Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

19 januari 2023
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • M.L.J. Paul (VVD)
 • Z. El Yassini (VVD)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • H.H. van der Woude (VVD)
 • P.J.T. van Strien (VVD)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • R.J. Dekker (FVD)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 19-01-2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Vervolg op petitie van het LAKS 'Red mijn diploma'

  Besluit: reactie minister verzoeken (zie brievenlijst).
 3. 3

  Brievenlijst

 4. 4

  Kadernotitie adviescollege publieke omroep

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beleidsreactie op advies 'Onmisbaar en Onvervangbaar. Naar een dynamisch beschermingsmodel voor de Collectie Nederland van de Commissie Collectie Nederland’

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Voortgang nationaal historisch museum

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op moties en toezeggingen middelbaar beroepsonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van onder andere de Les- en cursusgeldwet in verband met de aanpassing van de indexeringsbepalingen van het lesgeld en cursusgeld en aanpassing van de hardheidsclausule

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Kansrijk opleiden – macrodoelmatigheidsbeleid mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Resultaten onderzoek hardvochtigheden in wet- en regelgeving OCW

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Stopzetting actieve werving internationale studenten

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voorhang Besluit vervallen aanspraak verlaagd collegegeld eerstejaarsstudenten in het hoger onderwijs en tweedejaarsstudenten aan lerarenopleidingen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Voortgang aanpak kennisveiligheid hoger onderwijs en wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Standpunt Instellingsplan NWO 2023-2026

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verslag van een schriftelijk overleg over de beleidsreactie op het tweede rapport monitoring wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht mbo

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie over het bericht dat de Duitse overheid het gebruik van Microsoft 365 op scholen heeft verboden vanwege zorgen over de privacy van leerlingen

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Staatsexamens vo 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs en maatschappelijke diensttijd

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Stand van zaken uitvoeren acties leerlingenvervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Uitwerking plan van aanpak hoogbegaafdheid

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voortgang meldpunt sociale veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Woo-besluit Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Voortgang genderdiversiteit in de top

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Rapport 'Genitale operaties bij kinderen met DSD jonger dan 12 jaar'

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie m.b.t. AWTI-brief 'Duiden van kwaliteiten van wetenschap' (31288-1001)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Nog te plannen rondetafelgesprekken

  1. RTG redactiestatuut (Mediawet) (pv 22-12-2022); Westerveld en Van Strien (op woensdagmiddag 1 februari 2023)
  2. RTG Studentenwelzijn (pv 16-12-2022) verzoek van der Molen (voor het voorjaarsreces. Format reeds ingeleverd en vastgesteld)
  3. RTG Hoogbegaafden (pv 9-9-2022) (begin 2023 voorafgaand aan CD Passend onderwijs op 22 mrt); Paul.  Zie besluit Activiteit
  4. RTG Mobieltjes in de klas (pv 8-12-2022); Peters en Beertema (geen termijn)
  5. RTG met jonge makers in cultuursector inzake start carrières (pv 8-12-2022); Wuite (geen termijn)
  6. RTG effectieve methoden basisvaardigheden; Van Meenen (op Kennisagenda) (geen termijn).
 29. 29

  Commissieactiviteiten

            di 31 JANUARI 2023  LAATSTE WERKDAG GRIFFIER COMMISSIE OCW
    
 30. 30

  Aanhangige wetgeving OCW (exclusief initiatiefwetgeving)


  36283 Wijziging van onder andere de Les- en cursusgeldwet in verband met de aanpassing van de indexeringsbepalingen van het lesgeld en cursusgeld en aanpassing van de hardheidsclausule.
  (zie agenda procedurevergadering heden)


  36276  Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met enkele wijzigingen inzake het bestuur en de inrichting van academische ziekenhuizen.
  Inbrengdatum verslag: 3 februari 2023.

  36229 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de herinvoering van de basisbeurs in het hoger onderwijs, de verstrekking van een tegemoetkoming aan studenten die onder het studievoorschotstelsel hebben gestudeerd en de verruiming van de 1-februariregeling voor ho-studenten die zijn doorgestroomd vanuit het mbo (Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs).
  Inbreng verslag wetsvoorstel geleverd: 8 december 2022.
  Nota naar aanleiding van het verslag: 22 december 2022.


  36176 Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product.
  Aangemeld voor plenaire behandeling: procedurevergadering 24 november 2022.

  36136 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek houdende de verankering van eenheden van leeruitkomsten in die wet (Wet leeruitkomsten hoger onderwijs).
  Inbreng verslag wetsvoorstel geleverd: 13 september 2022.

  36132 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet voortgezet onderwijs 2020 houdende de verankering van het experiment educatieve module en enkele andere aangelegen wijzigingen op het gebied van de lerarenopleiding.
  Inbreng verslag wetsvoorstel geleverd: 9 september 2022.

  35968 Intrekking van de Archiefwet 1995 en vervanging door de Archiefwet 2021 (Archiefwet 2021).
  Inbreng verslag wetsvoorstel geleverd: 7 april 2022.
   
  35765 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het toevoegen van decentrale loting als selectiemethode voor opleidingen met capaciteitsfixus in het hoger onderwijs.
  Aanmelden voor plenaire behandeling: procedurevergadering 8 september 2022.
 31. 31

  Stand van zaken basisvaardigheden taal en rekenen

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Curriculumproces

  Te behandelen:

  Loading data