Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

De vergadering is geweest

20 oktober 2022
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  K.B. Hagen (D66)
 • M.F. Strolenberg (VVD)
 • P.C. (Peter) de Groot (VVD)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • S. Belhaj (D66)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • R.M. Leijten (SP)
 • F. Boulakjar (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden Binnenlandse Zaken d.d. 20 oktober 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst:

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Reactie op het afschrift brief aan de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed inzake “De archivering van chatberichten bij het ministerie van Algemene Zaken”

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Lijst van vragen en antwoorden over de reactie op verzoek commissie over het voortgangsbericht n.a.v. toezegging gedaan tijdens het debat van 19 mei 2022, over SMS-berichten op de telefoon van de minister-president (Kamerstuk 35925-III-32)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitvoering van de motie van de leden Leijten en Wassenberg over een algehele herziening van de Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis (Kamerstuk 35925-I-7)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  36200-III Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  36200-I Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake huisvestingspakket migratiecrisis)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Rapportage Koninkrijk der Nederlanden t.b.v. de vierde cyclus van de Universal Periodic Review

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reviews Auditdienst Rijk bij de accountants van politieke partijen over 2019 en 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Werkprogramma en tussenrapportage van de Raad voor het Openbaar Bestuur

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Samenstelling en werkzaamheden adviescommissie versterken weerbaarheid democratische rechtsorde

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Kabinetsreactie op de Atlas van afgehaakt Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Kabinetsstandpunt advies vergoeding Statenleden en Algemeen bestuursleden van de waterschappen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Banenafspraak sector Rijk en Social Return

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Opvolging verantwoordingsrapportage 2021 BZK

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Vervolg Contourennota en Integraal Overzicht Financiën Gemeenten

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Uitkomsten onderzoek naar opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  36200-IIB Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  36200-IIA Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  36200-C Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  36200-B Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  36200-VII Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verslag van een schriftelijk overleg over de concept instellingsregeling commissie inzake artikel 57 van de Grondwet (Kamerstuk 35896-24)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (36200-VII) op 12 oktober 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Afsprakenlijst van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) september 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Openbaarmaking van het advies van de parlementair advocaat over de 'Beoordeling verhouding van de handreiking 'Bewaren van chatberichten' tot de Archiefwet 1995 en de Wet open overheid'

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verslag van een werkbezoek aan Suriname, Curaçao en Bonaire door een delegatie van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken met als bijlage een brief van de delegatie aan het kabinet met observaties en adviezen naar aanleiding van het werkbezoek.

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden Wonen en Ruimtelijke Ordening d.d. 20 oktober 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 31. 31

  Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (wijziging maximering huurprijsverhoging geliberaliseerde huurovereenkomsten)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Intrekking van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (afschaffing verhuurderheffing)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Afschrift brief aan provincies, gemeentes en woningcorporaties over de taakstelling voor de huisvesting van vergunninghouders in de eerste helft van 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  EU-rechtelijke kaders rondom sociale huisvesting in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Convenant transparantie aanvangshuurprijzen

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Aanpassingen Nationale Hypotheek Garantie per 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Provinciale woningbouwafspraken 2022-2030

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over de planning van het versturen van de voortgangsbrief Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Ontwikkelrichting voor de Gnephoek in Alphen aan den Rijn

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Publicatie beslissing Woo-verzoek inzake normering hybride warmtepompen

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Voorhang ontwerp Subsidieregeling Verduurzaming Verenigingen van Eigenaars

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Brief rapporteur Peter de Groot (VVD) over de herziening richtlijn energieprestaties gebouwen (EPBD) inzake voortgang onderhandelingen in Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Debatten en dertigledendebatten op BIZA-terrein

  Te agenderen debatten
  4. Debat over een plan tegen moslimdiscriminatie (Van Baarle) (minister BZK)
  5. Debat over de Staat van de rechtsstaat (minister BZK)

  Te agenderen dertigledendebatten
  20. Dertigledendebat over het rapport van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed over de archivering van chatberichten bij het ministerie van Algemene Zaken (Omtzigt) (Minister-president)
 44. 44

  Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  do 20-10-2022 14.30 - 16.00 Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Dassen en Omtzigt over wettelijke maatregelen om de integriteit bij bewindspersonen en de ambtelijke top te bevorderen (TK36101) (tweede termijn, voortzetting van 19 september 2022)
  di 01-11-2022 13.45 - 14.00 Petitie Petitieaanbieding Natuur & Milieu m.b.t. oproep om enkel glas uit te faseren
  do 03-11-2022 14.00 - 18.00 Rondetafelgesprek Het Nederlands Slavernijverleden (Derde RTG)
  ma 07-11-2022 10.00 - 16.30 Wetgevingsoverleg Wetgevingsoverleg inzake het begrotingsonderdeel Wonen en Ruimte
  do 10-11-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  wo 16-11-2022 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Waterschapswet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met de participatieverordening en het uitdaagrecht van inwoners en maatschappelijke partijen (Wet versterking participatie op decentraal niveau) (TK 36210)
  wo 16-11-2022 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Huisvestingswet 2014 naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Huisvestingswet 2014 (TK 36190)
  wo 16-11-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Basisregistratie Personen en Elektronische identificatie en authenticatie (eID)
  do 17-11-2022 11.00 - 14.30 Commissiedebat Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof
  di 22-11-2022 16.30 - 17.30 Gesprek Gesprek WRR over de motie van het lid Omtzigt c.s. over een voorstel voor standaarden en protocollen door de WRR
  do 24-11-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 08-12-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 22-12-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
 45. 45

  Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  Gesprek Kennismakingsgesprek met de Nationale ombudsman (geannuleerd, was gepland op 23 juni 2021)
  Commissiedebat Archivering van stukken door bewindspersonen onder de archiefwet en de WOO/WOB
  Commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie (Tot nader order uitgesteld)
  Commissiedebat Bouwregelgeving
  Commissiedebat Constitutionele toetsing
  Commissiedebat Desinformatie en digitale inmenging
  Commissiedebat Digitalisering
  Commissiedebat Discriminatie, racisme en mensenrechten
  Rondetafelgesprek Financiële positie gemeenten (voorstel volgt)
  Commissiedebat Financiën decentrale overheden en versterking lokaal bestuur
  Commissiedebat Functioneren Rijksdienst
  Commissiedebat Informatie- en werkafspraken tussen Tweede Kamer en Kabinet (tot nader order uitgesteld)
  Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen
  Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Baarle over “Eeuwigdurende grafrust bereikbaar voor iedere Nederlander”
  Commissiedebat Integriteit openbaar bestuur
  Commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving
  Technische briefing Rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool m.b.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers (na de verkiezingen)
  Commissiedebat Regiodeals
  Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied'
  Commissiedebat Ruimtelijke Ordening
  Commissiedebat Staat van de Woningmarkt
  Commissiedebat Staatscommissie parlementair stelsel
  Commissiedebat Staatscommissie rechtsstaat
  Commissiedebat Verkiezingen
  Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)