Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 19-5-2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Vervallen van de 1,5 meter-maatregel en overgang naar fysiek vergaderen

  Zoals aangekondigd in de brief van de Kamervoorzitter d.d. 22 maart 2022, wordt na het meireces de 1,5 meter-maatregel niet langer verwerkt in de vergaderopstelling van de grote en kleine commissiezalen. Alle activiteiten in fysieke vorm zijn weer mogelijk en de beperkingen zijn komen te vervallen.
  Dit betekent dat ook procedurevergaderingen weer fysiek worden georganiseerd. Besluitvorming in de procedurevergadering vindt plaats op basis van aanwezige leden, conform artikel 7.20 RvO. Voor bezoekers is het mogelijk om te kunnen plaatsnemen op de publieke tribunes in de commissiezalen.

   
 3. 3

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Reactie op verzoek commissie over een burgerbrief met betrekking tot het samenvoegen van de tv-kanalen NPO Politiek en NPO Nieuws

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek commissie over de toelatings- en verantwoordingscriteria voor het publieke omroepbestel

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Bijsturing Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs): tweede voortgangsrapportage (funderend onderwijs)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Hoofdlijnen (middel)lange termijn aanpak COVID-19 voor het onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verslag van schriftelijk overleg over de voorhang van het ontwerpbesluit tot wijziging van het uitvoeringsbesluit WEB , houdende maatstaven voor studiesucces in het mbo

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Onderzoeksrapport Professionalisering van leraren en docenten - Onderzoek naar professionalisering in brede zin en evaluatie van de Lerarenbeurs

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Antwoorden op schriftelijk overleg over de resultaten van de uitvoering van instellingsaccreditatie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Doorstroomrecht naar het hoger onderwijs in Europees Nederlands na afronding van een Papiamentstalige mbo-niveau 4

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  SPOED: Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek betreffende de tijdelijke afwijkende inschrijving voor het studiejaar 2022-2023 in verband met COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Visie op genderverschillen in het onderwijs en reactie op rapporten van de Onderwijsraad en Stichting School & Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Toezegging gedaan tijdens het notaoverleg Hoofdlijnen herinvoering basisbeurs en tegemoetkoming studenten van 4 april 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Zesde incidentele suppletoire begroting inzake suppletieregeling cultuur, ventilatie in scholen en Nationaal Programma Onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Antwoord feitelijke vragen inzake Vierde Incidentele Suppletoire Begroting inzake ventilatie en overlopende verplichtingen van onder andere zelftesten en Nationaal Programma Onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Beantwoording vragen commissie over het Interdepartementaal Beleidsonderzoek Onderwijshuisvesting funderend onderwijs: Een vak apart. Een toekomstbestendig onderwijshuisvestingsstelsel (Kamerstuk 35570-VIII-213)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Beantwoording vragen commissie over de beleidsreactie op het Interdepartementaal Beleid Onderzoek Onderwijshuisvesting: 'Een vak apart. Een toekomstbestendig onderwijshuisvestingsstelsel' (Kamerstuk 35925-VIII-144)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Ontwikkelingen Stichtingen voor Persoonlijk Onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Uitvoering bekostiging schooljaar 2022-2023 Nationaal Programma Onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Curriculum funderend onderwijs van 6 april 2022, over curriculum funderend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Afschrift reactie op brief van G5 Bestuurlijk Overleg m.b.t. prioriteit in ambities coalitietakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Het onderwijsakkoord 'Samen voor het beste onderwijs'

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Masterplan basisvaardigheden en eindrapportage: 'Analyse en evaluatie referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen'

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Antwoorden inzake het schriftelijk overleg van de commissie over Normering eindtoetsen en referentieniveaus primair onderwijs (Kamerstuk 31293-608)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Verslag van de 66e zitting van de VN Commission on the Status of Women (CSW)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Brief van de voorzitter van de commissie EUZA bij het verslag van de rapporteur EU-werkwijze en informatievoorziening

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda OJCS-Raad 4 en 5 april (cultuur/AV en onderwijs)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Afschrift brief AWTI aan minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap m.b.t. briefadvies Nationale Wetenschapsagenda

