Procedurevergadering : Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

De vergadering is geweest

7 december 2022
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Deelnemers

 • F.B. Minhas (VVD)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • E.A. Haverkort (VVD)
 • R.M. Boucke (D66)
 • H. van der Molen (CDA)
 • E.M. van Esch (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat d.d. 7 december 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Aanbod PBL technisch briefing over publicatie 'Exploring nature-positive pathways'

 4. 4

  Nota naar aanleiding van het verslag inzake wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 ten behoeve van een wettelijke grondslag ter implementatie van twee richtlijnen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Sint Maarten, en IJsland

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verslag schriftelijk overleg Nationaal Toekomstbeeld Fiets en Fietsambitie 2022-2025

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Start stimuleringsbeleid waterstof in mobiliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Milieuzones en zero-emissiezones voor voertuigen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid ‘Beknelling door sleepdraad met fatale afloop. Lessen uit het ongeval aan boord van de sleepboot En Avant 7’

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beantwoording feitelijke vragen commissie over voorkeursbeslissing voor de herziening van het luchtruim

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Stand van zaken integrale aanpak personeelstekort NS

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  OV tarieven

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voornemen tot gunning A27 Houten-Hooipolder contract Zuid

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Handhavingspraktijk bijmengen van afval in stookolie

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de Algemeene Schippers Vereeniging (ASV) inzake de Contourennota voor de Mobiliteitsvisie

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Initiatiefnota van het lid Hagen over een nieuw ontwerp voor de kledingindustrie: van wegwerpmaatschappij naar circulaire economie

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Water en Bodem sturend

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Gezondheidsraadadvies Kansen voor gezondheidswinst in omgevingsbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Beleidsreactie op rapport verbetering effectiviteit emissiearme stallen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Verslag schriftelijk overleg commissie over verslag Milieuraad 28 juni 2022 in Luxemburg

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Fiche: Herziening Richtlijn stedelijk afvalwater

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Stand van zaken implementatie richtlijnen in het derde kwartaal 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Uitvoering aan twee toezeggingen gedaan tijdens het commissiedebat Leefomgeving op 12 oktober 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Infrastructuur en Waterstaat op 30 november 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Rapportages Staat van de infrastructuur van Rijkswaterstaat en ProRail en Prognoserapport Vervanging en Renovatie Rijkswaterstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Appreciatie van de motie van het lid Beckerman c.s. over alles op alles zetten om de schadeloosstelling voor de wateroverlast in Limburg en Noord-Brabant nog dit kalenderjaar af te ronden (Kamerstuk 36200-XII-17)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verslag schriftelijk overleg over de Transportraad van 5 december 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Rijden onder invloed in Nederland en uitvoering motie van het lid Eerdmans over publieksvoorlichtingscampagnes richten op de strafmaat voor vergrijpen (Kamerstuk 29279-679)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Onderzoeksrapport Kennismigrantenregeling en risico's voor de verkeersveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Onderzoeksrapporten ‘Hogere-ordevaardigheden in het verkeer’ en ‘De Collegiale Adviesrit’

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Diverse onderwerpen op het terrein van digitalisering en voertuigtoelating

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Uitkomst SWOV studie naar extra maatregelen voor halvering aantal verkeersslachtoffers in 2030

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Stand van zaken verkeersveiligheid najaar 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reactie op verzoek commissie over petities van gemeente Bergen en NEFOM over geluidoverlast door motorvoertuigen

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Beleidspijlers fietsveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Bestedingsplan Rijks-N-wegen

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Nota van wijziging begroting 2023 voor het Mobiliteitsfonds

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 39. 39

  Najaarsnota Ministerie van IenW (XII) voor het jaar 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Najaarsnota Mobiliteitsfonds voor het jaar 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Najaarsnota Deltafonds voor het jaar 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Beantwoording feitelijke vragen over het Meerjarenplan ILT 2023-2027

