Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

23 maart 2023
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • J.M.P. van der Laan (D66)
 • M.L.J. Paul (VVD)
 • Z. El Yassini (VVD)
 • H.E. de Hoop (PvdA)
 • P.J.T. van Strien (VVD)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 23-3-2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Uitvoering van de moties van het lid Kwint over met de publieke omroep bewerkstelligen dat een vast contract na een jaar de norm wordt (Kamerstuk 36200-VIII-133) en ervoor zorgen dat geen enkel kopstuk van de publieke omroep meer aan de NPO verdient dan de geldende ministersnorm (Kamerstuk 36200-VIII-165)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Afschrift adviesaanvraag aan de raad voor cultuur over de vernieuwing van het cultuurbestel vanaf 2029

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Plan van aanpak persvrijheid en persveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek commissie om aanvulling op brief van 29 juni 2022 over persveiligheid ter aanvulling op het ‘Plan van aanpak persvrijheid en persveiligheid'

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie over een burgerbrief over bezwaar tegen kosten ov-reisproduct tijdens corona en het verzoek om de opgebouwde schuld van het reisrecht kwijt te schelden of het reisproduct naar daadwerkelijk gebruik toe te rekenen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Nota van wijziging inzake Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet voortgezet onderwijs 2020 houdende de verankering van het experiment educatieve module en enkele andere aangelegen wijzigingen op het gebied van de lerarenopleiding

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Voorhang Subsidieregeling matching Horizon Europe

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Rapport SEO: het proces van stagematching in het MBO. Een enquête onder stagecoördinatoren

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op rapport 'Een stevige positie in het hoger onderwijs'

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Dossier Studentenwelzijn

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Beleidsreactie op het rapport van de Inspectie van het Onderwijs ‘Veiligheid op gezinslocaties in beeld’

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Afschrift brief aan SIKO over de zorgen rondom onderwijs aan nieuwkomers

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verslag van een schriftelijk overleg over examens 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Dossier Examens voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Visie Kansengelijkheid funderend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Dossier Achterstandenbeleid en kansengelijkheid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Dossier Rijke schooldag

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op verzoek commissie over het havo-bovenbouwprofiel natuur en techniek (NT)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op verzoek commissie over bericht 'Continurooster op basisschool schaadt eetgedrag kinderen'

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda OJCS-Raad 7 van maart 2023 (onderwijsdeel)(Kamerstuk 21501-34-393)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Aanbieding advies 'Actief in Europa' van Onderwijsraad

 24. 24

  Geselecteerde beleidsthema's voor de V 100 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Commissieactiviteiten

           
             Meireces 2023: vrijdag 21 april t/m maandag 8 mei 2023

   
 26. 26

  Commissieactiviteiten

   
  • Herfstreces 2023: vrijdag 13 oktober t/m maandag 23 oktober 2023
    
  • Kerstreces 2023: vrijdag 22 december 2023 t/m maandag 15 januari 2024
 27. 27

  Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein

  Langetermijnschema:
  21, 22 en 23 maart 2023 
  36 176 (Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product)

  Te agenderen debatten:
  7. Debat over het bericht dat de minister voor Primair en voortgezet onderwijs religieuze weekendscholen onder toezicht van de onderwijsinspectie wil stellen (Van Baarle) (minister PVO)
  48. Dertigledendebat over de invoering van een nieuwe onderwijsmethode bij hogeschool Fontys (Beertema) (minister OCW
  Debat over persveiligheid en persvrijheid (Van Strien) (staatssecretaris OCW en minister J&V) 

  Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd:
  34 420 (Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)
   
 28. 28

  Aanhangige wetgeving OCW (exclusief initiatiefwetgeving)


  36283 Wijziging van onder andere de Les- en cursusgeldwet in verband met de aanpassing van de indexeringsbepalingen van het lesgeld en cursusgeld en aanpassing van de hardheidsclausule.
  Aangemeld voor plenaire behandeling als hamerstuk: procedurevergadering 9 maart 2023.

  36276  Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met enkele wijzigingen inzake het bestuur en de inrichting van academische ziekenhuizen.
  Inbrengdatum verslag: 3 februari 2023.

  36176 Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product.
  Aangemeld voor plenaire behandeling: procedurevergadering 24 november 2022.

  36136 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek houdende de verankering van eenheden van leeruitkomsten in die wet (Wet leeruitkomsten hoger onderwijs).
  Inbreng verslag wetsvoorstel geleverd: 13 september 2022.

  36132 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet voortgezet onderwijs 2020 houdende de verankering van het experiment educatieve module en enkele andere aangelegen wijzigingen op het gebied van de lerarenopleiding.
  Het wetsvoorstel is geen hamerstuk meer.

  35968 Intrekking van de Archiefwet 1995 en vervanging door de Archiefwet 2021 (Archiefwet 2021).
  Inbreng verslag wetsvoorstel geleverd: 7 april 2022.
 29. 29

  Dossiers

  Commissiedebat 001 Dossier corona en funderend onderwijs
  Commissiedebat 002 Dossier Burgerschapsonderwijs
  Commissiedebat 003 Dossier Medezeggenschap in het onderwijs
  Commissiedebat 004 Governance in het onderwijs
  Commissiedebat 005 Dossier Leerlingenvervoer
  Commissiedebat 006 Dossier DUO
  Commissiedebat 007 Dossier maatschappelijke diensttijd (MDT)
  Commissiedebat 008 Dossier Toezicht en Handhaving
  Commissiedebat 009 Dossier Het jonge kind
  Commissiedebat 010a Dossier Rijke schooldag
  Commissiedebat 011 Dossier bewegingsonderwijs in het basisonderwijs
  Commissiedebat 012 Dossier schoolleidersregister po
  Commissiedebat 013 Dossier Krimp in het onderwijs
  Commissiedebat 014 Dossier Overgangen po en vo
  Commissiedebat 015 Dossier Thuisonderwijs
  Commissiedebat 016 Dossier Curriculum funderend onderwijs
  Commissiedebat 020 Dossier VO
  Commissiedebat 021 Dossier Maatwerkdiploma
  Commissiedebat 022 Dossier Nederlands als tweede taal
  Commissiedebat 023 Dossier Kansenongelijkheid in het VSO
  Commissiedebat 024 Toezicht en handhaving
  Commissiedebat 030 Dossier mbo
  Commissiedebat 031 Dossier Governance in het mbo
  Commissiedebat 032 Dossier Leven Lang Ontwikkelen
  Commissiedebat 033 Laaggeletterdheid
  Commissiedebat 034 Dossier 'corona en het hoger onderwijs en het mbo
  Commissiedebat 040 Dossier Hoger onderwijs
  Commissiedebat 041 Dossier toegankelijkheid wo masterstudie
  Commissiedebat 042 Dossier studeren met een beperking
  Commissiedebat 043 Dossier Studentenwelzijn
  Commissiedebat 044 Dossier Promovendi
  Commissiedebat 060 Dossier Evaluatie van de Subsidieregeling instandhouding monumenten (de Sim)
  Commissiedebat 061 Dossier Erfgoed