Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden commissie voor Digitale Zaken d.d. 9 november 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  De brieven onder agendapunten 8 en 9 zullen worden toegevoegd aan het wetgevingsoverleg Begrotingsonderdelen van BiZa, EZK en J&V die zien op digitalisering d.d. 14 november 2022.

 3. 3

  Brievenlijst

 4. 4

  Stand van zaken invoering ICT-infrastructuur Logius

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beslisnota bij de Kabinetsreactie WRR-rapport 'Opgave AI: de nieuwe systeemtechnologie'

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Werkagenda "Waardengedreven Digitaliseren"

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Uitstel toezending derde voortgangsrapportage over de uitvoering motie van het lid Marijnissen c.s. (Kamerstuk 35510-21) en motie van het lid Klaver c.s. (Kamerstuk 35510-16)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de begrotingen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2023 (Kamerstuk 36200-VII), Economische Zaken en Klimaat (XIII) en Justitie en Veiligheid (VI) die zien op Digitale Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Rijksbrede beschouwing bij meerjarige, departementale informatieplannen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Uitstel beantwoording vragen commissie over het fiche: Mededeling een digitaal decennium voor kinderen en jongeren (Kamerstuk 22112-3454)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Fiche: Aanbeveling onderhandelingsmandaat voor de Europese Commissie over het AI-verdrag van de Raad van Europa

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Ontwikkelingen in het Comité voor Kunstmatige intelligentie (CAI) van de Raad van Europa

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Nederlandse non-paper CRA en position paper AI Act

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Lijst met EU voorstellen voor commissie voor Digitale Zaken d.d. 29 september - 3 november 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Fiche: Verordening Cyber Resilience Act (CRA)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voorstel van de begrotingsrapporteurs, de leden Rajkowski (VVD) en Dekker-Abdulaziz (D66)

 17. 17

  Geplande commissieactiviteiten commissie voor Digitale Zaken

  De inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen over de Wijziging van de diverse Begrotingsstaten samenhangende met de Najaarsnota is vastgesteld op 5 december a.s.

  Activiteiten
  07-11-2022 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Fiche: Verordening Cyber Resilience Act (CRA)
  09-11-2022 12.00 - 12.30 Technische briefing Begrotingsrapporteurs commissie Diza
  11-11-2022 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Toegang, toezicht en eisen inlogmiddelen onder de Wet digitale overheid (Wdo)
  14-11-2022 10.00 - 16.00 Wetgevingsoverleg Begrotingsonderdelen van BiZa, EZK en J&V die zien op digitalisering
  25-11-2022 10.00 - 12.30 Werkbezoek TNO
  29-11-2022 13.30 - 13.45 Petitie Stichting BlockChange.EU inzake digitale rugzak voor leven lang leren
  30-11-2022 10.00 - 12.00 Commissiedebat Telecomraad (Formeel) d.d. 6 december 2022
  02-12-2022 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Uitvoering motie Van Raan c.s. over end-to-endencryptie in stand houden (Kamerstuk 26643-885) - 26643-908
  15-12-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Nederlandse Cybersecuritystrategie
  18-01-2023 15.30 - 17.30 Rondetafelgesprek Artificiële Intelligentie
  25-01-2023 13.30 - 17.30 Commissiedebat Kunstmatige intelligentie
  10-02-2023 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Telecomraad (Informeel) d.d. 21-22 februari 2023
  15-02-2023 14.00 - 17.00 Commissiedebat Inzet algoritmes en data-ethiek binnen de rijksoverheid
  30-05-2023 16.30 - 18.30 Commissiedebat Telecomraad (formeel) d.d. 1-2 juni 2023

  Procedurevergaderingen tot Kerstreces
  09-11-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  23-11-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  07-12-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  21-12-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
   
 18. 18

  Overzicht ongeplande activiteiten commissie voor Digitale Zaken

  Ter informatie.

  Commissiedebat Digitaliserende overheid
  Commissiedebat Digitaal burgerschap en democratie
  Commissiedebat Opkomende en toekomstige technologieën
  Commissiedebat Online veiligheid en cybersecurity
  Commissiedebat Digitale infrastructuur en economie
  Inbreng schriftelijk overle EU-voorstel: Verordening Cyberweerbaarheid: vereisten voor producten met digitale onderdelen COM (2022) 454 
  Technische briefing Verordening Cyber Resilience Act (CRA)