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 43. 43

  Beantwoording vragen commissie over het MIRT Overzicht 2023 en geactualiseerde Spelregels van het MIRT (Kamerstuk 36200-A-4)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 44. 44

  Antwoorden op vragen commissie over de nadere onderbouwing Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht (Kamerstuk 35925-A-82)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 45. 45

  Verzamelbrief commissiedebat Maritieme Zaken 8 december 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Vierde voortgangsbrief MSC Zoe

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Klimaatbeleid voor de Zeevaart

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Toekomst binnenvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Kennisagenda 2022, EU-prioriteiten en rapporteurs

  1. Integraal bereikbaarheidsbeleid; commissiedebat Strategische keuzes bereikbaarheid zal plaatsvinden op 30-03-2023.
  2. Instandhouding infrastructuur, inclusief circulaire toepassingen; verslag gesprek RWS en ProRail stond op agenda pv 02-11-2022.
  3. Verduurzaming luchtvaart; dit kennisthema is afgerond.
  4. Luchtkwaliteit; rondetafelgesprek heeft plaatsgevonden op 02-06-2022.
  5. Circulaire economie; gesprek met voorbereidingsgroep heeft plaatsgevonden op 11-10-2022.
  6. Betalen naar gebruik; rondetafelgesprek heeft plaatsgevonden op 16-11-2022. 
  7. EU-regelgeving Internationaal spoorvervoer; gesprek met voorbereidingsgroep heeft plaatsgevonden op 19-10-2022. 
  8. Verduurzaming scheepvaart; factsheet Verduurzaming binnenvaart wordt betrokken bij commissiedebat Maritiem op 08-12-2022.
  9. VTH-stelsel; de staf heeft een notitie opgesteld t.b.v. het commissiedebat op 13-09-2022.
  Wetgeving:
  - Modernisering Spoorwegwet (rapporteurs: Van Ginneken (D66) en Alkaya (SP);
  - Begrotingen en Jaarverslagen (rapporteur: Koerhuis (VVD))
  Grote projecten:
  - European Rail Traffic Management System (ERTMS);
  - Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) (rapporteur: Van Ginneken (D66));
  - Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2).
  Europese prioriteiten 2022:
  Luchtkwaliteit (verschenen 27-10-2022, rapporteur: Haverkort (VVD)); CO2-emissienormen zware bedrijfsvoertuigen (uitgesteld, verwacht Q1 2023); Recht op reparatie (uitgesteld); infrastructuur alternatieve brandstoffen (Raadsakkoord bereikt); CO2-emissienormen personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen (Politiek akkoord bereikt); EU-Duurzame producten (verschenen 20-03-2022); EU-Spoorlijninitiatief 2021 (niet wetgevend, verschenen 14-12-2021); FuelEU zeevaart (Raadsakkoord bereikt); Herziening TEN-T Verordening (rapporteur: Van Ginneken (D66))
  Overig
  - Monitoring Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) (rapporteur Minhas (VVD))
 50. 50

  Commissieactiviteiten tot het voorjaarsreces 2023

  05-12-2022 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Najaarsnota*
  06-12-2022 13.15 - 13.30 Petitie 'Draai de helmplicht voor snorfietsen terug'
  06-12-2022 16.30 - 21.15 Commissiedebat Verkeersveiligheid en wegen (4u, 5m)
  07-12-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  08-12-2022 15.00 - 18.00 Commissiedebat Maritiem (3,5u, 5m)
  13-12-2022 16.30 - 20.00 Commissiedebat Milieuraad op 20 december 2022 en Behandelvoorbehoud EU-voorstel: Herziening van de richtlijnen inzake luchtkwaliteit (3,5u, 4 min)
  15-12-2022 10.00 - 14.00 Commissiedebat Spoor* (4u, 5m)
  21-12-2022 10.00 - 14.00 Commissiedebat PFAS en gezondheidseffecten (4u, 5m)
  21-12-2022 15.00 - 16.00 Procedurevergadering
  18-01-2023 15.00 - 18.00 Commissiedebat Wadden (3u, 4m)
  24-01-2023 16.30 - 19.30 Commissiedebat Duurzaam vervoer (3u, 4m)
  25-01-2023 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  25-01-2023 13.00 - 17.00 Commissiedebat Luchtvaart (4u, 5m)
  26-01-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Externe Veiligheid (3u, 4m)
  01-02-2023 10.15 - 11.15 Strategische Procedurevergadering*
  08-02-2023 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  13-02-2023 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Transportraad op 21 en 22 februari 2023*
  15-02-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Nucleaire veiligheid (3u, 4m)
  22-02-2023 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  22-02-2023 14.00 - 17.00 Commissiedebat Openbaar vervoer en taxi (3u, 4m)

