Procedurevergadering : Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De vergadering is geweest

1 november 2022
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  T. Kuzu (DENK)
 • C. (Chris) Simons (VVD)
 • B.M.G. Smals (VVD)
 • H. Kat (D66)
 • F. Sahla (D66)
 • L.W.E. (Léon) de Jong (PVV)
 • H.M. Palland (CDA)
 • B. van Kent (SP)
 • S. Maatoug (GroenLinks)
 • S.R.T. van Baarle (DENK)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 1 november 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Algemene maatregel van bestuurd (AMvB) betreffende halfjaarlijkse indexatie en bijzondere verhoging van het wettelijk minimumloon

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Tweede Nota van wijziging inzake Verzamelwet SZW 2023 (Kamerstuk 36216)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  36067 Derde nota van wijziging inzake Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Voorhang in verband met wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Besluit bouwwerken leefomgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Stelselherziening kinderopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Uitgangspunten voor de uitbreiding van de arbeidsmarktinfrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Onderzoek monitor verlenging ketenbepaling Wet arbeidsmarkt in balans

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Informatie over een recente ontwikkeling ten aanzien van de in de aangekondigde werkgeverssubsidie

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Antwoorden op vragen commissie over het actieplan Dichterbij dan je denkt - korte termijn aanpak krapte (Kamerstuk 29544-1094)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Stand van zaken NOW oktober 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Schoolmaaltijden Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Werkenden zonder pensioenopbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Toezeggingen gedaan tijdens de wetgevingsoverleggen van 10 en 12 oktober 2022 over het wetsvoorstel toekomst pensioenen (wtp) (Kamerstuk 36067)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Kabinetsreactie op twee moties van de leden Peters en Leijten over de reparatie van het AOW-AOV-hiaat

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek commissie over het ontstaan van een AOW-gat door verhoging AOW-leeftijd

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSBVC) 13-14 oktober 2022 (Kamerstuk 21501-31-683)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Fiche: Raadsaanbeveling herziening Barcelona-doelstellingen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voortgang van het Richtlijnvoorstel verbetering van arbeidsvoorwaarden bij platformwerk

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verslag van de Informele Raad WSB van 13 en 14 oktober 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Programmering ESF+ (2021 - 2027)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Stand van zaken over de maatregelen om strengere eisen te stellen aan beschermingsbewindvoerders

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 27 oktober 2022)

  Besluit: Ter informatie.

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) (35287). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 25 januari 2021; WGO tot nader order geannuleerd; aangemeld voor plenaire behandeling (pv 22 februari 2022, wetsvoorstel behandelen na plenaire behandeling Wet Toekomst pensioenen)
  2. Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen) (35157). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 2 februari 2021.
  3. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op re-integratie inspanning door het UWV (35589). Wetgevingsoverleg gepland op 16 mei 2022; tot nader order uitgesteld.
  4. Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van de verplichting om over een werkwijze te beschikken die gericht is op het creëren van gelijke kansen in het proces van werving en selectie en het toezicht daarop (Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie) (35673). Behandeling aangehouden in afwachting van de nota van wijziging inzake een meldplicht voor discriminerende verzoeken bij uitzendbureaus.
  5. Wijziging van de Wet inburgering 2021 in verband met aanpassing van het overgangsrecht (36078).
  6. Voorstel van wet van het lid Maatoug tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon (35592)
  7. Voorstel van wet van het lid Van Beukering-Huijbregts tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het toekennen van een adviesrecht aan het verantwoordingsorgaan en belanghebbendenorgaan voor het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid en een goedkeuringsrecht voor het uitsluitingenbeleid (Wet eigen strategie pensioenfonds) (35101)
  8. Voorstel van wet van het lid Kathmann tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het aangaan van een gesprek tussen werkgever en werknemers over bereikbaarheid buiten werktijd (35536)
  9. Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen) (36067)

  Plenaire debatten:
  1. Debat over de verkenning van het SER Jongerenplatform over kansen en belemmeringen voor jongeren (aangevraagd door het lid Van der Laan (D66), bij de RvW van 25 januari 2022).

  Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
  -

  Tweeminutendebatten:
  1. Tweeminutendebat Zzp (CD d.d. 30/06).
  2. Tweeminutendebat Armoede- en schuldenbeleid (CD d.d. 06/10).
 25. 25

  Geplande commissieactiviteiten

  Besluit: Ter informatie.
  • 1 november 2022, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 3 november 2022, 13.00-16.00 uur: Commissiedebat Arbeidsmarktbeleid - voortzetting CD 20 oktober 2022
  • 9 november 2022, 15.00-19.00 uur: Commissiedebat Participatiewet
  • 10 november 2022, 13.00-17.00 uur: Commissiedebat Arbeidsongeschiktheid
  • 15 november 2022, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering  
  • 16 november 2022, 13.45-16.45 uur: Commissiedebat Kinderopvang  
  • 17 november 2022, 14.15-17.15 uur: Tegemoetkoming aan Surinaamse Nederlanders met een onvolledige AOW-opbouw
  • 21 november 2022, 16.45-23.00 uur: Wetgevingsoverleg Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2023)
  • 29 november 2022, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 6 december 2022, 16.30-18.30 uur: Commissiedebat Formele Raad WSB van 8 december 2022
  • 12 december 2022, 15.00-17.00 uur: Rondetafelgesprek Werken na pensioen
  • 13 december 2022, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 15 december 2022, 14.15-17.15 uur: Commissiedebat Arbeidsmarktdiscriminatie
  • 19 december 2022, 10.00-14.30 uur: Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Kathmann over de herovering van de platformeconomie (35230)
  • 20 december 2022, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 19 januari 2023, 10.00-14.00 uur: Commissiedebat Pensioenonderwerpen
 26. 27

  Uitkomst emailinventarisatie - Deelname rondetafelgesprek Rondkomen op 14 november 2022, 15.00-17.30 uur

  Besluit: Vooralsnog hebben zich onvoldoende leden (minimaal vier van verschillende fracties) aangemeld om deze activiteit doorgang te laten vinden op 14 november 2022. Er zal een nieuwe datum worden gezocht.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: De Kort (VVD), Kat (D66) en Palland (CDA).
 27. 28

  Uitkomst emailinventarisatie - Deelname eendaags werkbezoek aan Brussel op vrijdag 9 december 2022

  Besluit: Vooralsnog hebben zich onvoldoende leden (minimaal vier van verschillende fracties) aangemeld om dit werkbezoek doorgang te laten vinden op 9 december 2022. Er zal een nieuwe datum worden gezocht.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: Simons (VVD), Smals (VVD) en Van Beukering (D66).
 28. 29

  Gesprek voorzitter commissie SZW met bewindspersonen Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 7 november 2022

  Te behandelen:

  Loading data