Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

8 december 2022
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • N.L. den Haan (Fractie Den Haan)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • H.E. de Hoop (PvdA)
 • J. Wuite (D66)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • H.H. van der Woude (VVD)
 • M.L.J. Paul (VVD)
 • P.J.T. van Strien (VVD)
 • Z. El Yassini (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 8-12-202

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Uitvoering van de nader gewijzigde motie van de leden Mohandis en Westerveld over de maatschappelijke worteling en kwaliteit van de publieke omroep en omroepverenigingen blijven borgen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Mediabegrotingsbrief 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beleidsreactie Duurzame digitale toegankelijkheid rijkscollectie - Een verkenning

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek commissie over de aanwijzingsprocedure van een lokale publieke media-instelling

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Financiële impuls in hbo voor vitalisering van krimpregio's

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de publicatie documenten inzake Covid-19 binnen het onderwijs n.a.v. Woo-verzoek

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Kaderbrief Subsidiëring Landelijke Onderwijsondersteunende Activiteiten 2013 (SLOA 2013) internationalisering 2023/2024

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Financiële Positie van het Onderwijs 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Investeringen in Nederlandse Levensbeschouwelijke Universiteiten en beleidsreactie evaluatie financieringswijze ambtsopleidingen aan de Vrije Universiteit

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Boeken en licenties in het mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Advies Kansrijk Opleiden van de Taskforce Doelmatigheid

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op het verzoek van het lid Van Baarle, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 18 oktober 2022, over het bericht dat studenten weer rente gaan betalen over hun studieschuld

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verslag van een schriftelijk overleg over het factsheet sociale veiligheid hoger onderwijs van de Inspectie van het Onderwijs (hierna: IvhO)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Verslag van een schriftelijk overleg over de 'Monitor Medezeggenschap Hoger Onderwijs' en de reactie op het rapport 'Monitor Medezeggenschap Hoger Onderwijs'

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Verslag van een schriftelijk overleg over ondersteuning voor de Nederlandse deelnemers aan het Europese Universiteiten Initiatief

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Afschrift van de brief aan de vereniging Universiteiten van Nederland (UNL) over hoogleraren

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op 23 november 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Voorgenomen standpunt instellingsplan NWO 2023-2026

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Ontwerp jaarwerkplan 2023 van de Inspectie van het Onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Uitkomst evaluatie experiment instellingsaccreditatie, in relatie tot aanbevelingen over het hoger onderwijs uit het advies ‘Essentie van extern toezicht’ van de Onderwijsraad

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Vrij en veilig onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Nazending beslisnota bij brief Vrij en veilig onderwijs (Kamerstuk 31293-653)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op het verzoek van het lid Van Baarle, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 november 2022, over het bericht ‘Ook laatste verwijten aan Haga Lyceum van tafel: geen wanbeheer of zelfverrijking’

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Nieuwe bekostigingssystematiek lwoo en pro

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  Verslag van een schriftelijk overleg over de update lerarenstrategie primair en voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  Verslag van een schriftelijk overleg over de uitwerking verzuimaanpak (Kamerstuk 26695-139)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 30. 30

  Verslag van een schriftelijk overleg over scholen aan de slag met subsidie basisvaardigheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 31. 31

  Examens 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Samen voor beter onderwijs, duidelijk over kwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Uitvoering van de motie van de leden Dassen en Paternotte over het bieden van een maaltijd op school expliciet als optie toevoegen aan de investeringen in de rijke schooldag

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Voortgang Masterplan basisvaardigheden voor het funderend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Openbaarmaking rapporten SvPO Kapelle

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Update aanpak verouderde schoolgebouwen

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Nadere informatie over de motie van de leden Van Meenen en Paul over sociale partners oproepen om meer belonen van meer uren werk te betrekken in de cao-onderhandelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Emancipatie: een opdracht voor ons allen (Emancipatienota 2022-2025)

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Emancipatiemonitor 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Voortgang Nederlandse inzet gendergelijkheid, SRGR en gelijke rechten van lhbtiq+ personen in de EU

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Werkprogramma van de Europese commissie voor 2023.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 42. 42

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde Agenda Sportraad 29 november 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 43. 43

  Lijst van nieuwe EU-voorstellen OCW

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Commissieactiviteiten


        KERSTRECES 2022: vrijdag 23 december 2022 tot en met maandag 16 januari 2023
   
  N.A.V. VERZOEK VAN HET LID VAN DER WOUDE OM UITBREIDING VAN COMMISSIEDEBAT WETENSCHAPSBELEID, WORDT GEZOCHT NAAR EEN DATUM VOOR EEN NOTAOVERLEG.
 45. 45

  Aanhangige wetgeving OCW (exclusief initiatiefwetgeving)

   36229 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de herinvoering van de basisbeurs in het hoger onderwijs, de verstrekking van een tegemoetkoming aan studenten die onder het studievoorschotstelsel hebben gestudeerd en de verruiming van de 1-februariregeling voor ho-studenten die zijn doorgestroomd vanuit het mbo (Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs)minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf 21-10-2022
  Inbreng verslag: 8 december 2022.

   36176 Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel productstaatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, G. Uslu 18-07-2022
  Aanmelden voor plenaire behandeling; zie ook agenda van de pv van heden.

   36136 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek houdende de verankering van eenheden van leeruitkomsten in die wet (Wet leeruitkomsten hoger onderwijs)minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf 20-06-2022
  Inbrengdatum verslag: 13 september 2022.

   36132 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet voortgezet onderwijs 2020 houdende de verankering van het experiment educatieve module en enkele andere aangelegen wijzigingen op het gebied van de lerarenopleidingminister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf 13-06-2022
  Inbrengdatum verslag: 9 september 2022.

   35968 Intrekking van de Archiefwet 1995 en vervanging door de Archiefwet 2021 (Archiefwet 2021)minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob 17-11-2021
  Inbreng verslag wetsvoorstel geleverd: 7 april 2022.
   
   35765 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het toevoegen van decentrale loting als selectiemethode voor opleidingen met capaciteitsfixus in het hoger onderwijsminister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven 12-03-2021 
  Aanmelden voor plenaire behandeling: procedurevergadering 8 september 2022
   
 46. 46

  Technische briefing over advies AWTI Kwaliteit van wetenschap

  Advies AWTI wordt 19 december a.s. aangeboden aan de Voorzitter.
  De commissie besluit tot de organisatie van een rondetafel over dit onderwerp, waarvoor ook de AWTI wordt uitgenodigd. Een voorstel voor de invulling van het gesprek wordt aan de commissie voorgelegd.
 47. 47

  AWTI-advies 'Kennis in conflict - vrijheid en veiligheid in balans'

 48. 48

  Dossier Plan van aanpak persvrijheid en persveiligheid

  (plenair debat is komen te vervallen).
   

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 49. 49

  Verzoek om ontvangst van de brief over Erkennen en waarderen te ontvangen voor het debat over het wetenschapsbeleid.

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Voorstel van wet van het lid Van Meenen tot wijziging van de Leerplichtwet 1969, de Leerplichtwet BES, de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra en de Wet voortgezet onderwijs 2020 en enkele andere wetten in verband met de verankering van het leerrecht

  Te behandelen:

  Loading data