Procedurevergadering : Procedurevergadering Rijksuitgaven (direct aansluitend op de procedurevergadering Financiën)

De vergadering is geweest

15 september 2022
11:00 - 11:15 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: commissie voor de Rijksuitgaven

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.C. Sneller (D66)
 • E. Heinen (VVD)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Aangemelde onderwerpen voor de commissie-regeling van werkzaamheden

  Geen aanmeldingen.
 2. 2

  De besluitenlijst van de commissie voor de Rijksuitgaven van 6 juli 2022 wordt vastgesteld.

 3. 3

  Brievenlijst

 4. 4

  Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Rijksuitgaven

 5. 5

  Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Rijksuitgaven

  Geen brieven of rapporten.
 6. 6

  Ter informatie - Recent ontvangen beleidsdoorlichtingen en IBO's en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Rijksuitgaven

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Planning reactie Opvolging conclusies peer review Algemene Rekenkamer

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Beantwoording vragen commissie inzake brede welvaart in de begrotingssystematiek (Kamerstuk 34298-37)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op de motie van het lid Inge van Dijk c.s. over de spelregels voor het budgetrecht en het informatierecht van de Kamer op de deelkaders zorg en sociale zekerheid verduidelijken (Kamerstuk 35925-91)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op de motie van het lid Stoffer c.s. over versterking van de eigen financiering van maatschappelijke organisaties die subsidie van het Rijk ontvangen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Interdepartementale beleidsonderzoek (IBO) investeringen in een politiek-bestuurlijke context: 'Waar voor ons geld'

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op de motie van het lid Heinen c.s. over in de Comptabiliteitswet de voorwaarde opnemen dat de Staten-Generaal zich voldoende geïnformeerd achten (Kamerstuk 36100-5)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Overig

  Geen agendapunten.
 14. 14

  Geplande activiteiten op het terrein van de commissie voor de Rijksuitgaven

  Besluit: Ter informatie.
  Procedurevergadering Rijksuitgaven (direct aansluitend op de procedurevergadering Financiën)
  Woensdag 28-09-2022 15.30 - 16.30 uur Technische briefing Taskforce verbetering financieel beheer en financieel beheer ministeries/IOFEZ
  Donderdag 29-09-2022 12.00 - 13.00 uur Vergadering Bijeenkomst Auditcomité (rapporteurs begrotingen en jaarverslagen in vaste commissies)
  Donderdag 13-10-2022 11.00 - 11.15 uur Procedurevergadering Rijksuitgaven (direct aansluitend op de procedurevergadering Financiën)
  Donderdag 10-11-2022 11.00 - 11.15 uur Procedurevergadering Rijksuitgaven (direct aansluitend op de procedurevergadering Financiën)
  Donderdag 08-12-2022 11.00 - 11.15 uur Procedurevergadering Rijksuitgaven (direct aansluitend op de procedurevergadering Financiën)
  Donderdag 22-12-2022 11.00 - 11.15 uur Procedurevergadering Rijksuitgaven (direct aansluitend op de procedurevergadering Financiën)
 15. 15

  Vragenlijst ministerie van Financiën in het kader van de evaluatie van de Comptibiliteitswet

  Het lid Snelller (D66) wijst als voorzitter van de commissie erop dat de evaluatie van de Comptabiliteitswet inmiddels van start is gegaan. In aanloop naar een verdiepende fase waarin interviews worden afgenomen verspreidt het ministerie van Financiën een vragenlijst. De vragenlijst zal onder de aandacht van de leden van de commissie en van andere Kamerleden worden gebracht, alsmede aan medewerkers. Medewerking aan de vragenlijst wordt van harte aanbevolen in het kader van het belang de medewetgevende en controlerende rol van de Kamer.
 16. 16

  Nieuwe datum technische briefing Taskforce verbetering financieel beheer en financieel beheer ministeries (IOFEZ)

  Het lid Sneller (D66) wijst als voorzitter van de commissie erop dat zich inmiddels vier leden hebben aangemeld voor de op verzoek van de commissie te houden technische briefing over de Taskforce verbetering financieel beheer en financieel beheer ministeries (IOFEZ) op 28 september a.s. om 15:30 uur.

  Besluit: De commissie besluit om leden die alsnog willen deelnemen in de gelegenheid te stellen dit uiterlijk 16 september 2022 om 11:00 uur te laten weten. Indien geen extra leden zich aanmelden zal de technische briefing worden geannuleerd.
 17. 17

  Briefing Algemene Rekenkamer over strategische voorraden van het Rijk

  Het lid Sneller (D66) wijst er als voorzitter van de commissie op dat op 29 september a.s. de Algemene Rekenkamer een onderzoek publiceert over strategische voorraden van het Rijk. Zoals te doen gebruikelijk biedt de Rekenkamer om hieraan voorafgaand een besloten technische briefing te verzorgen.  De Rekenkamer biedt de briefing aan commissie Rijksuitgaven vanwege het rijksbrede karakter, maar aangezien er 5 andere commissies zijn betrokken (Financiën, EZK, LNV, VWS en IenW) kan een gecombineerde briefing worden houden.

  Besluit: De commissie besluit om op het aanbod van de Algemene Rekenkamer in te gaan, te inventariseren op welk moment de briefing kan worden gehouden en de betrokken andere kamercommissies bij de inventarisatie te betrekken.