Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

20 april 2023
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • P.H. van Meenen (D66)
 • L.M. Werner (CDA)
 • M.L.J. Paul (VVD)
 • P.J.T. van Strien (VVD)
 • H.H. van der Woude (VVD)
 • J. Wuite (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 20-4-2023

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Uitvoering van de motie van het lid Kwint over op korte termijn werk maken van het wettelijk inperken van woekerhandel in de doorverkoop van toegangskaarten (Kamerstuk 36200-VIII-22)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Publicatie documenten n.a.v. het Woo-verzoek invloed van China op het Nederlandse hoger onderwijs (deelbesluit 2)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Hoofdlijnen aanvalsplan voorkomen voortijdig schoolverlaten en begeleiden naar een kansrijke toekomst

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Uitstel oplevering adviezen van Adviescommissie starters- en stimuleringsbeurzen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verslag van een schriftelijk overleg over de resultaten onderzoek hardvochtigheden in wet- en regelgeving OCW (Kamerstuk 36200-VIII-181)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie over een burgerbrief met betrekking tot handelwijze van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Toekenning € 200 miljoen structureel aan sectorplanmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag van een schriftelijk overleg over voorhang Subsidieregeling matching Horizon Europe (Kamerstuk 33650-59)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Nieuw expertisecentrum voor wetenschap en samenleving: voor een sterkere verbinding tussen wetenschap en samenleving

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verslag van een schriftelijk overleg over het bestuursakkoord 2022 hoger onderwijs en wetenschap (Kamerstuk 31288-969)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Financiering hoogleraren

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. nieuwe bekostigingssystematiek lwoo en pro (Kamerstuk 31497-443)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Samen de schouders onder passend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Lijst van vragen en antwoorden over uitwerking plan van aanpak hoogbegaafdheid (Kamerstuk 31497-445)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Uitkomst herbezinning residentieel onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op het onderzoek 'Het recht op onderwijs voor dove en slechthorende leerlingen’ van het College voor de Rechten van de Mens

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op verzoek commissie over een burgerbrief over het blokkeren van bekostiging van inclusief onderwijs door schoolbesturen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verslag van een schriftelijk overleg over de voortgang van het Masterplan basisvaardigheden voor het funderend onderwijs (Kamerstuk 31293-655)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Identiteitsverklaringen en Gomarus College Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Publicatie documenten n.a.v. het Woo-verzoek Renaissancescholen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voortgang uitvoering beleidsagenda tegen segregatie in het funderend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Schooladvisering en doorstroomtoetsen po 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op moties eerder bekend maken resultaten staatsexamenkandidaten (Kamerstuk 31289-536 en Kamerstuk 31289-537)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Verlenging subsidieregeling DAMU reiskosten VO

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op verzoek commissie over krantenberichten 'Onderwijsinspectie slaat alarm over veiligheid asielkinderen op gezinslocaties; Volkskrant, d.d. 8 maart 2023' en 'Schakelklassen voor gevluchte jongeren vrijwel allemaal vol; Trouw, d.d. 22 februari 2023'

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Kaderbrief Subsidiëring Landelijke Onderwijsondersteunende Activiteiten 2013 (SLOA 2013) internationalisering 2024-2025

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verzoek vervolg op onderzoek Hilversum in Beeld; Doelmatigheid bij de publieke omroep

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Aanbieding advies 'Aanvraag- en beoordelingsproces BIS 2025-2028' van Raad voor Cultuur

