Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

De vergadering is geweest

22 december 2022
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  K.B. Hagen (D66)
 • M.F. Strolenberg (VVD)
 • H. Dekker-Abdulaziz (D66)
 • R.M. Leijten (SP)
 • F. Boulakjar (D66)
 • Q.M. Rajkowski (VVD)
 • P.H. Omtzigt (Omtzigt)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • B.C. Kathmann (PvdA)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • P.C. (Peter) de Groot (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden Binnenlandse Zaken d.d. 22 december 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Oordeel over het amendement van het lid Sylvana Simons over het niet verhogen van de persoonlijke toelages van het Koninklijk Huis (Kamerstuk 36200-I-6)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  36250-I Verslag houdende lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  36250-III Verslag houdende lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Afbakeningsdocument hotspot COVID-19 van het ministerie van Algemene Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Regels inzake specifieke wettelijke voorzieningen voor het uitvoeren van onderzoeken door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst naar landen met een offensief cyberprogramma tegen Nederland of Nederlandse belangen (Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Financiering aanpak discriminatie en in het bijzonder de Nationaal Coordinator tegen discriminatie en racisme

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Stand van zaken kabinetsreactie op het adviesrapport 'Ketenen van het verleden' van het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie over het proces rond de totstandkoming van excuses slavernijverleden

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie over de brief van Discriminatie.nl over over de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Informatieverzoek totstandkoming Nationaal Programma tegen discriminatie en racisme

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 13 december 2022, om informatie te ontvangen over de kabinetsreactie op het rapport van de Dialooggroep en het programma van 19 december 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op brief Burgercomité Schaijk & Reek m.b.t. herindeling Maashorst

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Beleidsreactie op de brief van de CTIVD inzake verscherpt toezicht kabelinterceptie

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Stand van zaken gezamenlijke huisvesting AIVD-MIVD

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Aanpak statelijke dreigingen en aanbieding dreigingsbeeld statelijke actoren 2

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. openbaarmaking actieplannen en nulmetingen Open op Orde (Kamerstuk 29362-310)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit Derdenbesluit BRP (o.a. Kamerstuk 27859-158)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Fonds voor klokkenluiders en appreciatie van de aangepaste amendementen van het lid Omtzigt op het wetsvoorstel ter implementatie van de EU-klokkenluidersrichtlijn (Kamerstuk 35851, nrs. 44 tot en met 47)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Publicatie Woo-verzoek inzake het directeurenoverleg desinformatie

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  36250-VII Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Verslag van een schriftelijk overleg over de voorhang ontwerp Besluit experimenten bijhouding basisregistratie personen (Kamerstuk 27859-160)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Tijdlijn nota van wijziging inzake tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Omgang met vertrouwelijke politieke contacten

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Motivering op grond van artikel 2.27 van de Comptabiliteitswet van incidentele suppletoire begrotingen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State over op welke wijze de Kamer beschikking kan krijgen over het advies van de Afdeling advisering bij de voorhang van een Algemene Maatregel van Bestuur

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  EU-voorstel: Richtlijn Bindende normen voor organen voor gelijke behandeling COM(2022) 688 (Engelstalige versie)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  EU-voorstel: Richtlijn van de Raad - Bindende normen voor organen voor gelijke behandeling COM(2022) 689 final (Engelstalige versie)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Brief van het Presidium over 'Vergelijking omvang parlementen'

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Lijst met EU-voorstellen commissie BiZa t/m 14 december 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Debatten en dertigledendebatten

  20, 21 en 22 december 2022 (week 51)
  - 36 065 (Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake eenmalige energietoeslag lage inkomens)
  - 36 211 (Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake energietoeslag lage inkomens))

  17, 18 en 19 januari 2023 (week 3)
  - 36 047 (Voorstel van wet van de leden Sneller en Kathmann tot wijziging van de Kieswet in verband met de permanente invoering van de mogelijkheid voor kiezers om gedurende twee dagen voorafgaand aan de dag van de stemming vervroegd te stemmen in het stemlokaal (Wet vervroegd stemmen in het stemlokaal))

  24, 25 en 26 januari 2023 (week 4)
  - 36 160 (Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum)

  7, 8 en 9 februari 2023 (week 6)
  - 36 052 (Voorstel van wet van het lid Van Houwelingen houdende splitsing van de gemeente Groningen en instelling van de gemeente Haren)

  Te agenderen debatten
  1. Debat over de Staat van de rechtsstaat (minister BZK)

  Te agenderen dertigledendebatten
  16. Dertigledendebat over het rapport van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed over de archivering van chatberichten bij het ministerie van Algemene Zaken (Omtzigt) (Minister-president)
  27. Dertigledendebat over het bericht dat het kabinet excuses wil aanbieden voor het Nederlandse slavernijverleden en een bewustwordingsfonds wil instellen (Kuzu) (Minister-president, minister van Binnenlandse Zaken)
 34. 34

