Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

24 november 2022
10:00 - 11:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

  • Voorzitter
    J.Z.C.M. Tielen (VVD)
  • E. Heinen (VVD)
  • F.L. Idsinga (VVD)
  • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
  • H. Kat (D66)
  • I. (Inge) van Dijk (CDA)
  • A.P.C. (Tony) van Dijck (PVV)
  • P.H. Omtzigt (Omtzigt)

Agendapunten

  1. 1

    Regeling van werkzaamheden

    Te behandelen:

    Loading data

    Loading data

    Loading data
  2. 2

    De besluitenlijst van de procedurevergadering van 10 november 2022 wordt vastgesteld.

  3. 3

    Brievenlijst

  4. 4

    Stukken t.b.v. behandeling Pakket Belastingplan 2023

    Te behandelen:

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data
  5. 5

    Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget tot intensivering van het kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning, wijziging van de Algemene Ouderdomswet en enkele andere wetten in verband met het afschaffen van de inkomensondersteuning voor AOW’ers en wijziging van de Wet tegemoetkomingen loondomein in verband met aanpassingen van het lage-inkomensvoordeel

    Te behandelen:

    Loading data

    Loading data
  6. 6

    Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Colombia tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting, met Protocol; ‘s Gravenhage, 16 februari 2022 (Kamerstuk 36223-1)

    Te behandelen:

    Loading data

    Loading data
  7. 7

    Nota van wijziging vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2023

    Te behandelen:

    Loading data

    Loading data
  8. 8

    Wet tijdelijke solidariteitsbijdrage (36235)

    Te behandelen:

    Loading data

    Loading data
  9. 9

    Najaarsnota 2022

    Te behandelen:

    Loading data
  10. 10

    Update kandidatuur Nederland voor AMLA

    Te behandelen:

    Loading data
  11. 11

    Uitgifte hybride converteerbare obligatie Air France-KLM

    Te behandelen:

    Loading data
  12. 12

    Toetsingskader risicoregeling Macro-Financiële Bijstand Oekraïne

    Te behandelen:

    Loading data
  13. 13

    Laatste follow-up aanbevelingen van de ESRB met betrekking tot de Nederlandse huizenmarkt

    Te behandelen:

    Loading data
  14. 14

    Beleidsreactie onderzoek DNB 'van herstel naar balans'

    Te behandelen:

    Loading data
  15. 15

    De nog te ontvangen reactie op een schriftelijk overleg en een commissiebrief inzake de Uber-casus

    Te behandelen:

    Loading data
  16. 16

    Reactie op verzoek commissie over melding burger in Fraudesignaleringsvoorziening (FSV)

    Te behandelen:

    Loading data
  17. 17

    Beleidsreactie Rapport van de Inspectie belastingen, toeslagen en douane over uitvoeringstoetsen Belastingplan 2023

    Te behandelen:

    Loading data
  18. 18

    Stukken t.b.v. commissiedebat Exportkredietverzekeringen/Handelsinstrumentarium

    Te behandelen:

    Loading data

    Loading data
  19. 19

    Onderzoek naar effecten van hoofdvarianten betalen naar gebruik in de autobelastingen

    Te behandelen:

    Loading data
  20. 20

    Storing IT-systeem Belastingdienst

    Te behandelen:

    Loading data
  21. 21

    Reactie op verzoek commissie inzake aandacht voor problemen met loonbeslag

    Te behandelen:

    Loading data
  22. 22

    Correspondentie van de Belastingdienst over de gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB) voor het signalenproces

    Te behandelen:

    Loading data
  23. 23

    Terugkoppeling Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (IF)-vergadering 6 en 7 oktober

    Te behandelen:

    Loading data
  24. 24

    Uitnodiging voor deelname werkbezoek n.a.v. commissiedebat over de stand van zaken van de actuele dossiers m.b.t douane

    Te behandelen:

    Loading data
  25. 25

    Beantwoording resterende vragen over de Wet geen rente bij hervatting invordering toeslagschulden

