Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

10 november 2022
10:00 - 11:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • E. Heinen (VVD)
 • F.L. Idsinga (VVD)
 • M.L.J. Paul (VVD)
 • H. Kat (D66)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • P.H. Omtzigt (Omtzigt)
 • S. Belhaj (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Regeling van werkzaamheden

  Geen verzoeken aangemeld.
 2. 2

  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 20 oktober 2022 wordt vastgesteld.

 3. 3

  Brievenlijst

 4. 4

  Stukken t.b.v. het commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad op donderdag 3 november 2022.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Pakket Belastingplan 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met maatregelen om trustdienstverlening in gevallen met hoge integriteitrisico’s te verbieden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro en het uitbreiden van de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling ten behoeve van de poortwachtersfunctie (Wet plan van aanpak witwassen)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet implementatie Richtlijn betalingsdienstaanbieders)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Invoering van een tijdelijke solidariteitsbijdrage (Wet tijdelijke solidariteitsbijdrage)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Bankwet 1998, de Wet financiële markten BES en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2022-II)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verslag van internationale vergaderingen in Washington D.C. op 12, 13 en 14 oktober

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Bijgewerkte stand van zaken van het register met gegevens van uiteindelijk belanghebbenden (UBO's)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Toelichting vertrekvergoeding voormalig CEO KLM

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Departementaal informatieplan van Financiën

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Ontwikkelingen Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Beantwoording vragen commissie over het jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Werkprogramma 2023 inspectie belastingen, toeslagen, douane

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Nazending beslisnota bij toetsingskaders risicoregelingen ESM, PRGT en RST (Kamerstuk 36200-IX-7)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Beantwoording vragen commissie over het onderzoeksopzet: Evaluatie Toezicht Belastingdienst (2017-2023)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Nieuwe versie van het Blauwe Boekje 2022-2023

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Rapport monitoren grenseffecten brandstofaccijnzen en diverse andere toezeggingen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Technische briefing conceptwetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 (Pijler 2)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verzoeken om ambtshalve vermindering niet-bezwaarmakers box 3

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Vormgeving tegemoetkomingsregelingen FSV

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Uitwerking COP26-verklaring

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Uitstel Kabinetsreactie op het rapport ‘Toezicht op Algemeen Nut’

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Herijking van de Invorderingswet 1990 en procesupdate enkele toezeggingen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  ICT bij de Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Correctie online gepubliceerde bijlagen Handleidingen aan de Poort (bijlagen bij Kamerstuk 31066-1029)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Woo-besluit algoritmes bij Belastingdienst en Toeslagen en toezegging inventarisatie modellen Toeslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Antwoorden op vragen commissie inzake scenario's (corona)belastingschuld (o.a. Kamerstuk 31066-1067)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Laagdrempelige Onafhankelijke Fiscale Rechtshulp

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Fiscale behandeling van Uber

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Antwoorden op vragen commissie over de derde Voortgangsrapportage (VGR) Douane 2021 (Kamerstuk 31934-58)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Uitstel invoering nieuw aangiftesysteem van de Douane

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Stand van zaken over de invoering Horizontale accijnsrichtlijn 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  12e Voortgangsrapportage hersteloperatie Toeslagen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 38. 38

  Onderhandelingen Europese jaarbegroting 2023, de vijfde aanvullende begroting voor 2022 en informatie over de nacalculatie

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Lijst met EU-voorstellen d.d. 04-11-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Antwoorden op vragen commissie over het fiche: Richtlijn verminderen ongelijke behandeling vreemd en eigen vermogen en beperking renteaftrek

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. Eurogroep/Ecofinraad) van 8 september 2022, inzake het vertrouwelijk informeren over mogelijk noodscenario's rond de Euro

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Diverse onderwerpen met betrekking tot de Europese Investeringsbank (EIB)

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Verzoek groep Justify the time is now tot aanbieding petitie m.b.t. afhandeling toeslagenschandaal

 44. 44

  Reeds geplande commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en notaoverleggen