  Overzicht geplande activiteiten (ter informatie)

  wo 18-01-2023 13.00 - 17.00 Commissiedebat Bestuurlijke organisatie, democratie en verkiezingen
  do 19-01-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  vr 20-01-2023 10.15 - 17.00 Werkbezoek Amsterdam over het Nederlandse Slavernijverleden
  wo 25-01-2023 10.30 - 11.30 Technische briefing door ambtenaren van ministeries BZK en J&V over constitutionele toetsing
  wo 25-01-2023 12.15 - 14.45 Rondetafelgesprek Constitutionele toetsing
  wo 25-01-2023 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Geheimhouding stukken Bijlmerramp 1992 (TK 22861-37)
  do 26-01-2023 14.00 - 18.00 Commissiedebat Discriminatie, racisme en mensenrechten
  di 31-01-2023 16.30 - 17.30 Gesprek WRR over de motie van het lid Omtzigt c.s. over een voorstel voor standaarden en protocollen door de WRR
  do 02-02-2023 10.30 - 11.30 Procedurevergadering Strategische procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  do 02-02-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  di 07-02-2023 13.30 - 13.45 Petitie Politieke participatie door mensen met een beperking
  do 09-02-2023 14.00 - 17.00 Commissiedebat Constitutionele toetsing
  do 16-02-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 09-03-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 23-03-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 06-04-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 20-04-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  wo 17-05-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 01-06-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 15-06-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 29-06-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
 35. 35

  Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

  Commissiedebat Archivering van stukken door bewindspersonen onder de archiefwet en de WOO/WOB (conceptdatum 16-02-2023 van 13.30-17.00 uur)
  Commissiedebat Desinformatie en digitale inmenging (overgedragen aan de commissie Digitale Zaken als die commissie daarmee akkoord gaat)
  Commissiedebat Digitalisering
  Rondetafelgesprek Financiële positie gemeenten (in afwachting van het voorstel. Aanvrager is Bromet)
  Commissiedebat Financiën decentrale overheden en versterking lokaal bestuur (in te plannen na ontvangst brief minister over de nieuwe financieringssysteem die begin 2023 wordt verwacht)
  Commissiedebat Functioneren Rijksdienst
  Commissiedebat Informatie- en werkafspraken tussen Tweede Kamer en Kabinet (tot nader order uitgesteld)
  Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Baarle over “Eeuwigdurende grafrust bereikbaar voor iedere Nederlander”
  Commissiedebat Integriteit openbaar bestuur
  Technische briefing Rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool m.b.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers (na de verkiezingen)
  Commissiedebat Regiodeals
  Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied'
  Commissiedebat Staatscommissie rechtsstaat
  Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)
  Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging
 36. 36

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden Wonen en Ruimtelijke Ordening d.d. 22 december 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Rapport ‘Evaluatie werkpraktijk gespoten PUR-isolatie’

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Standen van de uitvoering van Kadaster en de Dienst Huurcommissie

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Financiële herplaatsingsgarantie voor versnelling tijdelijke huisvesting

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Uitkomsten vierde tranche Woningbouwimpuls

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Regulering middenhuur

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Provinciaal startpakket fysieke leefomgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Verslag van een schriftelijk overleg over de achtste voortgangsrapportage Binnenhof Renovatie (Kamerstuk 34293-127)

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Nahang besluit specifieke uitkeringen wonen, bouwen en de woonomgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (wijziging maximering huurprijsverhoging geliberaliseerde huurovereenkomsten)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 46. 46

  Wijziging van de Woningwet (huurverlaging 2023 voor huurders met lager inkomen)

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Inkomensafhankelijke huurverlaging 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Motivering op grond van artikel 2.27 van de Comptabiliteitswet van incidentele suppletoire begrotingen

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Debatten en dertigledendebatten

  24, 25 en 26 januari 2023 (week 4)
  - 36 130 (Regels ter bevordering van goed verhuurderschap en het voorkomen en tegengaan van ongewenste verhuurpraktijken (Wet goed verhuurderschap))

  Te agenderen debatten
  17. Debat over het niet halen van de woningbouwambities (Nijboer) (minister Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening)

  Te agenderen dertigledendebatten
  12. Dertigledendebat over de uitspraak van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening dat de huidige bevolkingsgroei potentieel ontwrichtend is voor ons land (Kops) (minister VRO)
 50. 50

  Overzicht geplande activiteiten (ter informatie)

  vr 23-12-2022 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Voorstel van wet van de leden Nijboer en Grinwis tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met het afschaffen van tijdelijke huurcontracten voor zelfstandige woonruimten (Wet vaste huurcontracten) (TK 36195)
  do 19-01-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  wo 01-02-2023 13.00 - 17.00 Commissiedebat Woningbouwopgave en koopsector
  do 02-02-2023 10.30 - 11.30 Procedurevergadering Strategische procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  do 02-02-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  do 16-02-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  wo 22-02-2023 14.00 - 18.00 Commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving
  do 09-03-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 23-03-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 06-04-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 20-04-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  wo 17-05-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 01-06-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 15-06-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 29-06-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
 51. 51

  Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

  Commissiedebat Bouwregelgeving
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen
  Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)
  Commissiedebat Leefbaarheid en veiligheid
  Commissiedebat Ruimtelijke Ordening
  Commissiedebat Staat van de volkshuisvesting