Commissiedebat : Uitvoering sociale zekerheid

De vergadering is geweest

30 maart 2023
13:00 - 17:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Spreektijd per fractie: 5 minuten

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C.E.G. van Gennip
  minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • C.J. Schouten
  minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Deelnemers

 • Voorzitter
  T. Kuzu (DENK)
 • A.H.J. de Kort (VVD)
 • M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts (D66)
 • L.W.E. (Léon) de Jong (PVV)
 • H.M. Palland (CDA)
 • B.C. Kathmann (PvdA)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
 • C. Stoffer (SGP)
 • S.R.T. van Baarle (DENK)
 • P.H. Omtzigt (Omtzigt)

Agendapunten

 1. 1

  Jaarverslag SUWI 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Rapport Klantperspectief Wajong 2020 van Netherlands Labour Authority (NLA)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Vereenvoudigingsagenda Sociale Zekerheid

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Stand van de uitvoering sociale zekerheid en de knelpuntenbrieven van UWV en de SVB

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Stand van zaken Werk aan Uitvoering

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voortgang en vervolgstappen voor thuiswerkende grensarbeiders

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Uitstel inwerkingtreding Besluit SUWI en het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen inzake de inkomstenverhouding

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voortgang herijking handhavingsinstrumentarium

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Beleidsreactie op het rapport van de Nederlandse Arbeidsinspectie ‘Klantenquête WW 2020’

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Eindrapportage effectmeting dienstverlening WW en beleidsevaluatie scholingsbudget

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift brief aan de heer J.P.B. over 'laag minimumloon veroorzaakt schulden'

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Kabinetsreactie onderzoek hardvochtige effecten sociale zekerheid

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Antwoorden op vragen over het rapport 'Hardvochtige effecten van overheidshandelen voor burgers binnen de sociale zekerheid' (Kamerstuk 29362-309)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Modernisering Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk & Inkomen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Stand van de uitvoering december 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Landelijke Stuurgroep Interventieteams

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Adviescollege ICT-toetsing UWV programma WORKit

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Beleidsreactie NLA Rapport Spiegel Bestaanszekerheid 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Uitstel inwerkingtreding van het besluit tot wijziging van het Besluit SUWI en het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen inzake de inkomstenverhouding (Besluit IKV)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Synthesestudie niet-gebruik inkomensondersteunende regelingen SZW

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Alleenverdienende huishoudens met loongerelateerde uitkering: samenloop regelingen en effect op toeslagen

  Te behandelen:

  Loading data