  Besluit: Het commissiedebat Autobelastingen, dat zou plaatsvinden op donderdag 24 november 2022, wordt uitgesteld naar januari/februari 2023. 
  Noot:
  • In de nog te plannen strategische procedurevergadering begin 2023 kan nader van gedachten worden gewisseld over de behandeling van fiscale onderwerpen die beleidsmatig (deels) bij andere commissies belegd zijn.
  • Onder agendapunt 52 is tevens besloten het commissiedebat PwC-onderzoek naar het memo-Palmen, dat zou plaatsvinden op donderdag 17 november 2022, uit te stellen tot een nader te bepalen datum voorafgaand aan het kerstreces.
  ma 21-11-2022 18.00 - 20.00 Wetgevingsoverleg Wet tijdelijke solidariteitsbijdrage (o.v.b. toegevoegd onder agendapunt 9)
  di 22-11-2022 19.30 - 22.30 Commissiedebat Exportkredietverzekeringen/Handelsinstrumentarium
  wo 23-11-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Digitale euro
  wo 30-11-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Staatsdeelnemingen
  do 01-12-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  wo 07-12-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Doorstroomvennootschappen
  wo 07-12-2022 14.00 - 18.00 Commissiedebat Financiële markten
  do 08-12-2022 13.30 - 17.30 Commissiedebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag
  wo 21-12-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
  do 19-01-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Douane
  wo 25-01-2023 13.00 - 16.00 Commissiedebat Fiscaliteit
  wo 01-02-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Toekomst van het bankenlandschap
  wo 08-02-2023 14.00 - 17.00 Commissiedebat Vermogensverdeling
  do 09-02-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  wo 15-02-2023 09.30 - 12.30 Commissiedebat Grenseffecten van fiscale regelingen, accijnzen en btw
  wo 22-02-2023 13.00 - 16.00 Commissiedebat Toeslagen
  do 23-02-2023 13.00 - 16.00 Commissiedebat Belastingdienst
  do 09-03-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  wo 22-03-2023 14.30 - 17.30 Commissiedebat Verduurzaming financiële sector
  wo 29-03-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Financieel-economische effecten van het Fit-for-55-pakket van de Europese Commissie
  do 30-03-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Accountancy
  wo 12-04-2023 10.00 - 14.00 Commissiedebat Macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. informele Eurogroep/Ecofinraad en IMF)
  do 11-05-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  do 01-06-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Staatsdeelnemingen
  do 08-06-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  wo 14-06-2023 13.00 - 16.00 Commissiedebat Fiscaliteit
 45. 45

  Nog te plannen commissiedebatten waartoe de commissie reeds heeft besloten

  Geen ongeplande commissiedebatten
 46. 46

  Overige commissieactiviteiten

  Besluit: Ter informatie.

  Procedurevergaderingen
  • do 24-11-2022 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  • do 08-12-2022 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  • do 22-12-2022 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën

  Overige activiteiten
  • do 24-11-2022 12.00 - 13.30 Gesprek met de president van De Nederlandsche Bank
  • vr 25-11-2022 11.00 - 14.00 Werkbezoek aan Gemeente Almere m.b.t. hersteloperatie toeslagen 
  • do 01-12-2022 13.30 - 14.30 Openbare technische briefing Wetenschapstoets Plan van Aanpak Witwassen (toegevoegd onder agendapunt 7)
  • wo 07-12-2022 19.00 - 20.30 Besloten vertrouwelijke technische briefing over de fiscale behandeling van Uber (toegevoegd onder agendapunt 33)
  • wo 18-01-2023 15.00 - 17.15 Rondetafelgesprek Tax Governance Code (toegevoegd onder agendapunt 54)
  • ma 06-02-2023 13.00 - 17.00 Werkbezoek aan De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM)

  Nog te plannen
  • Gesprek met de Groepsondernemingsraad (GOR) van de Belastingdienst (besluit procedurevergadering 12 januari 2022)
  • Rondetafelgesprek over de toekomst van de euro (in afwachting van een voorstel van de voorbereidingsgroep, bestaande uit de leden Dassen en Omtzigt)
  • Besloten technische briefing over het conceptwetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 (Pijler 2) (toegevoegd onder agendapunt 22)
  • Openbare technische briefing over de ICT bij de Belastingdienst (toegevoegd onder agendapunt 28)
  • Openbare technische briefing over de 12e voortgangsrapportage hersteloperatie kinderopvangtoeslag (toegevoegd onder agendapunt 37)
  • Petitieaanbieding Justify the time is now (toegevoegd onder agendapunt 45)
 47. 47

  Wetgevingsdebatten en tweeminutendebatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 4 november)

  Besluit: Ter informatie.

