Procedurevergadering : Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De vergadering is geweest

20 december 2022
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  T. Kuzu (DENK)
 • C. (Chris) Simons (VVD)
 • M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts (D66)
 • H.M. Palland (CDA)
 • S. Maatoug (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 20 december 2022

  • Er zijn geen verzoeken ontvangen.
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  36250-XV Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  36067 Vierde nota van wijziging inzake wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Overslaan januaritijdvak STAP-regeling

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek van het lid Maatoug, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden op 6 december 2022, over het bericht dat ouders toch niet in 2023 gecompenseerd gaan worden voor de stijgende prijzen in de kinderopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op de motie van de leden Klaver en Kuiken over het verder verhogen van de kinderopvangtoeslag met het oog op de inflatie in 2023 (Kamerstuk 36250-11)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voortgang werken met en als zelfstandige(n)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Impactberekeningen Commissie Parameters 2022 door DNB en pensioenfondsen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verzendmoment doorrekeningen Commissie Parameters

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Advies Landsadvocaat tegemoetkoming energiekosten studenten

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op brief LOSR over samenloop regelingen en effect op toeslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek van het lid Van Kent, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden, over de Wet Toekomst Pensioenen (Kamerstuk 36067) en over het feit dat de pers eerder is ingelicht over de WTP doorrekeningen van DNB dan het parlement

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 15 december 2022)

  Besluit: Ter informatie.

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) (35287). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 25 januari 2021; WGO tot nader order geannuleerd; aangemeld voor plenaire behandeling (pv 22 februari 2022, wetsvoorstel behandelen na plenaire behandeling Wet Toekomst pensioenen)
  2. Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen) (35157). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 2 februari 2021.
  3. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op re-integratie inspanning door het UWV (35589). Wetgevingsoverleg gepland op 16 mei 2022; tot nader order uitgesteld.
  4. Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van de verplichting om over een werkwijze te beschikken die gericht is op het creëren van gelijke kansen in het proces van werving en selectie en het toezicht daarop (Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie) (35673). Behandeling aangehouden in afwachting van de nota van wijziging inzake een meldplicht voor discriminerende verzoeken bij uitzendbureaus.
  5. Voorstel van wet van het lid Maatoug tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon (35592)
  6. Voorstel van wet van het lid Van Beukering-Huijbregts tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het toekennen van een adviesrecht aan het verantwoordingsorgaan en belanghebbendenorgaan voor het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid en een goedkeuringsrecht voor het uitsluitingenbeleid (Wet eigen strategie pensioenfonds) (35101)
  7. Voorstel van wet van het lid Kathmann tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het aangaan van een gesprek tussen werkgever en werknemers over bereikbaarheid buiten werktijd (35536)
  8. Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen) (36067)

  Plenaire debatten:
  -
  Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
  1. Dertigledendebat over het SCP-onderzoek over het integratieproces van migrantengroepen in Nederland.
  2. Dertigledendebat over voedselhulp in Nederland.
  3. Dertigledendebat over de publicatie scenario's energieprijzen van het CPB.
  4. Dertigledendebat over de wijze waarop de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen de Kamer heeft geïnformeerd. 

  Tweeminutendebatten:
  1. Tweeminutendebat Zzp (CD d.d. 30/06).
  2. Tweeminutendebat Armoede- en schuldenbeleid (CD d.d. 06/10).
  3. Tweeminutendebat Kinderopvang (CD d.d. 16/11).
  4. Tweeminutendebat Tegemoetkoming aan Surinaamse Nederlanders met een onvolledige AOW-opbouw (CD d.d. 17/11).
  5. Tweeminutendebat Arbeidsongeschiktheid (CD d.d. 7/12).
  6. Tweeminutendebat Participatiewet (CD d.d. 14/12).
 15. 15

  Geplande activiteiten

  Besluit: Ter informatie.
  • 20 december 2022, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 19 januari 2023, 10.00-14.00 uur: Commissiedebat Pensioenonderwerpen
  • 24 januari 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 25 januari 2023, 15.00-17.30 uur: Rondetafelgesprek Rondkomen
  • 26 januari 2023, 14.00-17.00 uur: Commissiedebat Arbeid en zorg 
  • 27 januari 2023: Eendaags werkbezoek Brussel
  • 30 januari 2023, 10.00-14.30 uur: Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Kathmann over de herovering van de platformeconomie (35230)
  • 31 januari 2023, 16.30-17.30 uur: Strategische procedurevergadering
  • 1 februari 2023, 12.45-15.45 uur: Commissiedebat Arbeidsmarktdiscriminatie
  • 7 februari 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 8 februari 2023, 14.00-18.00 uur: Commissiedebat Armoede- en schuldenbeleid
  • 21 februari 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 7 maart 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 8 maart 2923, 15.00-17.00 uur: Commissiedebat Formele Raad WSB van 13 maart 2023
  • 21 maart 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 30 maart 2023, 13.00-17.00 uur: Commissiedebat Uitvoering sociale zekerheid
  • 4 april 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 13 april 2023, 14.00-17.00 uur: Commissiedebat Inburgering en integratie
  • 18 april 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 19 april 2023, 15.00-17.00 uur: Commissiedebat informele Raad WSB van 3-4 mei 2023
  • 10 mei 2023, 14.00-18.00 uur: Commissiedebat Kinderopvang
  • 16 mei 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 30 mei 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 8 juni 2023, 10.00-12.00 uur: Commissiedebat Formele Raad WSB van 12 juni 2023
  • 13 juni 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 27 juni 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 4 juli 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
 16. 17

  Concept jaarplanning SZW 2023

  Te behandelen:

  Loading data