

  Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd:
  34 420 (Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)