Procedurevergadering : Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

De vergadering is geweest

5 oktober 2022
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Deelnemers

 • T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • E.A. Haverkort (VVD)
 • H. van der Molen (CDA)
 • L.M. van Ginneken (D66)
 • F.B. Minhas (VVD)
 • E.M. van Esch (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat d.d. 5 oktober 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Aanbod technische briefing van het RIVM over PFAS op donderdag 20 oktober 2022 van 9.45 tot 10.45 uur

  Besluit: De leden Haverkort (VVD), Hagen (D66), Van der Molen (CDA) en Van Esch (PvdD) melden zich aan.  
 4. 4

  Aanbod technische briefing door VeiligheidNL / Kenniscentrum Letselpreventie over verkeersveiligheid op dinsdag 22 november 2022 van 16.30 tot 17.30 uur

 5. 5

  Uitnodiging van Rijkswaterstaat voor een werkbezoek

 6. 6

  Uitnodiging Federatie Instandhouding Monumenten voor een werkbezoek aan het project Robuust Watersysteem Zeisterbos op vrijdag 28 oktober 2022

 7. 7

  Aanbieding SER-verkenning 'Evenwichtig sturen op de grondstoffentransitie en de energietransitie voor brede welvaart' alsmede verzoek om een gesprek

 8. 8

  Wijziging Wegenverkeerswet en intrekking Wet beheer rijkswaterstaatswerken ten behoeve van een wettelijke grondslag voor ongevallenregistratie ter implementatie van enkele EU-richtlijnen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verdrag inzake luchtdiensten tussen Nederland en Guyana

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Overeenkomst tussen de EU en de Republiek Armenië inzake een gemeenschappelijke luchtvaartruimte

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de EU en Qatar

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voornemen tot het sluiten van een uitvoeringsverdrag van de VN inzake technische reglementen voor voertuigen op wielen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Wijzigingen van de Bijlage bij het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Wijzigingen van de Bijlage bij het Verdrag over verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijnvaart en de binnenvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Deelneming van de Staat aan de Euro Contrôle Route, Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het jaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Begroting van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Begroting van het Deltafonds voor het jaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  MIRT Overzicht 2023 en geactualiseerde Spelregels van het MIRT

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Meerjarenplan ILT 2023-2027

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Deltaprogramma 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Rapportage Rijkswegennet T1 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Procesevaluatie de toren ‘De Lange Jaap’

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Toezeggingen gedaan tijdens het WGO Jaarverslagen van 23 juni 2022, over prioriteiten in onderhoudsprojecten en het voorkomen van personeelstekort bij RWS

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Beheersing kostenoverschrijdingen grote bouwprojecten

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Tegenvaller project Twentekanalen, verruiming (fase 2)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Uitstel van verzending van de contourennota Mobiliteitsvisie

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op verzoek commissie over de toegankelijkheid in het openbaar vervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Evaluatie nieuwe loodsplichtregelgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Ongeldig verklaarde en niet-ingeleverde rijbewijzen

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Uitstel toezending van het Programma van Eisen voor de nieuwe Hoofdrailnetconcessie

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op verzoek commissie over de bestemmingenanalyse door de Werkgroep Toekomst Luchtvaart over inkrimping Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie op het rapport ‘Report Cigarette Filters. Cigarette Filters and Extended Producer Responsibility' door GoClean

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Actieagenda Batterijsystemen

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Beleidsreactie Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Stand van zaken droogte

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  22e Voortgangsrapportage Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Beleidsregel export laagwaardige benzine en diesel naar West-Afrika

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Verslag schriftelijk overleg Verslag EU-Transportraad d.d. 2 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Publieke consultatie EU-regelgeving genetisch gemodificeerde organismen

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Stand van zaken implementatie richtlijnen in het tweede kwartaal 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Lijst met EU-voorstellen

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Internationaal spoorvervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Mogelijke overschrijding handhavingspunten Rotterdam The Hague Airport

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Feitenrelaas omtrent terugtreden dhr. Benschop

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Nederlandse inzet tijdens de 41ste ICAO Assembly van 27 september - 7 oktober 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Vierde update zomerdrukte Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Antwoorden op vragen commissie over hoofdlijnen Schiphol (Kamerstuk 29665-432)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 49. 49

  Kennisagenda 2022

  1. Integraal bereikbaarheidsbeleid; voorstel van voorbereidingsgroep staat op deze agenda.
  2. Instandhouding infrastructuur, inclusief circulaire toepassingen; gesprek voorbereidingsgroep met RWS en ProRail heeft plaatsgevonden op 29-09-2022. Terugkoppeling volgt.
  3. Verduurzaming luchtvaart; dit kennisthema is afgerond.
  4. Luchtkwaliteit; rondetafelgesprek heeft plaatsgevonden op 02-06-2022.
  5. Circulaire economie; gesprek met voorbereidingsgroep op 11-10-2022.
  6. Betalen naar gebruik; voorstel voorbereidingsgroep op deze agenda. 
  7. EU-regelgeving Internationaal spoorvervoer; technische briefing heeft plaatsgevonden op 08-06-2022. 
  8. Verduurzaming scheepvaart; technische briefing over het tweede deel van de factsheet (binnenvaart) gepland op 19-10-2022.
  9. VTH-stelsel; de staf heeft een notitie opgesteld t.b.v. het commissiedebat op 13-09-2022.
  Wetgeving:
  - Modernisering Spoorwegwet (rapporteurs: Van Ginneken (D66) en Alkaya (SP); voorstel van rapporteurs op deze agenda.
  - Begrotingen en Jaarverslagen (rapporteur: Koerhuis (VVD))
  Grote projecten:
  - European Rail Traffic Management System (ERTMS);
  - Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) (rapporteur: Van Ginneken (D66));
  - Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2).
  Europese prioriteiten: infrastructuur alternatieve brandstoffen; CO2-emissienormen personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen (beide verschenen 14-07-21); EU-Duurzame producten (verschenen 20-03-2022); EU-Spoorlijninitiatief 2021 (verschenen 14-12-2021); FuelEU zeevaart (verschenen 14-07-21); Luchtkwaliteit (verwacht Q3 2022); CO2-emissienormen zware bedrijfsvoertuigen (verwacht Q4 2022); Recht op reparatie (verwacht Q3 2022); Herziening TEN-T Verordening (rapporteur: Van Ginneken (D66))
 50. 50

