E-mailprocedure : Verzoek van het lid Kathmann (PvdA) om een gesprek met rapporteur Agnes Jongerius over het bereikte resultaat over nieuwe EU-wetgeving minimumloon op 13 juni 2022, 11.00-12.00 uur

De vergadering is geweest

8 juni 2022
10:00 uur
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
 
Hieronder treft u een verzoek van het lid Kathmann (PvdA) om een gesprek te voeren met rapporteur Agnes Jongerius over het bereikte resultaat over nieuwe EU-wetgeving minimumloon. In afstemming met de agenda van mw. Jongerius zou dit (fysieke) gesprek plaats kunnen vinden op maandag 13 juni as. van 11.00 tot 12.00 uur (Klompézaal).
 
Graag verneem ik uiterlijk woensdag 8 juni om 10.00 uur of u met dit verzoek kunt instemmen. Spoedig daarna zal ik u informeren of het verzoek wordt gehonoreerd.*
 
Met vriendelijke groet,
Laura Blom
Adjunct-griffier commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 7.20 tweede lid, van het Reglement van Orde, luidende:
2. Een commissie kan buiten haar vergaderingen langs schriftelijke weg besluiten over een voorstel dat naar het oordeel van haar commissievoorzitter eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en stemde zij als bedoeld in artikel 8.25
 
Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 
 
-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Wolters, E. <e.wolters@tweedekamer.nl>
Verzonden: dinsdag 7 juni 2022 08:32
Aan: Commissie SZW <cie.szw@tweedekamer.nl>
CC: Kathmann, B.C. (Barbara) <b.kathmann@tweedekamer.nl>
Onderwerp: Verzoek gesprek rapporteur Jongerius
 
Beste griffie,
 
Graag namens Barbara Kathmann het verzoek, via een e-mailprocedure, voor een gesprek met rapporteur Agnes Jongerius over het bereikte resultaat over nieuwe EU-wetgeving minimumloon. Graag dit gesprek nog voor de (nog in te plannen 2-minutendebat) formele raad werkgelegenheid en sociale zaken.
 
Hartelijke groet,
 
Elwin Wolters
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek om een gesprek met rapporteur Agnes Jongerius over het bereikte resultaat over nieuwe EU-wetgeving minimumloon op 13 juni 2022, 11.00-12.00 uur

    Te behandelen:

    Loading data