Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

De vergadering is geweest

15 februari 2022
13:00 - 14:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
Verplaatst van 10 februari naar 15 februari 2022.

Bijlagen

Deelnemers

 • K.B. Hagen (D66)
 • F.B. Minhas (VVD)
 • R.M. Leijten (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 10 februari 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

 3. 3

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief van de Vereniging van Friese Gemeenten (VFG) en de Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG) met betrekking tot de herijking gemeentefonds

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake Groningen en SUVIS)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verlenging van de regeling Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen (SUVIS)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Informatie over de dossiers onder de reeks “overige dossiers medeoverheden”, die in het Coalitieakkoord is opgenomen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verlenging Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Werkagenda´s Banenafspraak Publieke Sectoren

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Samenvoeging van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Beleidsdoorlichting van artikel 4.2 van de Rijksbegroting BZK

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verslag van een schriftelijk overleg over het wettelijk stelsel certificering werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties (CO-stelsel) (Kamerstuk 32757-183)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Inwerkingtreding van de Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Pilot 2 en 3 doorwerking Nationale Ruimtelijke Belangen- Werelderfgoed en Militaire Terreinen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Afschrift beantwoording schriftelijke vragen van de Eerste Kamer over de invoering van de Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Maandrapportage december 2021 - Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Beantwoording vragen commissie over voortgang Omgevingswet december 2021 (Kamerstuk 33118-209)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op de brief van de Belangen Vereniging Vrij Wonen (BVVW) naar aanleiding van het rondetafelgesprek Uithuiszettingen van inwoners recreatiewoningen d.d. 4 november 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Aanbeveling van de Nationale Ombudsman tot het herbenoemen van een substituut-ombudsman tevens Kinderombudsman

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voorstel van wet van de leden Nijboer, Beckerman en Bromet tot wijziging van de Woningwet teneinde te voorkomen dat het aantal sociale-huurwoningen in gemeenten daalt als gevolg van prestatieafspraken (Wet voldoende betaalbare woningen)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Uitstel kabinetsreactie op de Initiatiefnota van het lid Van Baarle over “Eeuwigdurende grafrust bereikbaar voor iedere Nederlander” (Kamerstuk 35952)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Voortgangsrapportage lood in drinkwater

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op verzoek commissie over handhaving in de huidige vorm van de Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305) en enige andere wijzigingen (Kamerstuk 35851)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Aanvulling belangen van bewindspersonen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verslag van een schriftelijk overleg over het prijsmonitoringsonderzoek en internationale vergelijking energielabels (Kamerstuk 30196-777)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Beleidsreactie op het CTIVD-rapport 74 over Automated open source intelligence (OSINT)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Notitie uitvoering motie Arib c.s (Kamerstuk 35570, nr. 64) met een voorstel voor de invulling van het debat Staat van de Rechtsstaat 2022.

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op verzoek commissie over het onderzoek naar de mogelijke benadeling van de heer Veerman

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Debatten en dertigledendebatten op BIZA-terrein

  15, 16 en 17 februari (week 7)
  - 35 657 (Wijziging van de Wet financiering politieke partijen in verband met de evaluatie van deze wet (Evaluatiewet Wfpp)
  - 35 546 (Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur)

  22, 23 en 24 februari (week 8)
  - 35 489 (Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen)
  - 35 741 (Voorstel van wet van de leden Hammelburg, Bromet en De Hoop houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond (voortzetting))
  - 34 974 (Voorstel van wet van de leden Nijboer, Beckerman en Bromet tot wijziging van de Woningwet teneinde te voorkomen dat het aantal sociale-huurwoningen in gemeenten daalt als gevolg van prestatieafspraken (Wet voldoende betaalbare woningen))
  - 35 298 (Wet versterking decentrale rekenkamers)

  8, 9 en 10 maart (week 10)
  - 35 408 (Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verbeteren van de huurbescherming voor huurders van ligplaatsen)
  - 35 790 (Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim)
  - 35 784 (Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces)
  - 35 786 (Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling)
  - 35 787 (Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt)
  - 35 789 (Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure))