    Te behandelen:

    Loading data
  26. 26

    Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens het wetgevingsoverleg van 27 september 2022, over vrijgeven van alle sms-berichten tussen het Kamerlid Omtzigt en de toenmalige staatssecretaris van Financiën rondom de Catshuisregeling

    Te behandelen:

    Loading data
  27. 27

    Verslag Eurogroep en Ecofinraad van 7 en 8 november 2022 en toezeggingen uit Commissiedebatten Eurogroep/Ecofinraad

    Te behandelen:

    Loading data
  28. 28

    Lijst met EU-voorstellen d.d. 24-11-2022

    Te behandelen:

    Loading data
  29. 29

    Selectie EU-prioriteiten n.a.v. Werkprogramma Europese Commissie 2023

    Te behandelen:

    Loading data

    Loading data
  30. 30

    Voorlopige beoordeling RRF betaalverzoek Cyprus

    Te behandelen:

    Loading data
  31. 31

    Uitnodiging werkbezoek aan een financiële instelling in het kader van verduurzaming van de financiële sector

  32. 32

    Reeds geplande commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en notaoverleggen

    Besluit: Ter informatie.
    Noot: De staf zal ten behoeve van een volgende procedurevergadering een stafnotitie voorbereiden over de mogelijkheden m.b.t. de planning van de commissiedebatten Fiscaliteit en eventuele gerichtere thematische debatten op fiscaal terrein.
    1. ma 21-11-2022 18.00 - 21.00 Wetgevingsoverleg Wet tijdelijke solidariteitsbijdrage
    2. wo 23-11-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Digitale euro
    3. wo 30-11-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Staatsdeelnemingen
    4. do 01-12-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
    5. wo 07-12-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Doorstroomvennootschappen
    6. wo 07-12-2022 14.00 - 18.00 Commissiedebat Financiële markten
    7. do 08-12-2022 13.30 - 17.30 Commissiedebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag
    8. di 13-12-2022 20.00 - 23.00 Commissiedebat PwC-onderzoek naar het memo-Palmen
    9. wo 21-12-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
    10. do 19-01-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Douane
    11. wo 25-01-2023 13.00 - 16.00 Commissiedebat Fiscaliteit
    12. wo 01-02-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Toekomst van het bankenlandschap
    13. wo 08-02-2023 14.00 - 17.00 Commissiedebat Vermogensverdeling
    14. do 09-02-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
    15. wo 15-02-2023 09.30 - 12.30 Commissiedebat Grenseffecten van fiscale regelingen, accijnzen en btw
    16. do 16-02-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Autobelastingen
    17. wo 22-02-2023 13.00 - 16.00 Commissiedebat Toeslagen
    18. do 23-02-2023 13.00 - 16.00 Commissiedebat Belastingdienst
    19. do 09-03-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
    20. wo 22-03-2023 14.30 - 17.30 Commissiedebat Verduurzaming financiële sector
    21. wo 29-03-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Financieel-economische effecten van het Fit-for-55-pakket van de Europese Commissie
    22. do 30-03-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Accountancy
    23. wo 12-04-2023 10.00 - 14.00 Commissiedebat Macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. informele Eurogroep/Ecofinraad en IMF)
    24. do 11-05-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
    25. do 01-06-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Staatsdeelnemingen
    26. do 08-06-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
    27. wo 14-06-2023 13.00 - 16.00 Commissiedebat Fiscaliteit
  33. 33

    Nog te plannen commissiedebatten waartoe de commissie reeds heeft besloten

    Besluit: Ter informatie. 
    1. Commissiedebat Exportkredietverzekeringen/Handelsinstrumentarium (wordt in 2023 opnieuw ingepland, zie besluit elders op deze besluitenlijst)
  34. 34

    Overige commissieactiviteiten

    Besluit: de commissie besluit een planningsbrief op te vragen t.b.v. strategische procedurevergadering die gepland staat op 16 februari 2023.