 31. 31

  Aanbieding advies 'Maatwerk voor ondersteuning' van Raad voor Cultuur

 32. 32

  Commissieactiviteiten

  • di 18-04-2023 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Beleidsreactie op het rapport ‘Naar hoogwaardig digitaal onderwijs’ van het Rathenau Instituut en de verkenning ‘Inzet van intelligente technologie’ van de Onderwijsraad
  • di 18-04-2023 17.30 - 22.00 Commissiedebat Wetenschapsbeleid
  • wo 19-04-2023 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Reactie op moties en amendementen die zijn ingediend tijdens de meest recente begrotingsbehandeling, het wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek, het wetgevingsoverleg Cultuur, het wetgevingsoverleg Media en het wetgevingsoverleg Emancipatie
  • do 20-04-2023 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  • wo 10-05-2023 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg OJCS-raad van 15 en 16 mei 2023
  • wo 10-05-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Lokale, regionale en streekomroepen
  • wo 17-05-2023 10.45 - 11.45 Procedurevergadering
  • ma 22-05-2023 10.00 - 17.00 Notaoverleg Curriculum funderend onderwijs en masterplan basisvaardigheden
  • ma 22-05-2023 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Staat van het Onderwijs over 2022 met beleidsreactie
  • ma 22-05-2023 14.00 - 14.45 Gesprek V100 over het thema Lerarentekort
  • wo 24-05-2023 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022
  • wo 24-05-2023 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022, vragen aan regering (R: aan regering)
  • wo 24-05-2023 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022 vragen aan de Rekenkamer (ARK: aan Algemene Rekenkamer)
  • wo 24-05-2023 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022
  • wo 24-05-2023 14.00 - 18.00 Commissiedebat Integrale aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag
  • wo 31-05-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Zorg en onderwijs
  • wo 31-05-2023 14.00 - 15.00 Technische briefing Ambtelijke technische briefing over maatschappelijke diensttijd
  • do 01-06-2023 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  • do 01-06-2023 11.30 - 12.30 GesprekInspecteur-generaal over de Staat van het Onderwijs over 2022
  • wo 07-06-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Kansengelijkheid in het funderend onderwijs
  • do 15-06-2023 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  • ma 26-06-2023 10.00 - 18.00 Wetgevingsoverleg Slotwet, Jaarverslag 2022 en de Staat van het Onderwijs over 2022
  • do 29-06-2023 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  • do 06-07-2023 10.15 - 11.15 Procedurevergadering (onder voorbehoud)

  Zomerreces 2023: vrijdag 7 juli t/m maandag 4 september 2023
 33. 33

  Commissieactiviteiten


  Kerstreces 2023: vrijdag 22 december 2023 t/m maandag 15 januari 2024
   Voorjaarsreces 2024: vrijdag 16 februari t/m maandag 26 februari 2024
   
  Meireces 2024: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2024
   Zomerreces 2024: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2024
 34. 34

  Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein

  Te agenderen debatten:
  5. Debat over het bericht dat de minister voor Primair en voortgezet onderwijs religieuze weekendscholen onder toezicht van de onderwijsinspectie wil stellen (Van Baarle) (minister PVO)
  19. Debat over persvrijheid en persveiligheid (Van Strien) (staatssecretaris OCW, minister J&V)
  28. Debat over studenten die het mbo zonder diploma verlaten (El Yassini) (minister OCW)

  Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties
  9. Dertigledendebat over het bericht dat studenten weer rente gaan betalen over hun studieschuld (Van Baarle) (minister OCW)
  43. Dertigledendebat over de invoering van een nieuwe onderwijsmethode bij hogeschool Fontys (Beertema) (minister OCW)


  Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd:
  34 420 (Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)
 35. 35

  Aanhangige wetgeving OCW (exclusief initiatiefwetgeving)

  36276  Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met enkele wijzigingen inzake het bestuur en de inrichting van academische ziekenhuizen.

  36176 Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product.

  36136 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek houdende de verankering van eenheden van leeruitkomsten in die wet (Wet leeruitkomsten hoger onderwijs).

  35968 Intrekking van de Archiefwet 1995 en vervanging door de Archiefwet 2021 (Archiefwet 2021).
 36. 36

  Dossiers en ongeplande commissiedebatten

 37. 37

  Uitnodiging Onderwijsraad voor jaarlijkse gesprek

 38. 38

  Aanbieding publicatie "Totale investeringen in Wetenschap en Innovatie (TWIN) 2021-2027" van Rathenau Instituut

 39. 39

  Spreektijden eerste termijn notaoverleg Curriculum funderend onderwijs en masterplan basisvaardigheden d.d. 22 mei 2023

  VVD: 10 minuten
  D66: 8 minuten
  PVV: 6 minuten
  CDA: 5 minuten
  SP, PvdA, GroenLinks: 4 minuten
  PvdD, ChristenUnie, FvD: 3 minuten
  JA21, SGP, DENK, Volt, Groep van Haga: 2 minuten
  Overige fracties: 1 minuut

  De commissie stemt in met de voorgestelde spreektijden.