Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

De vergadering is geweest

8 december 2022
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • M.F. Strolenberg (VVD)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • R.M. Leijten (SP)
 • H. Dekker-Abdulaziz (D66)
 • Q.M. Rajkowski (VVD)
 • J.C. Sneller (D66)
 • F. Boulakjar (D66)
 • P.H. Omtzigt (Omtzigt)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • P.C. (Peter) de Groot (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden Binnenlandse Zaken d.d. 8 december 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

 3. 3

  Beantwoording vragen van het lid Wassenberg, gesteld tijdens het debat over de begroting Algemene Zaken en Koning, over het Kroondomein

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voorstel van wet van de leden Sneller en Kathmann tot wijziging van de Kieswet in verband met de permanente invoering van de mogelijkheid voor kiezers om gedurende twee dagen voorafgaand aan de dag van de stemming vervroegd te stemmen in het stemlokaal (Wet vervroegd stemmen in het stemlokaal)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Regels inzake specifieke wettelijke voorzieningen voor het uitvoeren van onderzoeken door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst naar landen met een offensief cyberprogramma tegen Nederland of Nederlandse belangen (Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over vragen van de commissie over Voortgang van de implementatie van de Wet open overheid (Kamerstuk 33328)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Kabinetsreactie Versterkte Gedragscode tegen Desinformatie

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Kabinetsreactie op het adviesrapport 'Ketenen van het verleden' van het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op het verzoek van het lid Van Baarle, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 22 februari 2022, over een plan tegen moslimdiscriminatie

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Instelling baten-lastenagentschap RBL

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie over geheimhouding stukken Bijlmerramp 1992

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Stand van zaken implementatie richtlijnen in het derde kwartaal 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Debatten en dertigledendebatten

  6, 7 en 8 december 2022 (week 49)
  -Tweeminutendebat Bestuursafspraak Friese taal en cultuur (36 200-VII, nr. 115)
  - 35 851 (Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305) en enige andere wijzigingen)

  13, 14 en 15 december 2022 (week 50)
  - 36 065 (Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake eenmalige energietoeslag lage inkomens)
  - 36 211 (Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake energietoeslag lage inkomens))

  17, 18 en 19 januari 2023 (week 3)
  - 36 052 (Voorstel van wet van het lid Van Houwelingen houdende splitsing van de gemeente Groningen en instelling van de gemeente Haren)

  Te agenderen debatten
  3. Debat over een plan tegen moslimdiscriminatie (Van Baarle) (minister BZK)
  4. Debat over de Staat van de rechtsstaat (minister BZK)

  Te agenderen dertigledendebatten
  19. Dertigledendebat over het rapport van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed over de archivering van chatberichten bij het ministerie van Algemene Zaken (Omtzigt) (Minister-president)
  30. Dertigledendebat over het bericht dat het kabinet een bewustwordingsfonds over het Nederlandse slavernijverleden wil instellen (Kuzu) (Minister-president, minister van Binnenlandse Zaken)
 22. 22

  Overzicht geplande activiteiten (ter informatie)

  wo 14-12-2022 14.00 - 17.00 Rondetafelgesprek Nationaal Programma tegen Discriminatie en Racisme
  do 22-12-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  wo 18-01-2023 13.00 - 17.00 Commissiedebat Bestuurlijke organisatie, democratie en verkiezingen
  do 19-01-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  vr 20-01-2023 10.15 - 17.00 Werkbezoek Werkbezoek Amsterdam over het Nederlandse Slavernijverleden
  wo 25-01-2023 10.30 - 11.30 Technische briefing Technische briefing door ambtenaren van ministeries BZK en J&V over constitutionele toetsing
  wo 25-01-2023 12.15 - 14.45 Rondetafelgesprek Constitutionele toetsing
  do 26-01-2023 14.00 - 17.00 Commissiedebat Discriminatie, racisme en mensenrechten
  do 02-02-2023 10.30 - 11.30 Procedurevergadering Strategische procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  do 02-02-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 09-02-2023 14.00 - 17.00 Commissiedebat Constitutionele toetsing
  do 16-02-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 09-03-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 23-03-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 06-04-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 20-04-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  wo 17-05-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 01-06-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 15-06-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 29-06-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
 23. 23

  Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

  Commissiedebat Desinformatie en digitale inmenging
  Commissiedebat Digitalisering
  Rondetafelgesprek Financiële positie gemeenten (in afwachting van het voorstel. Aanvrager is Bromet)
  Commissiedebat Financiën decentrale overheden en versterking lokaal bestuur (in te plannen na ontvangst brief minister over de nieuwe financieringssysteem die begin 2023 wordt verwacht)
  Commissiedebat Functioneren Rijksdienst
  Commissiedebat Informatie- en werkafspraken tussen Tweede Kamer en Kabinet (tot nader order uitgesteld)
  Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Baarle over “Eeuwigdurende grafrust bereikbaar voor iedere Nederlander”
  Commissiedebat Integriteit openbaar bestuur
  Technische briefing Rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool m.b.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers (na de verkiezingen)
  Commissiedebat Regiodeals
  Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied'
  Commissiedebat Staatscommissie rechtsstaat
  Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)
  Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging

  Besluit: Voor het gesprek met de WRR over de motie van het lid Omtzigt c.s. over een voorstel voor standaarden en protocollen door de WRR wordt een nieuwe datum gezocht (was 24 januari 2023).
 24. 24

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden Wonen en Ruimtelijke Ordening d.d. 8 december 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Gebouwgebonden financierings- en ontzorgingsconcepten voor verduurzaming van de eigen woning

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Nationale aanpak Klimaatadaptatie gebouwde omgeving fase 1

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verzamelbrief energielabel

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Afschrift van de beantwoording van de vragen van de Eerste Kamer over Indringend Ketentesten fase 3 en de inwerkingtreding van de Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Uitvoering van diverse toezeggingen op het terrein van de bouwregelgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Uitvoering van de motie van de leden Pouw-Verweij en Van Haga over nationale Hypotheek Garantie voor woningen die kant-en-klaar vanuit een fabriek worden afgeleverd (Kamerstuk 32847-967)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Voorstel van wet van de leden Nijboer en Grinwis tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met het afschaffen van tijdelijke huurcontracten voor zelfstandige woonruimten (Wet vaste huurcontracten)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Brief van de EU-rapporteur Peter de Groot (VVD) inzake herziening richtlijn energieprestaties gebouwen (EPBD) inzake akkoord tussen EU-lidstaten

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Debatten en dertigledendebatten

  25, 26 en 27 januari 2023 (week 4)
  - 36 130 (Regels ter bevordering van goed verhuurderschap en het voorkomen en tegengaan van ongewenste verhuurpraktijken (Wet goed verhuurderschap))

  31 januari, 1 en 2 februari 2023 (week 5)
  - 36 218 (Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (wijziging maximering huurprijsverhoging geliberaliseerde huurovereenkomsten))

  Te agenderen dertigledendebatten
  15. Dertigledendebat over de uitspraak van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening dat de huidige bevolkingsgroei potentieel ontwrichtend is voor ons land (Kops) (minister VRO)
 34. 34

  Overzicht geplande activiteiten (ter informatie)

  do 22-12-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 19-01-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  wo 01-02-2023 13.00 - 17.00 Commissiedebat Woningbouwopgave en koopsector
  do 02-02-2023 10.30 - 11.30 Procedurevergadering Strategische procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  do 02-02-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 16-02-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 09-03-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 23-03-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 06-04-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 20-04-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  wo 17-05-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 01-06-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 15-06-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 29-06-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
 35. 35

  Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

  Commissiedebat Bouwregelgeving
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen
  Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)
  Commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving
  Commissiedebat Leefbaarheid en veiligheid
  Commissiedebat Ruimtelijke Ordening
  Commissiedebat Staat van de volkshuisvesting

  Besluit: De commissie verzoekt de staf, in aanvulling op de eerder door de commissie vastgestelde verdeling van commissiedebatten over volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, voor een volgende procedurevergadering in een notitie een overzicht te geven van de geplande en ongeplande commissiedebatten over volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. In de notitie zullen tevens suggesties worden gedaan voor de planning van de verschillende commissiedebatten.