E-mailprocedure : [E-MAILPROCEDURE] - Besluitvorming over het moment van een technische briefing inzake opties voor rechtsherstel box 3 (woensdag 13 april, 10.00 uur)

De vergadering is geweest

8 april 2022
11:00 uur
Commissie: Financiën
[UITKOMST E-MAILPROCEDURE] 
 
Aan de (plv.) leden van de vaste commissie voor Financiën
 
Geachte leden,
 
In reactie op onderstaande e-mailprocedure hebben de volgende fracties gereageerd:
VVD, CDA, SP, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, SGP, DENK en BBB, alsmede het lid Omtzigt.
 
Steun voor het voorstel om de technische briefing over box 3 te houden voorafgaand aan de te ontvangen brief van de staatssecretaris, en deze te plannen op 13 april, is alleen uitgesproken door de fracties van VVD en CDA.
De andere fracties hebben uitdrukkelijk te kennen gegeven de briefing pas na ontvangst van de brief te willen houden.
 
Het voorstel om de briefing op 13 april te houden heeft derhalve niet de steun van een meerderheid gekregen; het voorstel is verworpen.
 
De briefing over opties voor rechtsherstel box 3 zal nu worden geagendeerd op dinsdag 19 april, van 17.00 tot 18.30 uur.
U ontvangt spoedig een convocatie.
 
Met vriendelijke groet,
Sander Weeber
Griffier van de vaste commissie voor Financiën

-------------------------------

Aan de (plv.) leden van de vaste commissie voor Financiën

 
Geachte leden,
 
In de procedurevergadering van heden heeft uw commissie besloten het aanbod te aanvaarden dat de staatssecretaris Financiën in de gisteren ontvangen brief heeft gedaan om een technische briefing te laten organiseren over box 3.
 
Het ministerie van Financiën heeft mij na de procedurevergadering laten weten dat het de intentie van de staatssecretaris is om de technische briefing te houden vóór de toezending van de richtingennotitie voor opties voor rechtsherstel inzake box 3.
In de procedurevergadering is er echter van uitgegaan dat de briefing zou (moeten) worden gehouden ontvangst van de richtingennotitie (naar verwachting volgt deze op 15 april), maar voor het op 20 april geplande commissiedebat over opties voor rechtsherstel box 3.
 
Namens de voorzitter van uw commissie leg ik u het voorstel ter besluitvorming voor om in te stemmen met het houden van de technische briefing voordat de Kamer de richtingennotitie zal hebben ontvangen. Vastgesteld is dat deze briefing in dat geval kan worden gehouden op woensdag 13 april 2022, van 10.00 tot 11.30 uur.
 
Ik verzoek u mij uiterlijk vrijdag 8 april om 11.00 uur te laten weten of u met het voorstel kunt instemmen (graag een Allen beantwoorden op dit e-mailbericht). Spoedig daarna zal ik u informeren of het voorstel is aangenomen. *
Tevens verzoek ik u in uw reactie te laten weten of u, indien u instemt met het voorstel, ook van plan bent op 13 april 2022 aan de briefing deel te nemen als het voorstel wordt aangenomen.
De technische briefing zal doorgang vinden indien ten minste vijf leden hun belangstelling voor deelname daaraan uitspreken.
 
Indien dit voorstel niet zou worden gesteund door een meerderheid van de Kamer, zou (agenda-technisch gezien) de briefing (in afwijking van het aanbod van de staatssecretaris) kunnen worden gehouden op dinsdag 19 april 2022, van 17.00 tot 18.30 uur.
 
* Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 7.20, tweede lid, van het Reglement van Orde, luidende:
2. Een commissie kan buiten haar vergaderingen langs schriftelijke weg besluiten over een voorstel dat naar het oordeel van haar commissievoorzitter eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en stemde zij als bedoeld in artikel 8.25.
 
Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 
Met vriendelijke groet,
Sander Weeber
Griffier van de vaste commissie voor Financiën