Procedurevergadering : Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

De vergadering is geweest

21 december 2022
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • E.A. Haverkort (VVD)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • E.M. van Esch (PvdD)
 • L.M. van Ginneken (D66)
 • H.E. de Hoop (PvdA)
 • K. Bouchallikh (GroenLinks)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • H. van der Molen (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat d.d. 21 december 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Uitnodiging Groene11, namens MNH en NMZH, voor werkbezoek aan regio Schiphol d.d. 12 of 13 januari 2023

 4. 4

  Wijziging Wegenverkeerswet in verband met het laten vervallen van de mogelijkheid tot het aanwijzen van bijzondere bromfietsen en het mogelijk maken van implementatie van het kader voor lichte elektrische voertuigen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verzamelwet IenW 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voorhang ontwerpregeling tot wijziging van de Regeling gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijzigingen van Bijlage A bij het Verdrag van Minamata inzake kwik

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Planningsbrief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het jaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voornaamste budgettaire mutaties van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat sinds de tweede suppletoire begroting 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Eindrapport IenW over onderzoek naar rechtmatig en behoorlijk gebruik van afkomstgegevens

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Motivering op grond van artikel 2.27 van de Comptabiliteitswet van incidentele suppletoire begrotingen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Verlenging aanwijzing aan de ILT inzake handhaving paragraaf 4.8 Arbeidstijdenbesluit vervoer voor SAR

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie over het handhavingsverzoek van de coöperatie Mobilisation for the Environment (MOB) inzake de onderhoudswerkzaamheden op Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verzamelbrief werkbezoek Schiphol plus moties en toezeggingen inzake arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden op Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Voortgang van het Programma Omgeving Luchthaven Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Rapportage Rijkswegennet T2 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op brief van het Interprovinciaal Overleg over Betalen naar Gebruik

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Uitkomsten van het Bestuurlijk Overleg over de pont Nieuwer ter Aa

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Wijzigingen Programma van Eisen nieuwe Hoofdrailnetconcessie naar aanleiding van twee commissiedebatten op 1 november 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Beantwoording feitelijke vragen commissie over de zeventiende voortgangsrapportage European Rail Traffic Management System (ERTMS)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Water en Bodem sturend

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op verzoek commissie over de impact op beleidsdomeinen IenW door uitstel Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  13e Monitoringsrapportage Nationaal Samenwerkings-programma Luchtkwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Staat van de Veiligheid Brzo-bedrijven 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Impulsprogramma Chemische Stoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Uitvoering van de aangenomen moties, ingediend bij het wetgevingsoverleg Water van 21 november 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Beantwoording vragen, gesteld tijdens de tweede termijn van het wetgevingsoverleg Water

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Jaarrapportage drinkwaterkwaliteit 2021 en bedrijfsverslagen drinkwatersector 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Evaluatie en vervolg Nationale klimaatadaptatiestrategie

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Tweede voortgangsrapportage PFAS Zeeland

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Nucleaire veiligheid bij de inzet nieuwe kernenergie

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Beantwoording vragen gesteld tijdens het commissiedebat Circulaire economie van 2 en 8 november 2022, over de rol van gemeenten bij de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Afwegingskader voor verpakkingen t.a.v. de reikwijdte van de regelgeving voor wegwerpplastics

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het terrein van IenW

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Fiche: Herziening Kaderrichtlijn Water, Grondwaterrichtlijn en richtlijn Prioritaire Stoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Fiche: Verordening aanscherping typegoedkeuring voor personenauto’s, bestelwagens, vrachtwagens en bussen

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Fiche: Herziening Richtlijn Luchtkwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Voortgang vlootvernieuwing Rijksrederij

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Stand van zaken over het varend ontgassen

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Beantwoording feitelijke vragen commissie over de 7de Voortgangsrapportage PHS

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 41. 41

  Voortgang van het spoorgoederenvervoersbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Spoorveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Geannoteerde agenda Milieuraad d.d. 20 december 2022 te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Informatieafspraken parlementair behandelvoorbehoud herziening Richtlijn Luchtkwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Kennisagenda 2022, EU-prioriteiten en rapporteurs

