Commissiedebat : Gegevensuitwisseling /–bescherming in de zorg / E-Health/Slimme zorg / Administratieve lasten

De vergadering is geweest

15 september 2022
10:00 - 15:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
De spreektijd per fractie bedraagt maximaal 5 minuten.

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • E.J. Kuipers
  minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • C. Helder
  minister voor Langdurige Zorg en Sport

Deelnemers

 • W. Paulusma (D66)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • M. Mohandis (PvdA)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • M. Agema (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Gegevensuitwisseling /–bescherming in de zorg

 2. 2

  Informatie over toezending onderzoeksrapport(en) inzake datalek in het donorregister CIBG

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Open standaarden en ICT-markt in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Prioriteiten elektronische gegevensuitwisseling resterende kabinetsperiode

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Vierde voortgangsrapportage Wet cliëntrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg (Wabvpz)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Stand van zaken met betrekking tot de structurele financiering van persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voortgang Digitale Toegang in de Zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Rapport inzake 'Evaluatie Transparantieregister 2020'

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Stand van zaken datalek GGD

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Stand van zaken digitale ondersteuning pandemiebestrijding

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op de motie van het lid Kröger c.s. over een duidelijk pakket van eisen voor privacy by design (Kamerstuk 27529-245)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Beleidsbrief bij aanbieding wetsvoorstel Wegiz

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voortgang gegevensuitwisseling bij spoed

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Incident Testcoronanu BV

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  ADR vervolgonderzoek informatiebeveiliging Donorregister

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  ADR-onderzoeksrapport ''informatiebeveiliging Donorregister''

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Generieke functies voor elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Herijking Grondslagen voor gegevensuitwisseling in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Stand van zaken persoonlijke gezondheidsomgevingen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  De zorg-ICT-markt voor elektronische gegevensuitwisseling

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  E-Health/Slimme zorg

 22. 22

  Factsheet en plan van aanpak e-healthmonitor

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Update e-healthmonitor en Slimme Zorg Estafette

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Onderzoeksrapport Tijdsbesparende technologieën in de ouderenzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Adviesrapport over de ontwikkeling van een toetsingskader voor gezondheidsapps en het vervolgproces

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op de conclusie en aanbevelingen van het RIVM inzake E-healthmonitor 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Voortgangsrapportage Zorg van Nu en update Slimme Zorg Estafette 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op verzoek commissie over het rapport van Gupta Strategists over 'Uitweg uit de schaarste'

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verslag van een schriftelijk overleg over waardevolle artificiële intelligentie (AI) voor Gezondheid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 30. 30

  Administratieve lasten

 31. 31

  Voortgang (Ont)Regel de Zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Toezegging gedaan tijdens het wetgevingsoverleg Jeugd van 23 november 2020 over goede voorbeelden van administratieve lastenverlichting in de jeugdzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie op de uitvoering van de motie van de leden De vries en Van den Berg over opnieuw in gesprek gaan met de eerstelijnscoalitie over de uitvoeringsregeling jaarverantwoordingsplicht (Kamerstuk 35830-XVI-14)

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Antwoorden op vragen commissie inzake de reactie over de Regeling openbare jaarverantwoording zorgaanbieders eerstelijnszorg (Kamerstuk 34767-61)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Evaluatie programma [Ont]Regel de Zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Eindrapport Ontregelbus en onderzoek impact covid-19 op regeldruk

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Reactie op de motie van het lid Agema over onderzoek naar de administratielast van zorgmedewerkers in instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking (Kamerstuk 35651-11)

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Programma [Ont]Regel de Zorg 2022 - 2025

  Te behandelen:

  Loading data