Procedurevergadering : Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat (hybride)

De vergadering is geweest

2 februari 2022
12:15 - 13:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
Hybride bijeenkomst
Leden kunnen per videoverbinding deelnemen of eventueel naar de zaal komen
 

Bijlagen

Deelnemers

 • J.L. Geurts (CDA)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • L.M. van Ginneken (D66)
 • H. van der Molen (CDA)
 • H.E. de Hoop (PvdA)
 • E.M. van Esch (PvdD)
 • K. Bouchallikh (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie voor IenW op 2 februari 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Uitnodiging van het Franse parlement voor een high-level conferentie 'One Ocean Summit' op 10-11 februari 2022

 4. 4

  Uitnodiging van Arriva en ProRail voor een werkbezoek aan de batterijtrein in Arnhem en ERTMS op 25 februari 2022

 5. 5

  Uitnodiging Raad van Advies Waddenzeehavens voor werkbezoek aan Waddenzeehavens

 6. 6

  Reactie Burgerforum Losser over de Noordtak van de Betuweroute en een uitnodiging voor een bezoek

 7. 7

  Uitnodiging van stichting OPEN en Renewi voor een werkbezoek aan Coolrec over recycling van koel- en vrieskasten (e-waste)

 8. 8

  Verdere behandeling van wetsvoorstellen die controversieel zijn verklaard

  De in dit agendapunt opgenomen vier wetsvoorstellen zijn door de Kamer in een eerder stadium controversieel verklaard. Met het aantreden van het nieuwe kabinet vervalt op basis van artikel 11.3 van het Reglement van Orde de controversiële status van deze wetsvoorstellen. Deze zijn derhalve opnieuw geagendeerd en alle voorzien van een behandelvoorstel.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Nota naar aanleiding van het verslag inzake de Wet vrachtwagenheffing

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Wijzigingen in het protocol bij het Verdrag over de uitwatering van schepen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Wijzigingen bij de overeenkomst van de VN voor voertuigen op wielen en uitrustingsstukken

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Brief van de fungerend voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven met een verzoek inzake invulling V-100 voor 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verdere behandeling van brieven die controversieel zijn verklaard

  De in dit agendapunt opgenomen stukken zijn door de Kamer in een eerder stadium controversieel verklaard. Met het aantreden van het nieuwe kabinet vervalt op basis van artikel 11.3 van het Reglement van Orde de controversiële status van deze stukken. Derhalve zijn de stukken opnieuw geagendeerd en alle voorzien van een behandelvoorstel.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Rapportage CBR vierde kwartaal 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Uitkomsten externe validering Plan van Aanpak verkeersleiders ProRail

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Besluit vervolg vuurtoren Kijkduin

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Beantwoording vragen commissie inzake resultaten Beleidsdoorlichting Integraal Waterbeleid 2014-2019

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Lijst met EU-voorstellen Infrastructuur en Waterstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Fiche: Mededeling EU-Bodemstrategie voor 2030

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Fiche: Mededeling ‘ons afval, onze verantwoordelijkheid’ en Wijziging Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verslag Milieuraad 20 december 2021 in Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verslag schriftelijk overleg Informele Milieuraad van 14 januari 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Stand van zaken Tata Steel

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Geannoteerde agenda informele bijeenkomst van transportministers 21-22 februari 2022 te Parijs

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Kennisagenda 2021

  - Integraal bereikbaarheidsbeleid (reactie op commissiebrief ontvangen 15-12-21; voorbereidingsgroep werkt aan voorstel voor behandeling van deze reactie)
  - Verduurzaming luchtvaart (voorbereidingsgroep werkt aan een vervolgvoorstel)
  - Achterstallig onderhoud en uitvoeringsorganisaties infrastructuur (voorstel rondetafelgesprek op deze agenda)
  - Luchtkwaliteit (op 02-02-22 komt de voorbereidingsgroep weer bijeen)
  - Circulaire economie (op 08-02-22 komt de voorbereidingsgroep weer bijeen)
  - Begrotingen en Jaarverslagen (rapporteur: Koerhuis (VVD))
  - Grote projecten:
  1. European Rail Traffic Management System (ERTMS);
  2. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) (rapporteur: het lid Van Ginneken (D66));
  3. Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2);
  4. Hogesnelheidslijn-Zuid (HSL-Zuid) (commissie voor de Rijksuitgaven is verzocht advies uit te brengen over voorgenomen beëindiging van de grootprojectstatus).
  - Europese prioriteiten: infrastructuur alternatieve brandstoffen; CO2-emissienormen personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen (beide verschenen 14-07-21); EU-productbeleid (verwacht Q1 2022); EU-Spoorlijninitiatief 2021 (verschenen 14-12-2021); FuelEU zeevaart (verschenen 14-07-21); Luchtkwaliteit (verwacht Q3 2022); CO2-emissienormen zware bedrijfsvoertuigen (verwacht Q4 2022); Recht op reparatie (verwacht Q3 2022)
   