  1. Integraal bereikbaarheidsbeleid; commissiedebat Strategische keuzes bereikbaarheid zal plaatsvinden op 30-03-2023. 
  2. Instandhouding infrastructuur, inclusief circulaire toepassingen; verslag gesprek RWS en ProRail stond op agenda pv 02-11-2022.
  3. Verduurzaming luchtvaart; dit kennisthema is afgerond.
  4. Luchtkwaliteit; rondetafelgesprek heeft plaatsgevonden op 02-06-2022.
  5. Circulaire economie; gesprek met voorbereidingsgroep heeft plaatsgevonden op 11-10-2022.
  6. Betalen naar gebruik; rondetafelgesprek heeft plaatsgevonden op 16-11-2022. 
  7. EU-regelgeving Internationaal spoorvervoer; gesprek met voorbereidingsgroep heeft plaatsgevonden op 19-10-2022. 
  8. Verduurzaming scheepvaart; factsheet Verduurzaming binnenvaart wordt betrokken bij commissiedebat Maritiem op 08-12-2022.
  9. VTH-stelsel; de staf heeft een notitie opgesteld t.b.v. het commissiedebat op 13-09-2022.
  Wetgeving:
  - Modernisering Spoorwegwet (rapporteurs: Van Ginneken (D66) en Alkaya (SP);
  - Begrotingen en Jaarverslagen (rapporteur: Koerhuis (VVD))
  Grote projecten:
  - European Rail Traffic Management System (ERTMS);
  - Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) (rapporteur: Van Ginneken (D66));
  - Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2).
  Europese prioriteiten 2022:
  Luchtkwaliteit (verschenen 27-10-2022, rapporteur: Haverkort (VVD)); CO2-emissienormen zware bedrijfsvoertuigen (uitgesteld, verwacht Q1 2023); Recht op reparatie (uitgesteld); infrastructuur alternatieve brandstoffen (Raadsakkoord bereikt); CO2-emissienormen personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen (Politiek akkoord bereikt); EU-Duurzame producten (verschenen 20-03-2022); EU-Spoorlijninitiatief 2021 (niet wetgevend, verschenen 14-12-2021); FuelEU zeevaart (Raadsakkoord bereikt); Herziening TEN-T Verordening (rapporteur: Van Ginneken (D66))
  Europese prioriteiten 2023
  1) Herziening EU-kaderrichtlijn afvalstoffen, m.b.t. levensmiddelenafval en textiel, 2) Initiatief bescherming, duurzaam beheer en herstel bodems in de EU, 3) Reach-herziening: gerichte wijzigingen van Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie, beoordeling en autorisatie van chemische stoffen en 4) Herziening verordening luchthavenslots (‘Slotverordening’).
  Overige onderwerpen
  - Mobiliteitsfonds en MIRT (rapporteur: Minhas (VVD))
 46. 46

  Commissieactiviteiten tot het voorjaarsreces 2023

  20-12-2022 13.45 - 14.00 Petitie van de leerlingen, ouders/verzorgers, personeel over 'Houd Curio prinsentuin Andel bereikbaar'
  17-01-2023 13.30 - 13.45 Petitie Netherlands Maritime Technology biedt aan petitie inzake de vlootvervanging van de Rijksrederij
  18-01-2023 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Water en Bodem sturend
  18-01-2023 15.00 - 18.00 Commissiedebat Wadden (3u, 4m)
  19-01-2023 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Fiche: Herziening Richtlijn stedelijk afvalwater
  24-01-2023 16.30 - 19.30 Commissiedebat Duurzaam vervoer (3u, 4m)
  25-01-2023 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  25-01-2023 13.00 - 17.00 Commissiedebat Luchtvaart (4u, 5m)
  26-01-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Externe Veiligheid (3u, 4m)
  30-01-2023 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Hagen over een nieuw ontwerp voor de kledingindustrie: van wegwerpmaatschappij naar circulaire economie
  01-02-2023 10.15 - 11.15 Strategische Procedurevergadering*
  02-02-2023 15.00 - 19.00 Commissiedebat PFAS en gezondheidseffecten (4u, 5m)
  08-02-2023 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  13-02-2023 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Transportraad op 21 en 22 februari 2023*
  15-02-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Nucleaire veiligheid (3u, 4m)
  22-02-2023 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  22-02-2023 14.00 - 17.00 Commissiedebat Openbaar vervoer en taxi (3u, 4m)

