Commissiedebat : Passend onderwijs

De vergadering is geweest

30 maart 2022
10:00 - 14:30 uur
Locatie: Max van der Stoelzaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE
i.v.m. wijziging spreektijd

Spreektijd 7 minuten per fractie

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • A.D. Wiersma
  minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Deelnemers

 • Voorzitter
  I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • M.L.J. Paul (VVD)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • G.J.M. Segers (ChristenUnie)
 • M. Goudzwaard (JA21)
 • R. Bisschop (SGP)
 • H.E. de Hoop (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Voortgangsrapportage verbeteraanpak passend onderwijs 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Rapport monitoringsonderzoek subsidieregeling (hoog)begaafden tweede meting over 2020-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op verzoek commissie over een email met als onderwerp "Schoolbesturen blokkeren de bekostiging van inclusief onderwijs”

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op verzoek commissie inzake de brief van Defence for Children m.b.t. de samenwerking tussen zorg en onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op brief Dominicus College m.b.t. bekostiging en fusie afdeling Monnikskap

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beantwoording vragen commissie over de reactie op verzoek commissie over de brief van de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen over het rapport 'Zicht op thuiszittende leerlingen'

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Antwoorden op vragen commissie over de stand van zaken aanpassen van de ondersteuningsstructuur voor zieke leerlingen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Eerste monitor afbouw bovenmatige vermogens samenwerkingsverbanden passend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie inzake zorgen over ongewenste situatie op basisschool De Verbinding in Almere

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie over een brief van een burger over stages in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) in relatie tot de Wet Langdurige Zorg (WLZ)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie inzake de brief van de Sectorraad Praktijkonderwijs m.b.t. de bekostiging van het praktijkonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Stand van zaken betreffende de uitvoering van de aangenomen moties die zijn ingediend bij het notaoverleg Passend onderwijs op 16 november 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie n.a.v. van de ontvangen brief van een groep ouders van OBS de Steiger aan Onderwijsgroep Perpecto m.b.t. hoogbegaafde (HB)-onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verlenging toelaatbaarheidsverklaringen in het speciaal onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek commissie over over de ZON-aanpak

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Uitvoering van de moties van de leden Westerveld en Van den Hul over een garantie dat vso-leerlingen hun huidige opleiding mogen afmaken en over versoepeling van de leeftijdsgrenzen in het vso en pro

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie inzake een overzicht van de uitvoering van afspraken over de samenwerking tussen het collectieve onderwijssysteem en het individuele (jeugd)zorgsysteem

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Antwoorden op vragen commissie over de stand van zaken aanpassen van de ondersteuningsstructuur voor zieke leerlingen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verbeteraanpak passend onderwijs: de voortgang van de afbouw van de reserves bij samenwerkingsverbanden en de motie van de leden Van Meenen en Rog over een definitie van de doelgroep van passend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op verzoek commissie over de burgerbrief m.b.t. beschikbaar stellen van middelen voor particulier onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de brief aan de ouderraad en enkele leerlingen van De Monnikskap naar aanleiding van de e-mail ‘Behoud inclusief onderwijs’ van 4 februari 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verzuimcijfers 2020-2021 en verzuimaanpak

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Tweede monitor afbouw bovenmatige vermogens samenwerkingsverbanden passend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data