  Te agenderen debatten
  1. Debat over het rapport van de Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties ‘Klem tussen balie en beleid’ (Van der Plas)

  Te agenderen dertigledendebatten
  3. Dertigledendebat over de strijd om de ruimte in Nederland (Geurts) (minister BZK)
 29. 29

  Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  di 15-02-2022 17.00 - 20.30 Commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie
  wo 16-02-2022 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Fiche: Herziening richtlijn betreffende energieprestatie gebouwen (36012-2)
  wo 16-02-2022 15.00 - 18.30 Commissiedebat Staat van de woningmarkt
  do 17-02-2022 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Voorstel van wet van het lid Kops tot wijziging van de Huisvestingswet 2014 in verband met het uitzonderen van het verlenen van voorrang aan vergunninghouders bij huisvesting op grond van het feit dat zij vergunninghouder zijn (Wet uitzonderen voorrang vergunninghouders) (TK 35914)
  do 24-02-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 24-02-2022 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Samenvoeging van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne (TK 35967)
  do 24-02-2022 15.00 - 18.30 Commissiedebat Discriminatie, racisme en mensenrechten
  di 08-03-2022 18.00 - 21.00 Commissiedebat Omgevingswet
  wo 09-03-2022 17.30 - 20.05 Rondetafelgesprek Tijdelijke huurcontracten
  do 10-03-2022 13.00 - 16.00 Commissiedebat Integriteit openbaar bestuur
  do 17-03-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 17-03-2022 15.00 - 17.30 Rondetafelgesprek Wonen en zorg voor ouderen
  wo 23-03-2022 13.00 - 15.30 Rondetafelgesprek Interbestuurlijke verhoudingen
  do 24-03-2022 15.00 - 18.30 Commissiedebat Woningbouwopgave
  wo 30-03-2022 15.00 - 18.00 Commissiedebat Conceptopdracht Staatscommissie Rechtsstaat
  do 31-03-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  wo 06-04-2022 13.00 - 17.00 Commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving
  do 07-04-2022 13.00 - 16.30 Commissiedebat Financiën decentrale overheden en versterking lokaal bestuur
  do 14-04-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 19-05-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 02-06-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 16-06-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 30-06-2022 11.30 - 12.30 
 30. 30

  Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  Gesprek Kennismakingsgesprek met de Nationale ombudsman 
  Commissiedebat Basisregistratie Personen en E-id
  Commissiedebat Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) 
  Commissiedebat Bouwregelgeving
  Commissiedebat Desinformatie en digitale inmenging
  Commissiedebat Digitalisering
  Rondetafelgesprek Financiële positie gemeenten (voorstel volgt)
  Commissiedebat Financiën decentrale overheden en versterking lokaal bestuur
  Commissiedebat Functioneren Rijksdienst
  Gesprek met een delegatie van het Finse parlement 
  Commissiedebat Grensoverschrijdende samenwerking
  Commissiedebat Huis voor Klokkenluiders
  Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur'
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen
  Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)
  Commissiedebat Inlichtingen en veiligheidsdiensten
  Technische briefing Rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool m.b.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers 
  Commissiedebat Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof
  Rondetafelgesprek over de rol van beleggers en corporaties op de woningmarkt (wordt z.s.m. ingepland)
  Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied'
  Commissiedebat Ruimtelijke Ordening
  Commissiedebat Staat van de Volkshuisvesting
  Commissiedebat Staatscommissie parlementair stelsel
  Technische briefing over ABF-rapport “Inventarisatie plancapaciteit” en stand van zaken rond grote buitenstedelijke woningbouwlocaties 
  Rondetafelgesprek Tijdelijke huurcontracten (wordt z.s.m. ingepland)
  Commissiedebat Verkiezingen
  Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken 
  Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging
 31. 31

  Verplaatsing van het werkbezoek commissie Binnenlandse Zaken aan de AIVD d.d. 21 februari 2022.

  Besluit: Het werkbezoek wordt verplaatst naar maandag 11 april 2022 van 13.00 tot 16.00 uur.