    Procedurevergaderingen
    do 08-12-2022 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
    do 22-12-2022 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën
    do 26-01-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
    do 09-02-2023 14.00 - 15.00 Procedurevergadering Financiën
    do 16-02-2023 14.00 - 15.00 Strategische procedurevergadering
    do 23-02-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
    do 09-03-2023 14.00 - 15.00 Procedurevergadering Financiën
    do 23-03-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
    do 06-04-2023 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
    do 20-04-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
    do 11-05-2023 14.00 - 15.00 Procedurevergadering Financiën
    do 25-05-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
    do 08-06-2023 14.00 - 15.00 Procedurevergadering Financiën
    do 22-06-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
    do 06-07-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)

    Overige activiteiten
    • vr 25-11-2022 11.00 - 14.00 Werkbezoek aan Gemeente Almere m.b.t. hersteloperatie toeslagen 
    • di 06-12-2022 17.00 - 18.30 Openbare technische briefing 12e Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag
    • wo 07-12-2022 19.00 - 20.30 Technische briefing over de fiscale behandeling van Uber (deels openbaar/deels vertrouwelijk)
    • wo 18-01-2023 15.00 - 17.15 Rondetafelgesprek Tax Governance Code
    • di 24-01-2023 13.15 - 13.35 Petitie groep Justify the time is now m.b.t. afhandeling toeslagenschandaal
    • ma 06-02-2023 13.00 - 17.00 Werkbezoek aan De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM)

    Nog te plannen
    • Openbare technische briefing wetenschapstoets Plan van Aanpak Witwassen (was gepland op donderdag 1 december 2022, maar wordt opnieuw ingepland, zo mogelijk i.c.m. andere activiteiten ter voorbereiding op de behandeling van het wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen)
    • Technische briefing Raad van State over advisering bij Wet plan van aanpak witwassen
    • Rondetafelgesprek ter voorbereiding op de Wet plan van aanpak witwassen (in afwachting van een voorstel van de voorbereidingsgroep)
    • Gesprek met de Groepsondernemingsraad (GOR) van de Belastingdienst (besluit procedurevergadering 12 januari 2022)
    • Rondetafelgesprek over de toekomst van de euro (in afwachting van een voorstel van de voorbereidingsgroep, bestaande uit de leden Dassen en Omtzigt)
    • Besloten technische briefing over het conceptwetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 (Pijler 2)
    • Openbare technische briefing over de ICT bij de Belastingdienst
    • Werkbezoek aan de Douane
  35. 35

    Wetgevingsdebatten en tweeminutendebatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 18 november)

    Besluit: De commissie besluit de staatssecretarissen van Financiën te verzoeken om een update m.b.t. hun voornemens met de wetsvoorstellen 35957 en 35930.
    Besluit: De commissie besluit de minister van Financiën en de initiatiefnemers van het werstvoorstel Wet centraal aandeelhoudersregister (34661) te verzoeken om een brief over de mogelijke impact van de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie over het UBO-register op dit wetsvoorstel.

    6, 7 en 8 december (week 49)
    - Stemmingen over alle begrotingen (8 december)
    - 34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)

    13, 14 en 15 december (week 50)
    - 36 053 (Goedkeuring van het op 1 juni 2021 te Nicosia tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Cyprus tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting, met Protocol (Trb. 2021, 80))

    Nog niet geagendeerd
    - 31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)
    - 35 523 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting))

    Reeds behandelde wetsvoorstellen waarvan de stemming tot nader order is uitgesteld
    - 36 205 (Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de overgangsperiode bij de invoering van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens)
    - 35 957 (Invoering van delegatiegrondslagen ten behoeve van aanvullende regelingen voor het verstrekken van vergoedingen in het kader van de hersteloperatie toeslagen (Wet delegatiebepalingen hersteloperatie toeslagen))
    - 35 930 (Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 tot invoering van een grondslag voor het bieden van een tegemoetkoming bij schrijnende gevallen (Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen))
  36. 36

    Overige plenaire debatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 18 november)

    Besluit: De commissievoorzitter zal in de plenaire Regeling van Werkzaamheden namens de commissie verzoeken om het meerderheidsdebat over de toekomst van de euro in te plannen voorafgaand aan het krokusreces 2023.

