Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

15 juni 2023
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • J. Wuite (D66)
 • H.H. van der Woude (VVD)
 • L.M. Werner (CDA)
 • J.M.P. van der Laan (D66)
 • Z. El Yassini (VVD)
 • F.J.H. Jansen (FVD)
 • P.J.T. van Strien (VVD)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 15-6-2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Voortgangsrapportage over persvrijheid en persveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verslag van een schriftelijk overleg inzake reactie op verzoek commissie over het rapport 'Een bredere kijk op financiering' van Cultuur+Ondernemen (Kamerstuk 32820-490)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Visiebrief lokale omroepen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Appreciatie van de motie van het lid Sjoerdsma over de digitaledienstencoördinator op 1 augustus opgericht en operationeel hebben (Kamerstuk 31777-38)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voortgang arbeidsmarktbeleid culturele en creatieve sector

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Lijst van vragen en antwoorden inzake eindrapport ‘Beleidsdoorlichting Erfgoed’ (Kamerstuk 31511-48)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Beleidsreactie op beleidsdoorlichting Erfgoed

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verkenning financiering monumentenzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verslag van een schriftelijk overleg inzake investeringen in Nederlandse Levensbeschouwelijke Universiteiten en beleidsreactie evaluatie financieringswijze ambtsopleidingen aan de Vrije Universiteit (Kamerstuk 31288-990)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Uitstel reactie op de motie van het lid Omtzigt c.s. over het ontwikkelen en handhaven van heldere normen voor de onderwijstaal Nederlands (Kamerstuk 31288-1008)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Inspectierapport ‘Sturen op blijvende veiligheid in het hoger kunst- en mode-onderwijs: voer (voor) het gesprek’

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Adviesrapport ‘Burgerschapsonderwijs in een veranderende samenleving’

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Dossier mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Dossier Governance in het mbo

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Publicatie documenten n.a.v. Woo-verzoek inzake instroom internationale studenten

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022 (Kamerstuk 36360-VIII-1)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022 (Kamerstuk 36360-VIII)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Lijst van vragen en antwoorden over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Kamerstuk 36360-VIII-2)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Integrale aanpak sociale veiligheid in hoger onderwijs en wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Toekomst bindend studieadvies

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Uitvoering van de motie van het lid Omtzigt c.s. over het ontwikkelen en handhaven van heldere normen voor de onderwijstaal Nederlands (Kamerstuk 31288-1008)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Voortgang aanpassing niet-financiële informatie in begroting OCW 2024 en later

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op moties en amendementen die zijn ingediend tijdens de meest recente begrotingsbehandeling, het wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek, het wetgevingsoverleg Cultuur, het wetgevingsoverleg Media en het wetgevingsoverleg Emancipatie

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op moties en amendementen die zijn ingediend tijdens de meest recente begrotingsbehandeling, het wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek, het wetgevingsoverleg Cultuur, het wetgevingsoverleg Media en het wetgevingsoverleg Emancipatie (Kamerstuk 36200-VIII-212)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Nazending beslisnota's bij de Kamerbrief over de voortgang van de beleidsagenda informeel onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Bekostiging nevenvestigingen in het speciaal onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op verzoek commissie over een burgerbrief met opmerkingen en notities m.b.t havo onderwijs op het vso

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Lijst van vragen en antwoorden over de reactie op verzoek commissie over bericht 'Continurooster op basisschool schaadt eetgedrag kinderen' (Kamerstuk 31293-661)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 31. 31

  Voortgang moties aanvullend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en Wet voortgezet onderwijs 2020 in verband met de inrichting van tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen voor leerplichtige nieuwkomers en het versterken van de regierol van gemeentebesturen bij het aanbod van nieuwkomersonderwijs (Wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Wetsvoorstel tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs (Kamerstuk 36373)

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Resultaten tweede ronde Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Brief van het lid Paternotte inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Antwoorden op vragen commissie van de V-100 over het thema Lerarentekort

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Fiche: Raadsaanbevelingen digitaal onderwijs en digitale vaardigheden

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verslag schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde Agenda OJCS Raad - Onderdeel Jeugd – 15 mei 2023 (Kamerstuk 21501-34-398)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 39. 39