  *Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid.
 47. 47

  Nog niet geplande commissiedebatten

  Commissiedebat Leefomgeving (2 brieven)
  Commissiedebat Vergunningverlening, toezicht en handhaving (3 brieven)
  Commissiedebat Vliegveiligheid (1 brief)
 48. 48

  Ongeplande plenaire debatten

  Debat
  10. Debat over de volle treinen en de onvoorspelbare dienstregeling van de NS. Aangevraagd door het lid De Hoop (PvdA) bij de rvw van 11 oktober 2022.

  Dertigledendebat
  3. Dertigledendebat over de luchtkwaliteit in Nederland. Aangevraagd door het lid Van Esch (PvdD) bij de rvw van 5 juli 2022.

  Tweeminutendebatten
  • Geurproblematiek. Aangevraagd door het lid Tjeerd de Groot (D66)
  • Verkeersveiligheid en wegen. Aangevraagd door het lid Van der Graaf (CU) 
  • Maritiem. Aangevraagd door het lid Koerhuis (VVD)
  • Spoor. Aangevraagd door het lid Minhas (VVD)
 49. 49

  Stand van zaken aanhangige wetgeving (uitgezonderd begrotingswetten)

  1. Initiatiefwetsvoorstel leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-2020, 35386
  Verdere behandeling uitgesteld tot 2023.  
  2. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-20, 35396
  Aangemeld voor plenaire behandeling in december 2020.
  3. Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen), ingediend op 05-03-2021, 35756
  Stemming over dit wetsvoorstel is uitgesteld. Op 05-10-2022 is door de commissie verzocht de brief 'Analyse amendementen' spoedig te sturen. 
  4. Initiatiefwetsvoorstel lid Kröger wijziging Wet luchtvaart inzake verbod op nachtvluchten, ingediend op 14-03-2022, 36056
  Aangehouden (pv 23-03-2022) tot het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen. 
  5. Wijziging van de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 in verband met de Wet implementatie EETS-richtlijn, ingediend op 20-06-2022, 36137
  Aangemeld voor plenaire behandeling (pv 09-11-2022).
  6. Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de modernisering van het erkenningenstelsel, het verbeteren van de handhaafbaarheid en enkele andere wijzigingen van technische aard, ingediend op 06-07-2022, 36164
  Het wetsverslag is uitgebracht op 05-10-2022.
  7. Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met een informatieplicht voor luchthavenexploitanten en enkele technische verbeteringen, ingediend op 07-07-2022, 36168
  Het wetsverslag is uitgebracht op 12-10-2022.
  8. Wijziging van de Wegenverkeerswet in verband met het laten vervallen van de mogelijkheid tot het aanwijzen van bijzondere bromfietsen en het mogelijk maken van implementatie van het kader voor lichte elektrische voertuigen, ingediend op 07-12-2022, 36269
  Zie deze agenda
  9. Verzamelwet IenW 2021, ingediend op 08-12-2022, 36268.
  Zie deze agenda.
   
 50. 50

  Het lid Van der Molen (CDA) stelt voor om een stand van zakenbrief rondom het wetsvoorstel Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail (Kamerstuk 35396) aan de staatssecretaris te verzoeken

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Het lid Van Esch (PvdD) stelt voor om de staatssecretaris te verzoeken om de beantwoording van het schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit houdende inrichtingen- en activiteiten, milieueffectrapportage en de kwaliteit van toezicht en handhaving, ter bescherming van de fysieke leefomgeving BES (Kamerstuk 29383, nr. 367) zo spoedig mogelijk naar de Kamer te sturen

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Het lid Van Esch (PvdD) stelt voor om een rappel te sturen aan de staatssecretaris over de voortgangsrapportage Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) die de Kamer voor het kerstreces zou ontvangen

  Te behandelen:

  Loading data