 30. 30

  Aanbieding publicatie "Totale investeringen in Wetenschap en Innovatie (TWIN) 2020-2026" van Rathenau Instituut

 31. 31

  Aanbieding rapport Raad voor Cultuur 'Criteria publieke omroepen biedt geen soelaas'

 32. 32

  Brief van de leden De Hoop en Van der Molen inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel Wijziging in de Leerplichtwet 1969 en enkele andere wetten ter introductie van de verlengde kwalificatieplicht

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Inventarisatie wensen t.a.v. Werkprogramma Onderwijsraad 2023

  De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviesorgaan voor regering en parlement. De Raad is gestart met de voorbereiding voor het Werkprogramma 2023, dat in september 2022 verschijnt. De Raad kijkt naar onderwijsbeleid en wetgeving en naar het functioneren van het onderwijsstelsel, met als focus oplossingen voor de lange termijn. De leden zijn via de mail benaderd over advieswensen. 
  Besluit: de commissie wenst een advies over "Voorzieningen voor het jonge kind".  Dit zal via het Presidium aan de Kamer worden voorgelegd.
 34. 34

  Inventarisatie wens briefing door Rekenkamer inzake verantwoordingsstukken (te verwachten op 18 mei)

  De commissie wenst een briefing te krijgen door de Algemene Rekenkamer over de verantwoordingsstukken.
 35. 35

  Planning van de rondetafelgesprekken Seksueel grensoverschrijdend gedrag, internationaal en Preventie van straatintimidatie vrouwen

  Resultaat inventarisatie deelname aan rondetafelgesprekken “Seksueel grensoverschrijdend gedrag, internationaal” en “Preventie van straatintimidatie vrouwen”: woensdag 8 juni a.s. 10.00-13.00 en 14.00-16.00 uur
   
  Volgens de strakkere aanwezigheidsregels (minimaal vier leden + voorzitter) is er voldoende aanwezigheid om onderstaande commissieactiviteiten in te plannen. Ten aanzien van tweede rondetafel is verzocht deze niet aansluitend te plannen.
  1. RONDETAFELGESPREK Seksueel grensoverschrijdend gedrag, internationaal 8-6-2022, 10.00-13.00:  initiatiefnemers Van der Laan (D66), Werner (CDA) en de Hoop (PvdA )  + Van der Woude-VVD + Slootweg-CDA
  2. RONDETAFELGESPREK over preventie straatintimidatie vrouwen: initiatiefnemers Van der Woude (VVD), van der Laan (D66), Werner (CDA) + Slootweg-CDA
   Het rondetafelgesprek wordt gepland na het zomerreces.
 36. 36

  Stukken van het vervallen plenair debat over kansenongelijkheid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 37. 37