  Geplande commissieactiviteiten tot het herfstreces

  04-10-2022 16.30 - 17.30 Gesprek Gesprek met COO Schiphol mw. Buis en FNV Schiphol dhr. Van Doesburg
  05-10-2022 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wetsvoorstel modernisering van het erkenningenstelsel
  06-10-2022 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Begrotingen IenW, Mobiliteitsfonds en Deltafonds voor het jaar 2023
  06-10-2022 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Programma van eisen voor de nieuwe hoofdrailnetconcessie
  06-10-2022 17.30 - 21.30 Commissiedebat Luchtvaart (4u, 5m)
  10-10-2022 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Update 'Verzorgingsplaats van de Toekomst'
  11-10-2022 17.30 - 20.30 Commissiedebat Programma van eisen voor de hoofdrailnetconcessie. Eerste spreker Van Ginneken (D66) (3u, 4m)
  12-10-2022 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met een informatieplicht voor luchthavenexploitanten*
  12-10-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Leefomgeving (3u, 4m)
  13-10-2022 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Transportraad op 21-22 oktober 2022*
  18-10-2022 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Nadere onderbouwing Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht
  19-10-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  19-10-2022 15.00 - 18.00 Commissiedebat Milieuraad op 24 oktober 2022* (3u, 4m)
  20-10-2022 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Nationaal Toekomstbeeld Fiets en Fietsambitie 2022-2025

  *Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid.
 51. 51

  Ongeplande plenaire debatten

  Tweeminutendebatten 
  - De versterking stelsel kwaliteitsborging in het bodembeheer (30015-104). Aangevraagd door het lid Bouchallikh (GL)
  - Fiches over duurzame producten de norm maken en de Europese strategie voor duurzaam en circulair textiel (22112-3422). Aangevraagd door het lid Van der Plas (BBB).
  - Vliegveiligheid. Aangevraagd door het lid De Hoop (PvdA).

  Dertigledendebat
  6. Dertigledendebat over de luchtkwaliteit in Nederland. Aangevraagd door het lid Van Esch (PvdD) bij de regeling van werkzaamheden op 05-07-2022.

  Ter informatie: de plenaire begrotingsbehandeling van Infrastructuur en Waterstaat is gepland in de week van 29 november 2022.
 52. 52

  Stand van zaken aanhangige wetgeving op IenW-terrein (uitgezonderd begrotingswetten)

  1. Initiatiefwetsvoorstel leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-2020, 35386
  Verdere behandeling uitgesteld tot 2023.  
  2. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-20, 35396
  Aangemeld voor plenaire behandeling.
  3. Wijziging Gemeentewet ter differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig, ingediend op 08-07-2020, 35519
  Geagendeerd voor de stemmingen op 04-10-2022.
  4. Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen), ingediend op 05-03-2021, 35756
  Stemming over dit wetsvoorstel is uitgesteld. Brief wordt z.s.m. verwacht. 
  5. Initiatiefwetsvoorstel lid Kröger wijziging Wet luchtvaart inzake verbod op nachtvluchten, ingediend op 14-03-2022, 36056
  Aangehouden (pv 23-03-2022) tot het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen. 
  6. Wijziging van de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 in verband met de Wet implementatie EETS-richtlijn, ingediend op 20-06-2022, 36137
  Wetsverslag aangeleverd op 12-09-2022. 
  7. Wijziging van de Wet wegvervoer goederen, de Wet personenvervoer 2000 en de Wet op de economische delicten, ingediend op 29-06-2022, 36155
  Wetsverslag aangeleverd op 08-09-2022.
  8. Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de modernisering van het erkenningenstelsel, het verbeteren van de handhaafbaarheid en enkele andere wijzigingen van technische aard, ingediend op 06-07-2022, 36164
  Inbreng wetsverslag vastgesteld op 05-10-2022.
  9. Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met een informatieplicht voor luchthavenexploitanten en enkele technische verbeteringen, ingediend op 07-07-2022, 36168
  Inbreng wetsverslag vastgesteld op 12-10-2022.
  10. Wijziging Wegenverkeerswet en intrekking Wet beheer rijkswaterstaatswerken ten behoeve van een wettelijke grondslag voor ongevallenregistratie ter implementatie van enkele EU-richtlijnen, ingediend op 12-09-2022, 36189
  Zie deze agenda. 
 53. 53

  Terugkoppeling van het gesprek tussen de commissie(onder)voorzitter en de bewindspersonen van IenW op 29 september 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Verzoek om de brief over de Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (35756) zo spoedig mogelijk toe te sturen

  Te behandelen:

  Loading data