Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

De vergadering is geweest

10 november 2022
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  K.B. Hagen (D66)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • H. Dekker-Abdulaziz (D66)
 • R.H. (Romke) de Jong (D66)
 • M. (Martin) Bosma (PVV)
 • M.F. Strolenberg (VVD)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • P. van Houwelingen (FVD)
 • F. Boulakjar (D66)
 • P.C. (Peter) de Groot (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden Binnenlandse Zaken d.d. 10 november 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305) en enige andere wijzigingen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Voorstel van wet van het lid Van Houwelingen houdende splitsing van de gemeente Groningen en instelling van de gemeente Haren

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Reactie op de motie van de leden Bisschop en Strolenberg over een wetsvoorstel om de procedure voor het ontslag van een waarnemend burgemeester te regelen (Kamerstuk 35925-VII-30)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Onderzoeksrapport 'Openbaarmaking van overheidsinformatie': 'Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de wetgeving in Zweden, het Verenigd Konink-rijk, Duitsland, Frankrijk, Slovenië en Estland'

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op Amnesty standpunt ‘Discriminerende risicoprofielen’

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Publicatie Woo-verzoek over de behandeling van een eerder ingediend Woo-verzoek inzake de reactie van het kabinet op het rapport 'Ongekend onrecht'

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Deelbesluit Woo-verzoek met betrekking tot het concept wetsvoorstel inzake centrale voorziening biometrische gegevens Paspoortwet

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Publicatie Woo-verzoek over de interdepartementale werkgroep desinformatie

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beslisnota bij de reactie op de initiatiefnota van de leden Dassen en Omtzigt over wettelijke maatregelen om de integriteit bij bewindspersonen en de ambtelijke top te bevorderen (Kamerstuk 36101-3)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voorhang ontwerp Subsidieregeling Stichting CAOP 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voortgang maatregelen ter voorkoming van identiteitsfraude met paspoorten

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Stafnotitie invulling rondetafelgesprek Nationaal Programma tegen Discriminatie en Racisme

 15. 15

  Wetgevingsrapport Wet versterking participatie op decentraal niveau 36 210

 16. 16

  Gesprek met de vicevoorzitter voor Waarden en Transparantie van de Europese Commissie, mevrouw Vera Jourová, over desinformatie, de European Media Freedom Act en de rechtsstaat

  Besluit: Er zal schriftelijk worden geïnventariseerd welke leden aanwezig kunnen zijn bij een gesprek met de vicevoorzitter van de Europese Commissie Jourová op dinsdag 20 december 2022 van 16.30 tot 17.30 uur.
  Noot: Tijdens de procedurevergadering van 6 oktober 2022 heeft de commissie Binnenlandse Zaken uitgesproken positief te staan tegenover een gesprek tijdens het bezoek dat de vicevoorzitter brengt aan Nederland op (op dat moment nog) 6 december 2022. Inmiddels is de griffie geïnformeerd dat het bezoek is verplaatst naar dinsdag 20 december 2022. De commissie OCW is volgcommissie.
 17. 17

  Planning van het ongeplande commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie en het ongeplande commissiedebat Verkiezingen

  Besluit: Een commissiedebat Bestuurlijke organisatie, democratie en verkiezingen plannen op 18 januari 2023 van 13.00-17.00 uur.
  Noot: Voorgesteld wordt om beide ongeplande commissiedebatten samen te voegen en in te plannen. Het verslag van het schriftelijk overleg over de Atlas van afgehaakt Nederland (inbrengdatum 1 december 2022) zal tijdig voorafgaand aan dit commissiedebat worden verzocht.
   
 18. 18

  Verzoek van het lid Romke de Jong (D66) m.b.t. het verslag van het schriftelijk overleg Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) (inbrengdatum 8 juli 2022, 2022D30630)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden Wonen en Ruimtelijke Ordening d.d. 10 november 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Regels ter bevordering van goed verhuurderschap en het voorkomen en tegengaan van ongewenste verhuurpraktijken (Wet goed verhuurderschap)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Voorhang Besluit tot wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving i.v.m. de actualisatie van de energiebesparingsplicht

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Leennormen 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over de voortgang Implementatie Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over de inwerkingtreding van de Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Ladder voor duurzame verstedelijking

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Voortgang verduurzaming bestaande utiliteitsbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Aanvullende normering huurwoningen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Voortgang implementatie CO-stelsel; verschuiven datum volledige inwerkingtreding naar 1 april 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Eerste contouren regulering middenhuur

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Toezichtrapport WSW 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2023 (Wonen)(Kamerstuk 36200-VII)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Verslag van een schriftelijk overleg over voorhang wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving i.v.m. periodieke beoordeling constructieve veiligheid en enkele andere onderwerpen (Kamerstuk 28325-239)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Achtste voortgangsrapportage Binnenhof Renovatie