  Lijst van vragen en antwoorden inzake het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 40. 40

  Commissieactiviteiten


  Zomerreces 2023: vrijdag 7 juli t/m maandag 4 september 2023
   
 41. 41

  Commissieactiviteiten


  Kerstreces 2023: vrijdag 22 december 2023 t/m maandag 15 januari 2024
   
  Voorjaarsreces 2024: vrijdag 16 februari t/m maandag 26 februari 2024
   
  Meireces 2024: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2024

   
  Zomerreces 2024: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2024
 42. 42

  Dossiers

 43. 43

  Dossiers

 44. 44

  Aanhangige wetgeving OCW (exclusief initiatiefwetgeving)

  36136 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek houdende de verankering van eenheden van leeruitkomsten in die wet (Wet leeruitkomsten hoger onderwijs).

  35968 Intrekking van de Archiefwet 1995 en vervanging door de Archiefwet 2021 (Archiefwet 2021).

  36341 Vaststelling van regels voor het Nederlands kwalificatieraamwerk voor een leven lang leren (Wet NLQF).


  36373 Wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs.
 45. 45

  Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein

  4. Debat over het bericht dat de minister voor Primair en voortgezet onderwijs religieuze weekendscholen onder toezicht van de onderwijsinspectie wil stellen (Van Baarle) (minister PVO)
  6. Dertigledendebat over het bericht dat studenten weer rente gaan betalen over hun studieschuld (Van Baarle) (minister OCW)
  20. Debat over studenten die het mbo zonder diploma verlaten (El Yassini) (minister OCW)
  33. Dertigledendebat over de invoering van een nieuwe onderwijsmethode bij hogeschool Fontys (Beertema) (minister OCW)

  Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd:
  34 420 (Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)
 46. 46

  Commissiedebat vervolgonderwijs

  Tijdens de vorige procedurevergadering is besloten de agenda's (convo's) van de drie ingeplande commissiedebatten over Vervolgonderwijs, Hoger onderwijs en Mbo en basisvaardigheden in het mbo op deze PV-agenda te plaatsen, zodat de commissie een overzicht heeft welke besluiten eerder zijn genomen ten aanzien van de agendering van diverse brieven. 

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Commissiedebat hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 48. 48

  Commissiedebat Mbo en basisvaardigheden in het mbo

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 49. 49

  OCW-begroting 2024


  Stemt de commissie in met onderstaande wgo’s begrotingsonderzoeken en planning inzake OCW-begroting 2024?
  • Dinsdag 19 september Aanbieding begroting
  • Vrijdag 6 oktober inbreng feitelijke vragen
  • Donderdag 26 oktober beantwoording feitelijke vragen
  • Maandag 30 oktober wetgevingsoverleg Wetenschapsbeleid
  • Woensdag 1 november begrotingsonderzoek
  • Di-wo-do 14-15-16 november Begrotingsbehandeling plenair
  • Maandag 6 november wetgevingsoverleg Cultuur
  • Maandag 27 november wetgevingsoverleg Media
  • Maandag 4 december wetgevingsoverleg Emancipatie
 50. 50

  Vaststellen delegatie werkbezoek aan Polen in het kader van mbo-vaardigheden (EuroSkills)

  Per inventarisatie lopende tot woensdag 7 juni 2023 om 10.00 uur is nagegaan welke Kamerleden wensen deel te nemen aan het werkbezoek aan Gdansk, Polen, van 7-10 september 2023.

  Het voorstel wordt 21 juni 2023 besproken door het Presidium. Na vaststelling van de delegatie door de commissie en na instemming van het Presidium, zal een delegatievergadering worden georganiseerd waarin de vaststelling van het programma aan de orde zal komen en de nadere details van het werkbezoek zullen worden besproken. In grote lijnen zal, naast het aanmoedigen van de deelnemers aan EuroSkills, het bezoek bestaan uit verdiepende kennisuitwisseling op onderdelen als: (internationaal) talentontwikkeling, LLO en inbreng innovatie bedrijfsleven in het onderwijs door vakwedstrijden.

  Besluit: de delegatie wordt vastgesteld.