Procedurevergadering : Procedurevergadering VWS

De vergadering is geweest

2 november 2022
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • R. Raemakers (D66)
 • F. Sahla (D66)
 • W. Paulusma (D66)
 • H. Bevers (VVD)
 • J. van den Hil (VVD)
 • S.M. Richardson (VVD)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • L.M. Werner (CDA)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • M. Agema (PVV)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • P. van Houwelingen (FVD)
 • M. Mohandis (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden PV VWS d.d. 2 november 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (Zevende incidentele suppletoire begroting)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit in verband met het verbieden van de verkoop van tabaksproducten en aanverwante producten op afstand

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voorhang ministeriële regeling houdende wijziging van de Regeling ambulancezorgvoorzieningen vanwege het schrappen van een dubbele verantwoordingsplicht voor aanbieders van mobiele zorg vanuit of naar het buitenland

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verslag van een schriftelijk overleg over het Besluit verlaagde omzetdrempels zorg (Kamerstuk 32620-275)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Uitstel toezending BNC-fiche Raadsaanbeveling over het versterken van preventie door middel van vroegtijdige opsporing: een nieuwe EU-aanpak van kanker Screening

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verslag informele gezondheidsraad 7 september 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Fiche: Raadsaanbeveling toegang tot betaalbare en hoogwaardige langdurige zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie op het artikel in het Financieel Dagblad “Gilde koopt testbedrijf bloedbank Sanquin”

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie over het artikel in de Provinciale Zeeuwse Courant “Meer artsenwerk in beautysalons”

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Gezondheidsraadadvies over de inzet van het Novavax-vaccin

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Huidige epidemiologische beeld, situatie in de zorg, besluitvormingsprocedure en voorbeelden van maatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Financiële COVID maatregelen zorg 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voortgang openbaar maken van documenten, waaronder chat- en sms berichten, over de overeenkomst tussen het Landelijk consortium hulpmiddelen en Relief Goods Alliance, ook wel aangeduid als ‘Sywert-deal’

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Tweede deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid: 'Aanpak Coronacrisis'

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Beantwoording vragen commissie over de Strategische Evaluatie Agenda en ‘Beleidskeuzes uitgelegd’

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Bevindingen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de uitvoering van de motie van het lid Marijnissen c.s. over een voorstel hoe binnen overheidsinstellingen vervuilde data worden opgeruimd (Kamerstuk 35510-21) en de motie van het lid Klaver c.s. over opzetten van een algoritmeregister (Kamerstuk 35510-16)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op de motie van de leden Van den Berg en Hijink over het aanpassen van de definitie rondom nagenoeg gelijke polissen (Kamerstuk 35872-10)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Coalitiemiddelen voor onderzoek naar en de aanpak van dementie, obesitas en kanker

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Kabinetsreactie op het rapport van de derde evaluatie van de Embryowet van ZonMw

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Uitstel kabinetsreactie op de evaluatie van de Regeling beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen (Regeling LZA/LP)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Audiobestanden OMT-vergaderingen

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Rapport uniformeren inkoop- en verantwoordingseisen

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Kwaliteitskader verpleeghuiszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Stand van zaken CIZ

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verlenging Derde Convenant Preventie Gehoorschade

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Stopzetten tafel problematisch alcoholgebruik

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Advies 'Vaccinatie tegen Meningokokken B: update'

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Voortgang van beschermd wonen naar een beschermd thuis

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op verzoek commissie over een update van de stand van zaken omtrent gordelroosvaccinatie

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Rapportage van de vierde meting in het kader van de monitor abonnementstarief Wmo 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Aanpak onbedoelde en ongewenste zwangerschap

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Inventarisatie energiekosten (semi-)collectieve sector VWS-terrein

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Beantwoording vragen commissie over de tussentijdse aanpassing van de gereguleerde tarieven, budgetten en vergoedingsbedragen die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft vastgesteld voor 2023 voor de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw) (Kamerstuk 29689-1168)

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (36200-XVI) op 18 oktober 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  36200-XVI Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 39. 39

  Beantwoording vragen commissie over de VWS-monitor september 2022 (Kamerstuk 36200-XVI-4)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 40. 40

  Stand van zaken moties en toezeggingen begroting 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Reactie op de amendementen ingediend bij de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Suïcidepreventie - najaar 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Reactie op verzoek commissie over reactie op twee artikelen en een verzoek om een overzicht van wachtlijsten in de ggz

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Verslag van een schriftelijk overleg over de verzamelbrief ggz en de Rode draden analyse en verkenning van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) inzake (voorgenomen) sluitingen en veranderingen in behandelaanbod

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Eindrapport van ZonMw over Evaluatie Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd)

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Overzicht wetsvoorstellen aangemeld voor plenaire behandeling (stand van zaken 28 oktober 2022)

  Besluit: Ter informatie.