  *Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid.
 51. 51

  Nog niet geplande plenaire debatten op IenW-gebied

  Debat
  12. Debat over de volle treinen en de onvoorspelbare dienstregeling van de NS. Aangevraagd door het lid De Hoop (PvdA) bij de rvw van 11 oktober 2022.

  Dertigledendebat
  3. Dertigledendebat over de luchtkwaliteit in Nederland. Aangevraagd door het lid Van Esch (PvdD) bij de rvw van 5 juli 2022.

  Tweeminutendebatten
  • Vliegveiligheid. Aangevraagd door het lid De Hoop (PvdA)
  • Luchtvaart. Aangevraagd door het lid Graus (PVV)
  • Voorhang wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving en het Omgevingsbesluit i.v.m. het beperken van emissies van kooldioxide door werkgebonden personenmobiliteit (Kamerstuk 33118-234). Aangevraagd door het lid Van Ginneken (D66) 
  • Geurproblematiek. Aangevraagd door het lid Tjeerd de Groot (D66)
 52. 52

  Stand van zaken aanhangige wetgeving (uitgezonderd begrotingswetten)

  1. Initiatiefwetsvoorstel leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-2020, 35386
  Verdere behandeling uitgesteld tot 2023.  
  2. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-20, 35396
  Aangemeld voor plenaire behandeling in december 2020.
  3. Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen), ingediend op 05-03-2021, 35756
  Stemming over dit wetsvoorstel is uitgesteld. Op 05-10-2022 is door de commissie verzocht de brief 'Analyse amendementen' spoedig te sturen. 
  4. Initiatiefwetsvoorstel lid Kröger wijziging Wet luchtvaart inzake verbod op nachtvluchten, ingediend op 14-03-2022, 36056
  Aangehouden (pv 23-03-2022) tot het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen. 
  5. Wijziging van de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 in verband met de Wet implementatie EETS-richtlijn, ingediend op 20-06-2022, 36137
  Aangemeld voor plenaire behandeling (pv 09-11-2022).
  6. Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de modernisering van het erkenningenstelsel, het verbeteren van de handhaafbaarheid en enkele andere wijzigingen van technische aard, ingediend op 06-07-2022, 36164
  Het wetsverslag is uitgebracht op 05-10-2022.
  7. Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met een informatieplicht voor luchthavenexploitanten en enkele technische verbeteringen, ingediend op 07-07-2022, 36168
  Het wetsverslag is uitgebracht op 12-10-2022.
  8. Wijziging Wegenverkeerswet en intrekking Wet beheer rijkswaterstaatswerken ter implementatie van enkele EU-richtlijnen ten behoeve van een wettelijke grondslag om wegbeheerders procedures te doen uitvoeren om de verkeersveiligheid te bevorderen, ingediend op 12-09-2022, 36189
  De nota naar aanleiding van het verslag is op 25-11-2022 ontvangen en staat op deze agenda. 
 53. 53

  Voorstel van het lid Haverkort (VVD) om advies te vragen aan de parlementair advocaat over een marktanalyse voor het hoofdrailnet

  Te behandelen:

  Loading data