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Debatten en dertigledendebatten op BIZA-terrein

  22, 23 en 24 november (week 47)
  - 36 065 (Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake eenmalige energietoeslag lage inkomens)

  Te agenderen debatten
  4. Debat over een plan tegen moslimdiscriminatie (Van Baarle) (minister BZK)
  5. Debat over de Staat van de rechtsstaat (minister BZK)

  Te agenderen dertigledendebatten
  19. Dertigledendebat over het rapport van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed over de archivering van chatberichten bij het ministerie van Algemene Zaken (Omtzigt) (Minister-president)
 35. 35

  Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  do 10-11-2022 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Vervolg Contourennota en Integraal Overzicht Financiën Gemeenten (TK 36200-B-10)
  wo 16-11-2022 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Waterschapswet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met de participatieverordening en het uitdaagrecht van inwoners en maatschappelijke partijen (Wet versterking participatie op decentraal niveau) (TK 36210)
  wo 16-11-2022 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (TK 36160)
  wo 16-11-2022 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Huisvestingswet 2014 naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Huisvestingswet 2014 (TK 36190)
  wo 16-11-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Basisregistratie Personen en Elektronische identificatie en authenticatie (eID)
  do 17-11-2022 11.00 - 14.30 Commissiedebat Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof
  di 22-11-2022 16.30 - 17.30 Gesprek Gesprek WRR over de motie van het lid Omtzigt c.s. over een voorstel voor standaarden en protocollen door de WRR
  do 24-11-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 01-12-2022 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Kabinetsreactie op de Atlas van afgehaakt Nederland (TK 36200-VII-17)
  do 08-12-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  wo 14-12-2022 14.00 - 17.00 Rondetafelgesprek Nationaal Programma tegen Discriminatie en Racisme
  do 22-12-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  wo 18-01-2023 13.00 - 17.00 Commissiedebat Bestuurlijke organisatie, democratie en verkiezingen
  do 19-01-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  wo 25-01-2023 10.30 - 11.30 Technische briefing door ambtenaren van ministerie BZK over constitutionele toetsing
  wo 25-01-2023 12.15 - 14.45 Rondetafelgesprek Constitutionele toetsing
  do 26-01-2023 14.00 - 17.00 Commissiedebat Discriminatie, racisme en mensenrechten
  do 02-02-2023 10.30 - 11.30 Procedurevergadering Strategische procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  do 02-02-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 09-02-2023 14.00 - 17.00 Commissiedebat Constitutionele toetsing
  do 16-02-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 09-03-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 23-03-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 06-04-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
   
 36. 36

  Vervolg overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  do 20-04-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  wo 17-05-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 01-06-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 15-06-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 29-06-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
 37. 37

  Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  Commissiedebat Archivering van stukken door bewindspersonen onder de archiefwet en de WOO/WOB
  Commissiedebat Bouwregelgeving
  Commissiedebat Desinformatie en digitale inmenging
  Commissiedebat Digitalisering
  Rondetafelgesprek Financiële positie gemeenten (In afwachting van het voorstel. Aanvrager is Bromet)
  Commissiedebat Financiën decentrale overheden en versterking lokaal bestuur (In te plannen na ontvangst brief minister over de nieuwe financieringssystematiek die begin 2023 wordt verwacht) 
  Commissiedebat Functioneren Rijksdienst
  Commissiedebat Informatie- en werkafspraken tussen Tweede Kamer en Kabinet (tot nader order uitgesteld)
  Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen
  Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Baarle over “Eeuwigdurende grafrust bereikbaar voor iedere Nederlander”
  Commissiedebat Integriteit openbaar bestuur
  Commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving
  Technische briefing Rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool m.b.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers (na de verkiezingen)
  Commissiedebat Regiodeals
  Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied'
  Commissiedebat Ruimtelijke Ordening
  Commissiedebat Staat van de volkshuisvesting
  Commissiedebat Staat van de Woningmarkt
  Commissiedebat Staatscommissie rechtsstaat
   
 38. 38

  Vervolg overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)
  Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging
  Commissiedebat Woningbouwopgave en koopsector
 39. 39

  Verzoek van het lid Geurts (CDA) om na ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag inzake de Intrekking van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (afschaffing verhuurderheffing) (36219) per e-mailprocedure aan de commissie voor te leggen of het wetsvoorstel gereed is voor plenaire behandeling.

  Besluit: Na ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag zal direct per e-mailprocedure aan de commissie worden voorgelegd of het wetsvoorstel afschaffing verhuurderheffing (36219) gereed is voor plenaire behandeling.