  Commissieactiviteiten

  Besloten wordt om het wetgevingsoverleg over het Jaarverslag en het commissiedebat over de Staat van het Onderwijs samen te voegen tot één wetgevingsoverleg (op 22 juni a.s.; half uur verlengd) Tevens wordt besloten over het Masterplan basisvaardigheden een apart commissiedebat te voeren (4 min spreektijd; 14 juni a.s.)
  • di 24-05-2022 16.30 - 20.00    Commissiedebat Nationaal Programma Onderwijs
  • wo 25-05-2022 12.00 - 12.00   Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021
  • wo 25-05-2022 12.00 - 12.00   Inbreng feitelijke vragen Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021
  • wo 25-05-2022 12.00 - 12.00   Inbreng feitelijke vragen Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over
                                                     het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021, vragen aan regering 
                                                    (R: aan regering)
  • wo 25-05-2022 12.00 - 12.00   Inbreng feitelijke vragen Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het
                                                    Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 vragen aan de Rekenkamer
                                                    (ARK: aan Algemene Rekenkamer)
  • do 02-06-2022 10.15 - 11.15   Procedurevergadering (hybride)
  • di 07-06-2022 13.45 - 14.00    Petitie Doughnut Party aanbieding petitie om experiment promotieonderwijs te beëindigen
  • do 09-06-2022 10.30 - 11.45   Procedurevergadering Strategische procedurevergadering
  • di 14-06-2022 17.00 - 20.30    Wetgevingsoverleg Slotwet en Jaarverslag 2021
  • wo 15-06-2022 13.00 - 14.00   Gesprek Inspecteur-generaal over de Staat van het Onderwijs 2022
  • do 16-06-2022 09.45 - 10.30    Procedurevergadering (hybride)
  • wo 22-06-2022 12.00 - 16.30   Commissiedebat Staat van het Onderwijs
  • vr 24-06-2022 10.00 - 14.00    Vergadering Cursus Kennisversterking inzake Vrijheid van onderwijs, artikel 23 GW
  • wo 29-06-2022 10.15 - 11.15   Procedurevergadering (hybride)
  • do 30-06-2022 10.00 - 14.00   Commissiedebat Beleidsbrief Hoger onderwijs en wetenschap
  • do 07-07-2022 10.15 - 11.15   Procedurevergadering
  • do 08-09-2022 10.15 - 11.15   Procedurevergadering
  • do 22-09-2022 10.15 - 11.15   Procedurevergadering
  • do 06-10-2022 10.15 - 11.15   Procedurevergadering 
  • do 20-10-2022 10.15 - 11.15   Procedurevergadering
  • do 10-11-2022 10.15 - 11.15   Procedurevergadering
  • do 24-11-2022 10.15 - 11.15   Procedurevergadering 
  • do 08-12-2022 10.15 - 11.15   Procedurevergadering 
 38. 38

  Opvragen wetgevingsagenda OCW

  Naar aanleiding van het rapport ‘Versterking functies Tweede Kamer – Meer dan de som der delen’ is onder meer besloten om regelmatig 'strategische procedurevergaderingen' te organiseren. Het idee van de strategische procedurevergadering (spv) is dat de commissie verder vooruitkijkt naar
  aankomende wetgeving en beleid (zowel op nationaal als op EU-niveau), afspraken maakt over de eigen werkwijze en over de werkwijze tussen de commissie en de bewindspersonen en daarop (in volgende spv’s) tussentijds kan terugblikken.
  Een eerste strategische procedurevergadering OCW is gepland op 9 juni a.s. 10.30-11.30 uur. De staf bereidt een notitie voor. 
  Besluit: Bewindslieden OCW verzoeken om wetgevingsagenda aan de Kamer te doen toekomen vóór 1 juni a.s. 
 39. 39

  Aanhangige wetgeving OCW (exclusief initiatiefwetgeving)

  36082 Begroting Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Zesde incidentele suppletoire begroting inzake suppletieregeling cultuur, ventilatie in scholen en Nationaal Programma Onderwijs)
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf 20-04-2022
  Inbrengdatum op 3 juni 2022 (zie agenda heden).

  36022 Begroting Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Vierde Incidentele Suppletoire Begroting inzake ventilatie en overlopende verplichtingen van onder andere zelftesten en Nationaal Programma Onderwijs)
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf 03-02-2022           
  19 mei 2022: aangemeld voor plenair.

  35968 Wetgeving Intrekking van de Archiefwet 1995 en vervanging door de Archiefwet 2021 (Archiefwet 2021)
  minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob 17-11-2021
  7 april 2022: inbreng verslag wetsvoorstel geleverd.

  35920 Wetgeving Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder andere de uitbreiding van het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium (Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs)
  minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob 30-09-2021
  29 oktober 2021: inbreng verslag wetsvoorstel geleverd.

  35893 Wetgeving Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES in verband met uitbreiding van de uitzonderingsmogelijkheid om het onderwijs en de examens van mbo-opleidingen op Bonaire in het Papiaments aan te bieden
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven 16-07-2021
  10 mei 2022: stemmingen uitgesteld; heropening debat verzocht.

  35765 Wetgeving Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het toevoegen van decentrale loting als selectiemethode voor opleidingen met capaciteitsfixus in het hoger onderwijs
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven 12-03-2021
  11 februari 2022: inbreng verslag wetsvoorstel geleverd.