  15, 16 en 17 november (week 46)
  - 36 053 (Goedkeuring van het op 1 juni 2021 te Nicosia tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Cyprus tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting, met Protocol (Trb. 2021, 80))

  6, 7 en 8 december (week 49)
  - Stemmingen over alle begrotingen (8 december)
  - 34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)

  Nog niet geagendeerd
  - 31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen
  op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen
  door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales)
  (re- en dupliek)
  - 35 523 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet op
  de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de
  invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele
  eindafrekening dividendbelasting))
 48. 48

  Overige plenaire debatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 4 november)

  Besluit: Ter informatie.

  Meerderheidsdebatten
  7. Debat over het toezicht op cryptomunten (Alkaya) (minister Financiën)
  10. Debat over de toekomst van de Euro (Omtzigt) (minister Financiën)
  18. Debat over technische beperkingen in de computersystemen van de Belastingdienst waardoor corruptie lastig te traceren is (Azarkan) (minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Financiën)

  Dertigledendebatten/interpellaties
  2. Dertigledendebat over het rapport ‘Handleidingen aan de Poort 2-1’ (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën, minister BZK)
  4. Dertigledendebat over de planning van Belastingdienst inzake de afhandeling van de toeslagenaffaire (Azarkan) (Minister-president, staatssecretaris Financiën)
  14. Dertigledendebat over het rapport van het College voor de Rechten van de Mens over de werkwijzen van de Belastingdienst/Toeslagen (Azarkan) (Minister-president, staatssecretaris Financiën)
  20. Dertigledendebat over het uitvragen van informatie door de politie over gedupeerde toeslagenouders en hun kinderen (Azarkan) (minister J&V, staatssecretaris Financiën, staatssecretaris BZK)
  26. Dertigledendebat over de Regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) voor energie-intensieve mkb-bedrijven (Stoffer) (minister EZK, minister Financiën)
 49. 49

  Nog niet beantwoorde commissiebrieven

  Besluit: De commissie besluit de staatssecretaris(sen) te verzoeken de gevraagde informatie onder nr.s 3 en 5 binnen twee à drie weken aan de Kamer te doen toekomen.
  1. 2022Z20319 Aan de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane - Verzoek om reactie inzake de Wet hersteloperatie Toeslagen (36151) (25-10-2022)
  2. 2022Z20044 Aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst - Verzoek om stand-van-zakenbrief Fit For 55 (20-10-2022)
  3. 2022Z18186 Aan de staatssecretarissen van Financiën - Verzoek commissie om kabinetsreactie op het rapport van het College voor de Rechten van de Mens (29-09-2022)
  4. 2022Z17783 Aan de staatssecretaris van Financiën- Toeslagen en Douane reactie vragen inzake code 98-beleid staatssecretaris van Financiën (27-09-2022)
  5. 2022Z17806 Aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst reactie vragen inzake Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (27-09-2022)
  6. 2022Z17284 Aan de minister van Financiën - Verzoek om reactie op NRC- artikel inzake DNB-witwasaanpak (15-09-2022)
  7. 2022Z12831 Aan de staatssecretaris van Financiën - Verzoek met betrekking tot de uitvoering van de motie-Grinwis inzake massaalbezwaarprocedure (22-06-2022)
  8. 2022Z08227 Aan de staatssecretaris van Financiën - Verzoek om een kabinetsreactie op de voorstellen van CNV over werknemersparticipatie (21-04-2022)
 50. 50

  Beantwoording vragen van de rapporteurs over het PwC-rapport memo-Palmen

  Te behandelen:

  Loading data