  Aangemeld voor plenaire behandeling:
  1. Kamerstuk 35 515 - Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg. Aangemeld voor plenaire behandeling 17 december 2020. Nogmaals aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 27 januari 2022. 
  2. Kamerstuk 35 943 - Wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met diverse onderwerpen op het gebied van langdurige zorg. Op 28 maart 2022 is de nota n.a.v. het verslag ontvangen. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 6 april 2022. 
  3. Kamerstuk 36 002 - Verzamelwet VWS 2022. Op 9 mei 2022 is de nota n.a.v. het nader verslag uitgebracht. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 25 mei 2022.
  4. Kamerstuk 35 844 - Regels voor handelingen met lichaamsmateriaal, welke worden verricht voor andere doeleinden dan geneeskundige behandeling of diagnostiek van de donor (Wet zeggenschap lichaamsmateriaal). Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 13 oktober 2022. 
  5. Kamerstuk 35 942 - Wijziging van de Jeugdwet in verband met het versterken van de rechtspositie van jeugdigen die worden opgenomen in een gesloten accommodatie (Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp). Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 13 oktober 2022. 

  Ter informatie: 
  1. Kamerstuk 35 384 - Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek. Tijdens de stemmingen d.d. 13 september jl. heeft de Kamer besloten de stemmingen over de Wet op het bevolkingsonderzoek uit te stellen. In de brief d.d. 6 oktober 2022 stelt de minister dat hij de Kamer vóór het einde van dit jaar zal informeren welke inhoudelijke koers hij wil gaan inzetten.
 47. 47

  Overzicht wetsvoorstellen waarvan de commissie in afwachting is van de nota n.a.v. het verslag

  Besluit: Ter informatie. 
  1. Kamerstuk 33 703 - Voorstel van wet van de leden Otwin van Dijk en Kuzu tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen. Op 15 december 2014 is het verslag uitgebracht.
  2. Kamerstuk 34 961 - Voorstel van wet van het lid Aartsen tot wijziging van de Drank- en Horecawet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules (Wet regulering mengformules). Op 30 juli 2020 is het verslag uitgebracht.
  3. Kamerstuk 35 410 - Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende het wetsvoorstel Wet transparantieregister zorg. Op 12 juli 2021 is het verslag uitgebracht. 
  4. Kamerstuk 34 445 - Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten ivm aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg. De commissie is in afwachting van de derde nota n.a.v. het verslag. Op 2 oktober 2019 is het derde verslag uitgebracht.
  5. Kamerstuk 35 870 - Wijziging van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting in verband met de tweede evaluatie van de wet, het actieplan ter ondersteuning van donorkinderen en de omvorming van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan. Op 20 juni 2022 is het verslag uitgebracht. 
  6. Kamerstuk 36 167 - Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling apenpokken. Op 26 september 2022 is het verslag uitgebracht. 
  7. Kamerstuk 36 159 - Wijziging van de Opiumwet in verband met het toevoegen van een derde lijst met als doel het tegengaan van de productie van en de handel in nieuwe psychoactieve stoffen en enkele andere wijzigingen. Op 30 september 2022 is het verslag uitgebracht. 
  8. Kamerstuk 36 179 - Wijziging van de Wet uitvoering antidopingbeleid ter instelling van de Beoordelingscommissie dopingzaken. Ontvangen d.d. 22 augustus 2022. Op 7 oktober 2022 is het verslag uitgebracht. 
  9. Kamerstuk 36 198 - Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (Achtste incidentele suppletoire begroting). Op 11 oktober 2022 is een lijst van vragen uitgebracht. 
 48. 48

  Overzicht wetsvoorstellen, inbrengdatum (nader) verslag vastgesteld of nog niet vastgesteld

  Besluit: Ter informatie.
  1. Kamerstuk 36 194 - Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met de bestrijding van een epidemie van infectieziekten behorend tot groep A1, of een directe dreiging daarvan. Ontvangen d.d. 14 september 2022. Inbrengdatum verslag d.d. 2 november 2022 te 14.00 uur. 
 49. 49

  Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS (stand van zaken 6 oktober 2022)

