Procedurevergadering

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat (hybride)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat (hybride)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Download Definitief overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat d.d. 2 februari 2022
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat op 2 februari 2022
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat op 2 februari 2022

Deelnemers


Agendapunten

2
Brievenlijst
3
Uitnodiging van het Franse parlement voor een high-level conferentie 'One Ocean Summit' op 10-11 februari 2022
4
Uitnodiging van Arriva en ProRail voor een werkbezoek aan de batterijtrein in Arnhem en ERTMS op 25 februari 2022
5
Uitnodiging Raad van Advies Waddenzeehavens voor werkbezoek aan Waddenzeehavens
6
Reactie Burgerforum Losser over de Noordtak van de Betuweroute en een uitnodiging voor een bezoek
7
Uitnodiging van stichting OPEN en Renewi voor een werkbezoek aan Coolrec over recycling van koel- en vrieskasten (e-waste)
8
Verdere behandeling van wetsvoorstellen die controversieel zijn verklaard

Details

De in dit agendapunt opgenomen vier wetsvoorstellen zijn door de Kamer in een eerder stadium controversieel verklaard. Met het aantreden van het nieuwe kabinet vervalt op basis van artikel 11.3 van het Reglement van Orde de controversiële status van deze wetsvoorstellen. Deze zijn derhalve opnieuw geagendeerd en alle voorzien van een behandelvoorstel.

Te behandelen:

12
Brief van de fungerend voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven met een verzoek inzake invulling V-100 voor 2022

Te behandelen:

13
Verdere behandeling van brieven die controversieel zijn verklaard

Details

De in dit agendapunt opgenomen stukken zijn door de Kamer in een eerder stadium controversieel verklaard. Met het aantreden van het nieuwe kabinet vervalt op basis van artikel 11.3 van het Reglement van Orde de controversiële status van deze stukken. Derhalve zijn de stukken opnieuw geagendeerd en alle voorzien van een behandelvoorstel.

Te behandelen:

26
Kennisagenda 2021

Details

- Integraal bereikbaarheidsbeleid (reactie op commissiebrief ontvangen 15-12-21; voorbereidingsgroep werkt aan voorstel voor behandeling van deze reactie)
- Verduurzaming luchtvaart (voorbereidingsgroep werkt aan een vervolgvoorstel)
- Achterstallig onderhoud en uitvoeringsorganisaties infrastructuur (voorstel rondetafelgesprek op deze agenda)
- Luchtkwaliteit (op 02-02-22 komt de voorbereidingsgroep weer bijeen)
- Circulaire economie (op 08-02-22 komt de voorbereidingsgroep weer bijeen)
- Begrotingen en Jaarverslagen (rapporteur: Koerhuis (VVD))
- Grote projecten:
1. European Rail Traffic Management System (ERTMS);
2. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) (rapporteur: het lid Van Ginneken (D66));
3. Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2);
4. Hogesnelheidslijn-Zuid (HSL-Zuid) (commissie voor de Rijksuitgaven is verzocht advies uit te brengen over voorgenomen beëindiging van de grootprojectstatus).
- Europese prioriteiten: infrastructuur alternatieve brandstoffen; CO2-emissienormen personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen (beide verschenen 14-07-21); EU-productbeleid (verwacht Q1 2022); EU-Spoorlijninitiatief 2021 (verschenen 14-12-2021); FuelEU zeevaart (verschenen 14-07-21); Luchtkwaliteit (verwacht Q3 2022); CO2-emissienormen zware bedrijfsvoertuigen (verwacht Q4 2022); Recht op reparatie (verwacht Q3 2022)
 
27
Geplande commissieactiviteiten tot het meireces

Details

03-02-2022 10.00 - 11.30 Technische briefing Signaal ILT anticiperend handhaven Schiphol (let op: fysieke briefing)
08-02-2022 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Indiening proposities Nationaal Groeifonds
08-02-2022 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Transportraad op 21-22 februari 2022*
09-02-2022 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Strategisch Koersdocument 2026 CBR
15-02-2022 13.15 - 13.30 Petitie Huisduiner belang tot behoud van Vuurtoren Den Helder
16-02-2022 15.30 - 19.00 Commissiedebat Hoofdlijnendebat Infrastructuur en Waterstaat 
22-02-2022 13.15 - 13.35 Petitie ORS-bewonersdelegatie "Burgervisie Schiphol"
23-02-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
09-03-2022 17.00 - 20.00 Commissiedebat Toezicht en handhaving 
24-02-2022 13.00 - 17.00 Commissiedebat Luchtvaart
08-03-2022 16.30 - 19.30 Commissiedebat Milieuraad op 17 maart 2022*
23-03-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
31-03-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Duurzaam vervoer
01-04-2022 09.00 - 12.00 Werkbezoek Rijkswaterstaat over Instandhouding infrastructuur
06-04-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
07-04-2022 13.00 - 16.00 Commissiedebat Leefomgeving
11-04-2022 10.00 - 20.00 Notaoverleg MIRT
20-04-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering

*Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.
28
Ongeplande commissieactiviteiten

Details

Commissiedebat Nucleaire veiligheid (2 brieven)
Commissiedebat Openbaar vervoer en taxi (5 brieven)
Commissiedebat Water (3 brieven)
Commissiedebat Spoor (8 brieven)
Commissiedebat Verkeersveiligheid (5 brieven)
Commissiedebat Circulaire economie (4 brieven)
Commissiedebat Maritiem (1 brief)
29
Ongeplande plenaire debatten

Details

Tweeminutendebatten
- Verkeersveiligheid. Aangevraagd door het lid Hagen (D66)
Wadden. Aangevraagd door het lid Tjeerd de Groot (D66)
Externe veiligheid. Aangevraagd door het lid Kröger (GL)
30
Stand van zaken aanhangige wetgeving (uitgezonderd begrotingswetten)

Details

1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
Zie deze agenda. 
2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
Zie deze agenda.
3. Initiatiefwetsvoorstel van de leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-2020, 35386
Aangehouden tot het advies van de afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen.
4. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-2020, 35396
Zie deze agenda.
5. Wijziging Gemeentewet voor de differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig, ingediend op 08-07-2020, 35519
Zie deze agenda. 
6. 
Initiatiefwetsvoorstel leden Bromet en Tjeerd de Groot inzake democratiseren waterschapsbesturen, ingediend op 21-10-2020, 35608
De inbreng voor het wetsverslag is geleverd op 23-11-2021. 
7. Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen), ingediend op 05-03-2021, 35756
De inbreng voor het wetsverslag is geleverd op 01-11-2021. 
8. Wet vrachtwagenheffing, ingediend op 14-09-2021, 35910
De inbreng voor het wetsverslag is geleverd op 16-11-2021. 
31
Voorstel van de leden Tjeerd de Groot (D66), Bevers (VVD), Gijs van Dijk (PvdA) en Grinwis (ChristenUnie) om een rondetafelgesprek te voeren over een integraal beleidskader voor de Waddennatuur op 17 februari 2022 van 15.30 - 17.30 uur

Te behandelen:

32
Uitgewerkt voorstel van de leden Hagen (D66), De Hoop (PvdA), Bouchallikh (GroenLinks) en Van Esch (PvdD) voor een rondetafelgesprek over de plannen van supermarkten en de levensmiddelindustrie voor de invoering van een statiegeldsysteem voor blikjes op 10 maart 2022 van 12.00 - 14.30 uur

Te behandelen:

33
Uitgewerkt voorstel van de voorbereidingsgroep Achterstallig onderhoud en infrastructuur voor een rondetafelgesprek op 30 maart 2022 van 10.00 - 14.00 uur