 27. 27

  Geplande commissieactiviteiten tot het meireces

  03-02-2022 10.00 - 11.30 Technische briefing Signaal ILT anticiperend handhaven Schiphol (let op: fysieke briefing)
  08-02-2022 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Indiening proposities Nationaal Groeifonds
  08-02-2022 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Transportraad op 21-22 februari 2022*
  09-02-2022 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Strategisch Koersdocument 2026 CBR
  15-02-2022 13.15 - 13.30 Petitie Huisduiner belang tot behoud van Vuurtoren Den Helder
  16-02-2022 15.30 - 19.00 Commissiedebat Hoofdlijnendebat Infrastructuur en Waterstaat 
  22-02-2022 13.15 - 13.35 Petitie ORS-bewonersdelegatie "Burgervisie Schiphol"
  23-02-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  09-03-2022 17.00 - 20.00 Commissiedebat Toezicht en handhaving 
  24-02-2022 13.00 - 17.00 Commissiedebat Luchtvaart
  08-03-2022 16.30 - 19.30 Commissiedebat Milieuraad op 17 maart 2022*
  23-03-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  31-03-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Duurzaam vervoer
  01-04-2022 09.00 - 12.00 Werkbezoek Rijkswaterstaat over Instandhouding infrastructuur
  06-04-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  07-04-2022 13.00 - 16.00 Commissiedebat Leefomgeving
  11-04-2022 10.00 - 20.00 Notaoverleg MIRT
  20-04-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering

  *Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.
 28. 28

  Ongeplande commissieactiviteiten

  Commissiedebat Nucleaire veiligheid (2 brieven)
  Commissiedebat Openbaar vervoer en taxi (5 brieven)
  Commissiedebat Water (3 brieven)
  Commissiedebat Spoor (8 brieven)
  Commissiedebat Verkeersveiligheid (5 brieven)
  Commissiedebat Circulaire economie (4 brieven)
  Commissiedebat Maritiem (1 brief)
 29. 29

  Ongeplande plenaire debatten

  Tweeminutendebatten
  - Verkeersveiligheid. Aangevraagd door het lid Hagen (D66)
  Wadden. Aangevraagd door het lid Tjeerd de Groot (D66)
  Externe veiligheid. Aangevraagd door het lid Kröger (GL)
 30. 30

  Stand van zaken aanhangige wetgeving (uitgezonderd begrotingswetten)

  1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
  Zie deze agenda. 
  2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
  Zie deze agenda.
  3. Initiatiefwetsvoorstel van de leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-2020, 35386
  Aangehouden tot het advies van de afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen.
  4. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-2020, 35396
  Zie deze agenda.
  5. Wijziging Gemeentewet voor de differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig, ingediend op 08-07-2020, 35519
  Zie deze agenda. 
  6. 
  Initiatiefwetsvoorstel leden Bromet en Tjeerd de Groot inzake democratiseren waterschapsbesturen, ingediend op 21-10-2020, 35608
  De inbreng voor het wetsverslag is geleverd op 23-11-2021. 
  7. Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen), ingediend op 05-03-2021, 35756
  De inbreng voor het wetsverslag is geleverd op 01-11-2021. 
  8. Wet vrachtwagenheffing, ingediend op 14-09-2021, 35910
  De inbreng voor het wetsverslag is geleverd op 16-11-2021. 
 31. 31

  Voorstel van de leden Tjeerd de Groot (D66), Bevers (VVD), Gijs van Dijk (PvdA) en Grinwis (ChristenUnie) om een rondetafelgesprek te voeren over een integraal beleidskader voor de Waddennatuur op 17 februari 2022 van 15.30 - 17.30 uur

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Uitgewerkt voorstel van de leden Hagen (D66), De Hoop (PvdA), Bouchallikh (GroenLinks) en Van Esch (PvdD) voor een rondetafelgesprek over de plannen van supermarkten en de levensmiddelindustrie voor de invoering van een statiegeldsysteem voor blikjes op 10 maart 2022 van 12.00 - 14.30 uur

  Te behandelen:

  Loading data