  Besluit: Ter informatie.
  1. Debat over de toename van agressie en geweld tegen ziekenhuispersoneel (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 7 december 2021 en nogmaals tijdens de RvW van 15 maart 2022). 
  2. Debat over het eerste deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake de coronacrisis (minister VWS, Minister-president, minister J&V, minister LZS) (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 22 februari 2022).
  3. Debat over opnamestops en lange wachttijden op spoedeisendehulpposten als gevolg van toenemende druk (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 20 april 2022, dertigledendebat omgezet in een debat tijdens de RvW van 28 juni 2022). 
  4. Dertigledendebat over de gevolgen van het tekort op de arbeidsmarkt in de verpleeghuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 september 2022).
  5. Dertigledendebat over het aantal daklozen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 september 2022).
  6. Dertigledendebat over het Integraal Zorgakkoord (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 september 2022).
  7. Dertigledendebat over personeelstekorten bij ambulancediensten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 september 2022).
  8. Dertigledendebat over tekorten aan medische materialen in ziekenhuizen, verpleeghuizen en de thuiszorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 september 2022).
  9. Debat over de implementatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 13 september 2022).
  10. Dertigledendebat over de hoge energierekeningen waarmee publieke voorzieningen te kampen hebben (aangevraagd door het lid Mohandis tijdens de RvW van 27 september 2022).
  11. Debat over het tweede deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake de coronacrisis (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 18 oktober 2022).
  12. Dertigledendebat over ouderenzorginstellingen die in de financiële problemen komen vanwege de hoge energiekosten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 18 oktober 2022). 
  13. Debat over de woon- en zorgplannen voor ouderen (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 18 oktober 2022). 
  14. Debat over het niet informeren van de Kamer over de beschikbaarheid van opnames van OMT-vergaderingen (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de extra-RvW van 20 oktober 2022).
 50. 50

  Overzicht tweeminutendebatten

  Besluit: Ter informatie.
  • Tweeminutendebat Medische ethiek / Orgaandonatie (CD 2/6)
  • Tweeminutendebat Ontwikkelingen rondom het coronavirus (CD 28/9)
  • Tweeminutendebat Eindrapportage Programma Volwaardig Leven (inclusief onderzoek ‘Faciliteren van seksualiteit en intimiteit voor mensen met een beperking) (Kamerstuk 24 170, nr. 253).
  • Tweeminutendebat Kabinetsreactie op het WRR–rapport ‘Kiezen voor houdbare zorg. Mensen middelen en maatschappelijk draagvlak’ (CD 29/9)
 51. 51

  Overzicht van commissiedebatten (CD's), notaoverleggen (NO's) en wetgevingsoverleggen (WGO's), waarvan de commissie reeds besloten heeft om deze (op enig moment) in te plannen

  Besluit 1: De commissie stemt in met het inplannen van een commissiedebat Mondkapjesdeal op 1 december a.s.

  Besluit 2: Het op 10 november a.s. ingeplande CD Medische Ethiek wordt tot nader order uitgesteld. De commissie besluit het CD Ontwikkelingen rondom het coronavirus op een later moment in te plannen.

  Noot: In de vorige procedurevergadering is gevraagd of de brief met de
  kabinetsreactie wetsevaluatie Wet afbreking zwangerschap (Wafz) nog voor het CD Medische Ethiek op 10 november a.s. aan de Kamer zal worden verzonden. Het ministerie geeft aan dat dit niet het geval is, dit in verband met de samenhang met het nog in de Eerste Kamer aanhangige initiatiefwetsvoorstel legale medicamenteuze afbreking door de huisarts.

  A. Reeds ingepland:
  1. CD GGZ/Suicidepreventie (wo 02 november 2022, 13.00 - 17.00 uur)
  2. CD Acute zorg (wo 09 november 2022, 10.00 - 15.00 uur)
  3. CD Medische ethiek/orgaandonatie (do 10 november 2022, 10.00 - 14.00 uur)
  4. CD Oorlogsgetroffenen (do 17 november 2022, 10.00 - 14.00 uur)
  5. WGO Begrotingsonderdeel Jeugd en aanverwante zaken (ma 21 november 2022, 10.00 - 17.00 uur)
  6. WGO Begrotingsonderdeel Sport en Bewegen (ma 28 november 2022, 17.15 - 23.00 uur)
  7. CD Mondkapjesdeal (do 1 december 2022, 10.00 - 16.00 uur). 
  8. CD EU-Gezondheidsraad (formele EU-Gezondheidsraad 9 december) (wo 30 november 2022, 14.00 - 17.00 uur)
  9. CD Maatschappelijke opvang/beschermd wonen (wo 7 december 2022, 10.00 - 14.00 uur)
  10. CD Leefstijlpreventie (do 8 december 2022, 10.00 - 14.00 uur)
  11. CD Arbeidsmarktbeleid (wo 18 januari 2023, 13.00 - 17.00 uur)
  12. CD Gehandicaptenbeleid (wo 01 februari 2023, 13.00 - 17.00 uur)
  13. CD Medische preventie (wo 08 februari 2023, 13.00 - 17.00 uur)
  14. CD Geneesmiddelenbeleid (wo 22 maart 2023 10.00 - 14.00 uur)
  15. CD Drugspreventie en verslavingszorg (wo 29 maart 2023, 13.00 - 17.00 uur)
  16. CD Pakketbeheer (wo 07 juni 2023,  13.00 - 17.00 uur).
  17. CD Zorgverzekeringswet (wo 14 juni 2023, 10.00 - 14.00 uur).
  B. Nog in te plannen op een later moment:
  1. CD Onderzoeksrapport "De juridische aspecten van een overgang van vrijgevestigd medisch specialisten naar loondienst" (stond gepland op 17 november 2021).
 52. 52