    Meerderheidsdebatten
    7. Debat over het toezicht op cryptomunten (Alkaya) (minister Financiën)
    10. Debat over de toekomst van de Euro (Omtzigt) (minister Financiën)
    18. Debat over technische beperkingen in de computersystemen van de Belastingdienst waardoor corruptie lastig te traceren is (Azarkan) (minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Financiën)

    Dertigledendebatten/interpellaties
    2. Dertigledendebat over het rapport ‘Handleidingen aan de Poort 2-1’ (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën, minister BZK)
    4. Dertigledendebat over de planning van Belastingdienst inzake de afhandeling van de toeslagenaffaire (Azarkan) (Minister-president, staatssecretaris Financiën)
    14. Dertigledendebat over het rapport van het College voor de Rechten van de Mens over de werkwijzen van de Belastingdienst/Toeslagen (Azarkan) (Minister-president, staatssecretaris Financiën)
    20. Dertigledendebat over het uitvragen van informatie door de politie over gedupeerde toeslagenouders en hun kinderen (Azarkan) (minister J&V, staatssecretaris Financiën, staatssecretaris BZK)
    26. Dertigledendebat over de Regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) voor energie-intensieve mkb-bedrijven (Stoffer) (minister EZK, minister Financiën)
  37. 37

    Nog niet beantwoorde commissiebrieven

    Besluit: Ter informatie.
    1. 2022Z22174 Aan de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane - Aanvullende vragen rapporteurs PwC-rapport memo-Palmen (16-11-2022)
    2. 2022Z21795 Aan de minister van Financiën - Verzoek inzake ontbrekend kader ‘Beleidskeuzes uitgelegd’ bij wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen minister van Financiën (11-11-2022)
    3. 2022Z21808 Aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst - Verzoek inzake vertrouwelijke briefing fiscale behandeling Uber (11-11-2022)
    4. 2022Z20319 Aan de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane - Verzoek om reactie inzake de Wet hersteloperatie Toeslagen (36151) (25-10-2022)
    5. 2022Z20044 Aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst - Verzoek om stand-van-zakenbrief Fit For 55 (20-10-2022)
    6. 2022Z18186 Aan de staatssecretarissen van Financiën - Verzoek commissie om kabinetsreactie op het rapport van het College voor de Rechten van de Mens (29-09-2022)
    7. 2022Z17783 Aan de staatssecretaris van Financiën- Toeslagen en Douane reactie vragen inzake code 98-beleid staatssecretaris van Financiën (27-09-2022)
    8. 2022Z17806 Aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst reactie vragen inzake Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (27-09-2022)
    9. 2022Z17284 Aan de minister van Financiën - Verzoek om reactie op NRC- artikel inzake DNB-witwasaanpak (15-09-2022)
    10. 2022Z12831 Aan de staatssecretaris van Financiën - Verzoek met betrekking tot de uitvoering van de motie-Grinwis inzake massaalbezwaarprocedure (22-06-2022)
    11. 2022Z08227 Aan de staatssecretaris van Financiën - Verzoek om een kabinetsreactie op de voorstellen van CNV over werknemersparticipatie (21-04-2022)
  38. 38

    Terugblik commissiedebat Digitale Euro d.d. woensdag 23 november 2022

    Besluit: De commissie spreekt haar waardering uit voor de wijze waarop betrokken diensten hebben getracht de grote belangstelling in goede banen te leiden. De commissievoorzitter zal zich verstaan met het Presidium over een reactie op signalen dat belangstellenden die zich hadden aangemeld als bezoeker uiteindelijk geen toegang hebben gekregen tot het gebouw van de Kamer.