Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

De vergadering is geweest

24 november 2022
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlage

Deelnemers

 • Voorzitter
  K.B. Hagen (D66)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • M.F. Strolenberg (VVD)
 • J.C. Sneller (D66)
 • R.M. Leijten (SP)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • P.H. Omtzigt (Omtzigt)
 • F. Boulakjar (D66)
 • P.C. (Peter) de Groot (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden Binnenlandse Zaken d.d. 24 november 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

 3. 3

  Afschrift brief aan colleges van Burgemeester en Wethouders van alle gemeenten in Nederland over aanvullende maatregelen in verband met gestegen energieprijzen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Meerjaren informatieplan BZK

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Conclusie onderzoek in het kader van de uitvoering van motie van het lid Marijnissen c.s. (Kamerstuk 35510-21) naar het gebruik van afkomstgerelateerde gegevens in de processen en applicaties van het ministerie van BZK

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Rapport 'Oplossingsgerichte bezwaarbehandeling in de Algemene wet bestuursrecht'

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie over het bericht ‘Dutch Government Plans to Launch Slavery Apology Fund'

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Publicatie Woo-verzoek over het directeurenoverleg desinformatie

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verlenging subsidieregeling Oorlogsgravenstichting 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Zelfevaluaties voor de Basisregistratie Personen (BRP) en Reisdocumenten 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Stand van zaken Landelijke Aanpak Adreskwaliteit n.a.v. wetsbehandeling

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake energietoeslag lage inkomens)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Verslag van een schriftelijk overleg over de Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (Kamerstuk 35925-VII-163)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Werkprogramma van de Europese commissie voor 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Toelichting Benoemingscommissie over stand van zaken met betrekking tot lopende benoemingsprocedures voor de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden.

  Besluit: De commissie zal op een later moment nader geïnformeerd worden over de voordracht met betrekking tot de lopende benoemingsprocedures voor de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden.
 16. 16

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden Wonen en Ruimtelijke Ordening d.d. 24 november 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (wijziging maximering huurprijsverhoging geliberaliseerde huurovereenkomsten)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Wonen op 29 september 2022, over belastingdruk bij woningcorporaties

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Actualiteit in woonbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Afschrift brief aan de gemeente Arnhem inzake de Wet doorstroming huurmarkt 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verslag van een schriftelijk overleg over Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (Kamerstuk 30995-100)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Voortgang Nationaal Warmtefonds en reactie op de motie van het lid Peter de Groot c.s. (Kamerstuk 32813-1102)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Ondersteuning doe-het-zelfmaatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Datalek Kadaster

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Bestuurlijke reactie AC ICT advies KKN

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief van Vereniging Eigen Huis met betrekking tot onderzoek hybride warmtepompverplichting

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Intrekking van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (afschaffing verhuurderheffing)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  Programma Wonen en zorg voor ouderen

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Debatten en dertigledendebatten op BIZA-terrein

  22, 23 en 24 november 2022 (week 47)
  - 36 065 (Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake eenmalige energietoeslag lage inkomens)

  Te agenderen debatten
  4. Debat over een plan tegen moslimdiscriminatie (Van Baarle) (minister BZK)
  5. Debat over de Staat van de rechtsstaat (minister BZK)

  Te agenderen dertigledendebatten
  19. Dertigledendebat over het rapport van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed over de archivering van chatberichten bij het ministerie van Algemene Zaken (Omtzigt) (Minister-president)
  30. Dertigledendebat over het bericht dat het kabinet een bewustwordingsfonds over het Nederlandse slavernijverleden wil instellen (Kuzu) (Minister-president, minister van Binnenlandse Zaken)
 30. 30

  Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  do 01-12-2022 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Kabinetsreactie op de Atlas van afgehaakt Nederland (TK 36200-VII-17)
  do 08-12-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  wo 14-12-2022 14.00 - 17.00 Rondetafelgesprek Nationaal Programma tegen Discriminatie en Racisme
  do 22-12-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  wo 18-01-2023 13.00 - 17.00 Commissiedebat Bestuurlijke organisatie, democratie en verkiezingen
  do 19-01-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  wo 25-01-2023 10.30 - 11.30 Technische briefing Technische briefing door ambtenaren van ministeries BZK en J&V over constitutionele toetsing
  wo 25-01-2023 12.15 - 14.45 Rondetafelgesprek Constitutionele toetsing
  do 26-01-2023 14.00 - 17.00 CommissiedebatDiscriminatie, racisme en mensenrechten
  do 02-02-2023 10.30 - 11.30 Procedurevergadering Strategische procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  do 02-02-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 09-02-2023 14.00 - 17.00 Commissiedebat Constitutionele toetsing
  do 16-02-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 09-03-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 23-03-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 06-04-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 20-04-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  wo 17-05-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 01-06-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 15-06-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 29-06-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
 31. 31

  Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  Commissiedebat Archivering van stukken door bewindspersonen onder de archiefwet en de WOO/WOB
  Commissiedebat Bouwregelgeving
  Commissiedebat Desinformatie en digitale inmenging
  Commissiedebat Digitalisering
  Rondetafelgesprek Financiële positie gemeenten (in afwachting van het voorstel, aanvrager is Bromet) 
  Commissiedebat Financiën decentrale overheden en versterking lokaal bestuur (in te plannen na ontvangst brief minister over de nieuwe financieringssysteem die begin 2023 wordt verwacht)
  Commissiedebat Functioneren Rijksdienst
  Commissiedebat Informatie- en werkafspraken tussen Tweede Kamer en Kabinet (tot nader order uitgesteld)
  Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen
  Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Baarle over “Eeuwigdurende grafrust bereikbaar voor iedere Nederlander”
  Commissiedebat Integriteit openbaar bestuur
  Commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving
  Technische briefing Rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool m.b.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers (na de verkiezingen)
  Commissiedebat Regiodeals
  Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied'
  Commissiedebat Ruimtelijke Ordening
  Commissiedebat Staat van de volkshuisvesting
  Commissiedebat Staat van de Woningmarkt
  Commissiedebat Staatscommissie rechtsstaat
  Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)
  Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging
  Commissiedebat Woningbouwopgave en koopsector

  Besluit: het commissiedebat Archivering van stukken door bewindspersonen onder de archiefwet en de WOO/WOB zal worden ingepland in februari 2023, naar aanleiding van de nog te ontvangen stukken zal de commissie bezien of het commissiedebat met de minister-president, minister van Algemene Zaken en/of de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties moet worden gevoerd.