  Overzicht van ongeplande commissiedebatten

  Besluit: Ter informatie.  
  1. CD Administratieve lasten in de zorg nog geen geagendeerde brieven.  
  2. CD Bloedvoorziening 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 26 augustus 2022. 
  3. CD Caribisch Nederland - VWS nog geen geagendeerde brieven. 
  4. CD Doelgroepenvervoer nog geen geagendeerde brieven. 
  5. CD Eerstelijnszorg 1 geagendeerde brief d.d. 7 juli 2022. 
  6. CD Eigen bijdragen in de zorg nog geen geagendeerde brieven. 
  7. CD E-health / slimme zorg nog geen geagendeerde brieven. 
  8. CD Fokuswonen nog geen geagendeerde brieven. 
  9. CD Gegevensuitwisseling en -bescherming in de zorg nog geen geagendeerde brieven. 
  10. CD Goed bestuur in de zorg 4 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 22 april 2022. 
  11. CD Hulpmiddelenbeleid 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 2 september 2022.  
  12. CD Huiselijk geweld / kindermishandeling / geweld in afhankelijkheidsrelaties 5 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 21 juni 2021.
  13. CD IGJ geen geagendeerde brieven. 
  14. CD Jeugdbeleid nog geen geagendeerde brieven.  
  15. CD Medisch zorglandschap 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 22 augustus 2022. 
  16. CD Mondkapjesdeal 9 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 26 april 2022. 
  17. CD Ouderenzorg 4 geagendeerde brief d.d. 5 juli 2022. 
  18. CD Patiëntveiligheid nog geen geagendeerde brieven. 
  19. CD Patiënten en -cliëntenrechten 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 24 juni 2022. 
  20. CD PGB 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 12 juli 2022.  
  21. CD Sportbeleid nog geen geagendeerde brieven. 
  22. CD Verpleeghuiszorg/Wlz 10 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 19 mei 2022. 
  23. CD Voedselveiligheid 11 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 23 januari 2021.
  24. CD Wijkverpleging 1 geagendeerde brief d.d. 30 juni 2022.  
  25. CD Wmo 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 22 april 2022. 
  26. CD Ziekenhuiszorg 5 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 30 juni 2022. 
  27. CD Zorgfraude 1 geagendeerde brief d.d. 29 juni 2022. 
  28. CD Zwangerschap en geboorte 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 13 juni 2022. 
 53. 53

  Overzicht van rondetafelgesprekken

  Besluit: Ter informatie.  

  Overzicht geplande rondetafelgesprekken: 
  1. RTG over het onderzoeksrapport 'Bouwen aan Bescherming', datum volgt z.s.m.

  Overzicht ongeplande rondetafelgesprekken:
  1. RTG over Lerende cultuur in de GGZ. In de pv d.d. 30 januari 2021 is het verzoek gehonoreerd van de leden Van den Berg (CDA), (inmiddels) De Neef  (VVD), Diertens (D66) en Dik-Faber (ChristenUnie) om hierover een rondetafelgesprek te houden. In de pv van 20 april 2021 heeft de nieuwe commissie VWS nogmaals besloten dit RTG te organiseren. De commissie is in afwachting van een uitgewerkt voorstel. Zie ook 2020Z01525. 
  2. RTG over de erkenning van Molukkers en hun geschiedenis. Datum voor het RTG nader te bepalen.
 54. 54

  Overzicht van technische briefings en gesprekken

  Besluit: Ter informatie. 

  Ingepland: 
  1. Technische briefing Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over het Advies van de NZa 'Passende acute zorg', donderdag 3 november 2022, 10.00 tot 11.30 uur.

  Nog in te plannen:
  1. Gesprek Eurocommissaris, mw. Kyriakides. De commissie heeft tot dit gesprek besloten in de procedurevergadering d.d. 26 mei 2021. Het vloeit voort uit de aanbevelingen van de rapporteurs "EU farmaceutische strategie". 
 55. 55

  Stafnotitie Update en Vragen aan CBS over het gebruik van data voor onderzoek naar de oorzaken van oversterfte

  Te behandelen:

  Loading data